26918

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Соотношение социальных и технических н СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫправила поведенияиспользуемые для регулирования общественных отношений.К ним относятся правовыеморальныекорпоративные нормы и др. Социальные нормы это правила социально значимого поведения людей. ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫэто совокупность нормопределяющих правила рационального обращения с орудиями труда предметами материального мира в целом.

Русский

2013-08-18

3.86 KB

0 чел.

40. Соотношение социальных и технических н

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ-правила поведения,используемые для регулирования общественных отношений.К ним относятся правовые,моральные,корпоративные нормы и др. Социальные нормы - это правила социально значимого поведения людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ-это совокупность норм,определяющих правила рационального обращения с орудиями труда, предметами материального мира в целом. Особенности технических норм состоят в специальном предмете регулирования, «субъектный» состав связан не только с людьми, но и с внешним миром, природой и техникой. К техническим нормам в широком смысле относятся нормы, регулирующие отношения типа «человек - машина», «человек - производство», «человек - природа» и др. Основное отличие технических норм заключается в том, что они регулируют отношения между людьми и внешним миром (природой и техникой).

Значение технических норм для современного общества очень велико, т.к. происходит постоянное усложнение производственных процессов. В эпоху научно-технической революции от соблюдения технических норм в буквальном смысле слова зависит жизнь, судьба, здоровье людей. Из-за нарушения подобных правил, инструкций происходят разного рода аварии и крушения

Ряд технических норм закрепляется в нормативных документах, приобретая тем самым юридический статус, поэтому их можно отнести к технико-правовым или ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИМ.Правила противопожарной безопасности,госстандарты,правила эксплуатации различных видов транспорта.Таким нормам присущи все признаки правовых норм:

-они исходят от государства;

-в них выражается государственная воля;

-их соблюдение обеспечивается возможностью государственного принуждения;

 -они объективируются в специальных нормативных актах,издаваемых компетентными органами;

-они регулируют общественные отношения.

Другие технические нормы не поддерживаются правом, следовательно, их нарушение не ведёт к какой-либо юридической ответственности. К таким нормам можно отнести, например, технические нормы, действующие в бытовой сфере, такие, как правила обращения с различными бытовыми приборами - телевизором, пылесосом, холодильником и т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69327. Збіжність і точність процесу інтерполяції. Середньоквадратичне наближення 297 KB
  Похибки інтерполяційної формули Лагранжа Різницю між функцією fx і її інтерполяційним наближенням Lnx називають залишковим членом інтерполяційноїформули або похибкою інтерполяції. 8 зрозуміло що у вузлах інтерполяції ця похибка дорівнює нулю тому похибку...
69328. Методи розв’язування нелінійних рівнянь. Збіжність методів розв’язування нелінійних рівнянь 806 KB
  Оскільки оточуючий нас світ нелінійний, математичні моделі його об'єктів і процесів визначаються переважно через нелінійні рівняння: алгебраїчні і трансцендентні для аналізу сталих станів, і диференційні для аналізу динамічних процесів. Розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69329. Типові ланки систем автоматичного керування 180.5 KB
  Типові ланки є ланками направленої дії: сигнали передаються ланкою в одному напрямі зі входу на вихід. Типові ланки ділять на пропорційні підсилюючі аперіодичні інерційні коливальні інтегруючі астатичні диференціюючі і форсуючі.
69330. Часові та частотні характеристики ланок САК 92.5 KB
  Для оцінювання динамічних властивостей ланок використовують часові та частотні характеристики. До часових характеристик належать перехідна функція та імпульсна перехідна функція.
69331. Передаточні функції типових з’єднань ланок. Перетворення структурних схем САК 404.5 KB
  Жорсткий зворотний звязок це такий звязок дія якого залежить тільки від відхилення величини на його вході і не є функцією часу. Гнучкий зворотний звязок це такий звязок дія якого проявляється лише в перехідних режимах.
69332. Багатовимірні системи та метод змінних стану 528 KB
  Загальні відомості про багатовимірні системи Метод змінних стану Методика розвязання рівнянь стану В САК в загальному випадку можна одночасно виконувати керування декількома величинами. Розенброком було закладено основи методу автоматизованого проектування...
69333. Стійкість лінійних безперервних САК 319.5 KB
  Поняття види і загальна умова стійкості Дослідження і аналіз стійкості за коренями характеристичного рівняння Алгебраїчні критерії стійкості САК Частотні критерії стійкості САК Дослідження стійкості за допомогою побудови зон стійкості Синтез САК виходячи з умов стійкості...
69334. Якість лінійних неперервних САК та методи її оцінки 97 KB
  Стійкість системи є необхідною але недостатньою умовою робото спроможністю САК. Точність системи в перехідних процесах оцінюють за допомогою прямих та непрямих показників. Непрямі показники визначають за розташуванням коренів характеристичного рівняння або за частотними характеристиками системи.
69335. Точність САК 94 KB
  Помилки в САК Точність статичних та астатичних САК при типових діях Точність САК при гармонійних діях 1. Чим меншим є миттєве значення сигналу помилки тим кращою є точність системи. Сигнал помилки в типовій системі керування містить складову що характеризує точність виконання...