26994

Соотношение материального и процессуального права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Соотношение материального и процессуального права. МАТЕРИАЛЬНОЕ правосовокупность норм праванепосредственно регулирующих общественные отношенияа также совокупность отраслей правав которых основной упор делается на УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ субъектов.Нормы материального права закрепляют формы собственностиюридическое положение имущества и лиц определяют порядок образования и структуру государственных органовустанавливают правовой статус гражданоснование и пределы ответственности за правонарушениЯ.ОБЪЕКТ материального...

Русский

2013-08-19

4.25 KB

65 чел.

55. Соотношение материального и процессуального права.

МАТЕРИАЛЬНОЕ право-совокупность норм права,непосредственно регулирующих общественные отношения,а также совокупность отраслей права,в которых основной упор делается на УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ субъектов.Нормы материального права закрепляют формы собственности,юридическое положение имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру государственных органов,устанавливают правовой статус граждан,основание и пределы ответственности за правонарушениЯ.ОБЪЕКТ материального права–имущественные,трудовые,семейные и иные отношения.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ право-совокупность норм права,отраслей права,устанавливающих ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ФОРМЫ,требуемые для реализации материального права.Нормы процессуального права регламентируют порядок рассмотрения и разрешения уголовных,гражданских,арбитражных дел.

1. Процессуальное право представляет собой ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ,поскольку регламентирует юр.процедуры,призванные обеспечить применение норм материального права.

2. Придает определенным видам деятельности ЮРИДИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ,поскольку в случаях несоблюдения установленной процедуры,может наступить признание юридического акта недействительным.

3. Процессуальное право направленно на достижение КОНКРЕТНОГО юрид РЕЗУЛЬТАТА–защиту субъективного права,создание НПА,вынесения правоприменительного акта.

Процессуальное право,несмотря на обслуживающий характер,относится к базовым юр.категориям,поскольку без юр.процедуры невозможно обеспечить законность деятельности государственных органов и должностных лиц.

СООТНОШЕНИЕ между материально-правовыми и процессуальными нормами можно выразить формулой:если норма материального права,определяя содержание прав и обязанностей субъектов права,отвечает на вопрос,что надо сделать для реализации этих прав и обязанностей,то норма процессуальная отвечает на вопрос,как, каким образом,в каком порядке названные права и обязанности могут и должны быть реализованы.Процессуальные нормы всегда РЕГЛАМЕНТИРУЮТ порядок,формы и методы реализации норм материального права.

Есть отрасли права,носящие смешанный характер-них имеются как нормы материального характера,так и нормы процессуального характера.Конституционное,административное и финансовое право включает как материально-правовые,так и процессуальные нормы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22645. Магнітні властивості речовини. Пара-, діа- , феромагнетики 304 KB
  Якщо намагнічування припиняється і при забиранні заліза від магніту то воно називається тимчасовим намагніченням. Ця величина називається вектором намагнічення . Якщо довести намагнічення до насичення точка 1 на мал. 2 і потім зменшувати напруженість магнітного поля то намагнічення випливає не первісної кривої 01 а змінюється відповідно до кривої 1 2.
22646. Поширення електромагнітної хвиль в металевих середовищах. Скін ефект 94.5 KB
  Тоді в 1 покладемо : розв’язок 5 шукаємо у вигляді: 6 звідки підставивши 6 в 5 отримаємо: звідси дисперсійне рня: 8 де n – показаник заломлення показник затухання. Розглянемо квазістаціонарний випадок тобто коли і тоді для провідника маємо наступні рівняння Максвела: звідси: 12 Застосувавши до 2го з системи рівнянь 12 оператор rot маємо : де оператор Лапласа. для монохроматичних коливань тоді 13 . Шукаємо розв’язок у вигляді: тоді отримаємо: 14 тобто комплексне тоді з 14 ...
22647. Електропровідність газів, рідин і твердих тіл 51 KB
  Електропровідність газів рідин і твердих тіл. Провідність визначається наявністю рухомих зарядів. Відрізняють електронну провідність в тв. тілі вакуумі і йонну провідність рідини гази.
22648. Предмет, структура і функції етики як науки 90 KB
  Поняття «етика» походить з давньогрецького «ethos», що спочатку позначало спільне місце мешкання. У епоху давньогрецької архаїки це слово набуло значення звичаю, характеру, темпераменту, образу думок. Рання грецька філософія надала поняттю «етика» термінологічний сенс, позначивши ним «природу», «натуру», «сталий характер»
22649. Електромагнітні потенціали. Рівняння для електромагнітних потенціалів, їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Запізнювальні та випереджуючі потенціали 82.5 KB
  Рівняння для електромагнітних потенціалів їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Розв’яжемо хвильові рівняння ; для потенціалів за допомогою функції Гріна. Шукаємо розв`язки у вигляді ; Рівняння для G: ; тоді ; . Домножимо рівняння на та .
22650. Випромінення електромагнітних хвиль. Електричне дипольне випромінення 156 KB
  З останньої формули випливає що найбільша енергія випромінюється в площині перпендикулярній до напрямку коливань диполя . У напрямку коливань диполя електричні хвилі не випромін. Інтенсивність випромінювання пропорційна частоті коливань диполя в четвертому степені і квадрату амплітуди коливань.
22651. Розсіяння електромагнітних хвиль. Формула Томсона 102 KB
  поле хвилі в частинці створює коливання зарядів частота яких збігається з частотою коливань ел. хвилі які поширюються в усі сторони. При наявності на шляху променя деякого тіла з’являються хвилі напрям поширення яких не збігається з напрямом поширення променя – це явище називається розсіянням . Позначимо: і – для падаючої хвилі і – для розсіяної.
22652. Рівняння Максвела в чотиривимірній формі 144.5 KB
  Рівняння електродинаміки повинні бути однаковими в усіх інерціальних системах відліку і тому їх можна записати через 4вектори. Запишемо рівняння Максвела: ; ; ; . Скористаємося також рівнянням неперервності: ; де – чотири вектор координати; – 4вектор густини струму. Рівняння Максвела перетворюються на рівняння для потенціалів за умови калібровки Лоренца: .
22653. Фотони, квантування електромагнітного поля. Фотони 114.5 KB
  Якщо розглядати поля в обмеженому об`ємі то можна розкласти в ряд Фур`є накладаючи умови періодичності на біжучі плоскі хвилі з урахуванням того що дійсне : і хвильове рівняння перетвориться на рівняння для гармонічного осцилятора: Повна енергія електромагнітного поля в об`ємі : Якщо перейти від комплексних до дійсних т.; То вираз для енергії набуває вигляду Оскільки а отже то можна розкласти ці вектори на два компоненти в площині перпендикулярній: це система гармонічних осциляторів нормальні координати....