27

Дослідження теоретичної та практиченої бази ТОВ Універсалпродукт

Отчет о прохождении практики

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Характеристика організаційно-економічної діяльності ТОВ Універсалпродукт, загальна характеристика та напрямки діяльності. Оцінка маркетингової діяльності ТОВ Універсалпродукт, оцінка факторів макросередовища підприємства.

Украинкский

2012-11-14

324.5 KB

50 чел.

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1 Характеристика організаційно-економічної діяльності ТОВ «Універсалпродукт»......................................................5

1.1 Загальна характеристика та напрямки діяльності ТОВ «Універсалпродукт».4

1.2 Аналіз фінансового стану підприємства…………………………….................9

РОЗДІЛ 2 "Оцінка маркетингової діяльності ТОВ «Універсал продукт»…………………………………………………………..20

2.1 Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Універсалпродукт».....………..…..20

2.2 Оцінка факторів макросередовища підприємства ………...…………………25

ВИСНОВКИ...............................................................................................................35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................36


ВСТУП

Практика є невід'ємною частиною навчального процесу. Основною метою проходження практики є закріплення і поглиблення знань, отриманих під час навчання на основі вивчення практичних ситуацій, придбання практичних навиків роботи за фахом. Оскільки дана практика є переддипломною, вона є етапом виконання дипломної роботи, під час якого здійснюється підбір, накопичення і аналіз інформації по темі дипломної роботи.

Метою даної практики є не тільки вивчення практичних ситуацій, але й збір і аналіз матеріалу, необхідного для майбутнього дипломного проекту. Базою переддипломної практики мною було обрано ТОВ «Універсалпродукт».

Завданнями переддипломної практики є:

 •   вивчення і аналіз всіх видів діяльності підприємства;
 •  придбання практичних навиків аналізу процесів управління, вибору і обгрунтування управлінських рішень в конкретних виробничих ситуаціях;
 •  ознайомлення з організацією: його структурою, основними функціями управлінських і виробничих підрозділів;
 •  особиста участь у поточній діяльності підприємства;
 •  збір, систематизації і аналіз фактичної інформації по темі дипломної роботи для її подальшого використання.

У ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як:

 •  одержання пропусків, інструктаж з техніки безпеки, одержання індивідуального завдання;
 •  ознайомлення з інструктивним матеріалом, відділами підприємства;
 •  збір матеріалів, передбачених завданням по практиці;

У даній роботі були використані наступні внутрішні матеріали:

 •  статистичні дані;
 •  спеціальні друковані видання;
 •  бухгалтерська звітність за 2011 р.

У ході підготовки даної роботи вивчені історичні, теоретичні розробки, статистичні джерела, офіційні документи, законодавчі акти.

Структура звіту складається із уведення, 2 основних глав, висновку, списку використаної літератури.

Інформаційну базу становлять дані бухгалтерського балансу й звітності підприємства, внутрішні документи підприємства.


РОЗДІЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «УНІВЕРСАЛПРОДУКТ»

 1.  Загальна характеристика та напрямки діяльності ТОВ «Універсалпродукт»

Базою переддипломної практики є товариство з обмеженою відповідальністю «Універсалпродукт» яке є самостійною юридичною особою, має розрахунковий рахунок в установах банку, штамп, печатку.

ТОВ «Універсалпродукт» засновано 15 січня 2007 році. (ліцензія АА № 781715 від 15.01.2007). Очолює підприємство генеральний директор Степанюк Тарас Григорович, який є засновником товариства.

Підприємство характеризується централізованою системою керування, інформування, навчання, оплати. Завдяки прагненню працівників товариства задовольнити всі бажання клієнтів якнайповніше використовуючи свій досвід роботи, ТОВ «Універсалпродукт» завоювало довіру та прихильність клієнтів.

ТОВ «Універсалпродукт» розташоване за адресою: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Окружна 125

Телефон: (0564) 27-18-38, (056) 404-28-18, (056) 404-28-17

Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України,  закону «Про господарські товариства», Господарського кодексу України та інших нормативно-законодавчих актів, Статуту та Установчого договору.

Підприємство має право в установленому порядку відкривати філії, вступати в договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами, як на території України, так і за її межами, створювати об’єднання з правом юридичної особи (трестів, консорціумів тощо) як безпосередньо, так і через представників.

Предметом діяльності товариства є:

 •  здійснення торгівельної, торгівельно-закупівельної та торговельно-посередницької діяльності;
 •  виготовлення товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
 •  організація власної торгівельної мережі для реалізації товарів;
 •  проведення будівельних та монтажних робіт;
 •  комерційна та посередницька діяльність;
 •  надання автотранспортних послуг;
 •  здійснення іншої діяльності.

Джерелами формування майна товариства, крім статутного фонду, є:

 •  доходи, одержані від реалізації продукції та інших видів господарської діяльності, передбаченої статутом;
 •   кредити банків та інших матеріальних надходжень, пожертвувань та інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Головна ціль підприємства - забезпечення прибутковості в його діяльності шляхом раціональної організації збутового процесу, а також ефективне використання кадрового потенціалу. В існуючих умовах ціль підприємства - постійне подолання ризику чи ризикових ситуацій в майбутньому.

Порядок використання прибутку визначається за підсумками діяльності за рік, квартал або місяць. Рішення про періодичність розподілу прибутків приймається на зборах засновників.

Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з потреб ринку та необхідності забезпечення отримання прибутку. На підприємстві постійно оновлюється асортимент з урахуванням вимог споживачів. За короткий час господарської діяльності були налагоджені ділові й виробничі зв'язки, вдалося сформувати свій ринок збуту. На початку 2010 року була запущена нова італійська лінія з виготовлення печива, яке на даний момент користується неабияким попитом.

Також планується закупка обладнання для виробництва нового виду продукції - зефіру в шоколаді. Завдяки цьому підприємство ТОВ «Універсалпродукт» збирається розширювати наявний асортимент на ринках збуту.

ТОВ «Універсалпродукт» прагне постійно нарощувати обсяги продажів, поліпшувати якість обслуговування, враховуючи потреби як українських так і закордонних споживачів. Компанія має взаємовигідні відносини з партнерами, удосконалює упакування продукції, вживає ефективні заходи в області реклами.

Гнучкість цінової політики та залучення високопрофесійних фахівців є головними факторами якості й конкурентоспроможності продукції. Асортимент товарів, що поставляється підприємством, постійно поповнюється в результаті дослідження потреб клієнтів.

Підприємство постійно нарощує обсяги продукції й освоює нові ринки збуту. Збутова програма планується і регулюється з урахуванням попиту. За 2010 рік освоєно 10 нових ринків збуту продукції. Основною метою маркетингової стратегії є створення й підтримка конкурентоспроможності підприємства.

На сьогодні основним видом діяльності ТОВ «Універсалпродукт» є дистриб’юторська діяльність. Підприємство успішно функціонує на ринку продовольчих товарів як України, так і закордонних ринках. ТОВ «Універсалпродукт» є дистриб’ютором кондитерської фірми «Олсу», тобто здійснює збут її продукції від їх імені, але за власний рахунок.

ТОВ «Універсалпродукт» з початку своєї діяльності як дистриб’ютора ТМ «Олсу» налагодила зв'язки з державами близького і дальнього зарубіжжя. Економічні відносини встановлено з Росією, Таджикистаном, Польщею, Грузією, Естонією, Молдавією, Ізраїлем.

Механізм здійснення зовнішньоекономічних операції повністю підконтрольний відділу збуту. Саме тут розробляються стратегії виходу на нові ринки, а також розширення кордонів вже існуючих. Основним зовнішнім ринком збуту товарної продукції підприємства являються країни СНД. Передусім це Росія, куди відправляється більше половини виробленого. І заявки продовжують надходити. Добре в Росії користуються попитом карамель, всі види печива, а також високі сорти шоколадних цукерок. Добре налагоджені стосунки з Таджикистаном, Польщею, Грузією, Естонією, Ізраїлем.

Керівництво ТОВ «Універсалпродукт» здійснюється Генеральним директором, який здійснює керівництво підприємством. Його рішення, передані по ланцюжкові «зверху-униз», обов'язкові для виконання всіма підрозділами. Функції керування закріплені за відповідними відділами або конкретними працівниками.

Організаційна структура підприємства представлена на рисунку 1.1.

Рис. 1.1 Організаційна структура ТОВ «Універсалпродукт»

1.2Аналіз фінансового стану підприємства

Результатом діяльності підприємства є його фінансовий стан, що служить показником фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами. Постійний аналіз фінансового стану необхідний для забезпечення певної стійкості на ринку.

Методи і прийоми економічного аналізу дають змогу виявити залежність між результатами діяльності підприємств та ресурсами, заробітком, формами власності.

Господарська діяльність підприємства визначається за допомогою системи показників, які характеризують рівень виробництва і оцінюють результат роботи підприємства. Стабільність господарської діяльності ТОВ «Універсалпродукт» залежить від його фінансово-господарської діяльності. Тому аналіз показників, що його характеризують має надзвичайно важливе значення.

Розрахунок фінансових показників - важливий етап планування на підприємстві в цілому. Без фінансових показників роботи підприємства неможливо визначити обсяг виробництва та реалізації продукції, неможливо також спрогнозувати плани розвитку та стратегічні плани.

Комплексне і взаємопов’язане вивчення показників фінансової звітності товариства здійснюється за допомогою спеціальних прийомів економічного аналізу. Проаналізуємо фінансову діяльність ТОВ «Універсалпродукт» за допомогою прийому внутрішнього порівняння та даних Звіту про фінансові результати (табл.1.1.).

За даними табл.1.1. чистий дохід у 2010 році зріс на 5907 тис.грн. або 18,43% при зростанні виробничої собівартості реалізованої продукції, витрат на збут на 16,33% та 93,4% відповідно, що забезпечило збільшення чистого прибутку на 23,64 % у порівнянні з 2010р., в якому чистий дохід зріс на 7477,5 тис.грн. або 19,35% при зростанні виробничої собівартості реалізованої продукції, вират на збут на 17,98% та 13,43% відповідно, що забезпечило збільшення чистого прибутку майже вдвічі.

Таблиця 1.1

Фінансові результати діяльності ТОВ «Універсалпродукт»» за 2009-2011р.р., тис.грн


Показник

Роки

Відхилення

2009

2010

2011

2010 – 2009 р.р.

2011 – 2010 р.р.

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення %

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення %

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

3839,6

4417,4

5151,6

577,8

15

734,2

16,6

Податок на додану вартість

697,8

817,8

985,1

120

17,1

167,3

20,4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

3274,1

3864,1

4611,6

590

18

747,5

19,3

Собівартість реалізованої продукції

3109,3

3616,4

4266,4

507,1

16,3

650,2

17,9

Валовий прибуток

164,5

247,4

345,7

82,9

50,3

97,3

39,3

Витрати на збут

84,9

164,6

186,4

79,7

93,3

22,8

13,4

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток)

79,6

83,8

158,3

4,2

5,2

74,5

88,9

Фінансові витрати

49,5

45,8

60,8

-3,7

-7,4

15

32,7

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток)

30,1

37,0

98,5

6,9

22,9

61,5

166,2

Продовження таблиці 1.1

Податок на прибуток від звичайної діяльності

9,2

11,0

24,9

1,8

19,6

13,9

126,3

Чистий прибуток

21,9

26,0

73,6

4,1

23,2

47,6

181,5

Усі вищенаведені дані свідчать про стабільний розвиток даного товариства, але для закріплення своїх позицій, забезпечення збільшення обсягів збуту продукції та прийняття ефективних управлінських рішень необхідно постійно проводити маркетингові дослідження, тобто вивчати ринок, на якому працює організація.

У 2009р. валюта балансу ТОВ «Універсалпродукт» становила 5698 тис.грн., у 2010р. – 9307,4 тис.грн., у 2011р. – 11 812,7 тис.грн. Збільшення валюти балансу свідчить, як правило, про зростання виробничих можливостей даного підприємства.

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану необхідно встановити співвідношення динаміки балансу з динамікою реалізації продукції, прибутку підприємства тощо.

Розрахуємо відповідні показники приросту ТОВ «Універсалпродукт» за 2009-2011р.р.:

- коефіцієнт приросту виручки від реалізації продукції:

Кд = (55 351,6 – 46 117,4)/46 117,4 * 100% = 20%

- коефіцієнт приросту валового прибутку:

Кп = (3451,7 – 2476,4)/2476,4 * 100% = 39,4%

- коефіцієнт приросту майна (коефіцієнт приросту валюти балансу):

Км = (М1-М0)/М0*100%,

де М1, М0 – середні величини майна за звітний та попередній роки.

М1 = (9307,4 + 11 812,7)/2 = 10 560,05

М0 = (5698+9307,4)/2 = 7502,7

Км = (10560,05 – 7502,7)/7502,7*100% = 40,75%

Оскільки Кд є меншим, а Кп майже рівне Км, то це свідчить про деяке погіршення ситуації з коштами на підприємстві у порівнянні з попереднім періодом.

Крім зміни валюти балансу в цілому, проаналізуємо характер зміни окремих статей балансу, тобто проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз балансу (табл.1.2. табл.1.3).

За аналізований період майно товариства збільшилось на 2505,3 тис.грн і становить на кінець періоду 11 812,7 тис.грн. Така зміна зумовлена і збільшенням необоротних активів на 409,7 тис.грн., а також оборотних активів на 2095,6 тис.грн.

Таблиця 1.2

Горизонтальний та вертикальний аналіз активу балансу ТОВ «Універсалпродукт» станом на 01.01.2011р. (тис.грн.)

Аактив

Абсолютні величини

Питома вага, %

Зміни

на поч.

звітного

періоду

на кінець звіт.

періоду

на поч.

звітного

періоду

на кінець звіт.

періоду

абсолютні

у питомій вазі

у % до величини на початок періоду

у % до зміни підсумку балансу

І.Необоротні активи

1717,7

2127,4

18,46

18,01

409,7

-0,45

23,85

16,35

ІІ.Оборотні активи

7589,7

9685,3

81,54

81,99

2095,6

0,45

27,61

83,65

запаси

4810,4

5223,6

51,68

44,22

413,2

-7,46

8,59

-99,84

дебіторська

заборгованість

за послуги

2483,2

3169,9

26,68

26,83

686,7

0,15

27,65

27,41

грошові кошти

та їх еквівалент

201,9

249,5

2,17

2,11

47,6

-0,06

23,58

1,90

ІІІ. Витрати

майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

0

0

Баланс

9307,4

11812,7

100

100

2505,3

-

26,92

100

Таблиця 1.3

Горизонтальний та вертикальний аналіз пасиву балансу ТОВ «Універсалпродукт» станом на 01.01.2011р.

Пасив

Абсолютні величини

Питома вага, %

Зміни

на поч.

звітного

періоду

на кінець звіт.

періоду

на поч.

звітного

періоду

на кінець звіт.

періоду

абсолютні

у питомій вазі

у % до величини на початок періоду

у % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Власний капітал

1860,8

2472,2

19,99

20,93

11,4

0,94

32,86

24,40

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

0

0

0

0

0

0

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Поточні зобов’язання

7446,6

9340,5

80,01

79,07

1893,9

-0,94

25,43

75,60

У тому числі:

короткострокові кредити банку

1926,4

3569,2

20,70

30,21

1642,8

9,52

85,28

65,57

поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

0

0

0

0

0

0

0

0

векселі видані

0

0

0

0

0

0

0

0

кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги

5416,8

5722,7

58,20

48,45

305,9

-9,75

5,65

12,21

поточні зобов’язання за розрахунками

103,4

48,6

1,11

0,41

-54,8

-0,70

-53,00

-2,19

Баланс

9307,4

11812,7

100

100

2505,3

-

26,92

100

Збільшення майна товариства було забезпечене зростанням джерел власних коштів на 611,4 тис.грн., питома вага яких склала 20,93% на кінець звітного періоду.

Фінансовий стан характеризується також системою показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Проведемо розрахунок та аналіз цих показників, основними з яких є: показники ліквідності, фінансової стійкості та платоспроможності (найпоширеніший - коефіцієнт автономії), а також показники доходності та рентабельності.

Таблиця 1.4

Вихідні дані для розрахунку показників ліквідності ТОВ «Універсалпродукт»

Активи

№п/п

Види

Умовне позначення

Сума рядків балансу

Величина, тис.грн.

2010

2011

1.

Високоліквідні

А1

150,220,230,240

201,9

249,5

2.

Швидколіквідні

А2

160-220

2577,4

4212,2

3.

Повільноліквідні

А3

100-140, 250

4810,4

5223,6

4.

Важколіквідні

А4

І розділ

1717,7

2127,4

Пасиви

1.

Негайні

П1

530-610

5520,2

5771,3

2.

Короткострокові

П2

500,510,520

1926,4

3569,2

3.

Довгострокові

П3

ІІІ розділ

0

0

4.

Постійні

П4

430,630,380

1860,8

2472,7

За 2010 рік: Кзаг.л.=[A1+A2+A3]/[П1+П2]=1,02

Кшв.л.= [A1+A2]/[П1+П2]=0,37

Кабс.л.= A1/[П1+П2]=0,03

За 2011 рік: Кзаг.л.=1,04

Кшв.л.=0,48

Кабс.л.=0,03

В цілому, даний аналіз свідчить про задовільний стан товариства (Кзаг.л.>1), хоча при значенні коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,03, що є меншим одиниці і не змінюється за аналізований період, дане підприємство можна класифікувати як некредитоспроможне. Разом з тим, ступінь фінансової незалежності від залучення коштів становить у 2011р. 0,96 у порівнянні з 2010р. – 0,98, тобто кредитоспроможність даної організації зростає.

Показник фінансової стійкості ТОВ «Універсалпродукт» Даний показник визначається як відношення власного капіталу до вартості майна товариства і становить 0,2 та 0,21 у 2010 та 2011 роках відповідно. Він характеризує частку власників товариства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Нормативне значення цього показника – 0,5, отже, дане підприємство ще не є на сьогодні достатньо фінансово стійким, але спостерігається незначна позитивна тенденція його зміни, як за рахунок збільшення власного капіталу, так і валюти балансу.

Показники рентабельності ТОВ «Універсалпродукт»:

- валова рентабельність продаж (відношення валового прибутку до виручки від реалізації продукції): 2010р. – 0,06, 2011р. – 0,07.

- операційна рентабельність (відношення операційного прибутку до виручки від реалізації продукції): 2010р. – 0,02, 2011р. – 0,03.

Показник операційної рентабельності доцільно аналізувати разом із попереднім. В даному випадку поступове збільшення обидвох показників свідчить про збільшення рентабельності внаслідок зменшення витрат на збут.

- чиста рентабельність (відношення чистого прибутку до виручки від реалізації продукції): 2010р. – 0,01, 2011р. – 0,02.

Щодо показників рентабельності продаж, то необхідно зазначити про труднощі щодо їх аналізу за відсутності аналогічних показників по галузі. Проаналізувавши їх зміну в динаміці, відзначимо, що збільшення операційної та чистої рентабельності свідчить про економію на витратах. Ці показники відіграють важливу роль у плануванні асортименту та вибору видів діяльності підприємства.

Усі вищенаведені дані свідчать про стабільний розвиток даного товариства, але для закріплення своїх позицій, забезпечення збільшення обсягів збуту продукції та прийняття ефективних управлінських рішень необхідно постійно проводити маркетингові дослідження, тобто вивчати ринок, на якому працює організація.

ТОВ «Універсалпродукт» просуває продукцію, для виробництва якої використовується лише високоякісна сировина, передові технології, найсучасніша упаковка, широко застосовується велика кількість різних смачних та поживних наповнювачів для цукерок.

В таблиці 1.5 приведені показники реалізації основних видів продукції за звітний період.

Таблиця 1.5

Показники реалізації основних видів продукції

Найменування

продукції

Об'єм

реалізації

Питома вага , %

Середня

відпускна ціна, тис. грн.

Витрати,

тис. грн.

Рентабельність

продукції

Карамель

581

57,59

2,30

2,00

15

Драже

30,5

3,02

2,33

2,20

5

Цукерки

281,5

27,9

4,20

3,90

8

Ірис

23

2,28

2,44

2,35

4

Вафлі

90,5

8,97

2,60

2,47

5

Торти

2,3

0,23

3,33

2,88

15

Всього:

1008,8

100

Як видно з таблиці 1.3 було досягнуто зниження витрат на деякі види продукції. Також планується зниження середньої відпускної ціни, що приведе до збільшення обсягу реалізації продукції внаслідок підвищення попиту на неї.

На рисунку 1.1 представлена діаграма, яка показує питому вагу основних видів продукції.

З рисунку 1.1 видно що, обсяги реалізації більшу питому вагу має карамель, питома вага якої складає майже 60 %, її рентабельність дорівнює 15%. Таку ж рентабельність має реалізація тортів, проте їх питома вага складає всього 0,23% в структурі реалізації основних видів продукції ТОВ «Універсалпродукт». Найменш рентабельною є реалізація ірису, вафель та драже, їх питома вага досить низька і не перевищує 10%, тобто можна стверджувати, що ці види продукції існують для асортименту, хоча й вони мають свого покупця.

Рисунок 1.1. Структура реалізації основних видів продукції ТОВ «Універсалпродукт»

Підприємство планує збільшення обсягів виробництва продукції в кожному кварталі 2012 року. Це дасть можливість розширення ринків реалізованої продукції та завоювання нових сегментів ринку.

Постачальники - це ділові фірми і окремі особи, які забезпечують підприємство матеріальними ресурсами, які необхідні для виробництва конкретної продукції. Для того щоб випускати кондитерські вироби, ТОВ «Універсалпродукт» повинно купувати молоко, масло, муку, цукор та іншу сировину. Зміни в «середовищі постачальників» можуть серйозно вплинути на діяльність підприємства. Керівництво повинно уважно слідкувати за цінами на предмети постачання, оскільки ріст цін на матеріали, які закуповуються може підняти ціни на кондитерські вироби.

Єдиним постачальником кондитерських виробів для ТОВ «Універсалпродукт» є кондитерська компанія «Олсу».

Був зроблений наголос на вихід на зовнішній ринок та пошук нових партнерів, як ближнього, так і далекого зарубіжжя. При цьому враховувались кон'юнктура, конкуренція вітчизняних і зарубіжних виробників і сегментація клієнтури за ознакою споживчої спроможності. Були проведені маркетингові дослідження ринків збуту і споживчої спроможності потенційних клієнтів продукції ТОВ «Універсалпродукт», в результаті яких виявилося, які види солодощів користуються найбільшим попитом, і намітились потенційні клієнти на найближчу перспективу.


РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «УНІВЕРСАЛПРОДУКТ

2.1 Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Універсалпродукт»

Для ТОВ «Універсалпродукт» основними цілями маркетингового дослідження є вивчення поведінки конкуруючих фірм, їх тактика стосовно цінових і нецінових методів конкуренції. Неменшважливою ціллю є аналіз обсягів збуту продукції та їх динаміка.

Джерелами маркетингової інформації для підприємства є:

- офіційна статистика;

- інформація, що публікується у відкритій пресі;

- рекламна інформація;

- тематична інформація (довідники каталоги)

- бухгалтерська, статистична, планова і оперативна інформація щодо збутової діяльності фірми;

Головними конкурентами підприємства є: кондитерська корпорація «Roshen»,  компанія «АВК», виробниче об’єднання «Київ-Конті»,  АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», Львівська кондфірма «Світоч», ТОВ «Світ ласощів», ВАТ «Полтавкондитер», ЗАТ «Житомирські солодощі» та інші. На рисунку 2.4 можна побачити долі ринку, які вони займають.

На даний момент поточна доля на ринку ТОВ «Універсалпродукт» становить 3,7%, в найближчі 5 років очікується збільшення долі ринку за рахунок проведення рекламної компанії та розширення ринків збуту продукції.   Для ефективної роботи на ринку підприємство повинно систематично оновлювати асортимент своїх товарів, шляхом впровадження нових технологій та дизайнерських рішень.

Рис. 2.1 Долі виробників на ринку кондитерських виробів

Роль маркетингових досліджень оцінка маркетингових ситуацій, забезпечення інформацією, яка дозволяє створити ефективну програму маркетингу підприємства. Мета маркетингових досліджень – ідентифікація як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентні позиції на конкурентному ринку в конкретний період часу шляхом пристосування його продукції до попиту та вимог споживачів, невизначеності, міри ризику, ймовірності успіху маркетингової діяльності.

Розглянемо товарну політику підприємства. Товарна політика – це маркетингова діяльність, пов'язана із плануванням і здійсненням сукупності заходів і стратегій щодо формування конкурентних переваг і створення таких характеристик товару, які роблять його постійно коштовним для споживача і тим самим задовольняють ту або іншу його потребу, забезпечуючи відповідний прибуток фірмі. Асортимент ТОВ «Універсалпродукт» та обсяги виробництва основних видів продукції представлений в таблиці 2.1.

Середній асортимент українських кондитерських фабрик на сьогоднішній час складає не менше сімдесят найменувань. В деяких підприємств асортиментний ряд нараховує більше 200 позицій і він продовжує зростати. На протязі року майже на всіх підприємствах розробляються до десятка, а то й більше видів виробів. Правда, основними ходовими позиціями, завдяки яким сьогодні існують фабрики, являються звичайна карамель і вагове печиво. Так, наприклад, ці позиції складають 60 відсотків обсягу продаж АТЗТ "Дніпропетровська кондитерська фабрика". В обсязі виробництва Херсонської кондитерської фабрики займають 60 відсотків карамель, 30 відсотків печиво, у ЗАТ "Одеса" 30 відсотків карамель і 30 відсотків печиво. Концерн "А.В.К." (Донецьк) в основному випускає карамель. В цілому, по даним операторів ринку, випуск карамелі в загальному обсязі виробництва солодощів в Україні приблизно складає 35 відсотків. Асортиментний ряд основних конкурентів представлений в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Кількість найменувань продукції деяких українських виробників

Виробник

Кількість найменувань

Кондитерський концерн "А.В.К." м. Донецьк

200

АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика"

99

ВАТ "Крафт Якобз Сушард Україна"

60

ЗАТ"ОДЕСА"

240

АОЗТ "Дніпропетровська кондитерська фабрика"

270

ЗАТ "Житомирські солодощі"

200

Чернівецька кондитерська фірма "Буковинка"

200

КП "Новомосковське"

51

ВАТ Чернігівська кондитерська фабрика "Стріла"

105

ТОВ «Універсалпродукт»

55

Розглянемо цінову політику. На кожному типі ринків з урахуванням завдань, що стоять перед ТОВ «Універсалпродукт», що складається, ціноутворенням можуть бути вирішені наступні проблеми.

Основним методом ціноутворенням на ТОВ «Універсалпродукт» є метод «витрати + прибуток + податок на додану вартість».

Отже, ціна на продукцію товариства в більшості випадках буде залежати від витрат, що пов’язані з просуванням і реалізацією продукції. Ціна буде змінюватися в залежності від кількості партії, яку придбає клієнт. Звичайно на нововведення ціна є заохочувальною.

Конкуренція на зовнішньому ринку дуже жорстка, тому кожне підприємство намагається запропонувати найкращі свої вироби, які найбільше користуються попитом. Так, солодка продукція ТОВ «Універсалпродукт», особливо карамель, мають великий попит серед населення Росії.

Як відомо витримувати конкуренцію на зовнішньому ринку неможливо без високої якості товару, а висока якість забезпечується завдяки новому технологічному обладнанні. Тому підприємство активно займається реконструкцією та переоснащенням морально застарілого обладнання.

В таблиці 2.2 наведена порівняльна характеристика експортних цін основних підприємств-конкурентів.

Таблиця 2.2

Порівняльна таблиця експортних цін на кондитерські вироби в країни СНГ

Підприємство-експортер кондитерських виробів

Середня відпускна ціна

ТОВ «Універсалпродукт»

4,6

ЗАТ «Укркондитер»

6,35

ЗАТ "Харківська бісквітна фабрика"

5,6

Львівська кондитерська фірма «Світоч»

7,25

АТЗТ «Буковинка»

7,15

Концерн "АВК"

8,2

Як видно з таблиці 2.2 ціни на експортну продукцію ТОВ «Універсалпродукт» найнижчі в порівнянні з іншими конкурентами.

Російський ринок карамелі заповнений як національними так і зарубіжними конкурентами. Тому головною стратегію товариства на цьому ринку є стратегія низьких витрат. Тобто виробництво продукції високої якості з мінімальними витратами.

Як відомо карамель розрахована на всі верстви населення, тобто цю продукцію споживає населення з різним рівнем прибутку. На Російському ринку українська карамель відома своєю якістю і недорогою ціною.

Збільшення обсягів реалізації цього виду продукції з мінімальними витратами призведе до покращення зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому, а також до підвищення рентабельності та прибутковості.

Розглянемо збутову політику ТОВ «Універсалпродукт». Одним із пунктів збутової політики підприємства є вибір оптимального каналу збуту. Канал збуту (розподіли) товару - це організація або людина, що займається просуванням і обміном конкретного товару (декількох груп товарів) на ринку.

Збутова політика підприємства спрямована на підвищення ефективності фірми, тому що в сфері збуту остаточно виявляються всі зусилля маркетингу по підвищенню прибутковості, пристосовуючи збутову мережу під споживача, підприємство має більше шансів вистояти в конкурентній боротьбі, саме в даній сфері підприємець знаходиться ближче до покупця

ТОВ «Універсалпродукт» використовує прямий канал розподілу. Тобто замовлення від клієнта отримує ТОВ «Універсалпродукт» і напряму без участі посередників виконує ряд послуг.

Дані збуту продукції на національному та зарубіжному ринках наведені в таблиці 2.3

Як видно з таблиці 2.3 ТОВ «Універсалпродукт» більшу половину своєї продукції реалізує на зовнішніх ринках. Найбільшим попитом як на національному, так і на зовнішньому ринку користується карамель. Як відомо карамель розрахована на всі верстви населення, тобто цю продукцію споживає населення з різним рівнем прибутку. На закордонних ринках українська карамель відома своєю якістю і недорогою ціною.

Таблиця 2.3

Розподіл реалізованої продукції по ринках збуту

Найменування продукції

Кількість продукції, т.

На національному ринку

На зарубіжному

ринку

Карамель

962

1362

Драже

43

79

Цукерки

463

663

Ірис

39

53

Вафлі

175

187

Торти

4

5

2.1 Оцінка факторів макросередовища підприємств

Цілком ймовірно, що благополуччя ТОВ «Універсалпродукт» залежить не тільки від діяльності самої компанії та її співробітників, але і від протиборства комплексів маркетингу, застосовуваних різними фірмами, від тенденцій і подій, що відбуваються в маркетинговому середовищі. Маркетингове середовище являє собою сукупність сил, які «не піддаються контролю», з врахуванням яких компанія повинна розробляти власний комплекс маркетингу.

Будучи мінливою, що накладає обмеження і невизначеність на діяльність компанії, маркетингове середовище глибоко торкається діяльності підприємства. Маркетингове середовище складається з мікросередовища і макросередовище.

Розглянемо макросередовище підприємства. Макросередовище представлене силами широкого соціального плану, що впливають на саме підприємство і на його мікросередовище. До таких сил варто відносити фактори демографічного, економічного, технічного, політичного і культурного характеру.

Для кожного окремого фактора макросередовища виділялися найбільш істотні критерії, що були внесені в опитувальні аркуші. В опитувальних аркушах група експертів повинна була проставити не тільки ступінь впливу того чи іншого критерію на діяльність компанії, але і тенденцію (вектор) впливу даного критерію як доброчинного (вектор зі знаком «+») чи негативного (вектор зі знаком «-»). В якості групи експертів виступали співробітники компанії (менеджмент і рядовий персонал), клієнти компанії. Результати експертного опитування були зведені в таблиці по кожному окремому фактору.

Демографічні фактори роблять на діяльність підприємства самий глобальний та істотний вплив, тому що вони визначають портрет споживача його товарів і послуг, співробітників, партнерів, конкурентів і т.п. У виробничій сфері обов'язково необхідно мати на увазі результати дослідження демографічних факторів і соціального середовища, особливо в області структурних змін. Саме соціальне середовище впливає на формування споживчих переваг, від яких залежить спрямованість і розмір споживчого попиту, а значить і можливості компанії реалізувати свою продукцію. В аналізі демографічних факторів і соціального середовища необхідно виявити вплив наступних факторів:

 •  кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах);
 •  наявність і потенційна кількість робочої сили;
 •  кваліфікаційні характеристики робочої сили.

Найважливішою складовою частиною соціального середовища є соціально-культурне середовище, до складу якого входять життєві цінності і традиції населення. Дослідження цих факторів досить важливе для стратегічного управління, тому що вони впливають на мотивацію споживачів і співробітників. До соціально-культурного середовища можна віднести наступні аспекти:

 •  традиції і культурні цінності, рівень освіти;
 •  відносини членів суспільства один до одного;
 •  прийняття чи неприйняття приватного підприємництва;
 •  відносини підприємство – громадські організації;
 •  відношення до іноземців;
 •  профспілкова діяльність і вплив профспілок на формування суспільної думки.

Дані про вплив демографічних факторів приведені в таблицях 2.4 і 2.5.

Таблиця 2.4.

Вплив соціального середовища на діяльність компанії.

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах та їх доходах)

3

3

+1

9

Наявність і потенційна кількість робочої сили

2

2

+1

4

Кваліфікаційні характеристики робочої сили

2

3

+1

6

Дані таблиці 2.4 дозволяють зробити наступний висновок: найбільший позитивний вплив на діяльність компанії робить кількість потенційних споживачів і кваліфікаційні характеристики робочої сили.

Фактори соціально-культурного характеру зведені в таблицю 2.5.

Таблиця 2.5.

Вплив соціально-культурного середовища на діяльність компанії.

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Традиції і культурні цінності, рівень освіти

2

3

+1

6

Взаємини всередині суспільства (індивідуум-індивідуум, товариство-індивідуум-суспільство)

1

1

+1

1

Відносини компанія-суспільні організації

1

1

+1

1

Відносини до іноземців

3

3

+1

9

Профспілкова активність і вплив профспілок на формування суспільної думки

1

1

+1

1

Дані таблиці 2.5 свідчать про істотний вплив традицій, культурного рівня і рівня освіти, а також відношення до іноземців.

Розглянемо тепер економічні фактори. Вивчення економічного середовища дозволяє зрозуміти, яким чином формуються і розподіляються ресурси суспільства. Цілком очевидно, що ці знання є життєво необхідними для компанії, оскільки вона саме будує свою діяльність на використанні ресурсів. При розгляді впливу економічного середовища підприємства слід звернути увагу на наступні фактори:

 •  характер економіки й економічних процесів (у тому числі вплив інфляції і дефляції);
 •  загальна коньюктура національного ринку;
 •  розміри і темпи зміни розмірів ринку;
 •  розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів компанії;
 •  інвестиційні процеси;
 •  ставка банківського відсотка;
 •  система ціноутворення і рівень централізованого регулювання цін.

До основних дестабілізуючих факторів варто віднести суперечливість і нестабільність податкового законодавства, нерозвиненість фондового й інвестиційного ринку, досить високий ступінь державного втручання в систему ринкового ціноутворення.

Вплив економічних факторів зведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

Вплив економічного середовища на діяльність компанії.

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Загальний рівень економічного розвитку

3

3

-1

-9

Рівень розвитку конкурентних відносин

2

3

-1

-6

Загальна коньюктура національного ринку

2

2

-1

-4

Розміри і темпи зміни розмірів ринку

3

3

+1

9

Розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів компанії

2

3

+1

6

Інвестиційні процеси

3

3

+1

9

Ставка банківського відсотка

3

1

-1

-3

Система ціноутворення і рівень централізованого регулювання цін

1

1

+1

1

Як видно з приведеної таблиці, фактори економічного середовища роблять негативно і позитивний вплив на діяльність компанії.

Вплив науково-технічних факторів виявляється в загальносвітовій тенденції розвитку електронних засобів комунікації. У зв'язку з економічним відставанням України даний фактор почне впливати не раніше ніж через 5-7 років. Фактори науково-технічного середовища проаналізовані в таблиці 2.7

.

Таблиця 2.7.

Вплив науково-технічного середовища на діяльність компанії.

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Поява «технологічних проривів»

3

3

+1

9

Скорочення чи продовження життєвого циклу технологій

2

2

+1

4

Питома вага наукомістких технологій у виробництві

2

2

+1

4

Вимоги до науково-технологічного рівня виробництва, що забезпечують конкурентноздатність

2

3

+1

6

Вимоги до кваліфікації кадрів

3

3

+1

9

Вимоги до науково-технічного рівня конкурентноздатної продукції

2

2

+1

4

Серед факторів, що роблять найбільший позитивний вплив, слід зазначити:

 •  появу «технологічних проривів»;
 •  вимоги до кваліфікації кадрів.

Політико-правові фактори чинять найбільш істотний вплив на діяльність компанії. Вивчення цих факторів повинне зосереджуватися на з'ясуванні того, як уряд і законодавчі органи відносяться до розвитку тієї чи іншої галузі національної економіки, які зміни в законодавстві та правовому регулюванні можливі в наслідок прийняття нових законодавчих актів. Політико-правове середовище представлене в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8.

Вплив політико-правового середовища на діяльність компанії.

Фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на компанію

Напрямок впливу

Ступінь важливості для компанії

Відношення держави до власності

2

2

-1

-4

Політична стабільність у державі

3

3

-1

-9

Характер відносини держави до галузі

3

3

-1

-9

Рівень регулювання і контролю з боку держави

3

3

-1

-9

Митна політика держави

2

2

+1

4

Закони і нормативні акти

3

3

-1

-9

Ефективність правової системи

2

3

-1

-6

Практична реалізація законодавства

2

3

+1

6

Ступінь ретельності дії всіх правових норм

2

2

-1

-4

Аналіз показує, що політико-правове середовище має загальний негативний вплив на діяльність компанії. Серед позитивних факторів слід зазначити деяку лібералізацію митної політики в комплексі з її практичною реалізацією.

Після докладного аналізу впливу всіх факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства їх необхідно звести в єдину таблицю (таблиця 2.9).

Таблиця 2.9

Найважливіші фактори зовнішнього середовища, що впливають на діяльність компанії.

Фактори зовнішнього середовища

Позитивний вплив

Ступінь важливості

Негативний вплив

Ступінь важливості

Демографічне середовище

 1.  Кількість потенційних споживачів
 2.  Кваліфікаційні характеристики робочої сили
 3.  Традиції і культурні цінності, рівень освіти
 4.  Відношення до іноземців

9

6

6

9

Економічне середовище

 1.  Розміри і темпи зміни розмірів ринку
 2.  Розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів компанії
 3.  Інвестиційні процеси

9

6

9

 1.  Загальний рівень економічного розвитку
 2.  Система оподатковування і якість економічного законодавства
 3.  Рівень розвитку конкурентних відносин

-9

-9

-6

Науково-технічне середовище

 1.  Поява «технологічних проривів»
 2.  Вимоги до науково-технологічного рівня виробництва, що забезпечують конкурентноздатність
 3.  Вимоги до кваліфікації кадрів

9

6

9

Продовження таблиці 2.9.

Фактори зовнішнього середовища

Позитивний вплив

Ступінь важливості

Негативний вплив

Ступінь важливості

Політико-правове середовище

 1.  Політика держави в підготовці кадрів для галузі
 2.  Практична реалізація законодавства
 3.  Митна політика держави

9

6

4

 1.  Політична стабільність у державі
 2.  Характер відносини держави до галузі
 3.  Рівень регулювання і контролю з боку держави
 4.  Закони і нормативні акти

-9

-9

-9

-9

Отже, для аналізу макрооточення ТОВ «Універсалпродукт» використовуються такі компоненти: демографічна, економічна, технологічна та політико-правова. Кожна компонента містить найважливіші фактори, що впливають на діяльність обраного товариства. З таблиці 2.5 видно, що демографічна компонента позитивно впливає на організацію, оскільки тенденції розвитку її факторів дозволяють збільшити обсяги реалізації та позиціонувати продукцію за регіонами.

Економічні фактори в цілому позитивно впливають на ТОВ «Універсалпродукт», оскільки їх розвиток призводить до збільшення обсягів виробництва і реалізації.

Фактори технологічної компоненти цілком позитивно впливають на товариство. За рахунок їх розвитку зростає якість продукції та знижується собівартість. ТОВ «Універсалпродукт» має змогу випускати нові види продукції, що є безумовно позитивним явищем.

Що стосується політико-правової сторони аналізу макрооточення, то вплив цієї компоненти на діяльність організації є позитивним, оскільки ТОВ «Універсалпродукт» налагоджує зв’язки за кордоном, що при негативному впливі державної політики було б просто неможливо.

ВИСНОВКИ

Аналіз проходження практики дозволяє зробити ряд висновків.

На сьогоднішній день споживач може спостерігати великий обсяг асортименту кондитерських виробів. Це стало можливим завдяки технічним нововведенням, які проявляються у вигляді нових продуктів, технологій їхнього виготовлення, засобів виробництва.

У процесі практики був зроблений аналіз підприємства, оцінено його фінансовий стан на основі показників фінансової звітності за 2009-2011 роки. За допомогою маркетингових досліджень проаналізовано зовнішнє середовище підприємства. В результаті можна відмітити, що кондитерська фабрика в цілому прибуткове, рентабельне підприємство. Діяльність його спрямована на максимальне задоволення потреб населення, як нашої країни так і закордонних.

В довгострокових планах фабрики є виробництво нових видів продукції з мінімальним використанням виробничих витрат, а також освоєння ринків далекого зарубіжжя.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Акулич, И.Л. Международный маркетинг : учеб. пособие / И.Л. Акулич. - Мн. : Выш. шк., 2006. - 544 с.
 2.  Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
 3.   Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119с.
 4.   Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2002. – 712с.
 5.  Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 2004 р., 384 с.
 6.  Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с потребителями. – Пер. с англ. В. Егорова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 512 с.
 7.  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финпресс, 2010. – 464 с.
 8.  Дайан А., Букерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг.— М.: Экономика, 2003.
 9.  Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.
 10.  Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. – метод., посібник для самост. вивч. дисципліни. — К: КНЕУ, 2005.
 11.  Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., Прогресс, 2004
 12.  Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с.
 13.  Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2007. – 300 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7398. Бухгалтерский и финансовый учет предприятия 131.77 KB
  Задание: Составить баланс предприятия на 01.01.2012 г. и на 01.03.2012 г. 2. Составить журнал хозяйственных операций за март месяц, выполнив необходимые расчеты к операциям. 3. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета, и по счета...
7399. Совершенствование методов управления на основе теоретического анализа стиля управления и лидерских качеств руководителя в организации CONVEX 100 KB
  Введение. Лидерство является ключевым фактором успеха во многих современных профессиях. Менеджер не будет эффективным руководителем без умения неформального влияния на подчиненного. Большинство профессий требуют той или иной степени проявления лидер...
7400. проведение анализа эффективности управления трудовыми ресурсами на ОАО НПК УВЗ 344.5 KB
  Введение Любому руководителю предприятия или организации приходится управлять своим персоналом. Но, как показывает российский опыт, многим руководителям не приходилось специально этому учиться. Рано или поздно успешно работающие компании и их руково...
7401. Программирование игры крестики-нолики на ассемблере 451.5 KB
  Введение Впервые крестики-нолики могли появиться в Индии более 2000 лет назад, но потом тот, кто их чуть было не изобрел, понял, что за доску 8х8 он может стрясти намного больше зерна, чем за 3х3, и поэтому он изобрел шахматы. Второй раз эту игру из...
7402. Оптические кабели и их характеристики 642 KB
  Оптические кабели. Оптическим кабелем называется кабельное изделие, содержащее ряд оптических волокон, заключенных в общую оболочку, поверх которой в зависимости от условий эксплуатации может быть наложен защитный покров. Оптические кабели по своему...
7404. Публічна служба в Україні:організація та функціонування 222 KB
  Публічна служба в Україні:організація та функціонування Вступ На сучасному етапі розвитку державотворення в українському суспільстві гостро постали питання стосовно того, що можна вважати публічним управлінням, чим воно відрізняється від державного ...
7405. Система органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні 210 KB
  Система органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні Вступ На сьогодні питання про систему органів державної влади та місцевого самоврядування, їх взаємодії є актуальним. Принцип місцевого самоврядування є однією з найважливіших озн...
7406. Державне управління. Відповіді на іспит 737 KB
  Екзаменаційні питання ДУ Управління як суспільне явище, еволюція його змісту та багатогранність. Сутність, зміст і специфіка державного управління. Державне управління як наука та навчальна дисципліна...