27000

Способы изложения норм права в статьях НПА

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Способы изложения норм права в статьях НПА. НПАакт правотворчества принятый в особом порядке строго определенными субъектами и содержащий норму права. Статья НПАформа выражения способ изложения правовой нормы.Логическая структура нормы совпадает со структурой статьи НПА.

Русский

2013-08-19

4.22 KB

1 чел.

61. способы изложения норм права в статьях НПА.

НПА-акт правотворчества,принятый в особом порядке строго определенными субъектами и содержащий норму права.

Статья НПА-форма выражения,способ изложения правовой нормы.

Норма права-общеобязательное повеление,государственно-властное предписания,регулирующее наиболее важные общественные отношения,обеспеченное механизмом гос.принуждения.Стурктура-гипотеза(устанавливает условия применения нормы),диспозиция(устанавливает правила поведения,права и обязанности),санкция(устанавливает меры гос.взыскания в случае нарушения нормы).

Способы изложения ПО ХАРАКТЕРУ ИЗЛОЖЕНИЯ:

1) ПРЯМОЙ-в статье издагаются все три элемента правовой нормы(гипотеза,диспозиция,санкция).Логическая структура нормы совпадает со структурой статьи НПА.

2) ОТСЫЛОЧНЫЙ-в статьях содержаться не все элементы правовой нормы, но имеется ссылка к другим родственым статьям этого же НПА,где можножно найти недостающие элементы.

3) БЛАНКЕТНЫЙ-в статье НПА устанавливается только ответственность за нарушение определенных правил,однако самих правил,которые нарушены,в ней не содержится,также отсутствует отсылка к другой статье этого же НПА.В таких статьях есть гипотеза+санкция,диспозиция только называется,но не раскрывается(например,нарушение правил вождения,повлекшее,влечет..правила вождения не раскрываются).Недостающие сведения необходимо искать самостоятельно в других НПА.

По ХАРАКТЕРУ НОРМАТИВНОГО ОБОБЩЕНИЯ различают:

1. Абстрактный способ изложения правовой нормы-изложение правовых предписаний в обобщенном виде,при этом норма права распространяется на неограниченное количество случаев(ю.л.может иметь права и нести обязанности).

2. Казуистический способ изложения правовой нормы-предусматривает указание на конкретные случаи,выступающие основой реализации норм права(кража,убийство).Казуальный способ еще называют описательным,так как при помощи этого способа в статьях подробно описываются права и обязанности,меры наказания,правила поведения, по которым должны следовать участники правоотношений.

Таким образом,норма права не тождествена статье НПА, статья выступает только в качестве формы изложения. Норма права может излагаться в ряде статей одного или даже нескольких НПА. В случае,если в статье НПА содержится часть нормы права,то такие части принято называть нормативными предписаниями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24630. Порядок нарахування з/п за невідпрацьований на підпр-ві час. Нарахування єдиного соціального внеску 31.5 KB
  Відповідно до кодексу законів про працю оплата за невідпрацьований час і за особливі умови праці передбачає різноманітні види оплат. Відрядникам доплата здійснюється за всі понад нормові години в розмірі 100 тарифної ставки за погодинною системою компенсація шляхом надання відпустки не допускається. оплата часу освоєння нової продукції здійснюється за середнім заробітком за попередні 6 місяців оплата при переведені на нижче оплачу вальну роботу та при переміщенні. При переміщенні працівника може знижуватись заробіток із незалежних від...
24631. Організація документування господарських операцій та документообігу 38.5 KB
  Документація – це спосіб суцільного і безперервного відображення об’єктів бух обліку шляхом використання бухгалтерських документів. У випадках установлених законодавством а також Міністерствами і відомствами бланки первинних документів можуть бути віднесені до бланків суворої звітності. Керівник також встановлює перелік осіб які мають право підпису грошових документів. Ці особи несуть відповідальність за своєчасне і якісне складання документів.
24632. Облік запасів підприємництва 31 KB
  Згідно з ПсБО 9 запаси – це активи які: 1 утримуються для подальшого продажу 2 перебувають у процесі вирва з метою подальшого продажу продукту вирва 3 утримуються для споживання під час вирва продії виконання робітта надання послуг а також управління вирвом. Обліку запаси включають: 1 сировину і основні матеріали 201 2 купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 202 3 паливо 203 4 тара і тарні матеріали 204 5 будівельні матеріали 205 6 матеріали передані в переробку 206 7 запчастини 207 8матеріали г...
24633. Облік основних засобів 30 KB
  Облік основних засобів.Основні засобиїх класифікація і оцінка Методологією обліку основних засобів визначає ПсБО7Основні засоби. Обєкт основних засобів це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями або окремий конструктивно відокремлений предмет що призначений для виконання певних самостійних функцій. Облік основних засобів ведеться на активному балансовому рахунку 10 – основні засоби.
24634. Облік нематеріальних активів 29 KB
  Облік нематеріальних активів Методологію обліку нематеріальних активів визначає ПсБО 8 нематеріальні активи Нематеріальний актив це актив який немає матеріальної форми може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання на протязі більше одного року. Бух облік немат активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами: А права користування природними ресурсами Б права користування майном В права на знаки для товарів і послуг тов.знаки торгові марки фірмові назви і т д Г права на об’єкти промислової...
24635. Особливості обліку МШП терміном експлуатації до і більше 1 року 32.5 KB
  Положенням стандартом 9 передбачено що з метою бухгалтерського обліку запаси включають:малоцінні і швидкозношувані предмети які використовуються не більше одного року або одного операційного циклу якщо він більше року. Малоцінні і швидкозношувані предмети строк корисного використання яких більше одного року обліковуються в складі інших необоротних матеріальних активів. Організація обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року або одного операційного циклу повинна повністю...
24636. Амортизація необоротних активів. Методи нарахування та облік амортизації 30.5 KB
  Амортизація – це систематичний розподіл вартості яка амортизується протягом строку їх корисного використання. Зменшення залишкової вартості – виходить з того що корисність і продуктивність необ. Норма амортизації застосовується не до вартості що амортизується а до балансової залишкової вартості об’єкта на кінець попереднього періоду. Прискореного зменшення залишкової вартості складається у визначенні річної суми амортизації об’єкту основних засобів виходячи з основної вартості такого об’єкту на початок звітного року.
24637. Аналіз власного оборотного капіталу 35 KB
  Аналіз власного оборотного капіталу. Фінансовий стан підприємства залежить від того наскільки раціонально сформовані джерела фінансування поточних активів оборотного капіталу. Поточні активи створюються як за рахунок власного капіталу так і за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано щоб наполовину вони були сформовані за рахунок власного а наполовину за рахунок позикового капіталу.