27025

Сравнительная характеристика аудита и ревизии

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Сравнительная характеристика аудита и ревизии 1.Основная цель ревизии заключается в выявлении недостатков и нарушений для их устранения и наказания виновных. Акт ревизии представляет собой документ в котором излагаются выявленные недостатки и нарушения. Акт и другая информация передаются вышестоящим и другим контролирующим органам для принятия решений по результатам проведенной ревизии .

Русский

2013-08-19

14.14 KB

46 чел.

КИР 1. Сравнительная характеристика аудита и ревизии

1.Основная цель  ревизии  заключается в выявлении недостатков  и  нарушений для их устранения  и  наказания виновных. Она производится на основании инструкций, приказов вышестоящих или государственных органов  и  предназначена для обеспечения сохранности имущества, пресечения  и  профилактики злоупотреблений. Акт  ревизии  представляет собой документ, в котором излагаются выявленные недостатки  и  нарушения. Акт  и  другая информация передаются вышестоящим  и  другим контролирующим органам для принятия решений по результатам проведенной  ревизии .  Ревизию  проводят работники ревизионного аппарата, ее оплачивает вышестоящая организация или государственный орган.

2.При проведении аудиторской проверки  и  составления заключения аудиторы независимы от проверяемого субъекта хозяйствования, а также от любой третьей стороны, в том числе от государственных органов, поручивших им проведение проверок, а также собственников и руководителей аудиторской организации, в которой они работают. Аудиторские проверки осуществляются на основе заключаемых договоров между аудиторской организацией и субъектами хозяйствования. Перечень вопросов, подлежащих проверке, определяет заказчик (клиент). Оплату за выполненную работу по аудиторской проверке проводит заказчик (клиент) или с его согласия орган, нуждающийся в получении аудиторского заключения.

        Результатами  аудита  является аудиторское заключение, которое представляет собой документ, имеющий юридическое значение для всех юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления и судебных органов. Итоговая часть аудиторского заключения, в которой содержатся записи о подтверждении достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, может быть опубликована.

Особенности ревизии, аудита:

        Цель ревизии — определить законность всех операций и устранение нерациональных (цель аудита — выяснить, насколько верны данные бухгалтерской отчетности).

        В ревизии определяется последовательность процедур (при аудите дается в основном схема проверки).

        В ревизии все операции проверяются с максимальной арифметической точностью (при аудите — приблизительно, так как зависит от установленной значимости операций и степени риска).

         Правовой основой ревизии является Административный кодекс (при аудите — Гражданский кодекс).

         Зарплата в ревизии зависит от руководства предприятия (для аудита — гонорар — сумма,  выплачиваемая аудитору клиентом).

         Ревизор накладывает взыскания (аудитор дает советы и рекомендации по устранению недостатков).

         Аудит  отличается от  ревизии  по своей сущности, подходу к проверке документации, взаимоотношениям между аудитором  и  заказчиком (клиентом), выводам, сделанным по результатам проверки,  и  другим признакам.

         


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25160. Єдність та багатоманітність історії як філософсько-історична проблема 29 KB
  Єдність та багатоманітність історії як філософськоісторична проблема. Осягнення всесвітньої історії в її єдності і багатоманітності проявів головна мета філософії історії. На відміну від дослідження історика який зосереджується на описі одиничних фактів філософське осмислення історії завжди намагається усвідомити ціліснсть історичного процесу. Вихідною при поясненні окремих явищ історії з філософсько історичної позиції є ідея закономірності історичного розвитку і саме вона становить фундамент для побудови загального...
25161. Ідеологія, її місце в житті суспільства 26 KB
  В ній з більшою чи меншою адекватністю виражено їх соціальне становище колективний інтерес історичну еволюцію сучасний стан можливі перспективи розвитку€ Можна визначити ряд характеристик ідеології з метою кращого усвідомлення даного феномену: завжди дає цілісну картину світу акцентуючи увагу на місці і ролі людини в цьому світі; інтерферує знання отримані попередніми поколіннями; стимулює і направляє людську поведінку інтегруючи суспільні дії; є організуючою формою громадського життя; в цілому визначає перетворення розвиток і...
25162. Ф.Шеллінг про місце натурфілософії в системі знання 25.5 KB
  Система трансцендентального ідеалізму це шлях від субєкта до обєкта. А натурфілософія це шлях від обєкта до субєкта. А як в природі зародилося це ідеальне Цим ідеальним є дух або безкінцевий субєкт. В абсолютному розумі суб'єкт і об'єкт нерозривно пов'язані створюють цілісну нерозрізнюваність суб'єктивного й об'єктивного .
25163. Концепція локальних цивілізацій Тойнбі 27 KB
  Концепція локальних цивілізацій Тойнбі Заперечення лінійної універсальної моделі історії. Критика класичної теорії історії Тойнбі культурноцивілізаційні моделі історії спираючись на доробок Шпенглера створив концепцію коловороту локальних цивілізацій; одиниця аналізу локальна цивілізація 21 Формування розвиток та занепад локальних цивілізацій Відмова від ідеї універсалізму історії і утвердження ідеї полілінійності варіативності багатоманітних історичних систем Майбутнє не передбачуване залежить від вибору який робить те чи інше...
25164. Співвідношення науки і філософії в Античній культурі 22.5 KB
  А через досвід у людей виникає наука та мистецтво під мистецтвом в цьому контексті розуміється філософія. Та найвищою мудрістю яку Арістотель визначає як науку про граничні причини та начала є філософія. 1а філософія знання про істину; це наука що досліджує суще як таке а також те що йому властиве само по собі. 1а філософія бажана заради самої себе і заради пізнання а не ізза корисності.
25165. Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. (за Коретом) 24 KB
  Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. за Коретом Австрійський філософ Корет виокремлює 3 види істини: логічну онтічну та онтологічну. З цього приводу Корет виділяє 3 концепції істини: кореспондентна відповідність пізнання і судження з предметом іншими словами це те що дійсно є консенсусна дещо вважається істинним якщо компетентні в цій області судді погодяться з цим та когерентна нове знання не має суперечити вже існуючому має узгоджуватися з ним.
25166. Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини 32.5 KB
  Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. Класичне визначення істини яке потім стало традиційним у філософії дав Арістотелькореспондентська теорія істини визначивши істину як відповідність наших знань дійсності. Це визначення істини визнавали такі мислителі як Аквінський Гольбах Гегель Фейєрбах а також Маркс.
25167. Філософські засади гуманітарного знання 28 KB
  Філософські засади гуманітарного знання Тривалий час для філософії головним напрямком орієнтації були ідеали природничого знання точність обєктивність повторюваність результату. Проте досить давно було підміченим що значна частина гуманітарного знання яке отримує своє коріння в культурі і з яким дуже тісно виявляється повязаним філософське знання не знаходить адекватного відображення в теорії і методології природничого знання. Головні проблеми гуманітарного знання властиві також і філософії пізнавальне і ціннісне відношення людини...
25168. Арістотель. «Метафізика»: вчення про сутність 22.5 KB
  Справді ми маємо на увазі одне й те ж коли говоримо людина і одна людина людина що існує і людина.