27060

Ревизия расчетов с поставщиками и подрядчиками

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Ревизия расчетов с поставщиками и подрядчиками Цель установление правомерности и эффективности использования средств бюджетов при осуществлении рассветных операции с поставщиками и подрядчиками.02 N2П О безналичных расчетах в РФ Источники ревизии: 1Первичка 2регистры аналитического и синтетического учета 3отчетность учреждении 4Государственные контракты в рамках N94ФЗ О государственных закупках 5СчетФактуранакладная 6акт приема передачи выполненных работоказанных услуг 7доверенность 8денежные документы 9журнал операции с...

Русский

2013-08-19

12.31 KB

25 чел.

КИР 5. Ревизия расчетов с поставщиками и подрядчиками

Цель - установление правомерности и эффективности использования средств бюджетов при осуществлении рассветных операции с поставщиками и подрядчиками.

НПА:

1)ГКРФ

2)федеральный закон от 21.07.05 N94-ФЗ "О государственных закупках"

3)Инструкции по бюджетному учету

4)Положение банка России от 3.10.02 N2П "О безналичных расчетах в РФ"

Источники ревизии:

1)Первичка

2)регистры аналитического и синтетического учета

3)отчетность учреждении

4)Государственные контракты в рамках N94-ФЗ "О государственных закупках"

5)Счет-Фактура,накладная

6)акт приема передачи выполненных работ,оказанных услуг

7)доверенность

8)денежные документы

9)журнал операции с поставщиками и подрядчиками

10)журнал операции по прочим операциям

11)главная книга и формы отчетности

Типичные нарушения:

1)отсутствие инвентаризации сверки расчетов,несоответствия договоров ГКРФ

2)несвоевременное списание задолженности с мстившим сроком исковой давности

3)нереальность имеющейся задолженности

4)недостоверность данных о кредитной задолженности в бюджетной отчетности

Направления проверки:

1)инвентаризация расчетов заключается в выявлении по соответствующим документам остатков и определение обоснованности сумм числящихся на счетах бюджетного,бухгалтерского учета-выявление наличия обоснованности кредиторки и дебиторки.

2)при необходимости может быть выполнена сверка расчетов с кредиторами и дебиторами с составлением сверок и справок.также нужно обращать внимание на правильность оплаты или получения сумм за принятые или отгружённые активы.

3)наличие оправдательных документов при совершении операции и правильность их оформления на обоснованность получения и перечисления авансов.

4)уплачен ли НДС 

5)соответствие данных аналитического и синтетического учета,записям в журнале операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками ,главной книги, и баланса.

6)пред являлись ли штрафные санкции поставщикам при нарушении договорных обязательств.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68255. ДЕТЕРМІНАНТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЛІДЕРСТВА У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 392 KB
  Унаслідок цих процесів відбувалося акселероване зростання технологічної компоненти сучасного розвитку а перехід до шостого технологічного укладу країнлідерів спричинив її сингулярність в основі якої лежить штучний інтелект та застосування новітніх досягнень ІКТ...
68256. УЗАГАЛЬНЕНИЙ ІТЕРАЦІЙНИЙ АЛГОРИТМ ІНДУКТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 842.5 KB
  Серед різноманітних методів моделювання вирізняється метод групового урахування аргументів МГУА який дозволяє будувати моделі безпосередньо за вибіркою даних без залучення додаткової апріорної інформації.
68257. Діагностика ефективності системи корпоративного управління 307.5 KB
  Суттєві зміни в соціальноекономічному розвитку України повязані з процесами трансформації економіки посиленням конкуренції та соціальної відповідальності бізнесу на фоні загострення економічної та фінансової кризи забезпечили подальший розвиток корпоративного сектора...
68258. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ САДІВНИЦТВА 229 KB
  Серед Європейських держав Україна за своїм грунтово-кліматичним потенціалом має значні переваги для розвитку інтенсивного садівництва та створення його експортного потенціалу. Такі негативні тенденції створюють передумови втрати країною потенціалу садівництва і ставлять внутрішній ринок плодів і ягід у повну залежність від їх імпорту.
68259. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ ЖИТЛО 185 KB
  Чинне цивільне законодавство України передбачає речові права на чуже майно, об’єктом яких може бути житло. Основним серед таких прав є право членів сім’ї власника житла на користування цим житлом, що закріплене в ст. 405 Цивільного кодексу України, і являє собою різновид особистого сервітуту.
68260. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ХУДОЖНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ (др. пол. ХІХ - ХХ ст.) 180.5 KB
  Поліспектральність і багатовекторність процесу відродження національної освіти особливо її початкової ланки висуває специфічні вимоги до всебічного розвитку особистості молодшого школяра на засадах орієнтації на унікальність і неповторність кожної дитини.
68261. ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОТЕРМОАКУСТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ДЕФЕКТОСКОПІЇ 2.47 MB
  Мета і задачі дослідження: Розробити теоретичні основи ФТА дефектоскопії шляхом створення математичної моделі яка описує процеси перетворення оптичної енергії в механічну для тришарового пружного пакету до якого прикріплено четвертий пєзопружний шар в стаціонарному режимі...
68262. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ 466 KB
  Метою дисертаційного дослідження є створення методичних основ побудови інтегрованих систем контролю ефективності використання електричної енергії в суспільному виробництві які ґрунтуються на поєднанні удосконалених методик нормування питомих витрат електроенергії та удосконалених систем...
68263. ОСОБЛИВОСТІ НЕОДНОРІДНИХ СТРУКТУР У ФЕРИТ-ГРАНАТОВИХ ПЛІВКАХ 417 KB
  Спінпереорієнтаційний фазовий перехід першого роду від осьової фази до кутової фази відбувається шляхом зародкоутворення нової фази у доменній межі початкової фази. Особливості СПФП пояснено уявленням про зародок нової фази як про статичний солітон розміри якого зростають зі зміною співвідношення між константами анізотропії.