27100

Запросы к базе данных. Виды запросов. Язык SQL. Запросы по образцу (QBE)

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Запросы по образцу QBE Запрос query это средство выбора необходимой информации из базы данных. Вопрос сформированный по отношению к базе данных и есть запрос.QBE запрос по образцу средство для отыскания необходимой информации в базе данных.

Русский

2013-08-19

37 KB

98 чел.

2) Запросы к базе данных. Виды запросов. Язык SQL. Запросы по образцу (QBE)

Запрос (query) – это средство выбора необходимой информации из базы данных. Вопрос, сформированный по отношению к базе данных, и есть запрос. Применяются два типа запросов: по образцу (QBE – Query by example) и структурированный язык запросов (SQL – Structured Query Language).

QBE - запрос по образцу – средство для отыскания необходимой информации в базе данных. Он формируется не на специальном языке, а путем заполнения бланка запроса в окне Конструктора запросов. При создании query необходимо определить:

 •  Поля в базе данных, по которым будет идти поиск информации
 •  Предмет поиска в базе данных
 •  Перечень полей в результате выполнения запроса

SQL – запросы – это запросы, которые составляются (программистами) из последовательности SQL – инструкций. Эти инструкции задают, что надо сделать с входным набором данных для генерации выходного набора. Все запросы Access строит на основе SQL – запросов, чтобы посмотреть их, необходимо в активном окне проектирования запроса выполнить команду Вид/SQL.

С помощью запроса можно выполнить следующие виды обработки данных:

 •  выбрать записи, удовлетворяющие условиям отбора;
 •  включить в результирующую таблицу запроса заданные пользователем поля;
 •  произвести вычисления в каждой из полученных записей;
 •  сгруппировать записи с одинаковыми значениями в одном или нескольких полях в одну запись с одновременным выполнением над другими полями групповых функций;
 •  произвести обновление полей в выбранном подмножестве записей;
 •  создать новую таблицу базы данных, используя данные из существующих таблиц;
 •  удалить выбранное подмножество записей из таблицы базы данных; добавить выбранное подмножество записей в другую таблицу.


Виды запросов:

 •  на выборку (выбирает данные из взаимосвязанных таблиц и других запросов. Результатом его является таблица, которая существует до закрытия запроса. На основе этого вида запроса могут строиться запросы других видов.)
 •  на обновление (являются запросами действия, в результате выполнения которых изменяются данные в таблицах)
 •  на добавление (являются запросами действия, в результате выполнения которых изменяются данные в таблицах)
 •  на удаление (являются запросами действия, в результате выполнения которых изменяются данные в таблицах)
 •  перекрестный запрос
 •   создание таблицы (также выбирает данные из взаимосвязанных таблиц и других запросов, но, в отличие от запроса на выборку, сохраняет результат в новой постоянной таблице)

Наиболее распространенным является запрос на выборку. Запросы на выборку используются для отбора нужной пользователю информации, содержащейся в таблицах. Они создаются только для связанных таблиц.

Многотабличный запрос позволяет сформировать записи результата путем объединения взаимосвязанных записей из таблиц БД и включения нужных полей из нескольких таблиц. В частности, при объединении двух нормализованных связанных одно-многозначными отношениями таблиц результирующая запись образуется на основе записи подчиненной таблицы, в которую добавляются поля из связанной записи в главной таблице. Заметим, что подобное объединение формирует новую таблицу, которая не является нормализованной. Выбранный тип объединения таблиц задается при установлении связи между таблицами и определяет способ формирования записей запроса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48399. Основи стандартизації та сертифікації 3.7 MB
  Основними її видами є стандарти і технічні умови документи що містять обовязкові для продуцентів норми якості виробу і засоби їх досягнення набір показників якості рівень кожного з них методи і засоби вимірювання випробувань маркування упаковки транспортування і зберігання продукції. Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містяться у міжнародних стандартах які розроблюються Міжнародною організацією стандартизації ІСО і використовуються для сертифікації виробів що експортуються у інші країни і реалізуються на світовому...
48400. Психологія праці 89.5 KB
  Ергатична система — (грец. erg справа робота)— це взаємодія людини з обєктивною реальністю, система субєкт праці — людина (трудовий колектив) -предмет праці — засоби праці — виробниче середовище. Ергатична функція - будь яка трудова функція засобів праці що характеризує ергатичну систему.
48401. Професійне спілкування. Вимоги до професійного спілкування 367.5 KB
  Професійне спілкування сприймається як усний мовний контакт між людьми, що зв’язані інтересами справи і мають повноваження для встановлення ділових контактів, вирішення ділових проблем і здійснення конкретних підходів до їх вирішення. Тобто ділова розмова – це «дракон із чотирма головами»
48402. Основи промислової електроніки і МПТ 7.77 MB
  Курс лекцій написаний для студентів спеціальності “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд” денної форми навчання. Обсяг кожної лекції розрахований на два академічні години. Кожну лекцію можна вивчати незалежно від попередньої. Лекції містять ретельно підібраний матеріал, мають велику кількість ілюстрацій, електричних і логічних схем. Дано параметри напівпровідникових приладів і мікросхем, їх позначення.
48403. Необхідність, сутність і функції фінансів 48.11 KB
  Юридичні особи діяльність яких повязана з наданням професійних послуг на ринку цінних паперів до них відносяться підприємства що спеціалізуються на здійсненні посередницької діяльності по випуску та розміщенню цінних паперів виконуючи операції на фондовому ринку за дорученням своїх клієнтів. Фінанси підприємства. Субєктами господарювання є: Господарські організації це юридичні особи створені відповідно до цивільного кодексу України державні комунальні та інші підприємства створенні відповідно до господарського кодексу України а також...
48404. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 1.04 MB
  Тут зосереджувалася основна маса доходів у бюджеті централізувалося більше 50 валового внутрішнього продукту і до 75 національного доходу а без асигнувань з бюджету практично неможливим було функціонування значної частини підприємств установ соціальнокультурної сфери будівництво житла існування житловокомунального Господарства тощо. Значення державного бюджету обумовлено не лише обсягом коштів зосереджених у ньому а й найбільш розвиненою системою взаємозвязків з усіма іншими ланками та сферами. до Європейської хартії про місцеве...
48405. СТАТЬ І СЕКСУАЛЬНІСТЬ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІНИЙ ПОГЛЯД 584 KB
  Статева соціалізація особистості оволодіння підростаючим поколінням нормами поведінки з представниками протилежної статі підготовка молоді до інтимних стосунків створення сімї та виховання дітей залишалась у тіні. Відсутність системи статевої просвіти серед дітей та юнацтва нестача висококваліфікованих педагогів з питань сексології психології статі брак наукової та науковопопулярної літератури з питань статі шлюбу та сімї негативно позначаються на засвоєнні учнями норм поведінки та самовизначенні особистості у складних питаннях...
48406. Функціонування Internet: організація, структура, методи 335.69 KB
  Еталонна модель ISOOSI Сучасні мережі побудовані за багаторівневим принципом. Для роботи мереж необхідна множина різноманітних протоколів: наприклад таких що керують фізичним зв'язком встановленням зв'язку по мережі доступом до різноманітних ресурсів і т. Він відповідає за правильну передачу даних пакетів на ділянках між безпосередньо пов'язаними елементами мережі. Цей рівень користується можливостями наданими йому рівнем 2 для забезпечення зв'язку двох будьяких точок у мережі.
48407. Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів 467.76 KB
  Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів Теорія комунікації як наукова дисципліна Основні визначення теорії комунікації. Предмет теорії комунікації. Закони теорії комунікації.