27369

Сравнительная характеристика современных программ и учебно-методических комплектов по изобразительному искусству, музыке для начальной школы с учетом требований ФГОС НОО

Доклад

Педагогика и дидактика

УМК Школа 2100 Изобразительное искусство – О. УМК Классическая начальная школа Изобразительное искусство – В. УМК Начальная школа XXI века Музыка – О. умк Гармония Н.

Русский

2013-08-19

30 KB

78 чел.

Сравнительная характеристика современных программ и учебно-методических комплектов  по изобразительному искусству, музыке для начальной школы с учетом требований ФГОС НОО.

УМК «Школа 2100» - Изобразительное искусство – О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Музыка – Л.В. Школяр, В.О.Усачева.

УМК «Классическая начальная школа» - Изобразительное искусство – В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. -Музыка – В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.

УМК «Начальная школа XXI века»  ---- Музыка – О.В. Усачева, Л.В. Школяр. -Изобразительное искусство – Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская.

умк «Гармония»  (Н.Б. Истомина)«ИЗО»:
знакомство с образным языком изо как основой эмоционально-этического освоения окружающего мира;
коммуникативная направленность

воспитание базовой визуальной культуры личности
деятельностный подход
проблемные задачи

формирование приёмов познавательной деятельности и развитие интереса к области художественного освоения мира, обогащение чувственного и практического творческого опыта ребенка.

«К вершинам музыкального искусства»:
развитие музыкального мышления школьников за счет освоения различных жанров музыки;
отбор музыкального материала с ориентацией на шедевры мирового музыкального искусства

формирование целостного представления о музыкальной культуре по её эталонным образцам;
методический принцип «воссоздания» шедевров мирового музыкального искусства, состоящий в том, что целостному восприятию произведения предшествует этап «создания» его ребенком посредством прохождения основных этапов композиторского пути;
создание школьниками самостоятельности музыки

«Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление» (РИТМ) (УМК «Классическая начальная школа») - сочетание современных подходов к решению методических проблем и проверенных практикой принципов дидактики. программы, методические пособия, рабочие тетради. Все компоненты УМК интегрированы в единую методическую систему, построена на принципах системно-деятельностного подхода к обучению и отражает коммуникативно-нравственную сущность художественного образования.

- приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонично развитой личности.

- интеграция с предметами гуманитарно-эстетического цикла.

идея о формировании средствами изобразительного искусства визуальной коммуникативной культуры

введения детей в мир искусства,

развитие способностей сопереживания.

УМК «Школа России» Б.М.Неменского.музыка. ориентирована на фгос. сохранены традиции российской школы. на идее преподавания сообразно природе ребенка.

Творческая практика - в исполнительском плане (сольное и хоровое пение, игра на инструменте), и в "композиторском" (элементарное музицирование, импровизация, пластическое интонирование, сочинение на синтезаторе). 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21101. Трипільська культура 18.72 KB
  Трипільська культура. Найбільшого розвитку в цей час в добу енеоліту досягла трипільська культура названа так від с. Потретє за своїм походженням трипільська культура хоч і була пов’язана з БалканоНижньодунайським регіоном але в процесі поширення на нові східні території включала в себе на різних етапах елементи місцевих неолітичних та енеолітичних культур. Почетверте трипільська культура відзначається розташуванням поселень певними зосередженими групами з проміжними менш заселеними територіями.
21102. Кімерійці, скіфи, сармати, їх культура та світогляд 19.74 KB
  Але історичні відомості про скіфів містяться в іноземних джерелах. Одним із перших про скіфів написав Геродот який присвятив їм окрему книгу своєї Історії і не лише яскраво змалював побут і звичаї тих народів які заселяли українські землі під назвою скіфів а й навів дані про їх релігійні погляди міфологію. У випадку скіфів такою ознакою послужила характерна форма півсферичних посудинчаш характерних для кочівників і більш позаднього часу. Поховання кочівницьких скіфів відрізняються від поховань осідлого населення.
21103. Давньогрецька культура на теренах України 15.24 KB
  Північне Причорномор’я входило до сфери колонізації руху греків яких привертали сюди родючі землі велика кількість риби в гирлах річок можливість вести широку торгівлю з племенами північних причорноморських степів – скіфами синдами меотами та ін. Античні міста Північного Причорномор’я жили самостійним життям зберігаючи проте торгові та культурні зв’язки зі своїми метрополіями. Велику роль в їх економічному житті відігравала торгівля з містами Греції та Малої Азії а також з племенами причорноморських степів. В містах Північного...
21104. Язичницька культура давніх слов’ян 22.85 KB
  Язичницька культура давніх слов’ян. Релігійні вірування давніх слов’ян давно привертають пильну увагу дослідників. Однак жодну з сучасних реконструкцій світу давньослов’янських вірувань не можна вважати остаточно доведеною. А подруге кожне слов’янське плем’я імовірно визнавало своїх богів культ яких не поширювався на значні території.
21105. Фольклор, музика, побут за часів Київської Русі 18.83 KB
  Фольклор музика побут за часів Київської Русі. Культура часів Київської Русі не була явищем однорідним уніфікованим для всіх регіонів держави яка обіймала великі території від Чорного до Білого морів населені цілком різними племенами. Вельми показовою ілюстрацією розбіжностей у релігійних уявленнях населення різних регіонів Київської Русі може служити поховальний обряд який суттєво відрізнявся навіть у найближчих сусідів що складали етнічне ядро держави у полян та древлян. Протягом тисячолітньої історії християнства на Русі церква...
21106. Освіта за часів Київської Русі 16.49 KB
  Освіта за часів Київської Русі. Перші школи на Русі з’явилися за часів великого князя Володимира Святославовича початок XI ст. Основою руської літературнописемної мови як вважають вчені стала говірка мешканців княжої столиці що перепліталася з говірками прибульців з інших земель Русі – дружинників ремісників купців. Що до давньоруської живої мови то фахівці вважають що на території Русі існували кілька надплемінних територіальних діалектів.
21107. Література Київської Русі 20.63 KB
  Література Київської Русі. Великого значення і значного розвитку в культурі Київської Русі набуває література. У багатьох давньоруських творах дослідники знаходять риси пізніше характерні тільки для української живої мови при цьому самі ці твори часто неодноразово переписувалися в інших землях Київської Русі. Ним зумовлюється зміст більшості пам'яток літератури Київської Русі.
21108. Літописи доби Київської Русі 20.54 KB
  Літописи доби Київської Русі. До оригінальних пам'яток давньоруської літератури та історіографії відносяться літописи. У цілому давньоруські літописи становлять собою надзвичайно цінне історичне джерело з якого можемо дізнатися про деякі подробиці подій і процесів більше ніде не висвітлених. Однак у тексти літописних зведень часто вносилися зумовлені політичною кон'юнктурою зміни так що при зміні політичного курсу чи ситуації літописи повністю переписувалися інколи поспішно а подекуди можливо і грунтовно.
21109. Архітектура за часів Київської Русі 28.45 KB
  Тому одразу ж після хрещення Русі з’являються й перші церкви: Василівська побудована з дерева за зразком храму в Корсуні і Десятинна або Богородицька – перша кам’яна церква у Києві. Подальші реставрації та ремонті роботи не врятували цього храму який порівняно скоро перетворився на купу будівельного брухту. Красу храму створювала гармонія його форми в цілому яка мала символізувати гармонію світобудови створеної з хаосу Божим Словом. Головним структурним елементом храму був його центральний купол що розташовувався на восьмикутному або...