27452

Механизм государства и его основные элементы

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Механизм государства – это целостная система взаимосогласованных и взаимодействующих государственных органов и средств с помощью которых осуществляются задачи и функции государства. В его структуре можно выделить три взаимосвязанных уровня: элементарный – уровень государственного органа; системный – уровень группы государственных органов образующих ту или иную подсистему механизма государства правоохранительная система; инструментальный уровень – правовые нормы регламентирующие деятельность государственных органов отношения...

Русский

2013-08-19

27.5 KB

17 чел.

Механизм государства и его основные элементы.

Механизм государства – это целостная система взаимосогласованных и взаимодействующих государственных органов и средств, с помощью которых осуществляются задачи и функции государства.

Государственный аппарат (в уз. смысле) – это совокупность управленческих должностей и гос. органов, по средствам которых осуществляется гос. власть.

Государственный аппарат (в шир. смысле) – не только набор гос. органов, но также различные взаимосвязи между ними, средства их организации (синоним гос. механизму).

В его структуре можно выделить три взаимосвязанных уровня:

- элементарный – уровень государственного органа;

- системный – уровень группы государственных органов, образующих ту или иную подсистему механизма государства (правоохранительная система);

- инструментальный уровень – правовые нормы, регламентирующие деятельность государственных органов, отношения, возникающие на базе этих норм, и средства, обеспечивающие реализацию функций государства (эмиссия, налоговая система, бюджет, материально-технические средства и др.).

Между функциями государства и гос. механизмом существует тесная взаимосвязь.

Основными признаками механизма государства являются следующие:

1) механизм государства - это целостная система государственных органов, основанная на единстве принципов его организации и деятельности;

2) механизм государства состоит из особой группы людей, профессионально подготовленных и осуществляющих управление обществом на постоянной основе;

3) органы государства при выполнении возложенных на них функций и задач тесно взаимодействуют между собой;

4) каждый элемент механизма (органы государства) обеспечивает эффективное функционирование государства в целом;

5) для осуществления задач и функций государства органы государства обладают необходимыми материальными, информационными, организационными средствами, включая и применение мер государственного принуждения.

Основными принципами механизма государства являются:

1) Принцип разделения властей;

2) Принцип гласности и открытости в деятельности государственного аппарата;

3) Принцип представительства интересов граждан во всех звеньях государственного аппарата;

4) Высокий профессионализм и компетентность государственных органов, способных на высоком научном уровне решать основные вопросы государственной жизни в интересах населения страны:

- принцип демократизма в формировании и деятельности государственных органов;

- принцип законности, научности, правовых начал в деятельности всех составных частей механизма государства


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31671. Психічне відображення як процес 26.5 KB
  Образ формується розвивається існує тільки в процесі відображення.Ломова [5;134173] дозволили виділити 5 основних стадій фаз процесу зорового сприймання: 1 визначення положення предмета в просторі й груба оцінка його загальних пропорцій; 2 “мерехтіння†форми; 3 розрізнення різких перепадів кривизни; 4 глобальноадекватне сприймання у якому форма подана без розрізнення її деталей зокрема величини кутів; 5 адекватне відображення форми у всій повноті її деталей. Сутність психічного як процесу: а загальна тенденція полягає в...
31672. Основні методи психології. Спостереження, експеримент 33.5 KB
  Спостереження експеримент Спостереження як метод об’єктивного дослідження широко за стосовується у психології педагогічній практиці соціологічних до слідженнях. Об’єктом спостереження є поведінка особистості в найрізно манітніших її зовнішніх виявах коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани переживання прагнення. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні духовні особливості. Спостереження може бути звичайним...
31673. Виникнення та розвиток психіки 23 KB
  На певному етапі розвитку природи завдяки взаємодії механічних термічних хімічних акустичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії виникла органічна матерія білкова речовина. Якщо в неорганічній матерії згаданий процес має пасивний характер то у живій активний відмінною рисою якого є здатність предмета що відображує реагувати на відображуване. Першими проявами такого біологічного відображення є процеси обміну речовин асиміляція та дисиміляція що відбуваються у живій матерії та є необхідною умовою життя....
31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним зв’язкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним зв’язкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності – свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання пам’яті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де суб’єкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.