27487

Общая характеристика методов ТГП

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Методология включает различные методы приемы и средства познания правовой действительности. Все методы теории государства и права можно расположить в следующей последовательности: – всеобщие методы; – общенаучные методы; – частнонаучные методы. Всеобщие методы: диалектика и метафизика являются по своей сути философскими мировоззренческими подходами. Общенаучные методы применяются на отдельных этапах.

Русский

2013-08-19

32.5 KB

10 чел.

121. Общая характеристика методов ТГП

Метод – в самом общем значении способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность.

Под методом науки понимается совокупность принципов, правил, приемов (способов) научной деятельности, применяемых для получения истинных, объективно отражающих действительность знаний.

Учение о самом методе, о способах познания называется методологией. Если говорить о методологии познания государственно-правовых явлений, то она (методология) понимается как сложное образование. Методология включает различные методы, приемы и средства познания правовой действительности. Более полное и целостное представление о методах, с помощью которых происходит познание государственно-правовой действительности, можно получить, кратко рассмотрев признаки и функции методов теории государства и права.

Признаками методов теории государства и права являются:

– способствование углублению знаний о государстве и праве,

– соответствование понятиям права,

– осуществление юридического познания окружающей действительности.

К числу функций методов теории государства и права относятся следующие:

– получение юридических знаний;

– построение теоретической модели права и государства в понятийном выражении;

– использование полученных знаний в практической государственно-правовой деятельности.

Все методы теории государства и права можно расположить в следующей последовательности:

– всеобщие методы;

– общенаучные методы;

– частнонаучные методы.

Всеобщие методы: диалектика и метафизика являются по своей сути философскими, мировоззренческими подходами. Диалектический метод (рассмотрение явления в развитии,во взаимосвязи). Метод метафизики(рассмотрение явлений по отдельности).

Общенаучные методы - применяются на отдельных этапах. Анализ – метод научного исследования, состоящий в разложении целого на составные части. Синтез, в отличие от предыдущего, заключается в познании явления как единого целого. В единстве и взаимосвязи его частей. Анализ и синтез, как правило, применяются в единстве.

Системный подход – направление методологии, в основе которого лежит использование объектов как систем. С точки зрения системного подхода исследуются наиболее значимые связи между элементами. Функциональный подход – выявление функций одних социальных явлений по отношению к другим в рамках данного общества.

Среди частнонаучных методов можно выделить: конкретно-социологический; статистический; социально-правовой эксперимент; математический; кибернетический метод моделирования; формально-логический; сравнительно-правовой, или метод сравнительно-правового анализа. Эти приемы помогают собирать, обрабатывать, обобщать, систематизировать фактический материал, необходимый для установления данного государственно-правового явления, закономерностей и тенденций его развития, его связи с другими факторами общественной жизни.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64468. ПРОДУКТИВНІСТЬ РОЗЛУСНОЇ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ РОСЛИН І МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В ПІВНІЧНІЙ ПІДЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ 516.47 KB
  Мета роботи –встановити оптимальні параметри передзбиральної густоти стояння рослин основного обробітку ґрунту і рівня мінерального живлення для нових гібридів розлусної кукурудзи в умовах північної підзони Степу України.
64469. Врожайність і якість насіння сої при поєднанні хімічних і агротехнічних прийомів боротьби з бур’янами в східній частині Лісостепу України 271.5 KB
  У теперішній час на посівах сої використовується ряд високоефективних гербіцидів для боротьби з однорічними видами бур'янів. Проте вплив їх на забур’яненість посівів ріст розвиток формування азотфіксуючих бульбочок врожайність...
64470. Автоматичне антипомпажне регулювання відцентрового нагнітача дотискувальної компресорної станції 607 KB
  Для того щоб мережа підземного зберігання природного газу забезпечувала високу надійність функціонування єдиної системи газопостачання необхідно забезпечити стійку роботу компресорів ДКС ПСГ при змінах динамічного опору в колекторі...
64471. Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора А.Є. Зайкевича (друга половина ХІХ століття – 1931 р.) 200 KB
  Одним із важливих завдань історика науки і техніки є вивчення місця й ролі непересічної особи, вченого у вітчизняній історії, його впливу на розвиток наукової думки, формування нових перспективних напрямків досліджень, використання їх прикладних аспектів у виробництві.
64472. Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України 219 KB
  На сьогодні потенційні біологічні можливості цукрових буряків сучасних гібридів реалізуються в середньому на 50-60 %. Значною мірою це пояснюється невідповідністю окремих агротехнічних прийомів і їх поєднання біологічним вимогам рослин.
64473. Розчини і бетони з добавками ПАР та електроліту форміату натрію 232.5 KB
  Продукт містить від 70 до 90 форміату натрію що дає підставу дослідити ФНТ в цементних розчинах та бетонах в якості електроліту в складі комплексних добавок. Продукт ФНТ і комплексні добавки на його основі у якості дисперсних водорозчинних...
64474. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 157 KB
  Вона є найбільш придатною для повноцінного розвитку особистості підготовки її до майбутньої трудової діяльності оскільки дозволяє спрямувати навчання на особистість її потреби та інтереси.
64475. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 209.5 KB
  Прогресивним напрямком у машинобудуванні є застосування технологічних методів поверхневої обробки та зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел енергії зокрема...
64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.