27487

Общая характеристика методов ТГП

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Методология включает различные методы приемы и средства познания правовой действительности. Все методы теории государства и права можно расположить в следующей последовательности: – всеобщие методы; – общенаучные методы; – частнонаучные методы. Всеобщие методы: диалектика и метафизика являются по своей сути философскими мировоззренческими подходами. Общенаучные методы применяются на отдельных этапах.

Русский

2013-08-19

32.5 KB

10 чел.

121. Общая характеристика методов ТГП

Метод – в самом общем значении способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность.

Под методом науки понимается совокупность принципов, правил, приемов (способов) научной деятельности, применяемых для получения истинных, объективно отражающих действительность знаний.

Учение о самом методе, о способах познания называется методологией. Если говорить о методологии познания государственно-правовых явлений, то она (методология) понимается как сложное образование. Методология включает различные методы, приемы и средства познания правовой действительности. Более полное и целостное представление о методах, с помощью которых происходит познание государственно-правовой действительности, можно получить, кратко рассмотрев признаки и функции методов теории государства и права.

Признаками методов теории государства и права являются:

– способствование углублению знаний о государстве и праве,

– соответствование понятиям права,

– осуществление юридического познания окружающей действительности.

К числу функций методов теории государства и права относятся следующие:

– получение юридических знаний;

– построение теоретической модели права и государства в понятийном выражении;

– использование полученных знаний в практической государственно-правовой деятельности.

Все методы теории государства и права можно расположить в следующей последовательности:

– всеобщие методы;

– общенаучные методы;

– частнонаучные методы.

Всеобщие методы: диалектика и метафизика являются по своей сути философскими, мировоззренческими подходами. Диалектический метод (рассмотрение явления в развитии,во взаимосвязи). Метод метафизики(рассмотрение явлений по отдельности).

Общенаучные методы - применяются на отдельных этапах. Анализ – метод научного исследования, состоящий в разложении целого на составные части. Синтез, в отличие от предыдущего, заключается в познании явления как единого целого. В единстве и взаимосвязи его частей. Анализ и синтез, как правило, применяются в единстве.

Системный подход – направление методологии, в основе которого лежит использование объектов как систем. С точки зрения системного подхода исследуются наиболее значимые связи между элементами. Функциональный подход – выявление функций одних социальных явлений по отношению к другим в рамках данного общества.

Среди частнонаучных методов можно выделить: конкретно-социологический; статистический; социально-правовой эксперимент; математический; кибернетический метод моделирования; формально-логический; сравнительно-правовой, или метод сравнительно-правового анализа. Эти приемы помогают собирать, обрабатывать, обобщать, систематизировать фактический материал, необходимый для установления данного государственно-правового явления, закономерностей и тенденций его развития, его связи с другими факторами общественной жизни.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22955. Західноєвропейська філософія нового часу 53 KB
  Просвітництво 18ст. Ідеалізм або матеріалізм залежить від того як співвідноситься почуття зі світом. Поза нами існує матеріальний світ незалежний від нас явища цього світу впливають на наші органи почуття в нас виникають чуттєві образи цих явищ. Перш ніж пізнавати навколишній світ і природу треба підготувати свою свідомість подолати перешкоди ідоли або примари свідомості.
22956. Естетика 50 KB
  Історичний матеріалізм це є поширення поглядів матеріалізму на суспільне життя на людську історію. Фактично ці умови життя визначаються напрямком нашої свідомості. Тобто поступово переходимо на іншу позицію що засадою нашого суспільства і життя не є розум. Світова воля Шопенгауер біологічне життя Ніцше несвідоме життя Фрейд.
22957. Особливості сучасної західної філософії. Вітчизняні філософські традиції 54 KB
  Антропологізм ця тенденція орієнтує філософію на дослідження людини і світу культури. Сутність тенденції виражають наступні ідеї: вивчення життя окремої людини стоїть вище є більш значним ніж вивчення великих людських спільнот класів народів націй. відмова від розуміння сучасної людини як свободної і розумної здатної переробляти світ. Відмова від такого розуміння і перехід до розуміння людини яка жорстко обумовлена економікою політикою релігією та ін.
22958. Проблема свідомості 62.5 KB
  Свідомість самосвідомість мова. Проблема свідомості одна з найбільш важливих для дослідження і одна з найбільш загадкових оскільки свідомість не існує як окремий предмет дослідження. Свідомість присутня в кожному образі думці поєднує наші почуття і думки. Свідомість завжди проявляється через якийсь конкретний зміст який виражається думками знаннями образами.
22959. Психіка людини 56 KB
  Голодна людина має енергію скеровану на пошук їжі. Людина народжується в суспільстві яке задає певні правила виховання. Людина деякі з цих правил бере добровільно в свою свідомість як ті правил яким вона буде підкорятись. Людина перестає контролювати себе і відчуває певне задоволення.
22960. ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ ЛЮДИНИ 68 KB
  Питання сутності людини це питання про те які глибинні людські якості визначають специфіку людини і проявляється зовні в її природі. Природи людини дуже суперечлива. Наші біологічні властивості це лише передумови виникнення людини а якщо не буде соціальних умов то людина не виникне.
22961. Виявлення сутності суспільства 63 KB
  Пізнання. Уявлення про знання і пізнання. Теорія пізнання її предмет і метод. Чуттєве і раціональне пізнання.
22962. Форми раціонального пізнання 62 KB
  На їх основі створюються більш складні форми наукового пізнання: 1. Умовивід це форма мислення за допомогою якої з раніше встановленого знання або судження виводяться нові знанні нові судження. Напрямком сучасної західної філософії для якої головна проблема це зв’язок пізнання і розуміння герменевтика.
22963. Наукове пізнання 46.5 KB
  Це сукупність способів принципів пізнання прийомів і процедур якими керуються в тій або іншій галузі науки. Ця дисципліна входить до якоїсь галузі науки. Для сучасної науки в цілому характерним є методологічний плюралізм тобто вона прагне використовувати будьякі принципи і прийоми дослідження в їхньому сполученні і взаємодії. Питання етики науки.