27523

Политический режим

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Политический государственный режим – совокупность приемов и способов осуществления политической власти в государстве. Политический режим характеризуется методами осуществления политической власти степенью политической свободы в обществе открытостью или закрытостью элит с точки зрения социальной мобильности фактическим состоянием правового статуса личности. Демократия политический режим при котором единственным источником власти признаётся народ власть осуществляется по воле и в интересах народа.

Русский

2013-08-19

32 KB

4 чел.

Политический режим.

Политический (государственный) режим – совокупность приемов и способов осуществления политической власти в государстве. Различают два основных вида: демократический и антидемократический.

Политический режим характеризуется методами осуществления политической власти, степенью политической свободы в обществе, открытостью или закрытостью элит с точки зрения социальной мобильности, фактическим состоянием правового статуса личности. Различают 2 основных вида: демократический и антидемократический.

Демократия — политический режим, при котором единственным источником власти признаётся народ, власть осуществляется по воле и в интересах народа. Демократические режимы складываются в правовых государствах, для них характерно верховенство закона, признание и защита прав и свобод человека и гражданина, невмешательство государства в частную жизнь граждан без необходимости. Для демократических режимов характерны также идеологическое многообразие, политическое многообразие (многопартийность), разделение властей, организация местного самоуправления, многоукладная экономика с различными формами собственности, рыночные отношения. Один из принципов демократического политического режима — «разрешено все, кроме того, что запрещено законом», который, однако, не может идти в разрез с естественными правами человека.

Антидемократические – противоположность демократическому и характеризуется отсутствием прав и свобод, запретом деятельности полит. партий; отсутствием органов власти, сформированных выборным путем; массовым террором и беззаконием со стороны гос-ва. Условно выделяют 2 разновидности: авторитарный – персонифицирован конкретным политич. лидером (режим Хусейна в Ираке, Пиночета в Чили) и тоталитарный – всепроникающий, всеохватывающий, жестоко регламентирующий все сферы жизни общ-ва. Последний характеризуется одной правящей партии, одной идеологии, бесправием граждан. В наиболее откровенной форме тоталитарный режим – фашизм, режим, который возводит геноцид и расовую дискриминацию в ранг гос. политики (нацистская Германия, Италия во времена Муссолини).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...
65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...
65661. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 1.47 MB
  Досягнення цієї мети можливе через здійснення ефективної координації роботи різних видів транспорту загального користування а саме: авіаційного автомобільного водного та залізничного. Серед пріоритетів Транспортної стратегії щодо авіаційного транспорту є приведення його інфраструктури...
65662. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ДЕРЕВОСТАНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 267.5 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є визначення особливостей поширення соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся та впливу пошкодження крон личинками на стан і приріст дерев сосни в осередках.
65663. ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА 180.5 KB
  Україна морська держава тому закономірно що українська мова має розгалужену систему військовоморської лексики яка потребує докладного вивчення. Актуальність дослідження визначається необхідністю простежити формування розвиток а також сучасний стан української військовоморської терміносистеми.
65664. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації 1.29 MB
  Проблема захисту інформації в цифрових комп’ютерних системах являє собою важливий напрямок досліджень в галузі інформатики, що досить інтенсивно розвивається. Це обумовлюється необхідністю захисту користувачів інформації від втрат, до яких може призвести неуповноважене використання даних...
65665. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 230.5 KB
  Однією з основних передумов якісно нових перетворень в житлово-комунальному господарстві України є формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг ЖКП як дієвого механізму виходу галузі з кризи.
65666. Регулювання зайнятості населення в умовах міжнародної трудової міграції 786.5 KB
  Формування зайнятості з метою забезпечення населення місцями праці в умовах добровільного вибору різноманітних видів діяльності для задоволення власних потреб є одним з найважливіших завдань у кожній державі світу. В значній мірі це пояснюється тим що на зламі ХХ і ХХІ століть в багатьох країнах...
65667. Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток 4.6 MB
  Обов’язковою умовою цього процесу є необхідність удосконалення методики підготовки юних гімнасток. Зокрема у вітчизняній науковометодичній літературі дослідження у сфері предметної підготовки й розвитку спеціальних здібностей гімнасток у вправах з обручем відсутні що...