27546

Форма и сущность государства

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Термин форма государства на сегодняшний день трактуется неоднозначно т. Для того чтобы проанализировать чтобы вывести адекватный смысл термина форма государства следует обратиться к общефилософским понятиям формы и содержания. Исходя из общего учения о содержании формы можно заключить что: Содержание государства заключается в том что это особый социальный институт предназначенный для поддержания жизнедеятельности общества достижению уровня производящей экономики.

Русский

2013-08-19

27.5 KB

7 чел.

Форма и сущность государства.

Термин «форма государства» на сегодняшний день трактуется неоднозначно, т.к. в зависимости от компоновки смыслов, речь может идти либо о внутренней форме, либо о внешней.

Для того, чтобы проанализировать, чтобы вывести адекватный смысл термина «форма государства» следует обратиться к общефилософским понятиям «формы» и «содержания». Категория форма чаще всего трактуется, как определенный способ (средство) выражения и закрепления определенного содержания. Содержание – это глубинный смысл, суть явления выраженный через форму. Исходя из общего учения о содержании формы, можно заключить, что:

Содержание государства заключается в том, что это особый социальный институт, предназначенный для поддержания жизнедеятельности общества, достижению уровня производящей экономики.

Отталкиваясь от содержания можно выделить внутреннюю и внешнюю форму государства.

Внутренняя форма государства – это система органов, институтов, отношений, с помощью которых государство реализует свои функции, иными словами внутренняя форма практически тождественна его механизму.

Внешняя форма государства – чаще всего в научной, учебной литературе, связывается с формированием верховной власти государства, способами её осуществления, а также внутреннего строения самого государства

Признаки формы государства:

1) определенный способ выражения сущности государства;

2) характеризует верховную власть в обществе и её взаимосвязь с населением;

3) характеризует национально-территориальное строение государства;

4) характеризует приемы и способы осуществления политической власти в обществе;

5) является показателем уровнем развитости политической системы;

6) имеет относительно сложную дифференцированную структуру.

Таким образом, форма государства – это внешняя комплексная характеристика, отражающая организацию верховной государственной власти, территориальную организацию государства, а также приемы и способы осуществления государственной власти. Форма государства складывается из трех элементов: формы правления, формы государственного устройства и политического (государственного) режима.

Под сущностью какого-либо явления понимается совокупность внутренних устойчивых связей, глубокий смысл явления, проявляющийся в его предназначении.

Сущность государства определяется той ролью, которую оно выполняет в обществе, и целью, достижению которой подчинена его деятельность. Цель государства – благо общества, благо каждого из членов общества. Предназначение государства состоит в том, чтобы достичь стоящей перед ним цели с помощью имеющихся в его распоряжении средств (государственный аппарат и законы) в процессе регулирования общественных отношений. Таким образом, сущность государства состоит в том, чтобы с помощью государственного аппарата и законов обеспечивать целостность и нормальную жизнедеятельность общества. Сущность государства выражается в его функциях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65708. Наукові основи технологій одержання заряджених полімерних мембран з антибактеріальними властивостями 1.56 MB
  Мембранні технології в сучасному світі відіграють значну роль як у вирішенні локальних галузевих питань так і глобальних проблем що постали перед людством серед яких: забезпечення населення якісними продуктами харчування питною водою та сучасними джерелами енергії охорона...
65709. УДОСКОНАЛЕНІ ЗАХОДИ ДОГЛЯДУ ЗА НАСІННИКАМИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 303 KB
  Одним із надійних шляхів підвищення урожайності та якості насіння гібридів цукрових буряків є впровадження у виробництво удосконалених технологій вирощування які забезпечували б високу продуктивність насінників тобто максимальну реалізацію їх біологічного потенціалу...
65710. Комп’ютерний комплекс моделювання динаміки фізіологічного стану людини при роботі у приміщенні 360 KB
  Забезпечення належних умов праці на робочому місці безпека технологічних процесів санітарнопобутові умови праці та створення комфортних умов перебування людини у приміщенні набувають особливого значення оскільки більшу частину свого часу людина проводить саме в приміщенні.
65711. ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 199 KB
  Одним із ефективних засобів розвитку та функціонування сучасного постмодерного суспільства є налагодження діалогу між державою та громадянином між відповідними гілками влади політичними партнерами культурами та цивілізаціями.
65712. Податкова політика російського царату в українському селі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний аспект 143.5 KB
  Трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України кінця ХХ – початку ХХІ ст. стимулюють зростання значного інтересу як дослідників-фахівців, так і широкої громадськості до специфічних особливостей перебігу аграрних перетворень, що мали місце в українському селі у минулому.
65713. Теплоізоляційні матеріали на основі модифікованих лужних алюмосилікатних композицій, здатних до спучування 927 KB
  Отже враховуючи все вищезазначене особливої актуальності набуває питання щодо розробки принципово нових видів теплоізоляційних матеріалів на основі модифікованих лужних алюмосилікатних композицій здатних до спучування які можуть бути виготовлені з використанням недорогої...
65714. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ З КРЕСЛЕННЯ 184 KB
  Звідси виникає перше протиріччя суть якого проявляється у важливості і значущості розвитку творчих здібностей школярів і відсутності методичної основи забезпечення цього процесу на засадах розв’язування творчих графічних задач на уроках креслення.
65715. Особистісна реалізованість людини в онтогенезі 382 KB
  Мета дослідження теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричне вивчення феномену особистісної реалізованості людини в онтогенезі. Відповідно до зазначеної мети поставлено такі завдання: здійснити теоретичний аналіз...
65716. Патогенез і терапія псоріазу з різним ступенем тяжкості ендогенної інтоксикації та артеріальної гіпертензії 529.5 KB
  Виявлення захворювання серцевосудинної системи у хворих на псоріаз уже на початкових стадіях має велике практичне значення тому що розширює перспективи ефективної вторинної профілактики. Обраний напрямок досліджень пов'язаний з науковою діяльністю і входить...