27549

Формы непосредственной реализации права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Под реализацией права следует понимать претворение воплощение норм права в правомерное поведение субъектов правоотношения. Реализация права как процесс может быть охарактеризован с объективной и субъективной стороны. С объективной стороны – совершение предусмотренных нормами права правомерных действий определенными средствами в известной последовательности в некоторые сроки и некотором месте.

Русский

2013-08-19

27 KB

26 чел.

Формы непосредственной реализации права.

Под реализацией права следует понимать претворение (воплощение) норм права в правомерное поведение субъектов правоотношения.

Реализация права как процесс может быть охарактеризован с объективной и субъективной стороны.

С объективной стороны – совершение предусмотренных нормами права правомерных действий определенными средствами, в известной последовательности, в некоторые сроки и некотором месте.

С субъективной стороны – отношение субъекта к реализуемым правовым требованиям, его установки и воля в момент совершения предписываемых действий.

Формы реализации правовых норм:

1) В зависимости от способа осуществления прав и обязанностей различают три формы непосредственной реализации правовых норм:

- соблюдение права. Это такая форма реализации права, которая состоит в воздержании от совершения действий, запрещенных правовыми нормами. Путем соблюдения реализуются запрещающие нормы права. Соблюдение проставляет собой пассивную форму реализации правовых предписаний, поскольку от субъекта права не требуется совершения каких-либо специальных действий по воплощению требований норм права - ему достаточно лишь не совершать запрещенных законом действий.

- исполнение права - представляет собой такую форму реализации права, которая состоит в обязательном совершении субъектами права действий, предусмотренных правовыми нормами. Путем исполнения права реализуются обязывающие правовые нормы. Данная форма реализации права осуществляется активными действиями субъекта права, причем обязанность признается исполненной в том случае, если она выполнена вовремя, в надлежащем месте и надлежащим образом. Неисполнение обязанности, равно как и ее ненадлежащее исполнение, является правонарушением и влечет за собой юридическую ответственность.

- использование. Использование права представляет собой такую форму реализации права, которая состоит в осуществлении субъектами права предоставленных им прав по своему усмотрению. Путем использования реализуются управомачивающие нормы права. По своей сути использование заключается в совершении действий, дозволенных правом.

2) По субъекту реализации норм права:

- индивидуальная;

- коллективная.

3) По уровню (глубине) реализации норм права:

- реализация общих установлений, содержащихся в статьях, фиксирующих задачи и принципы права;

- реализация (вне правоотношений) общих норм, устанавливающих правовой статус и компетенцию;

- реализация в конкретных правоотношениях конкретных правовых норм.

Главное в этом процессе – следование образу действий, условиям места и времени их совершения. Реализация не состоится, если хотя бы одно из обязательных условий будет нарушено.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48975. Контурно-графічний аналіз результатів двохфакторного експерименту 667.5 KB
  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя До постановки наукової проблеми про особливий статус медіакомунікацій масового спілкування в системі соціальних комунікацій Постановка наукової проблеми. До них відносять різновиди такого медіаспілкування яке по природі своїй є масовим що дає право називати медіа як масмедіа. Індивідуальна особистісна комунікація та масова комунікація це ті два основні види спілкування які природно супроводжують людину в усіх її особистісних та суспільних виявах....
48978. Автоматизація процесу сушіння деревини 270 KB
  Сушіння матеріалів є енергоємким процесом звязаним зі значною витратою палива пару а також електроенергії а отже використання високоточної автоматики дозволить значно скоротити термін сушіння та знизити енергетичні затрати. Також поширеним є сушіння круглих лісоматеріалів деталі опор ліній електропередачі зв'язки будівельні деталі. На даний час проблема автоматизації сушіння деревини вирішувалась шляхом використання застарілих як морально так і в фізичному плані приладів.
48979. Проектування бази даних готельного комплексу 334 KB
  Тема роботи: Проектування бази даних готельного комплексу Необхідно: спроектувати й реалізувати реляційну базу даних для централізованого зберігання інформації з метою полегшення і систематизації даних замовлень клієнтів. Моделювання реляційної бази даних.
48980. Методи прогнозування основних параметрів діяльності організації та їх ефективного застосування на прикладі ГК «Хлібодар» 279.5 KB
  Центральні поняття дослідження прогнозування основних параметрів діяльності організації. Сучасні наукові підходи до розуміння прогнозування основних Параметрів діяльності організації ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Прогнозування в системі стратегічного менеджменту підприємства.
48982. Економічна ефективність виробництва ріпаку і шляхи її підвищення 320.5 KB
  Романенка Курсова робота Економічна ефективність виробництва ріпаку і шляхи її підвищення Студент відділення Економіка підприємства Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва ріпаку. Показники економічної ефективності виробництва ріпаку та методика їх визначення. Рівень виробництва ріпаку та його економічна ефективність.
48983. Проект установки для наплавлення 844.5 KB
  ВИБІР СПОСОБУ НАПЛАВЛЕННЯ РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПРИСТРОЇВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ Наплавлення – це процес нанесення за допомогою зварювання шару металу на поверхню виробу. Шляхом наплавлення можна отримати вироби зі зносостійкими жароміцними антифрикційними властивостями.