28005

Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза. Агроэкосистема АЭС – совокупность биогенных и абиогенных компонентов участков суши преобразованных человеком используемых для производства сельхозпродукции. Основа АгроЭкоСистем – почва с х угодия. Типы АгроЭкоСистем: Пропашное земледелие Многолетнее земледелие Многоурожайное земледелие МезоАЭС крупномасштабная МикроАЭС грядка Суша занимает площадь 149 млрд.

Русский

2013-08-20

4.85 KB

46 чел.

1.  Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза.

8. С/х ЭС в условиях техногенеза.

Агроэкосистема  (АЭС)  –  совокупность  биогенных  и  абиогенных  компонентов  участков  суши

преобразованных  человеком,  используемых  для  производства  сельхозпродукции.  Основа

АгроЭкоСистем – почва, с/х угодия. Типы АгроЭкоСистем:

Пропашное земледелие

Многолетнее земледелие

Многоурожайное земледелие

МезоАЭС (крупномасштабная)

МикроАЭС (грядка)

Суша занимает площадь 14,9 млрд. га, из которой 10% приходится на АгроЭкоСистем. Основная

мысль  экологии:  замена  крупномасштабных  хозяйств  на  мелкомасштабные.  Задачи

функционирования АгроЭкоСистем: поддержание условий воспроизводства почвенных ресурсов и

деградация  АгроЭкоСистем  в  результате  загрязненя  почвенных  ресурсов  (имеются  в  виду

загрязнения техногенного происхождения).

Техногенез – совокупность геохимических и геофизических процессов, связанных с деятельностью

человека и включающих:

извлечение химических элементов из природных сред,

концентрацию химических элементов,

перегруппировку химических элементов,

рассеивание этих элементов в окружающей среде.

В  условиях  техногенеза  биогенная  миграция  вещества  и  энергии  заменяется  техногенной.

Проявление  техногенеза  в  основном  имеют  аварийно-катасрофический,  непреднамеренный  и

целенаправленный  характер.  Источниками  техногенного  загрязнения  почв  являются  различные

агротехнические  приемы:  применение  пестицидов,  органических  и  минеральных  удобрений,

орошение сточными водами и др. Техногенез характеризуются следующими показателями:

Технофильность (Т) - дает соотношение количества добываемого элемента к его содержанию в

земной коре. Наиболее высокой технофильностью обладают C, Cl, Pb, Hg, Zn, Ni, Cu и т.д.

Биофильность  -  отношение  среднего  содержания  элемента  в  живом  веществе  планеты  к

содержанию в земной коре.

Деструктивная  активность  -  отношение  массы  элемента  годовой  добычи  и  выбросов  в

окружающую  среду  к  массе  элемента  биологической  продукции  наземных  растений  в  течении

года  (совмещает  два  предыдущих  показателя).  ДА  для  Hg=5Ч104;   Cd,  F,  As  -  5Ч103;   Sb,  Pb,  U  -

5Ч102;  Se, Be, Ba, Sn - 5Ч101; для всех остальных элементов - 5.

 

Последствия техногенеза влияют на:

- Состояние почв

- Продуктивность Агроэкосистем

- Продуктивность животноводства при употреблении загрязненных кормов.

 

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47931. Основні поняття та визначення концепцій операційніх систем 11.08 MB
  Під ресурсами розуміють процесорний час дисковий простір пам'ять засоби доступу до зовнішніх пристроїв. У разі просторового розподілу ресурс доступний декільком споживачам одночасно при цьому кожен із них може користуватися частиною ресурсу так розподіляється пам'ять. У багатозадачних системах у пам'ять комп'ютера стали завантажувати кілька програм які виконувалися на процесорі навперемінно. Надання задачам справедливої частки ресурсів пам'яті процесора дискового простору тощо.
47932. Предмет і завдання геодезії, її звязок з іншими науками 3.12 MB
  Геодезія - це наука, яка розглядає методи та способи вимірювання земної поверхні, застосування яких дає можливість визначати форму і розміри землі, а також робити зйомку (вимірювання) окремих її частин для зображення на картах, планах використовуваних для створення різних інженерних споруд
47933. Правила та безпека дорожнього руху 2.03 MB
  ЛЕКЦІЇ І з предмету €œПравила та безпека дорожнього руху для студентів спеціальності 5. Ці Правила відповідно до Закону України Про дорожній рух встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні акти що стосуються особливостей дорожнього руху перевезення спеціальних вантажів експлуатація транспортних засобів...
47935. Промислове квітникарство 15.7 MB
  Види садивного матеріалу що вирощується в тепличних господарствах В тепличних комплексах оранжерейних господарствах вирощують наступні види продукції: розсада однорічників; розсада дворічників; саджанці багаторічників; горщечкові культури; квіти на зріз у...
47936. Місто як продукт розвитку суспільства. Історичний процес розвитку міст. Класифікація міст 926 KB
  Вибір території для будівництва населених пунктів або міст. Достатність території для перспективного розвитку. Умови інженерного обладнання території. Місцевість повинна мати оптимальні ухили рельєфу для нормального водовідведення поверхневих вод з території та організації вулично дорожнього руху.
47937. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОДУКТИ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 634.5 KB
  Поняття про інтелектуальні продукти власність та капітал ЛЕКЦІЯ Обєкти інтелектуальної власності Еволюція правової охорони інтелектуальної власності Бурхливий розвиток товарних відносин уже в середні віки призвів до загострення конкуренції між виробниками продукції за ринки збуту. Основні принципи цього закону зберегли свою актуальність до наших днів і стали основою для багатьох національних законодавчих актів з питань інтелектуальної власності. Про серйозність відношення до охорони інтелектуальної власності у США свідчить...
47938. Сутність філософії та її роль у суспільстві 829 KB
  Основні поняття: філософія філософствування мудрість дискурс праксис світогляд світовідчуття світорозуміння світосприйняття типи світогляду наука релігія міф ідеологія метафізика онтологія гносеологія антропологія аксіологія логіка рефлексія соціальна філософія етика методи філософії предмет філософії функції філософії категорії філософії. Методи та функції філософії. Історично міфологія передує релігії та філософії.
47939. Філософія. Конспект лекцій 909 KB
  Опорний конспект лекцій â€œФІЛОСОФІЯ†для підготовки бакалаврів з усіх напрямів та спеціальностей денної форми навчання статус дисципліни – нормативна Ірпінь 2011 Тема 1: Сутність філософії та її роль у суспільстві Мета: ознайомити студентів з основами філософських знань що передбачає розуміння смислу поняття світогляду і знання його типології з’ясування зв’язку між світоглядом і філософією. Основні поняття: філософія філософствування мудрість дискурс праксис світогляд світовідчуття світорозуміння світосприйняття типи...