28011

Экологические проблемы мелиорации. Виды и целевое назначение современных мелиораций. Положительные и отрицательные изменения в ОС под влиянием гидротехнических мелиораций

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

К этим мероприятиям относятся: Орошение и обводнение Осушение земель Противоэрозионные мероприятия закрепление оврагов сыпучих песков почво и полезащитное лесонасаждение. Рассоление почв Выравнивание микрорельефа и т. Мелиорация земель призвана способствовать получению высоких и стабильных урожаев повышению плодородия почв рациональному использованию земельных ресурсов. Орошение способ повышения продуктивности почв важнейшее направление интенсификации с х производства.

Русский

2013-08-20

4.85 KB

145 чел.

Экологические проблемы мелиорации. Виды и целевое назначение современных мелиораций.

Положительные  и  отрицательные  изменения  в  ОС  под  влиянием  гидротехнических

мелиораций.

Мелиорация  –  направленное  улучшение  неблагоприятных  свойств  природной  среды  с  целью

максимально  полного  использования  природно-ресурсного  потенциала.  Она  включает  в  себя

систему  научно  обоснованных  организационно-хозяйственных  технических,  биологических  и

других мероприятий направленных на улучшение природных условий используемых территорий.

К этим мероприятиям относятся:  

- Орошение и обводнение

- Осушение земель

- Противоэрозионные мероприятия (закрепление оврагов, сыпучих песков, почво- и полезащитное

лесонасаждение).

- Рассоление почв

- Выравнивание микрорельефа и т.д.

Мелиорация  земель  призвана  способствовать  получению  высоких  и  стабильных  урожаев,

повышению плодородия почв, рациональному использованию земельных ресурсов.

Орошение – способ повышения продуктивности почв важнейшее направление интенсификации

с/х производства. Последствия орошения – засоление земель.  

Засоление  почв  –  повышение  содержания  в  них  легкорастворимых  солей  (карбонаты  натрия,

хлоридов  сульфатов).  В  результате  засоления  накапливаются  соединения  бора  повышенной

концентрации  которые  токсичны  для  растений.  Нарушается  рост  и  развитие  растений.  Для

предупреждения засоления необходимо: проведение поливов в строгом соответствии с нормами,

создание  лесных  насаждений  вдоль  каналов,  гипсование  почвы,  трехкратная  вспашка  для

перемешивания солонцового слоя  с карбонатным и т.д.

Осушение  возникло  вместе  с  появление  с/х.  Отрицательные  последствия  осушения:  в

минеральных почвах легкого ГМС происходит интенсивная минерализация органической части, в

минеральных  почвах  среднего  и  тяжелого  ГМС  те  же  самые  процессы  но  с  большей

выраженностью подкисления, в органогенных почвах происходит обезвоживание органического

вещества.  Меры  борьбы  против  чрезмерного  осушения  почв:  внесение  повышенных  доз

органических удобрений для увеличения влажности почв. Создание в балках и оврагах небольших

плотин и водоемов, на болотных почва регулирование степени увлажнения, на дерново-глеевых

рыхление.  Для  предупреждения  эрозии  вспашка  поперек  склона,  создание  полос  насаждений.

Для повышения плодородия торфяных почв – увеличение их минеральной части.

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72029. Російська суспільно-політична думка 1990-х років: ідеї та напрями 168.5 KB
  Відповідно до мети завданнями роботи є: дослідити ступінь наукової розробки проблеми; проаналізувати опублікований та архівний джерельний матеріал; розглянути формування нових політичних партій та громадських організацій альтернативних Комуністичній партії Радянського...
72030. МАРКЕТИНГ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ДИКОРОСЛОЇ ТА ЛІКАРСЬКО-ТЕХНІЧНОЇ СИРОВИНИ 184.5 KB
  Посилення ринкових позицій споживчої кооперації в цілому та її заготівельним комплексом зокрема можливе завдяки впровадженню маркетингу. Вагомий внесок у вирішення проблем маркетингу в споживчій кооперації зробили такі вітчизняні вчені...
72031. СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ НА ОСНОВІ ТЕПЛОВИХ ТРУБ ДЛЯ НАУКОВОГО КОСМІЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 410 KB
  Світовий досвід дослідження космічного простору переконливо довів що однією з найважливіших умов функціонування наукової бортової апаратури є підтримання її належного температурного стану системами забезпечення теплового режиму СЗТР.
72032. Підвищення якості електричної енергії в системах електропостачання об’єктів будівництва фільтрами струмів нульової послідовності 2.02 MB
  В даній роботі розглянуті питання повязані з використанням саме автотрансформаторних ФСНП в СЕ обєктів будівництва. Необхідність використання ФСНП в СЕ обєктів будівництва повязана з тим що в таких системах зявилась велика кількість однофазних електроприймачів з нелінійним...
72033. Діагностика та прогноз перебігу рака молочної залози: імуноморфологічні аспекти 199 KB
  Визначено що по відношенню до прогнозу перебігу РМЗ виняток склала експресія маркерів ER та PgR в віковій групі до 35 років ER у віковій групі 3550 років. Інвазивна протокова карцинома яку ми виявили в групі з попереднім діагнозом МГА завдяки підвищеній реакції з Кі67 та р53 мала унікальний фенотип....
72034. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ 1.22 MB
  Сьогодні виявлено протиріччя між динамікою економічного розвитку країни які висуває вимоги до системної організації процесу економічного навчання та виховання підростаючого покоління і сформованою практикою економічної освіти; між реальним рівнем...
72035. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИВНИХ ВОД ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДУ ВОДОПРОВІДНИХ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ 225 KB
  У багатьох частинах світу спостерігається дефіцит поступове вичерпання і зростаюче забруднення джерел прісної води. Питне водопостачання здійснюється як з поверхневих близько 70 всієї води так і з підземних джерел. В процесі очищення води тільки поверхневих джерел на спорудах поліпшення її якості щорічно утворюється близько 100 млн.
72036. СТАБІЛЬНИЙ РАНГ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ КІЛЕЦЬ І МОДУЛІВ 405.5 KB
  У дисертаційній роботі встановлюються принципові зв’язки методів теорії матриць над кільцями з сучасними досягненнями алгебраїчної К-теорії. При дослідженні проблем алгебри матриць над кільцями неможливо обійтись без застосування результатів К-теорії.
72037. ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ З НЕРВОВОЮ АНОРЕКСІЄЮ 290.5 KB
  На сучасному етапі однією з важливих проблем дитячої та підліткової гінекології є профілактика та лікування порушень функції репродуктивної системи у дівчатпідлітків з психоемоційними розладами В. Відомо що порушення менструальної функції в підлітковому віці у дівчат негативно впливають на стан репродуктивної системи...