28011

Экологические проблемы мелиорации. Виды и целевое назначение современных мелиораций. Положительные и отрицательные изменения в ОС под влиянием гидротехнических мелиораций

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

К этим мероприятиям относятся: Орошение и обводнение Осушение земель Противоэрозионные мероприятия закрепление оврагов сыпучих песков почво и полезащитное лесонасаждение. Рассоление почв Выравнивание микрорельефа и т. Мелиорация земель призвана способствовать получению высоких и стабильных урожаев повышению плодородия почв рациональному использованию земельных ресурсов. Орошение – способ повышения продуктивности почв важнейшее направление интенсификации с х производства.

Русский

2013-08-20

4.85 KB

110 чел.

Экологические проблемы мелиорации. Виды и целевое назначение современных мелиораций.

Положительные  и  отрицательные  изменения  в  ОС  под  влиянием  гидротехнических

мелиораций.

Мелиорация  –  направленное  улучшение  неблагоприятных  свойств  природной  среды  с  целью

максимально  полного  использования  природно-ресурсного  потенциала.  Она  включает  в  себя

систему  научно  обоснованных  организационно-хозяйственных  технических,  биологических  и

других мероприятий направленных на улучшение природных условий используемых территорий.

К этим мероприятиям относятся:  

- Орошение и обводнение

- Осушение земель

- Противоэрозионные мероприятия (закрепление оврагов, сыпучих песков, почво- и полезащитное

лесонасаждение).

- Рассоление почв

- Выравнивание микрорельефа и т.д.

Мелиорация  земель  призвана  способствовать  получению  высоких  и  стабильных  урожаев,

повышению плодородия почв, рациональному использованию земельных ресурсов.

Орошение – способ повышения продуктивности почв важнейшее направление интенсификации

с/х производства. Последствия орошения – засоление земель.  

Засоление  почв  –  повышение  содержания  в  них  легкорастворимых  солей  (карбонаты  натрия,

хлоридов  сульфатов).  В  результате  засоления  накапливаются  соединения  бора  повышенной

концентрации  которые  токсичны  для  растений.  Нарушается  рост  и  развитие  растений.  Для

предупреждения засоления необходимо: проведение поливов в строгом соответствии с нормами,

создание  лесных  насаждений  вдоль  каналов,  гипсование  почвы,  трехкратная  вспашка  для

перемешивания солонцового слоя  с карбонатным и т.д.

Осушение  возникло  вместе  с  появление  с/х.  Отрицательные  последствия  осушения:  в

минеральных почвах легкого ГМС происходит интенсивная минерализация органической части, в

минеральных  почвах  среднего  и  тяжелого  ГМС  те  же  самые  процессы  но  с  большей

выраженностью подкисления, в органогенных почвах происходит обезвоживание органического

вещества.  Меры  борьбы  против  чрезмерного  осушения  почв:  внесение  повышенных  доз

органических удобрений для увеличения влажности почв. Создание в балках и оврагах небольших

плотин и водоемов, на болотных почва регулирование степени увлажнения, на дерново-глеевых

рыхление.  Для  предупреждения  эрозии  вспашка  поперек  склона,  создание  полос  насаждений.

Для повышения плодородия торфяных почв – увеличение их минеральной части.

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66399. ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 183 KB
  Сучасному молодому фахівцю інженерної галузі необхідно вміти продуктивно та творчо розв’язувати завдання й вирішувати виробничі проблеми виявляти здатність професійно інтелектуально розвиватися....
66400. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 252.5 KB
  Характер технічної оснащеності і наявних технологій у їх сукупності відображають рівень інтелектуального, духовного потенціалу суспільства, можливості самореалізації кожної людини. Безперечно, що підростаючому поколінню потрібно оволодівати знаннями про сутність технологічних перетворень навколишньої дійсності.
66401. КОНЦЕПТ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЇ ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА ТА ФЕДОРА ТЮТЧЕВА 157 KB
  Якщо йдеться про порівняння художніх світів англійця Блейка вільного митця й принципового нонконформіста та російського аристократа-царедворця Тютчева який намагався щиро сповідувати офіційну ідеологічну доктрину царату більше того порівняння письменників...
66402. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ШКОЛАХ США 163 KB
  Проблема навчання й виховання обдарованих дітей набула особливого значення на порозі ХХІ століття. Навчання й виховання обдарованих дітей є надзвичайно важливими для створення підґрунтя розвитку інтелектуальних та творчих ресурсів суспільства будьякої держави зокрема України.
66403. Система самостійної роботи студентів-заочників філологічних факультетів педагогічних університетів 181 KB
  Упровадження інноваційних педагогічних технологій вимагає змін у підходах до організації навчального процесу вищої школи які передусім стосуються самостійної роботи студентів навчальних закладів ІІІ-–ІV рівня акредитації.
66404. Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м’яких лікувально-косметичних засобів 1.71 MB
  Однак відомостей щодо її складу біологічної дії у науковій літературі практично немає що робить актуальним комплексне дослідження бодяги та розробку засобів місцевої дії на її основі для специфічного догляду та корекції патологічних станів шкіри.
66405. КЛЕЮЧІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ СУХИХ ЗОЛОВМІСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ З ДОБАВКАМИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ МОДИФІКАТОРІВ 2.25 MB
  Тонкошарова технологія нанесення клеючих розчинів і необхідність надання їм комплексу поліпшених будівельно-технічних властивостей обумовили їхнє модифікування добавками найбільш поширеними з яких є водоутримуючі та добавки редиспергованих полімерів.
66406. САНАТОРНО-КУРОРТНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 1.99 MB
  Одним із найбільш актуальних та таких що швидко розвиваються методів лікування остеоартрозу є ендопротезування ЕП суглобів застосування якого призводить до запобігання стійкої втрати та більш повного відновлення працездатності хворих підвищення якості їх життя...
66407. ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЛИЧИНИ) 170.5 KB
  Зокрема проблеми функціонування інституту адвокатури а також права і обов’язки адвокатів відображено у законі України Про адвокатуру від 19 грудня 1992 р. постанові Кабміну Про порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави від 14 травня 1999 р.