28014

Антропогенные изменения почв и их экологические последствия. Гумусовые соединения почв как элемент почвенно-экологического мониторинга

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Гумусовые соединения почв как элемент почвенноэкологического мониторинга. Будучи важнейшей жизнеобеспечивающей сферой почва испытывает различличные воздействия обусловленные многообразной производственной деятельностью человека. Ухудшение состояния земельных ресурсов и снижение плодородия почв создают угрозу для средств существования людей и продовольственной безопасности в будущем.

Русский

2013-08-20

3.46 KB

24 чел.

Антропогенные изменения почв и их экологические последствия. Гумусовые соединения почв

как элемент почвенно-экологического мониторинга.

Будучи важнейшей жизнеобеспечивающей сферой, почва испытывает различличные воздействия,

обусловленные многообразной производственной деятельностью человека. Ухудшение состояния

земельных  ресурсов  и  снижение  плодородия  почв  создают  угрозу  для  средств  существования

людей  и  продовольственной  безопасности  в  будущем.  В  системе  агроэкологического

мониторинга  важной  базовой  составляющей  является  комплексная  эколого-токсикологическая

оценка  исследуемых  объектов.  Химизация  земледелия,  экономические  цели  не  всегда

соответствуют  требованиям  обеспечения  экологической  безопасности.  Среди  загрязняющих

веществ  по  масштабам  загрязнения  и  воздействию  на  биологические  объекты  особое  место

занимают  тяжелые  металлы. Среди токсикантов  антропогенного  происхождения,  загрязняющих

экосистемы,  огромную  опасность  представляют  диоксины,  они  характеризуются  высокой

устойчивостью  в  почве.  Загрязнение  микотоксинами  –  ядами,  продуцируемые

микроскопическими  грибами,  они  поражают  кормовые  растения,  корма,  а  так  же  животных  и

человека.  С  середины  60-х  гг  содержание  гумуса  в  почвах  России  уменьшилось  в  среднем  на

0,4…0,6%.  Ухудшение  состояния  почвенного  покрова  создает  условия  для  продуцирования

микроорганизмами  микотоксинов,  что  может  привести  к  неблагоприятным  последствиям.

Необходимо  решать  задачи,  направленные  на  сохранение  гумуса  в  почве,  оптимизацию

кислотности  почвенного  раствора,  предотвращение  переуплотнения,  регулирование

окислительно-восстановительного потенциала.

 

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64780. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ ТА КУКУРУДЗИ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ СТЕПУ УКРАЇНИ 243.5 KB
  В ринкових умовах основою ефективного господарювання є інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, які базуються на використанні високопродуктивних сортів та раціональному використанні факторів життя.
64781. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 632 KB
  З іншої сторони забезпечення конкурентоспроможності галузі та конкретних виробників хлібопекарської продукції в умовах жорсткої конкуренції є складним практичним і науковим завданням яке потребує багатоаспектного підходу із застосуванням системної теорії наукового управління.
64782. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 229 KB
  Процеси реорганізаційних дій зокрема і фінансової реструктуризації вимагають глибокого наукового обґрунтування. Більшість соціально-економічних індикаторів показують що в Україні реалізовано неефективний варіант реструктуризації який наклав відбиток на процес трансформації власності.
64783. ДОСЛІДНИЦЬКЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ВИСОКИМ ТИСКОМ І УЛЬТРАЗВУКОМ 213.5 KB
  Світова сучасна практика збереження та поліпшення якості продуктів виробила принципово нову технологію обробки харчових продуктів шляхом використання високого тиску ВТ. У багатьох країнах Західної Європи США Японії розроблені технології обробки продуктів що знайшло відображення в наукових роботах...
64784. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ СТРАУСІВ 417.5 KB
  Особливого розвитку набуває досить нова на Україні галузь страусівництво В. Зосередження на обмеженій території різновікових груп страусів неминуче веде до накопичення умовнопатогенної мікрофлори яка згодом стає стаціонарною й обумовлює хвороби бактеріальної етіології...
64785. Концепція влади М.Фуко: політичний вимір 218 KB
  Такий підхід до вивчення політичної влади обмежує її існування інституційним та юридичним вимірами. При цьому представники таких підходів визнають існування інших аспектів у дослідженні політичної влади однак залишають їх розгляд поза увагою як менш важливих.
64786. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНУ З ЗАДАНИМ ВМІСТОМ КИСНЮ 189 KB
  У сучасних умовах перед підприємствами-виробниками і переробниками титану стоїть завдання зниження вартості титанової продукції шляхом удосконалення технологій одержання й переробки титану а також впровадження нових високоефективних технологій.
64787. КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ 296.5 KB
  Проблеми інституту покарання в умовах розбудови правової держави в Україні привертають до себе увагу не тільки фахівців але й широкого загалу. Перш ніж у людини з’явилася перша іскра уразумения чому і для чого існує покарання вказував...
64788. Підвищення технічного рівня гідроагрегату обертання шляхом удосконалення гідравлічної системи керування 1.17 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити принципову схему гідроагрегату верстата для намотування обмоток електродвигунів; розробити математичну модель робочого процесу гідроагрегату обертання на основі декомпозиції його на складові...