28014

Антропогенные изменения почв и их экологические последствия. Гумусовые соединения почв как элемент почвенно-экологического мониторинга

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Гумусовые соединения почв как элемент почвенноэкологического мониторинга. Будучи важнейшей жизнеобеспечивающей сферой почва испытывает различличные воздействия обусловленные многообразной производственной деятельностью человека. Ухудшение состояния земельных ресурсов и снижение плодородия почв создают угрозу для средств существования людей и продовольственной безопасности в будущем.

Русский

2013-08-20

3.46 KB

26 чел.

Антропогенные изменения почв и их экологические последствия. Гумусовые соединения почв

как элемент почвенно-экологического мониторинга.

Будучи важнейшей жизнеобеспечивающей сферой, почва испытывает различличные воздействия,

обусловленные многообразной производственной деятельностью человека. Ухудшение состояния

земельных  ресурсов  и  снижение  плодородия  почв  создают  угрозу  для  средств  существования

людей  и  продовольственной  безопасности  в  будущем.  В  системе  агроэкологического

мониторинга  важной  базовой  составляющей  является  комплексная  эколого-токсикологическая

оценка  исследуемых  объектов.  Химизация  земледелия,  экономические  цели  не  всегда

соответствуют  требованиям  обеспечения  экологической  безопасности.  Среди  загрязняющих

веществ  по  масштабам  загрязнения  и  воздействию  на  биологические  объекты  особое  место

занимают  тяжелые  металлы. Среди токсикантов  антропогенного  происхождения,  загрязняющих

экосистемы,  огромную  опасность  представляют  диоксины,  они  характеризуются  высокой

устойчивостью  в  почве.  Загрязнение  микотоксинами  –  ядами,  продуцируемые

микроскопическими  грибами,  они  поражают  кормовые  растения,  корма,  а  так  же  животных  и

человека.  С  середины  60-х  гг  содержание  гумуса  в  почвах  России  уменьшилось  в  среднем  на

0,4…0,6%.  Ухудшение  состояния  почвенного  покрова  создает  условия  для  продуцирования

микроорганизмами  микотоксинов,  что  может  привести  к  неблагоприятным  последствиям.

Необходимо  решать  задачи,  направленные  на  сохранение  гумуса  в  почве,  оптимизацию

кислотности  почвенного  раствора,  предотвращение  переуплотнения,  регулирование

окислительно-восстановительного потенциала.

 

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65293. Підвищення ефективності процесу електродугового наплавлення шляхом використання комбінованих магнітних полів 2.57 MB
  Встановлення особливостей впливу КМП на процеси утворення форми посилення валика та форми проплавлення основного металу при дуговому наплавленні під флюсом дасть можливість розробити рекомендації для вибору оптимальних параметрів...
65294. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 221.5 KB
  Нерозробленість даної проблеми наявні протиріччя обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: Формування загальнотехнічних знань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій.
65295. СУЇЦИДАЛЬНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-30-Х РР. ХХ СТ. (ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ) 165.5 KB
  Актуальність дослідження зумовлюється подальшим розвитком психоаналітичної інтерпретації в сучасному українському літературознавстві, що передбачає освоєння нової проблематики, якою є наразі суїцидальна образність.
65296. ТУРБІННИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВИТРАТ З ГІДРОДИНАМІЧНИМ ВРІВНОВАЖЕННЯМ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА 5.41 MB
  Для визначення кількісних показників потоків широкого застосування набули прилади та системи вимірювання витрат рідин з турбінними перетворювачами витрат ТПВ завдяки їх перевагам перед існуючими приладами інших класів аналогічного призначення.
65297. КОМП’ЮТЕРНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ РОТОРНИХ СИСТЕМ 661 KB
  Визначення моменту інерції тіл обертання з осьовою симетрією відносно центральної осі обертання є задачею на сьогодні і важливою і поширеною в багатьох галузях науки і техніки. Так наприклад інформація про точні значення моменту інерції роторної системи під час її проектування і...
65298. Формування товарознавчих властивостей заморожених пастоподібних напівфабрикатів на основі плодової сировини 505 KB
  Розробити математичну модель складу та якості нових заморожених плодових ПН із використанням пектину; дослідити товарознавчо-технологічні властивості та реологічні характеристики заморожених плодових ПН у процесі виготовлення та зберігання...
65299. Комбінована електроводопостачальна вітроустановка з магнітоелектричним лінійним генератором зворотно-поступального руху 3.75 MB
  Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню електромеханічних та електромагнітних процесів електротехнічного комплексу на базі магнітоелектричного лінійного генератора зворотнопоступального руху з урахуванням режимів електроводоспоживання...
65300. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ГВИНТОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ТЕПЛОВИХ СИСТЕМ 378 KB
  Тому актуальним є питання вдосконалення конструкції гвинтових робочих органів нагрівальних систем підвищеної міцності жорсткості експлуатаційної надійності і технологічного забезпечення їх виготовлення...
65301. Підвищення якості безперервнолитих заготовок за рахунок вдосконалення температурно-швидкісного режиму розливки та умов вторинного охолодження 2.46 MB
  У сучасних умовах коли об'єм металу що розливається на машинах безперервного лиття заготовок постійно збільшується підвищення ефективності процесу розливання як правило пов'язують із підвищенням якості отримуваних заготовок.