28280

Правоспособность граждан (физических лиц)

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Под правоспособностью понимается способность иметь гражданские права и нести обязанности. Права и обязанности недееспособных лиц приобретаются и осуществляются через представителя который назначается им в обязательном порядке. Конкретным лицом они могут и не реализоваться например не каждый осуществляет возможность иметь права авторов произведений науки литературы и искусства изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности охраняемых законом. Граждане могут иметь любые гражданские права и обязанности не запрещенные законом...

Русский

2013-08-20

14.15 KB

4 чел.

15.Правоспособность граждан (физических лиц).

Под правоспособностью понимается способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. В гражданском правоотношении в ряде случаев достаточно наделения его правоспособностью. Права и обязанности недееспособных лиц приобретаются и осуществляются через представителя, который назначается им в обязательном порядке. Отсутствие дееспособности лица в таких случаях восполняется дееспособностью представителя. Правоспособность характеризуется следующими признаками. Во-первых, возможности, составляющие содержание правоспособности, носят абстрактный характер. Конкретным лицом они могут и не реализоваться (например, не каждый осуществляет возможность иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых законом). Во-вторых, правоспособностью лицо наделяется государством, она возникает в силу рождения ребенка. Правоспособность не зависит от воли ее носителя и других лиц. Граждане наделяются равной правоспособностью. В-третьих, правоспособность неотчуждаема, может быть ограничена государством в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Гражданин не может отказаться от правоспособности, совершать сделки, направленные на ограничение правоспособности. Такие сделки являются ничтожными . Граждане могут иметь любые гражданские права и обязанности, не запрещенные законом и не противоречащие общим началам и смыслу гражданского законодательства. граждане могут: иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; избирать место жительства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61143. Природа й населення Давньої Греції 48 KB
  Мета. дати уявлення про природно-кліматичні умови Греції та їхній вплив на розвиток господарської діяльності населення Еллади. показати роль міфів як історичного джерела.
61144. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 159.56 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження
61145. Мінойська та Ахейська палацова цивілізація 69 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати розквіту Критської цивілізації час відкриття археологами Критської цивілізації; основні грецькі міфи Критського циклу їхніх героїв основні заняття греків характерні риси Критської цивілізації...
61146. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 49.5 KB
  Внутрішньопредметні звязки: Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів у формі односкладних узагальненоособових речень. Текст риторичний аспект: використання односкладних узагальненоособових речень у текстах художнього й публіцистичного стилів.
61147. Сімейне право. Житлове право 77.83 KB
  Ознайомити учнів із структурою й джерелами сімейного та житлового права, визначити роль цих галузей у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з джерелами інформації, аналізувати життєві ситуації з позицій права, формувати правову компетентність школярів як учасників сімейних та житлових правовідносин.
61148. Земельне право 107.5 KB
  Очікувані результати Після опрацювання теми учні зможуть: дати визначення земельного права і назвати його основні джерела; назвати види земель в Україні форми та субєкти права власності на землю і навести приклади...
61149. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ ПРОСЛУХАНИХ РАДІО- І ТЕЛЕПЕРЕДАЧ) 42.5 KB
  Дібрати заголовок до тексту переказу. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю на основі переглянутої телепередачі Переказати стисло одну з переглянутих телепередач каналу 11 використавши поданий початок.
61150. Греція вXI—VI ст. до н. е 67.5 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час Гомерівського періоду в історії Греції великої грецької колонізації; показувати на карті напрями грецької колонізації; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: колонія метрополія...
61151. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 228 KB
  Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні безособові як синтаксичні синоніми. Текст риторичний аспект: безособові речення як виражальний засіб у художніх творах.