28303

Источники гражданского права. Их классификация

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Источники гражданского права. Нормы гражданского права содержатся и в так называемых подзаконных актах указах Президента РФ постановлениях Правительства РФ актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Наиболее важные законы группируются: в области корпаративного права зн об акционерных обществах зн об ООО зн об госуд.муницип и унитарных предприятиях зн о банкротстве ряд знов о некомерческих организациях в области обязательственного права зн о рынке ценных бумаг о финансовой аренделизинге о...

Русский

2013-08-20

14.7 KB

0 чел.

7. Источники гражданского права. Их классификация.

Нормы ГП  выражены в различных правовых формах, кот. В цивилистике получили название источники ГП. Основным ист явл.нормат-правовой акт. Согласно конституц. РФ гражд.законод.находится в ведении РФ (здесь исключается региональное нормотворчество). Особое значение в системе гражданского законодательства занимает ГК РФ. Он имеет высшую юридическую силу среди других гражданских законов, иные федеральные законы не должны ему противоречить. Нормы гражданского права содержатся и в так называемых подзаконных актах - указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Акты правительства бывают 2-х видов: - постановления и распоряжения. Подведомственные акты: министерства и другие федеральные органы исполнит. Власти. Министерства ведомства м.издавать акты содержащие нормы гражд.права в случаях и пределах предусмотренным ГК, др.законами и норм-прав.актами. Наиболее важные законы группируются: - в области корпаративного права (з-н об акционерных обществах, з-н об ООО, з-н об госуд.муницип и унитарных предприятиях, з-н о банкротстве, ряд з-нов о некомерческих организациях), - в области обязательственного права (з-н о рынке ценных бумаг, о финансовой аренде(лизинге), о поставках продукции для федеральных госуд.нужд), з-ны права собственности (приватизация госуд.и муницип. Имущества). Обычай как источник ГП – правило сложившееся в рез-те их длительного применения в виду  практических целесообразностей и получившие признание в актах законод. Или решения судов. Обычай не может противоречить нормам законод.и условиям заключ. м/д сторонами договора. Он всегда диспозитивен и стороны м. от него отступить.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23207. Діалектика та метафізика як філософські методи 38.5 KB
  Діалектика метод філософського дослідження при якому речі явища розглядаються гнучко критично послідовно з врахуванням їх внутрішніх протиріч змін розвитку причин і наслідків єдності і боротьби протилежностей. Метафізика метод протилежний діалекціку при якому об'єкти розглядаються: відособлено як самі по собі а не з точки зору їх взаємозв'язаної ; статично ігнорується факт постійних змінсамору хурозвитку; однозначно ведеться пошук абсолютної істини не приділяється уваги протиріччямне усвідомлюється їх єдність....
23208. Основні функції філософії 37.5 KB
  Основні функції філософії: У межах цілісної структури філософії основні функції філософії взаємопов'язані і взаємно детермінують одна одну. Розглянемо спочатку взаємний зв 'язок світоглядної і онтологічної функцій філософії. Але ще в античній філософії були розроблені різні варіанти онтології. Суттєвою функцією філософії є пізнавальна.
23209. Основні рівні буття 38.5 KB
  Основні рівні буття. Буття належить до числа тих системотворчих понять які покладені в основи філософії багатьма мислителями як минулого так і сучасного. Перший аспект проблеми буття: а Що існує Світ. Суть проблеми полягає в існуванні суперечливої єдності неминучого вічного і минулого змінного буття окремих речей ста нів людських та інших істот.
23210. Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорії 47.5 KB
  Філософські категорії це найзагальнішігранично широкі поняття що виражають універсальні характеристики та відношення матеріального й духовного світу в які і через які здійснюється філософське мислення і які служать вихідними принципами пізнання і духовнопрактичного перетворення світу. У процесі пізнання категорії виконують вимоги логіки. Категорії матерія форма причина і ціль які ним були теж сформульовані чомусь не увійшли до цієї системи.
23213. Специфіка філософської думки в період Середньовіччя 48.5 KB
  До них належать: Афанасій Олександрійський Василь Великий Григорій Нісський Григорій Назіанзін Амвросій Медіоланський Августин Блаженний Іоанн Дамаскін та ін.Одним із найбільш яскравих представників патрістики був єпископ із ГіппонаПівнічна Африка Августин якого католицькі богослови нарекли ще й ім'ям Блаженний. Августин вважав що філософія поза богослов'ям ніщо. Воюючи з язичеством як він називав античну філософію Августин намагався розгорнути християнську теологічну систему на основі неоплатонізму.
23214. Особливості філософії епохи Відродження 33 KB
  Особливості філософії епохи Відродження Філософія Відродження охоплює період відXIV до початкуXVII ст. Відродженняперехідна епоха і цим значною мірою пояснюється чимало її специфічних рис і насамперед та завдяки якій майже синонімічною назвою для епохи стає словогуманізм. Для епохи Відродження характерним було швидке зростання кількості людей розумової праці. Звичайно мислителі Відродження були далекі від думки ігнорувати Святе письмо віру в Бога але якщо у схоластів центром уваги був Бог то у гуманістів епохи Відродження Бог і...
23215. Філософія Нового Часу: загальна характеристика 46 KB
  Проте свою методологію він будує на принципах раціоналістичної дедукції а експеримент визнає лише як передумову пізнання що має підпорядковуватись раціональноматематичному мисленню. У першому йдеться про вихідний пункт наукового пізнання визначення принципів або начал. Третє правило вимагає дотримуватись певного порядку мислення який полягає в тому щоб починати з найпростіших і доступних для пізнання предметів і поступово сходити до складніших і важчих. Декарт вважає що людина від народження має певні вроджені ідеї які й становлять...