28330

Защита гражданских прав: понятие, предмет и форма защиты

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Защита гражданских прав: понятие предмет и форма защиты. Защита гражданских прав выражается в действиях субъектов права а также уполномоченных органов по предупреждению правонарушения или восстановлению нарушенных прав. Право на защиту выражается в применении мер имущественного характера и направлено на компенсацию восстановление существующего положения и реализуется в исковой форме в судебном порядке. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях предусмотренных законом.

Русский

2013-08-20

14.21 KB

0 чел.

49.Защита гражданских прав: понятие, предмет и форма защиты.

Защита гражданских прав выражается в действиях субъектов права, а также уполномоченных органов по предупреждению правонарушения или восстановлению нарушенных прав. Право на защиту выражается в применении мер имущественного характера и направлено на компенсацию, восстановление существующего положения и реализуется в исковой форме в судебном порядке.

Различают следующие формы защиты:

• Административная,

• Судебная,

• Самозащита.

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Так, например, Патентный закон РФ, Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров» предусматривают защиту патентных прав и прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг в Палате по патентным спорам, в частности, в случае отказа в регистрации товарного знака решение обжалуется в Палату по патентным спорам. В свою очередь решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Так, арбитражные суды рассматривают споры, которые возникают из предпринимательской, экономической деятельности.

Защита гражданских прав осуществляется в юрисдикционной и неюрисдикционной формах.

Юрисдикционная форма защиты осуществляется различными управомоченными государством субъектами (в судебном и административном порядке).

Неюрисдикционная форма характеризуется тем, что субъекты гражданских правоотношений самостоятельно осуществляют защиту прав без обращения к компетентным органам. Возможность защиты права без помощи и содействия юрисдикционных органов предоставляется управомоченному лицу в прямо указанных законом случаях. Такая форма защиты имеет место при самозащите гражданских прав и применении управомоченным лицом мер оперативного воздействия


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65314. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ КАРІЄСІ ЗУБІВ 184 KB
  Карієс є основною причиною передчасної втрати зубів і тому це найбільш досліджувана стоматологічної патологія. Найсучасніші дані свідчать про те, що поширеність карієсу як і раніше залишається високою...
65315. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ ЗМІШАНИХ ТА ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 713.65 KB
  Однак важливими ланками у забезпеченні перевізного процесу є залізничні станції. При виконанні змішаного перевезення в міждержавному сполученні вантажі крім технічних станцій проходять прикордонні передавальні станції де з ними виконується ряд технічних та організаційних операцій.
65316. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ В УКРАЇНІ 185 KB
  З метою забезпечення виконання податкового обовязку платників податків в Україні на законодавчому рівні визначено право податкової застави. Серед цих пріоритетів всі з яких мають важливе значення особливу увагу приділено податковій реформі покращенню...
65317. Наукомісткість виробництва і структурні трансформації в промисловості 416.5 KB
  Сучасний етап розбудови глобальної економіки характеризується зміною укладної основи технологічного розвитку економічної системи. Важливим світовим науковим доробком стали результати ґрунтовного аналізу причин що індукують довгохвильову динаміку економічного розвитку...
65318. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИВИХ ЗМІННОГО РАДІУСА 3.52 MB
  Розробити метод проектування червоної лінії поздовжнього профілю автомобільних доріг на основі застосування кривих змінного радіуса з визначенням координат в межах від нескінченності...
65319. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ 150 KB
  Забезпечення реальної можливості здійснення податкового обовязку один із головних напрямків фінансової політики держави. Ефективність процедурноправового регулювання виконання податкового обовязку безпосередньо впливає в першу чергу на забезпечення безумовної...
65321. МЕТОДИ ПРИСКОРЕНОГО КРИПТОАНАЛІЗУ БСШ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ ЗМЕНШЕНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОТОТИПІВ 554 KB
  Відмічене визначає актуальність теми дисертаційної роботи направленої на вдосконалення методик оцінки показників стійкості БСШ до атак диференційного і лінійного криптоаналізу в інтересах в першу чергу підвищення якості і надійності...
65322. МУЛЬТИАГЕНТНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ МЕРЕЖ 1.04 MB
  Проте методи навчання що використовуються при побудові нейронечітких мереж характеризуються недоліками повязаними з проблемою встановлення параметрів навчання вимагають участі користувача вимогою диференційованості функцій належності до нечітких термів...