28330

Защита гражданских прав: понятие, предмет и форма защиты

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Защита гражданских прав: понятие предмет и форма защиты. Защита гражданских прав выражается в действиях субъектов права а также уполномоченных органов по предупреждению правонарушения или восстановлению нарушенных прав. Право на защиту выражается в применении мер имущественного характера и направлено на компенсацию восстановление существующего положения и реализуется в исковой форме в судебном порядке. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях предусмотренных законом.

Русский

2013-08-20

14.21 KB

0 чел.

49.Защита гражданских прав: понятие, предмет и форма защиты.

Защита гражданских прав выражается в действиях субъектов права, а также уполномоченных органов по предупреждению правонарушения или восстановлению нарушенных прав. Право на защиту выражается в применении мер имущественного характера и направлено на компенсацию, восстановление существующего положения и реализуется в исковой форме в судебном порядке.

Различают следующие формы защиты:

• Административная,

• Судебная,

• Самозащита.

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Так, например, Патентный закон РФ, Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров» предусматривают защиту патентных прав и прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг в Палате по патентным спорам, в частности, в случае отказа в регистрации товарного знака решение обжалуется в Палату по патентным спорам. В свою очередь решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Так, арбитражные суды рассматривают споры, которые возникают из предпринимательской, экономической деятельности.

Защита гражданских прав осуществляется в юрисдикционной и неюрисдикционной формах.

Юрисдикционная форма защиты осуществляется различными управомоченными государством субъектами (в судебном и административном порядке).

Неюрисдикционная форма характеризуется тем, что субъекты гражданских правоотношений самостоятельно осуществляют защиту прав без обращения к компетентным органам. Возможность защиты права без помощи и содействия юрисдикционных органов предоставляется управомоченному лицу в прямо указанных законом случаях. Такая форма защиты имеет место при самозащите гражданских прав и применении управомоченным лицом мер оперативного воздействия


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64418. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ САМОПЛИВНОГО ТА ПРИМУСОВОГО ТИПУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 7.36 MB
  В Україні істотно поширені процеси підтоплення сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів, які супроводжуються підйомом рівня ґрунтових вод (РҐВ) та зумовлюють низку негативних процесів.
64419. КОМПЛЕКС ФІТОНЕМАТОД АГРОЦЕНОЗІВ ХМЕЛЮ ТА ЗАХОДИ РЕГУЛЯЦІЇ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В ЗОНІ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 394.5 KB
  Тому одним із основних заходів збільшення валового збору хмелю і поліпшення його якості є надійний захист насаджень від патогенних організмів серед яких одними з найменш вивчених є паразитичні нематоди.
64420. РОЗВИТОК МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ 649 KB
  Питання підвищення енергозбереження тепловозних силових установок в умовах стрімкого зростання цін на дизельне паливо в Україні і інших країнах розглядається як одне з першорядних.
64421. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОНСОЛІДАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 210.5 KB
  В аспекті вивчення шляхів формування демократичної політичної еліти яка ефективно здійснює державне управління з метою реалізації національних інтересів важливе місце займає дослідження інституційних...
64422. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАСТИФІКАЦІЇ КОНДИТЕРСЬКИХ МАС 354 KB
  Одним з найбільш перспективних напрямів вирішення цієї проблеми є математичне моделювання технологічних процесів для визначення фізико-хімічних і реологічних показників напівфабрикатів на всіх стадіях виробництва.
64423. Особливості успадкування кількісних ознак донорів короткостебловості жита озимого та їх використання в селекції 276.5 KB
  Згідно з поставленою метою вирішували такі завдання: встановити особливості фенотипової і генотипової мінливості успадковуваності фенотипових і генотипових кореляцій та селекційну цінність ознак донорів короткостебловості...
64424. Ефективність мультипробіотику «Симбітер-2» при дисбактеріозі ротової порожнини у хворих на вторинну адентію 666 KB
  Мета оцінка стану мікробіоценозів екологічної ніші ротової порожнини при вторинній адентії та розробка підступів щодо їх корекції з використанням мультипробіотику...
64425. ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ КУЗОВА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ У ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ 475.73 KB
  Після проведення такого кваліфікованого ремонту автомобіля з малим пробігом за допомогою сучасних технологій досвідчений автоексперт не може визначити чи проводився ремонт кузова досліджуваного автомобіля.
64426. Створення вихідного матеріалу та гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти в олії 408.5 KB
  Оптимальним вирішенням важливого наукового завдання щодо створення гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти є генетичне поліпшення культури що дозволяє одержувати високоякісні олії...