28343

Право частной собственности граждан

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Право частной собственности граждан. Субъектами частной собственности являются гражд. В собственности граждан может находиться любое имущество за исключением отдельных видов имущества кот в соответствии с законом не м. В собственности м.

Русский

2013-08-20

14.32 KB

4 чел.

62. Право частной собственности граждан.

Субъектами частной собственности являются гражд.и юр.лица. Граждане являются частными собственниками принадлежащего им имущества. В собственности граждан может находиться любое имущество за исключением отдельных видов имущества, кот в соответствии с законом не м. им принадлежать. В собственности м.находиться: земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, садовые участки, денежные средства, акции, облигации и др.ценные бумаги, средства массовой информации, предприятия, транспортные средства и иные средства производства, любое др.имущество производственного, потребительского, социального, культурного и иного назначения. Количество и стоимость имущества не ограничивается. Гражданин м.использовать имущество для предпринимательской деятельности без образования для этой цели юр.лица. Он м.осуществлять предпринимательскую деятельность используя свое имущество в качестве вклада в хоз.товарищества и общества, кооперативы и и иные предприятия. Гражданин вправе распоряжаться своим имуществом по разному: продавать, завещать, сдавать в аренду, совершать с ним иные сделки, не противоречащие закону. Одним из основных способов возникновения права собственности граждан являются гражданско-правовые договоры. Владея вещью собственник пользуется ею. Способы осуществления собственником правомочия распоряжения следующие: 1. Возмездная передача в собственность другого лица (договоры купли-продажы, мены) 2. Безвозмездная (договор дарения) 3. Передача имущества другому лицу для совершения с этим имуществомдействий в пользу собственника (переработка, хранение, перевозка) 4, передача в пользование и совершение по поводу вещи односторонних сделок (составление завещания).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25179. «Ідеологія і утопія» (К. Манхейм) 26 KB
  Манхейм Системна спроба дослідження ідеології була зроблена К. Марксу надмірно широке розуміння ідеології. Подруге німецький соціолог виокремив таку важливу характеристику ідеології як систематизованість саме тому ідеологія претендувала на науковість. За цими ознаками виокремлюють два основні різновиди відкриті і тоталітарні ідеології.
25180. Предмет історико-філософської думки 88 KB
  Пригадайте ще років 1520 тому історії філософії відводили місце на крайній периферії у табелі про ранги філософських дисциплін. Головними вважали дослідження з діамату істмату філософських проблем природознавства етики та естетики а історія філософії розташовувалася десь за ними. Приблизно такий самий статус зберігався і в системі викладання: справа зводилася до короткого історикофілософського вступу якому присвячували двітри лекції і на тому історію філософії забували. Є підстави констатувати докорінну зміну статусу історії...
25181. Києво-Могилянська Академія та її роль у формуванні української філософії 25.5 KB
  КиєвоМогилянська Академія та її роль у формуванні української філософії Заснована Петром Могилою у 1632 р. В академії вперше для східних слов'ян почалося систематичне викладання філософії. Викладання філософії передбачало: діалектику логіку фізику математику та метафізику. Про це свідчить хоча б те що кожен професор філософії повинен був виробити собі свій оригінальний курс.
25182. Cимволізм культури. Сутність символу 28 KB
  Зміст поняття символу розкривається через суміжні до нього поняття знаку і образу. Усвідомлення сутності символу неможливе без співвіднесення його з образом. Образ не є уявленням він скоріше предмет уявлення. Будьякий смисл є образом і будьякий образ є хоча б певною мірою символом.
25183. Буття-в-собі і буття-для-себе в параці Ж.-П.Сартра Буття і ніщо 26.5 KB
  Буттявсобі і буттядлясебе в параці Ж.Сартра Буття і ніщо. Буття не створене ніким і нічим воно просто є воно не активне не пасивне не імманенте. Буття є те що воно є це позитивність неповязана з часом.
25184. Філософські школи античності 30.5 KB
  Філософські школи античності Немає філософії взагалі існують її конкретні історичні прояви. Усю 1200 річну історію античної філософії можна розбити на 3 етапи: класика або еллінська філософія еліністична філософія та філософія доби Римської імперії. Рання класика або натурфілософія початковий період філософії. До філософії можна прийти лише знаючи математику.
25185. Основні засади ФІ Гегеля та Канта 34.5 KB
  Історія людства в своїй цілісності стає об'єктом теоретичної реконструкції та аналізу в творчості Канта а своє логічне завершення ці пошуки знаходять в філософії історії Геґеля. Найхарактернішою ознакою німецької класичної філософії є визнання субстанційності історії. Продовжуючи просвітницьку традицію Кант та Геґель постулювали як засадничу основу історичного процесу розум раціональне впорядкування історії. ФІ на відміну від емпіричних описових досліджень історії має представити всесвітню історію як систему...
25186. Методи теоретичного пізнання 30 KB
  Теоретичне пізнання це пізнання яке ґрунтується на споглядальному відношенні до дійсності тобто має чисто інтелектуальний характер. До загальних методів теоретичного пізнання відносять аналіз та синтез. Третім загальнонауковим методом теоретичного пізнання є ідеалізація.