28344

Право собственности хозяйственных товариществ и обществ

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенными на доли учредителей уставным капиталом. товарищами или обществами в процессе его деятельности принадлежит ему на праве собственности. общества могут создаваться в форме акционерного общества общества с ограниченной или дополнительной ответственности. Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков общества лишь в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Русский

2013-08-20

14.59 KB

18 чел.

63. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ.

Хоз. товариществами и обществами признаются  коммерческие организации с разделенными на доли учредителей уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное  хоз. товарищами или обществами в процессе его деятельности  принадлежит ему на праве собственности. Хоз. товарищества  могут создаваться в  форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). Хоз. общества могут создаваться в форме  акционерного общества, общества с ограниченной или дополнительной ответственности. Полным товариществом  признается товарищество, участники которого в соответствии с дог. занимаются предпринимательской деятельностью от имени  товарищества.  Все участники  ПТ солидарно несут  субсидиарную отв. по обязательствам ПТ всем лично им принадлежащим имуществом.  Тов. На вере (коммандитное тов.) –это тов., в котором наряду с участниками,  осущ. от имени тов. предпринимательскую деятельность  и отвечающими по его обязат.  Своим имуществом, имеется 1 или  несколько  участников-вкладчиков (командистов), которые несут риск убытков лишь в пределах сумм своих вкладов и не  принимают  участия в осуществлении  тов. предприним. деятельности. ООО  признается учрежденное одним или несколькими  лицами общество, уставной капитал которого разделен  на доли определенных учред. док. размеров. Участники ООО не отвечают по его обязательствам  и несут риск убытков общества  лишь в пределах стоимости внесенных ими вкладов. ОДО  подобно полным товариществам, солидарно несут субсидиарную отв.  по обязательствам общества своим имуществом. Но в отличии от полного тов.  участники общества  отвечают в  одинаковом для всех кратном  к стоимости их вкладов размере, определенном учредительными док. АО. Уставной капитал АО  делится на число именных акций.  Участники АО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков  в пределах стоимости их акций. АО  подразделяется на ОАО и ЗАО. Различия между ОАО и ЗАО. Число учредителей ОАО  не ограничено, а число ЗАО  не может превышать 50. ОАО вправе проводить подписку на свои акции и их свободную продажу, его участники могут отчуждать свои акции без  согласия др. акционеров. Акции ЗАО напротив распределяются только  среди его учредителей  или иного заранее определенного круга лиц. ЗАО не вправе проводить  открытую подписку на выпускаемые им акции, а его акционеры  имеют преимущественное право на приобретение.  Минимальный уст. капитал  ОАО  должен составлять не менее 1000 кратной, а ЗАО – 100 кратной суммы минимального  размера  оплаты труда на дату регистрации общества.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33473. Амністія 28 KB
  Тому акт амністії може полягати у звільненні від покарання основного і додаткового скороченні строку покарання звільненні від додаткового покарання. Помилування акт глави держави за яким певна особа чи кілька осіб повністю або частково звільняється від покарання або до неї застосовується більш м'яке покарання або ж з особи знімається судимість. 87; б повного або часткового звільнення від відбування як основного так і додаткового покарання; в заміни покарання або його невідбутої частини більш м'яким покаранням; г зняття...
33474. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх і особливості їх призначення 32 KB
  98 це такі основні види покарання: 1 штраф; 2 громадські роботи; 3 виправні роботи; 4 арешт; 5 позбавлення волі на певний строк. Крім того значно меншими є строки цих покарань: громадські.роботи можуть бути призначені на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і тривалість їх не може перевищувати двох годин на день; строк виправних робіт встановлений від двох місяців до одного року при цьому відрахування в прибуток держави призначаються судом у розмірі від п'яти до десяти відсотків. 101 арешт полягає у триманні неповнолітнього в...
33475. Співучасники в злочині можуть виконувати різні ролі 31.5 KB
  Виконавцем (співвиконавцем) вважається особа, яка у співучасті з іншими субєктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб
33476. Вина 46 KB
  Форми вини — це зазначені в кримінальному законі сполучення певних ознак свідомості і волі особи, що вчиняє суспільно небезпечне діяння
33477. Виправні роботи 26 KB
  57 КК застосовуються до особи за місцем роботи на строк визначений за вироком суду з відрахуванням у доход держави відповідного відсотка її заробітку. Виправні роботи призначаються на строк від шести місяців до двох років і обов'язково супроводжуються відрахуванням із суми заробітку засудженого у доход держави в розмірі встановленому вироком суду в межах від десяти до двадцяти відсотків заробітку засудженого. Виправні роботи це покарання яке широко застосовується на практиці.
33478. Громадські роботи 24.5 KB
  56 КК полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільне корисних робіт вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день.
33479. Звільнення від кримінальної відповідальності 26 KB
  Перебіг давності переривається в разі ухилення особи від органу досудового розслідування або суду або в разі вчинення іншого злочину середньої тяжкості тяжкого чи особливо тяжкого. Давність не застосовується в разі вчинення таких злочинів: ст.
33480. Територія України 29.5 KB
  6 КК де зазначено що особи які вчинили злочини на території України підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом. б КК злочин визнається вчиненим на території України якщо його було почато продовжено закінчено або припинено на території України незалежно від того де особу було віддано до суду в зв'язку з його вчиненням. Зазначене положення охоплює як випадки вчинення всього діяння на території України так і випадки вчинення діяння як на території України так і на території інших держав. Поняттям територія України...
33481. Принципи чинності кримінального закону у часі 30.5 KB
  За загальним правилом закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення. При цьому під опублікуванням закону про кримінальну відповідальність треба розуміти опублікування його в офіційному друкованому виданні.Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Закон про кримінальну відповідальність який скасовує злочинність діяння або пом’якшує кримінальну відповідальність має зворотну дію у часі тобто поширюється на осіб що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом...