28370

Вещные права юр.лиц. на хозяйствование с имуществом собственника

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

на хозяйствование с имуществом собственника.лиц на хозяйствование с имуществом собственника это – 1. Они решают вопросы создания предприятия определения предмета и целей его деятельности его реаорганизации и ликвидации назначают директора осуществляют контроль за исполнением по назначению и сохранностью имущества право на получение части прибыли от использования имущ. Не вправе продавать недвижимое имущество сдавать его в аренду отдавать взалог вносить в качестве вклада в уставной капитал.

Русский

2013-08-20

13.89 KB

0 чел.

89. Вещные права юр.лиц. на хозяйствование с имуществом собственника.

Ограниченное вещное право юр.лиц на хозяйствование с имуществом собственника это – 1. Право хоз-венного ведения, 2. Право оперативного управления. Они составляют особую разновидность вещных прав. Субъектами м.б. только юр.лица предприятия и учреждения. Субъектами хоз-ого ведения м.б. госуд. И муницип. Унитарные предприятия. Они решают вопросы создания предприятия определения предмета и целей его деятельности, его реаорганизации и ликвидации, назначают директора осуществляют контроль  за исполнением по назначению и сохранностью имущества  право на получение части прибыли от использования имущ. Не вправе продавать недвижимое имущество, сдавать его в аренду отдавать взалог, вносить в качестве вклада в уставной капитал. Субъекты права  оперативного управления – казенные предприятия и учреждения. Они владеют, пользуются имущ.в пределах  установленных законом , в соответветствии с целями своей деятельности. Собственник имущ. Вправе изъять излишнее неиспользуемые или не по назначению используемое имущ.  И вправе распорядиться им по своему усмотрению. Право хоз.ведения и право оперативного управления имущ.собственника возникают у предприятия и учрежд.лишь с момента фактич.передачи имущ. Различия м/д правами хозяйственного ведения и операт.управления : в содержании и объеме правомочий кот их обладатели получают от собственника на закрепленное за ним имущ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47502. Телекомунікаційні системи та мережі. Методичні вказівки 430 KB
  Містять рекомендації щодо змісту структури правил оформлення дипломного проекту а також методику організації роботи студентадипломника приведено порядок представлення дипломного проекту до захисту. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Дипломне проектування його мета і структура Дипломне проектування є заключним етапом навчання студентів у ВНЗ і має своєю метою: а систематизацію закріплення і розширення теоретичних і практичних знань за фахом та використання їх під час розв’язання конкретних наукових технічних економічних і виробничих задач; б...
47503. СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 1.54 MB
  Цели и задачи квалификационной выпускной дипломной работы Цели и задачи квалификационной работы магистра Этапы подготовки квалификационной работы Защита квалификационных работ РАЗДЕЛ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
47504. Методичні вказівки. Економіка підприємства 201.5 KB
  Гетьмана МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЗ НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ для студентів спеціальності “Економіка підприємства†спеціалісти денної та заочної форми навчання Сімферополь 2012 Методичні вказівки і тематика дипломних робіт для студентів спеціальності “Економіка підприємства†підготовлена кафедрою економіки підприємства Кримського економічного інституту ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Написання і захист дипломної роботи є заключним етапом технологічного процесу підготовки...
47506. Методи стиснення інформації 161.5 KB
  Текст складається з досить обмеженої кількості символів. Український алфавіт наприклад складається з 33 літер та невеликої кількості спеціальних символів на кшталт коми тире апострофа и тд. Якщо враховувати всі 256 символів то для не буде різниці в стисканні тестового чи exe файлу. Файл довжиною в 100 байт що має 6 різних символів в собі.
47507. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОЗДІЛУ ОХОРОНА ПРАЦІ 116 KB
  Методичні вказівки по виконанню розділу Охорона праці випускної молодшого спеціаліста для студентів спеціальності 5. Методичні вказівки роз'ясняють зміст і структуру розділу Охорона праці у випускній роботі молодшого спеціаліста. В них приводяться загальні організаційні моменти щодо роботи над розділом правил оформлення чернетки та опрацювання зауважень консультанта з охорони праці та навколишнього середовища.
47508. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 888.5 KB
  Враховуючи що нещодавно Україна заявила про підтримку Концепції ООН де пріоритет віддається розвитку безпеки кожної людини а також виходячи з незадовільного стану безпеки громадян нашої держави якісна розробка питань забезпечення безпеки життя та діяльності людини БЖДЛ з метою запобігання виникнення ризику життя і здоров’ю людей має бути повною мірою реалізована у дипломному проектуванні виходячи з основних складових БЖДЛ Безпека життєдіяльності Екологія Охорона праці в галузі Цивільна оборона. При виконанні розділу “Безпека...