28381

Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания, срок их действия

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные изобразительные объемные и другие обозначения или их комбинации. В качестве словесных товарных знаков могут регистрироваться существующие слова Camel– верблюд сочетания слов Веселый молочник искусственные слова CocaCola сочетания букв аббревиатуры – ВАЗ BMW ицифр газета 777. В качестве изобразительных товарных знаков выступают разнообразные рисунки и символы фирма Pringles использует в качестве товарного знака изображение усатого мексиканца компания...

Русский

2013-08-20

14.33 KB

3 чел.

101. Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания, срок их действия.

Товарные знаки являются инструментом индивидуализации товаров, работ и услуг субъекта предпринимательской деятельности. Товарные знаки и знаки обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юр. или физ. лиц. Правовые режимы этих обозначений по существу одинаковы: только товарный знак предназначен для индивидуализации товаров, а знак обслуживания – для индивидуализации работ или услуг. Закон, используя понятие товарного знака, одновременно имеет в виду и знак обслуживания. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Наиболее распространенными являются словесные товарные знаки. В качестве словесных товарных знаков могут регистрироваться существующие слова («Camel»– верблюд), сочетания слов («Веселый молочник»), искусственные слова («CocaCola»), сочетания букв (аббревиатуры – «ВАЗ», «BMW») ицифр (газета «777»). В качестве изобразительных товарных знаков выступают разнообразные рисунки и символы (фирма Pringles использует в качестве товарного знака изображение усатого мексиканца, компания BMW использует в качестве товарного знака круг, символизирующий небо и пропеллер). Объемными изображениями считаются трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур. К другим обозначениям относят также звуковые, световые и иные обозначения. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения: 1) не обладающие различительной способностью; 2) состоящие только из элементов: а) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; б) являющихся общепринятыми символами и терминами; и т.д. Исключительное право на товарный знак  действует в течении 10 лет со дня подачи  заявки на гос. регистрацию товарного знака в федер. орган  исполнит. власти по интеллектуальной собственности.  Этот срок может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя  поданного в течение последнего года действия  этого права.  Продлевать этот срок можно неограниченное число раз.  Запись о продлении  срока  вносится федер. органом  исполнительной власти по интеллектуальной собственности  в гос. реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48107. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 2.25 MB
  Реформування економіки України на ринкових засадах вимагає не тільки суттєвих трансформацій у механізмах державного регулювання у інституційному середовищі у виробничій фінансовокредитній податковій бюджетній законодавчій системах України але й відповідних змін на регіональному рівні у соціальноекономічному житті регіонів. Це значно актуалізує значення регіональних аспектів розвитку України. Предмет регіональної економіки охоплює регіональні аспекти державної економічної політики економіки виробництва трудової та фінансової...
48108. Судово-бухгалтерська експертиза 337.5 KB
  Теоретичні основи судовобухгалтерської експертизи Сутність судовобухгалтерської експертизи та її місце в юридичній та економічній науках. Особливості судовобухгалтерської експертизи. Класифікація судовобухгалтерської експертизи. Предмет та обєкти судовобухгалтерської експертизи.
48109. Країнознавство. Опорний конспект лекцій 655 KB
  Курс Країнознавство€ є складовою циклу економічних дисциплін. Важливість та доцільність введення цього курсу пояснюється збільшуючим значенням комплексу знань про країни з якими Україна має культурні політичні та економічні зв’язки.
48110. Цивільний процес. Опорний конспект лекцій 3.66 MB
  У травні 2006 року Указом Президента України була схвалена Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів що ставить перед собою такі завдання як створення цілеспрямованої науково обґрунтованої методологічної основи розвитку правосуддя в Україні на найближчі десять років; визначення шляхів удосконалення законодавства у цій сфері; якісне підвищення фахового рівня суддівського корпусу. До них належать: 1 незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону; 2...
48111. Страхування. Опорний конспект лекцій 605 KB
  Зміст Тема 1 Страхування в умовах ринкової економіки. 10 Тема 3 Майнове страхування. 16 Тема 4 Страхування відповідальності .
48112. Політологія. Опорні конспекти 2.22 MB
  Курс Політологія саме й розрахований на формування у студентів політичної свідомості знань про політичні процеси та зацікавленість політичними проблемами минулого і сучасності. В процесі семінарських занять студенти закріплюють знання понятійнокатегоріального апарату курсу “Політологія†усвідомлюють сутність політичних феноменів та цінностей виявляють для себе зміст політичних теорій та політичної практики минулого та сучасності. Інформативний блок : Об’єкт предмет структура політології Політолóгія від грецького politik ...
48113. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 588.5 KB
  Сутність та структура релігії Суспільство та релігія: аспекти взаємодії. Історичні форми релігії. Походження релігії основні концепції її виникнення. Ранні історичні форми релігії.
48115. Соціологія як наука. Предмет, структура і функції соціології 1.46 MB
  Наявність спільних проблем дослідження інтереси соціальні установки та цінності орієнтації думки настрої людей. Нині переважаючою стає тенденція до комплексного всебічного дослідження явищ і процесів суспільного життя до спільного дослідження з точки зору декількох наук до комбінування поєднання їх пізнавальних можливостей. Дослідження соціальної структури суспільства і вироблення поняття соціальна стратифікація як постійної характеристики будьякого організованого суспільства. Перенесення акцентів на дослідження систем держав з...