28436

Строки. Процедуры и функции действий над строками. Примеры обработки строк

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Он во многом похож на одномерный массив символов ARRAY[0.N] of CHAR однако в отличие от последнего количество символов в строке переменной может меняться от 0 до N где Nмаксимальное количество символов в строке. COPY ST INDEX COUNTфункция типа STRING ; копирует из строки ST COUNT символов начиная с символа с номером INDEX; DELETE ST INDEX COUNT процедура ; удаляет COUNT символов из строки ST начиная с символа с номером INDEX. STR X [:L [: M] ST процедура; преобразует число X любого вещественного или целого типов в...

Русский

2013-08-20

31 KB

5 чел.

Тема 5. Строки. Процедуры и функции действий над строками. Примеры обработки строк.

Тип STRING в Турбо Паскале используется для обработки текстов. Он во многом похож на одномерный массив символов ARRAY[0..N] of CHAR , однако в отличие от последнего, количество символов в строке- переменной может меняться от 0 до N, где N-максимальное количество символов в строке. Значение N определяется объявлением типа STRING[N] и может быть любой константой порядкового типа. Самый первый байт в строке имеет индекс 0 и содержит текущую длину строки. Первый значащий символ  строки занимает второй байт

и имеет индекс 1.

Значение ORD(ST[0]), т. е. текущую длину строки, можно получить и с помощью функции LENGTH(ST)

VAR FIO: STRING [15];

ADR: STRING [20];

POST: STRING;

К строкам можно применять операцию «+»- сцепление. Например,

ST:=’a ’+’b’;

ST: =ST+’c’;(ST=»abc»);

Все остальные действия над строками и символами реализуются с помощью описываемых ниже стандартных процедур и функций.

  1.  CONCAT (S1,[,S2,...,Sn])- функция типа STRING , возвращает строку, представляющую собой сцепление строк – параметров S1, S2, S3,...,Sn.

COPY (ST, INDEX, COUNT)-функция типа STRING ; копирует из строки ST COUNT символов, начиная с символа с номером INDEX;

DELETE (ST, INDEX, COUNT)-  процедура ; удаляет COUNT  символов из строки ST , начиная с символа с номером INDEX.

INSERT(SUBST, ST , INDEX)-процедура ; вставляет подстроку SUBST в строку  ST , начиная с символа с номером INDEX.  

LENGTH (ST)-функция типа INTEGER; возвращает длину строки ST.

POS (SUBST, ST) – функция типа INTEGER ; отыскивает в строке ST первое вхождение подстроки SUBST и возвращает номер позиции, с которой она начинается ; если подстрока не найдена, возвращается ноль.

STR (X [:L [: M], ST)- процедура; преобразует число X любого вещественного или целого типов в строку символов ST (так L- общая ширина поля, выделенного под символьное представление числа  X , M- количество символов в дробной части).

VAL (ST, X , CODE)- процедура; преобразует строку символов ST во внутреннее представление целой или вещественной переменной X, которое определяется типом этой переменной; параметр CODE содержит ноль, если преобразование выполнено, в противном случае он содержит номер позиции в строке ST, где обнаружен ошибочный символ.

UPCASE (CH) – функция типа CHAR ; возвращает для символьного выражения  CH , которое должно представлять собой строчную латинскую букву, соответствующую заглавную букву; если значением CH является любой другой символ ( в том числе строчная буква латинского алфавита), функция возвращает его без преобразования.

Операции отношения =, <>, >, <, >=,<= выполняются над двумя строками посимвольно, слева направо, с учетом внутренней кодировки символов.

1ocн[107-109]

2ocн[135-140] 3ocн[154-165] 4доп[57-82]

Контрольные вопросы

  1.  Какие  функции используются для обработки строк?
  2.  Какие  процедуры используются для обработки строк?
  3.  В чем отличие строки от  одномерного массива символов  Array [0..N] of char?
  4.  Какое максимальное значение  может принимать длина строки?
  5.  Какой индекс  имеет самый первый байт в строке?
  6.  Какой символ  возвращает функция  UPCASE для  буквы русского алфавита?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25202. Емпіризм і Раціоналізм у філософії Нового часу 26.5 KB
  Емпіризм – філософський напрям що визнає чуттєвий досвід джерелом знань і вважає що зміст знання може бути представлен в досвіді або зводитись до нього. Емпіризм зіштовхнувся з труднощами виокремлення вихідних компонентів досвіду і реконструкції на цій основі усіх видів і форм знання. Його девізом було знання сила€ тому головними методами пізнання він вважав спостереження аналіз експеримент порівняння. Джерелом пізнання людини є враження відчуттів які виникають під впливом матеріальних об’єктів.
25203. Філософія неогегельянства 28.5 KB
  Центральний пункт гегелівської діалектики – вчення про протилежності оцінюється як хибне МакТаггарт. Абсолютний дух розглядається як сукупність індивідуальних свідомостей МакТаггарт як вища форма індивідуальності Бозанкет.
25204. І.Кант Пролегомени до всякої майбутньої метафізики 29.5 KB
  Сутність метафізики: розум займається виключно самим собою і знайомство з об’єктами які набуваються безпосередньо від роздумів над своїми власними поняттями не потребуючи для цього досвіду взагалі; таке пізнання не виводиться з досвіду. Кожний окремий досвід є тільки частина всієї сфери досвіду але саме абсолютне ціле всього досвіду не є досвід і тим не менш складає проблему для розуму. Поняття ж розуму мають повноту тобто збираючу єдність усього можливого досвіду і стають трансцендентними. Таким чином як розсудок потребує для досвіду...
25205. Постсруктуралізм як самокритика структуралізму 28 KB
  – критика авторасуб’єкта і літературного твору в якості його продукту. Якщо для структуралізму структура – це самодостатнє ціле яке не потребує ні адресата ні комунікативної ситуації ні автора автор – лише простий виконавець структурних приписів то з позиції П. проголошує війну на два фронти – і проти структури і проти автора які пригнічують будьяку різноманітність і різнобарв’я дійсності. протиставив принцип багатозначного прочитання твору; а структуралістському розчиненню автора в мові його роз’єднанню на множину дискурсивних...
25206. Жак Дерріда: людина і світ як текст 28.5 KB
  Жак Дерріда: людина і світ як текст Дерріда – ключова фігура постструктуралізму і деконструктивізму. Класична філософія вичерпала себе метод її подолання – деконструкція яка націлена на знищення метафізичних смислів що містяться в тексті. Мета – звільнення від метафізики присутності задля можливості розуміти текст як феномен який сам себе породжує.Відкриття того що говорить текст 2.
25207. Cубстанційна концепція моральних добра і зла 35 KB
  Добро і зло в цих системах мають субстанційну природу це два самостоятельних рівноправних початка світу. Боротьба цих двох початків визначає розвиток світу. Добро і зло в данному випадку онтологізуються це надлюдські сили які складають дуальну основу світу. Абсолютне Благо верховний принцип існування нерухомого світу ідей і матерія як косное неструктурированное начало составляют вместе рамки проявления добра и зла их онтологічна основа.
25208. Християнське обґрунтування моралі. Євангельська моральна доктрина 44 KB
  Підставою всього ранньохристиянського світогляду була абсолютна орієнтованість на Бога як джерела й ціль будьяких чел. Шлях до Бога є шлях порятунку через народження понад і фізичну смерть. є подоба Бога. образа Бога.
25209. Сучасний дискурс справедливості 25 KB
  Сучасний дискурс справедливості. Одною з найяскравіших робіт що зможе розкрити це питання є робота Роулза Теорія справедливості€. По суті теорія справедливості означає розрив з традицією. Головною засадою за Роулзом є інтуїтивне почуття справедливості.
25210. Життєвий світ в феноменологічній філософії 28.5 KB
  Життєвий світ в феноменологічній філософії Гуссерль Криза європейських наук та трансцендентальна феноменологія€ Життєвий світ€ як безпосередньо актуально існуюча сфера первинних засад знання як дійсних форм досвідного споглядання серед яких ми самі живемо відповідно до тілесного способу існування особистості. Життєвий світ як необхідна передумова будьякого досвіду трансцендентальна умова. Виходячи із перспективи життєвого світу Гуссерль критикує ідеалізацію об’єктивізму наук про природу які піддають забуттю життєвий світ...