28438

Множества. Описание типа множества. Операции над множествами. Примеры

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Операции над множествами пересечение множеств; результат содержит элементы общие для обоих множеств; например mset4mset6 содержит [2.5]; mset4mset5 пустое множество; объединение множеств результат содержит элементы первого множества дополненные недостающими элементами из второго множества: mset4mset5 содержит [0 1 2 3 4 5]; mset5mset6...

Русский

2013-08-20

33 KB

5 чел.

Тема 7. Множества. Описание типа множества. Операции над множествами. Примеры.

Множества представляют собой наборы логически связанных друг с другом объектов. Количество элементов во множестве может меняться в пределах от 0 до 256 (Множество, не содержащее элементов, называется пустым и обозначается []).

Ниже приводится общий вид описания типа множества:

TYPE <имя типа>= SET OF <базовый тип>;

где <имя типа> - правильный идентификатор, <базовый тип >- базовый тип элементов множества, в качестве которого может использоваться любой порядковый тип, кроме WORD, INTEGER, LONGINT.

Пример определения и задания множеств:

type

diap1=set of ‘0’..’9’;

diap2=set of 0..9;

var mset1, mset2, mset3: diap1;

mset4, mset5, mset6: diap2;

begin

mset1: =[‘1, ’3’, ’5’];

mset2: =[‘5’, ’3’, ’1’];

mset3: =[‘3’, ’5’];

mset4: =[0..2, 5];

mset5: =[3, 4];

mset6: =[2..7];

Операции над множествами

  1.  *- пересечение множеств; результат содержит элементы, общие для обоих множеств; например, mset4*mset6 содержит [2..5];

mset4*mset5- пустое множество;

  1.  + - объединение множеств, результат содержит элементы первого множества, дополненные недостающими элементами из второго множества:

mset4+mset5 содержит [0, 1, 2, 3, 4, 5];

mset5+mset6 содержит[2, 3, 4, 5, 6, 7];

  1.  - - разность множеств; результат содержит элементы из первого множества, которые не принадлежат второму множеству

mset6-mset5 содержит[2, 5, 6, 7];

mset4-mset5 содержит[0, 1, 2, 5];

  1.  = - проверка эквивалентности; возвращает TRUE, если оба множества эквивалентны. Два множества эквивалентны тогда и только тогда, когда

все их элементы одинаковы, причем порядок следования элементов во множестве безразличен.

mset1 и mset2 эквивалентны;

- проверка неэквивалентности; возвращает TRUE, если оба множества неэквивалентны;

5)<=- проверка вхождения; возвращает значение TRUE, если первое множество включено во второе;

mset3<=mset2;

>= -проверка вхождения возвращает TRUE, если второе множество включено в первое множество;

mset6>=mset5;

6)IN– проверка принадлежности; возвращает значение TRUE, если выражение имеет значение, принадлежащее множеству:

EL IN mset; где EL-выражение того же типа, что и базовый тип множества.

5 in mset6 возвращает TRUE.

2*3 in mset1 возвращает FALSE.

Дополнительно к этим процедурам можно использовать две процедуры:

1)INCLUDE- включает новый элемент во множество. Обращение к процедуре:

INCLUDE (S, I);

Здесь  S– множество, состоящее из элементов базового типа;

I-элемент типа, который необходимо включить во множество.

2)EXCLUDE- исключает элемент из множества.

Обращение : EXCLUDE (S, I);

Параметры обращения такие же, как у процедуры INCLUDE.

1осн.[108-112]

10доп.[81-83], 11доп.[322-338]

Контрольные вопросы

  1.  Какие типы операндов допустимы при выполнении операций над множествами?
  2.  Какие существуют особенности работы со множествами?
  3.  В каких пределах может меняться количество элементов, входящих в множество?
  4.  Какие два множества считаются эквивалентными?
  5.  Какие операции определены над множествами?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12301. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАЛДАУ 178 KB
  Кіріспе Еліміздің инвестициялық аспектісі ірі салымдары қаржыландыру үшін жағдайлар жасауға тауар өндіру және қызмет етуді жоғары тиімділікпен нарық қатынастары субъектілерінің сұраныстарына сәйкес ұлғайтуға бағытталуы тиіс. Қазақста...
12302. Ипотекалық несие түсінігі 69.5 KB
  ЖОСПАР Кіріспе I. Ипотекалық несие түсінігі 1.1.Ипотекалық несиелендіру жүйесі: ұғымы бағыттары түрлері 1.2.Ипотекалық несиелендірудің Қазақстандағы рөлі мен алғышарттары Қорытынды ...
12303. «Саясаттану» жалпы білім беру курсы бойынша силлабус 939 KB
  1 силлабус; 2 оқу пәні бойынша глоссарий; 3 дәрістің қысқаша конспектісі; 4 негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі; 5 семинар практикалық және/немесе зертханалық сабақтарды өткізу жоспары; 6 еңбек көлемі есептелген білім алу алушының өздік жұмысының та
12305. ПӘНДЕР МОДУЛІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 1.21 MB
  ПӘНДЕР МОДУЛІНІҢ ОҚУӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ Пәндер модулінің оқуәдістемелік кешенін дайындауға жауаптылар: саяси ғылымдарының докторы профессор Бәкір Ә.Қ. әлеуметтік ғылымдарының магистрі аға оқытушы Сембина Ж.Ж. Оқытушы туралы мәлімет және байланыс мағлұматы: ...
12306. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 918.5 KB
  Пәнді оқытудың мақсаты. Студенттердің санасында қоғам мен оның құрылымы жайлы, ондағы әлеуметтік құбылыстар мен байланыстар жайлы дұрыс ғылыми көзқарас қалыптастыру. Оларды бүгінгі таңдағы қоғамда болып жатқан өзгерістермен таныс ете отырып, ол өзгерістерге талдау жасап, жеке тұлға ретінде баға беруге баулу.
12307. ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 1.15 MB
  ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ Пәндердің оқу әдістемелік кешенінің мазмұны 1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы егер пән таңдау компоненті бойынша болса онда пәннің оқу бағдарламасы 2. Студенттер үшін пәннің оқу бағдарламасы syllabus Пәннің сипаттамасы а...
12308. Егемен Қазақстанның саяси проблемалары 511 KB
  Саяси болжамдау Саяси болжамдау ұғымы мәні мен ерекшеліктері. Саяси болжам аясы және негізгі принциптері. Саяси болжамдаудың мақсаты объективті негіздері және міндеттері. Болжамдаудың кезеңдері және типтері. Ғылыми болжамның әдістері және құралдары. Саяси болжамдау
12309. Орта ғасыр мен Қайта өрлеу дәуіріңдегі саяси ұғымдар 163.16 KB
  Орта ғасыр мен Қайта өрлеу дәуіріңдегі саяси ұғымдар Саяси ой тарихында орта ғасырлардағы феодалдық қоғамның орны ерекше. Батыс Еуропада феодализм мың жылдан артыққа созылды V XVI ғасырлар. Бұл дәуірде рухани өмірде дін түгелдей үстемдік етті. Христиан діні феодалдық қ...