28524

Основні поняття бізнес-моделювання. Системний підхід у моделюванні бізнес-процесів

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Системний підхід у моделюванні бізнеспроцесів Термін моделювання бізнеспроцесів був придуманий у 1960ті роки в галузі інженерних систем. Моделювання бізнеспроцесів покращує адміністративний контроль полягала в том що методи для отримання більш глибокого розуміння фізичних систем управління можуть бути використані аналогічним чином для бізнеспроцесів. Нові методики такі як реорганізація бізнеспроцесів впровадження інноваційних бізнеспроцесів управління бізнеспроцесами комплексне бізнеспланування спрямовані на вдосконалення...

Украинкский

2013-08-20

147.5 KB

53 чел.

Лекція 1

Основні поняття бізнес-моделювання. Системний підхід у моделюванні бізнес-процесів

Термін "моделювання бізнес-процесів" був придуманий у 1960-ті роки в галузі інженерних систем. Ідея С. Вільямса у книзі 1967р. "Моделювання бізнес-процесів покращує адміністративний контроль" полягала в том, що методи для отримання більш глибокого розуміння фізичних систем управління можуть бути використані аналогічним чином для бізнес-процесів.

У 1990-х років термін "процес" набув нової парадигми. Нові методики, такі як реорганізація бізнес-процесів, впровадження інноваційних бізнес-процесів, управління бізнес-процесами, комплексне бізнес-планування спрямовані на вдосконалення процесів у всіх традиційних функціях, які утворюють компанію. Близько 1995 рр. були представлені перші програмні візуально-орієнтовані інструменти для моделювання і впровадження бізнес-процесів.

 1.  Основні поняття бізнес-моделювання

Бізнес-процес - це логічний, послідовний, взаємозалежний набір заходів, що залучає ресурси виробника, створює цінність і видає результат споживачеві. Серед основних причин, що спонукують організацію оптимізувати бізнес-процес, можна виділити необхідність зниження витрат або тривалості виробничого циклу, вимоги, пропоновані споживачами й державою, впровадження програм керування якістю, злиття компаній, внутрішньо організаційні протиріччя й ін.

Моделювання бізнес-процесів (Business process modeling - BPM) - це формалізований, виконаний за певними правилами опис послідовності дій фахівців у формі логічних блок-схем, що визначають вибір подальших дій, виходячи з ситуації.

Це ефективний засіб пошуку шляхів оптимізації діяльності компанії, засіб прогнозування і мінімізації ризиків, що виникають на різних етапах реорганізації підприємства. Цей метод дозволяє дати вартісну оцінку кожному окремому процесу і усіх бізнес-процесів організації в сукупності.

Моделювання бізнес-процесів дозволяє не тільки визначити, як компанія працює в цілому, як взаємодіє із зовнішніми організаціями, замовниками й постачальниками, але і як організована діяльність на кожному робочому місці. Моделювання бізнес-процесів - це ефективний засіб пошуку шляхів оптимізації діяльності компанії, засіб прогнозування й мінімізації ризиків, що виникають на різних етапах реорганізації підприємства. Цей метод дозволяє дати вартісну оцінку кожному окремому процесу й всім бізнес-процесам організації в сукупності.

Ефективна реалізація бізнес-процесів - це мета й завдання будь-якого підприємства. Для їхнього досягнення розроблені методи й інструментальні засоби опису, проектування, аналізу й оцінки бізнес-процесів, концепції й правила їхньої реорганізації. Бізнес-процес являє собою набір взаємозалежних бізнес-процедур у результаті яких виробляється певна група продуктів і послуг. Усі бізнес-процеси існують для виконання функцій підприємства й повинні відповідати встановленій на підприємстві ієрархії цілей.

Аналіз ефективності бізнесу-процесу - аналіз результатів виконання бізнес - процесу й/або параметрів, що характеризують виконання процесу в динаміку, і порівняння отриманих показників з витратами (тимчасовими, фінансовими, матеріальними, людськими), необхідними для здійснення даного процесу, і/або цільовими показниками ефективності процесу.

Атрибут об'єкта моделі - якісна або кількісна характеристика об'єкта моделі.

Вхід бізнес - процесу - об'єкт бізнесу-процесу (процедура, операція), взаємодіючий із зовнішніми бізнес - процесами й одержує від них інформацію/матеріальні ресурси.

Вихід бізнес - процесу - об'єкт бізнес - процесу (процедура, операція), що взаємодіючи із зовнішніми бізнес-процесам і передає їм інформацію/матеріальні ресурси, які є результатом виконання бізнесу-процесу.

Модель входів (вхідних ресурсів) - модель, що відбиває інформаційні/матеріальні потоки, що входять на підприємство ззовні.

Модель виходів (вихідних ресурсів) - модель, що відбиває вихідні інформаційні/матеріальні потоки підприємства.

Модель організаційної структури - модель, що відбиває ієрархічну структуру організаційних ланок підприємства й відносини підпорядкованості між його співробітниками.

Об'єкт моделі - об'єкт у базі даних інструментального середовища моделювання, що володіє рядом атрибутів (параметрів), призначений для відбиття реально існуючого об'єкта певного типу (приклад - функція, виконувана співробітником підприємства).

Об'єктний підхід - набір моделей, пов'язаних з поняттям класу/об'єкта, що поєднує дані (стан) і поводження

Метою моделювання бізнес-процесів як правило є:

 •  документація бізнесу компанії
 •  отримання знання про бізнес
 •  для задоволення потреб бізнес-партнерів
 •  навчання співробітників (передачі знань)
 •  впровадження (підтримка системи менеджменту)
 •  підготовка бізнес-процесів (аналіз фактичного стану)
 •  впровадження нових організаційних структур
 •  підготовка і автоматизація ІТ-підтримки бізнес систем
 •  визначення показників процесу
 •  організаційні зміни
 •  підготовка до продажу бізнесу
 •  підготовка до інтеграції компаній або їх частин
 •  введення або зміна ІТ-систем та/або організаційних структур
 •  удосконалення внутрішніх процесів.

Під методологією створення моделі бізнесу-процесу розуміється сукупність способів, за допомогою яких об'єкти реального світу  й зв'язки між ними представляються у вигляді моделі. Будь-яка методологія (методика) включає три основні складові:

- теоретична база;

- опис кроків, необхідних для одержання заданого результату;

- рекомендації з використання як окремо, так і в складі групи методик.

Основне в методології - дати користувачеві послідовність кроків, які приводять до заданого результату. Здатність одержувати результат із заданими параметрами й характеризує її ефективність.

Найважливішими поняттями будь-якого методу моделювання бізнес-процесів є поняття об'єкта й зв'язку. Кожний об'єкт моделі відбиває деякий реальний об'єкт так званої предметної області: люди, документи, машини й устаткування, програмне забезпечення й т.д. Як правило, у рамках одного методу об'єкти моделі, що відбивають різні сутності реального світу, також є різними. Зв'язки призначені для опису залежностей об'єктів один з одним. До числа таких взаємин можуть ставитися: послідовність виконання в часі, зв'язок за допомогою потоку інформації, використання іншим об'єктом і т.д.

Для кожного об'єкта й зв'язків характерний ряд параметрів, або, як прийнято говорити, атрибутів, що відбивають певні характеристики реального об'єкта. Склад атрибутів залежить від типу відображуваного за допомогою моделі реального об'єкта організації. Атрибутами можуть служити такі характеристики, як номер об'єкта, назва, опис, тривалість виконання (для функцій), вартість і ін. На практиці при створенні моделей організації опис атрибутів об'єктів моделі здійснюється за допомогою спеціальних інструментальних засобів моделювання бізнес-процесів. Це дозволяє зробити з найпростішого «опису» бізнесу-процесу більш складну «модель», на основі якої роблять певні обчислення, здійснюють аналіз і оцінку процесу.

Етапи моделювання бізнес-процесів: збір даних – попередня їх обробка – аналіз інформації – побудова діаграм процесів – побудова моделей процесів – звітні документи.

Використання моделей бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів, як правило, здійснюється та використовується бізнес-аналітиками і менеджерами, які прагнуть підвищити ефективність процесу та їх якість. В крупних компаніях без формалізації і опису бізнес-процесів складно забезпечити належний рівень виконавської і технологічної дисципліни. Формалізація і опис бізнес-процесів є ключовою умовою для їх автоматизації. Взаємозв'язана система бізнес-процесів зображає весь комплекс завдань і функцій структурних підрозділів, виконання яких необхідно забезпечити в процесі діяльності компанії. Моделювання бізнес-процесів дозволяє, незалежно від актуальної чисельності персоналу компанії, на будь-якому етапі її еволюційного розвитку, дозволяє закріпити ті або інші функції не тільки за конкретними структурними підрозділами, але і за конкретними фахівцями. В міру збільшення чисельності персоналу, створення нових структурних підрозділів можна гнучко перерозподіляти функції і завдання структурних підрозділів.

Графічне описання бізнес-процесів та їх імітація це методи аналізу бізнес-процесів, ефективність яких доведена багаторічною практикою використання та численними дослідженнями.

Класифікація бізнес-процесів

Як правило, основу для класифікації бізнес - процесів становлять такі чотири базові категорії:

а) основні бізнес-процеси;

б) забезпечуючі бізнес-процеси;

в) бізнес-процеси розвитку;

г) бізнес-процеси керування.

Основними бізнес-процесами є ті процеси, які орієнтовані на виробництво продукції або надання послуги, що представляють цінність для клієнта, та забезпечують одержання доходу для підприємства. Ці процеси роблять “Виходи” процесів. Як правило, основних бізнес-процесів на підприємстві небагато (не більше десяти).

Забезпечуючі бізнес-процеси – це допоміжні процеси, які призначені для забезпечення виконання основних бізнес-процесів. У загальному виді вони забезпечують ресурсами всі бізнес-процеси підприємства.

Процеси керування - це бізнес-процеси, які охоплюють весь комплекс функцій керування на рівні кожного бізнесу-процесу й бізнес-системи в цілому, тобто взаємозалежної безлічі всіх бізнес-процесів підприємства.

Базові категорії можуть бути розширені додатковими категоріями. Наприклад, крім основних процесів, які приносять основний доход підприємству, можна виділити не основні бізнес-процеси, які приносять незначну частку доходу.

При проведенні виділення й класифікації для кожного бізнесу-процесу визначається склад учасників бізнесу-процесу. Важливе місце при визначенні учасників займає власник бізнес-процесу, як правило, посадова особа - топ-менеджер.

Проведення виділення й класифікації бізнес-процесів, визначення їхніх параметрів - індивідуальна й досить не проста робота при переході на процесну організацію й керування діяльністю підприємства. Тому, важливою заключною стадією виконання даної роботи є узгодження результатів проведеної класифікації між власниками бізнес-процесів, а також власниками підприємства.

2. Бізнес-процеси — основа ефективного управління підприємством

Бізнес-процес можна представити як сукупну послідовність дій з перетворення ресурсів, що отримано на вході, в кінцевий продукт, який має цінність для споживача, на виході, наприклад, на рис.1 наведено процес перетворення брудного посуду на чистий.

Рис. 1. Бізнес-Процес

Бізнес-процеси  існують усередині кожної організації, незалежно від того, формалізовані вони чи ні. В організації може бути прийнятий  як функціональний підхід до управління так і процесний. Функціональний підхід розглядає компанію як набір підрозділів, кожне з яких виконує певні функції. В цьому випадку окремі підрозділи орієнтовані на виконання своїх власних показників, але не завжди — на кінцевий результат компанії, що може викликати конфлікт інтересів між підрозділами і негативно позначатися на загальній результативності бізнесу.

Приведемо типовий конфлікт між відділами продажів і закупу торгової компанії. Відділ продажів для збільшення обороту вимагає забезпечити максимально можливий асортимент і підтримувати постійну наявність товару на складі, а відділ поставок закупляє вузький асортимент товару великими партіями, тому що його головний показник роботи — отримання більш низької ціни від постачальника для зниження витрат — ніяк не зв'язаний зі збільшенням об'єму продажів компанії.

Перевагою процесного підходу перед функціональним є те, що процесний підхід  розглядає  бізнес як набір процесів: основних, управляючих і підтримуючих.

Кожний бізнес-процес має:

 •  свою певну мету, підлеглу загальній меті компанії;
 •  власника, який може управляти ресурсами і відповідає за виконання процесу;
 •  ресурси;
 •  систему контролю якості і виправлення помилок;
 •  систему показників процесу.

Сукупність всіх дій по перетворенню матеріалів і інформації в закінчений продукт для клієнта називається  потоком створення цінностіПотік створення цінності  зручно представляти графічно — у вигляді карти. На рис. 2 зображена  карта потоку створення цінності компанії. Карта дозволяє наочно побачити потік створення цінності в цілому, зрозуміти послідовність і взаємозв'язок процесів, а також можливості поліпшення.

Рис. 2. Процесний підхід: карта потоку створення цінності компанії

Технологія  опису бізнес-процесу  робить всі операції компанії прозорими і зрозумілими, дозволяє аналізувати операції і знаходити в них проблеми, що приводять до збоїв. Головне, що  бізнес-процеси  дозволяють розуміти взаємодію між розрізненими підрозділами: що, кому і для чого вони передають або приймають на кожному етапі. Як наслідок, процесний підхід значно спрощує  адаптацію нових співробітників  і знижує залежність роботи компанії від людського чинника. Важливо, що така система спрощує  управління операційними витратами.

2. Розробка бізнес-процесів

Розглянемо порядок  розробки бізнес-процесів. Спершу необхідно створити робочу команду проекту із співробітників компанії. Звичайно, однієї робочої команди буває недостатньо. Тоді до її діяльності привертають тимчасову групу з підрозділів клієнтів і постачальників конкретного бізнес-процесу, які забезпечують входи, виходи і ресурси бізнес-процесу.

Щоб зрозуміти, як функціонує система і зберегти накопичений досвід, спочатку записують, як процес реально функціонує зараз. Потрібно пам'ятати, що метою опису є виявлення зв'язків між діями, що відбуваються, а не фіксація найдрібніших подробиць. Тому  опис бізнес-процесів потрібно стандартизувати, використовуючи стандартні форми і карти процесу.

В описі бізнес-процесу можна виділити наступні етапи:

1) стандартні форми бізнес-процесу

2) карта бізнес-процесу

3) маршрути бізнес-процесу

4) матриці бізнес-процесу

5) блок-схеми бізнес-процесу

6) опис стиків бізнес-процесу

7) допоміжні описи бізнес-процесу

8) розгорнений опис бізнес-процесу

9) документування бізнес-процесу

10) визначення показників і індикаторів бізнес-процесу

11) Регламент виконання бізнес-процесу

Розглянемо докладніше кожний етап.

1) Стандартные форми опису бізнес-процесу

Рекомендуємо використовувати типовий зразок стандартної форми опису бізнес-процесу. Це дозволить добитися єдиного підходу до фіксації процесу різними людьми, що потім значно полегшить аналіз процесів.

2) Карта бізнес-процесу

Карта бізнес-процесу  — графічне представлення бізнес-процесу у вигляді блок-схеми. Зверніть увагу, що кожному учаснику бізнес-процесу відповідає окремий стовпець. Рядки — це тимчасові інтервали. Оформлена карта дозволяє синхронізувати операції і прослідити шлях проходження інформації між підрозділами компанії.

На етапі складання карти бізнес-процесу, від співробітника, що виконує цю роботу, не вимагається компетенції в області описуваних процедур бізнес-процесу. Він тільки фіксує знання виконавців, що і як вони роблять. Необхідно отримати відповіді на питання:

 •  Яким документом завершується робочий цикл, щоб його можна було почати спочатку?
 •  Кому передається цей документ?
 •  Що цьому передує?
 •  Хто залучений в цей процес всередині і зовні організації?
 •  Хто видає завдання для запуску процесу?

Рекомендація

При складанні карти бізнес-процесу слід скористатися популярною формулою питання 5-W 1-H.

Це 5 питань – Who?(Хто скоює дану операцію?)

Why? (Чому або навіщо виконується ця операція?)

What? (Чим є ця операція?)

When? (Коли потрібно проводити дану операцію?)

Where? (Де проводиться операція?) і одне питання.

How? (Як відбувається ця операція? Чи можна зробити це інакше або внести поліпшення?).

Якщо карта виходить дуже складна — це сигнал про те, що в управлінні організацією немає належного порядку.

3)Маршрути бізнес-процесу

В реальних бізнес-процесах часто бере участь декілька підрозділів підприємства. Для них необхідно розподілити ролі в процесі. Крім того, зустрічаються розгалуження і паралельні дії. Тому уявлення у вигляді маршрутів дуже зручно. Маршрути дають нам   логістичну схему процесу —  рух матеріалів, людей, грошових і інформаційних потоків. Блок-схеми використовуються для розшифровки логіки дій команди.

4) Матриці бізнес-процесу

Матриця (таблиця) аналізу взаємодії процесів  дозволяє виділити найважливіші бізнес-процеси, встановити їх взаємозв'язок і оцінити ступінь впливу процесів на функціонування.

Аналіз ланцюжка процесів  знаходить, що обмін інформацією йде між всіма підпроцесами. Ланцюжок процесів йде з лівого верхнього кута в правий нижній. Внутрішні відносини «постачальник-споживач показані як прямокутники, в яких вказані вимоги для дій, що виконуються раніше.

5) Складання блок-схеми бізнес-процесу

Блок-схема процесу є наочною схемою всього ланцюжка взаємостосунків між всіма учасниками бізнес-процесу (споживачами, постачальниками і виконавцями). В процесі складання блок-схеми ставляться питання:

 •  Чи співвідноситься цінність даного бізнес-процесу з витратами на його проведення?
 •  Наскільки він інтегрований з іншими бізнес-процесами?
 •  Чи можуть бути відразу знайдені помилки цього бізнес-процесу?
 •  Що зроблено для поліпшення і забезпечення якості цього бізнес-процесу?

6) Опис стиків бізнес-процесів

Важче всього описувати діяльність підприємства на стиках бізнес-процесів. Згоду між власниками процесів іноді отримати дуже складно.

7) Допоміжні описи бізнес-процесів

В якості допоміжних описи використовуються  компонувальні схеми, мнемосхеми, діаграми Ганта і мережні графіки. Дві останні зручно використовувати для процесів  управління проектами.

8) Розгорнений опис бізнес-процесів

Розгорнений  опис бізнес-процесу  може бути в будь-якій зручної для підприємства формі, але повинне містити основні положення:

 •  повне найменування бізнес-процесу;
 •  його код;
 •  визначення бізнес-процесу, що розкриває його основний зміст;
 •  його мету;
 •  власник бізнес-процесу, що відповідає за перспективне планування процесу;
 •  керівник бізнес-процесу, що відповідає за поточне ведення процесу;
 •  нормативи бізнес-процесу;
 •  входи бізнес-процесу (потоки, що поступають ззовні і підлягають перетворенню);
 •  виходи бізнес-процесу (результати перетворення);
 •  ресурси, які має свій в розпорядженні бізнес-процес;
 •  бізнес-процеси внутрішніх і зовнішніх постачальників — джерела входів;
 •  бізнес-процеси споживачів — користувачі результатів даного бізнес-процесу;
 •  параметри процесу, що вимірюються;
 •  показники результативності процесу.

9) Документування бізнес-процесу

Бізнес-процеси підлягають документуванню. Найзручнішою формою опису є процедура. Бізнес-процес може бути описаний однією або декількома процедурами, залежно від складності. Зручно зробити єдиний вигляд для опису всіх бізнес-процесів.

10) Визначення показників і індикаторів бізнес-процесу

Бізнес-процес повинен бути охарактеризований якимись показниками, щоб процес можна було зміряти і оцінити його ефективність. Всі показники входять до 4 основних груп:

 •  якість;
 •  час виконання;
 •  кількість;
 •  витрати.

Прийнято виділяти особливі групи — групу індикаторів бізнес-процесу, групу вимог, групу забезпечення бажаного протікання процесу, групу рекомендацій.

Група індикаторів  бізнес-процесу показує ступінь досягнення мети.

Група вимог включає:

 •  людські ресурси;
 •  інфраструктуру;
 •  умови виробничого середовища.

Група забезпечення бажаного протікання процесу включає:

 •  інформацію;
 •  інструкції по виконанню робіт;
 •  час.

Група рекомендацій включає:

 •  фінанси;
 •  логістику;
 •  постачальників;
 •  партнерів і т.п.

11) Регламент виконання бізнес-процесу

Крупні  бізнес-процеси доцільно оформляти  у вигляді окремого документа «Регламенту виконання бізнес-процесу». Решта бізнес-процесів може бути оформлена у вигляді положень про підрозділ і посадових інструкцій.

В регламент слід закласти вимоги, що забезпечують відповідність циклу Шухарта-Демінга:

 •  визначення планових показників бізнес-процесу на наступний період;
 •  аналіз власником бізнес-процесу відхилень від нормального ходу процесу і їх документування;
 •  аналіз результативності коректуючих заходів;
 •  формування звітності для вищестоящого керівництва.

Розробка і опис бізнес-процесів  — перший крок на шляху  упровадження їх на підприємстві. Попереду — постійна і кропітка робота з їх доведення до всього персоналу, аналізу і, у разі потреби, упровадження коректуючих дій.

Резюме

В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія - набір способів, засобів вибору та здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій. Інформаційна технологія оперує такими об'єктами, як інформація (довільні відомості про подію, сутність чи процес, знання (сукупність відомостей з певної предметної області) та дані (відомості, які є необхідними для формулювання висновків і прийняття рішень).

Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.

Ключові слова

Бізнес-процес, моделювання бізнес-процесів, класифікація, методологія моделювання, модель.

Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки:

► Коли виник термін моделювання бізнес-процесів

► Визначте поняття моделювання бізнес-процесу. Яка його мета.

► Основні поняття бізнес-моделювання

► Класифікація бізнес-процесів

► Для чого використовують моделювання бізнес-процесів

► Що розуміють під методологію створення моделі бізнес-процесу

► Що є моделлю входу та виходу бізнес-процесу та їх моделями, об’єктом

► Що є метою моделювання бізнес-процесів

► Що розуміють під функціональним та процесним підходами до управління бізнес-процесами

► Які етапи розробка бізнес-процесів

► Що є картою бізнес-процесу

► Які маршрути та матриці бізнес-процесів

► З чого складається блок-схема бізнес-процесу

 З чого складається розгорнений опис бізнес-процесів

► Як визначається показники і індикатори бізнес-процесу

► Що розуміють під регламентом виконання бізнес-процесу

9

PAGE  8


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69179. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І В КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ 1.58 MB
  Організація фінансово-економічного аналізу його інформаційна база. Суть зміст і необхідність дотримання принципу системності і комплексності фінансовоекономічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві яка передбачає певну етапність...
69180. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ 130 KB
  Вона обслуговується програмнотехнічним комплексом АРМ1 що виконує такі основні функції: 1 пересилання міжрегіональних електронних документів засобами електронної пошти Національного банку України; 2 перевірку правильності формування електронних документів...
69181. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХНЯ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 118 KB
  Залежно вiд застосовуваних технiчних засобiв обробки iнформацiї розрiзняють ручнi механiзованi та у разі використання автоматiв насамперед ЕОМ автоматизованi ІС АIС. Для банкiвських установ велике значення має продуктивнiсть АIС її здатнiсть швидко переробляти...
69182. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ 100.5 KB
  Поняття економічної інформації її види та властивості. Коли виходити з того що інформація це подані певним способом повідомлення які виникають під час здійснення певного виду людської діяльності то можна розглядати наукову технічну економічну соціальну...
69184. Измерение состава и свойств вещества 42 KB
  Измерение влажности. В ядерном энергетическом реакторе путем определения влажности газа контролируется целостность технологических каналов.Имерение влажности газов. Средства измерения влажности имеют многолетнюю историю.
69185. Преобразователь оборотов 33 KB
  Преобразователь оборотов преобразователь предназначен для непрерывного преобразования электрического частотного сигнала датчика оборотов в пропорциональный ему выходной электрический сигнал постоянного тока 001мА. Преобразователь предназначен для работы при температуре...
69186. Измеритель осевого сдвига ротора турбины 32 KB
  Принцип действия датчика осевого сдвига ДОС ротора основан на индуктивном методе измерения линейных перемещений с применением дифференциально-трансформаторной схемы. Первичная обмотка датчика ОСР соединяется последовательно с обмоткой возбуждения компенсирующего датчика КД.
69187. Измеритель относительного расширения ротора турбины 36 KB
  Изменение выходного напряжения датчика ОРР осуществляется вторичным прибором КСД1049 и основано на компенсационном принципе измерения. Первичные обмотки датчика ОРР и дифференциально-трансформаторного датчика прибора соединяются последовательно...