28617

В программе на языке FPC

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Если локальное и глобальное имя совпадают то в подпрограмме локальное имя блокирует глобальное. Формат доступа к глобальному имени: имя программы . глобальное имя .

Русский

2013-08-20

12.55 KB

0 чел.

В программе на языке FPC различают глобальные и локальные имена. Глобальные имена определены во внешней программе. Память под них выделяется статически при компиляции. Они доступны во всех внутренних точках, в том числе в подпрограммах.

Локальные имена определены в подпрограммах. Память под них выделяется динамически (в стеке) при исполнении подпрограммы. Они доступны во внутренних точках подпрограммы, а во внешней программе недоступны.

Если локальное и глобальное имя совпадают, то в подпрограмме локальное имя блокирует глобальное. Совпадения глобальных и локальных имен лучше избегать. Чтобы получить доступ к глобальному имени в подпрограмме, его надо указывать составным. Формат доступа к глобальному имени: <имя программы>.<глобальное имя>. Пример:

program Names_View;

{$mode objfpc}{$H+}

uses SysUtils;                         // Ссылка на модули

var I:integer;                                // Глобальная переменная I

procedure Proc;

var I:real;                         // Локальная переменная I

begin

I:=7;                                 // Задание локальной переменной

I:=2.1+Names_View.I;          // Обращение к глобальной переменной

writeln(I);                         // Результат в процедуре – число 5.1

end;

begin

I:=3;                                      // Задание глобальной переменной

Proc;                               // Обращение к процедуре

readln;                             // Пауза, чтобы увидеть результат

end.

Нетипизированные параметры

Нетипизированные параметры применяются, когда тип параметра не имеет существенного значения (например, в процедурах побайтового копирования или перемещения блоков данных). Нетипизированными могут быть только параметры с атрибутом var.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65651. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРИ ІНФЕКЦІЙНОМУ МОНОНУКЛЕОЗІ У ДІТЕЙ 194.5 KB
  Все вищезазначене стало підґрунтям для дослідження особливостей імунної реактивності та портальної гемодинаміки при різних варіантах ураження печінки у хворих на ІМ. Це дозволить, на наш погляд, з нових позицій уточнити та поглибити знання патогенезу захворювання, розширити можливості...
65652. Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу 244.5 KB
  З розвитком економіки ускладнюється розуміння змісту капіталу і системи управління ним. Питання управління різноманітними видами капіталу підприємства розглядаються у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених сучасності: М. Проте в основному автори досліджують окремо фінансову фізичну...
65653. Геометричне моделювання сім’ї кривих з урахуванням впливу попередніх елементів на наступні 1.04 MB
  Ефективний підхід, що може бути покладений в основу таких способів, полягає у побудові елементів сім’ї кривих складної геометричної форми. В задачах геометричного моделювання гетерогенних процесів ці криві виступають як геометричні моделі ліній розділу фаз розвитку процесу.
65654. Патологічна схильність до азартних ігор (клініка, терапія та реабілітація) 644.5 KB
  Ситуація, що пов’язана з адиктивною поведінкою, є досить проблемною для багатьох країн світу, у тому числі, і України. Причина полягає у докорінній відмінності стереотипів мислення та світогляду послідовних генерацій, що виховувались у різних соціально-економічних умовах, а також через затяжну політичну...
65656. Подолання дезорганізації діяльності підрозділів промислового підприємства 198.5 KB
  Надмірна організованість діяльності підприємств є одним з чинників зниження стійкості їхньої діяльності втрати креативності в цій діяльності. Це зумовлює необхідність і доцільність надання певної свободи дій окремим працівникам та...
65657. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь учителів початкових класів 284.5 KB
  Домінуючою на сучасному етапі й у прогнозованому майбутньому розвитку вищої професійної школи є парадигма особистісно зорієнтованої освіти, концепції та моделі її реалізації через компетентнісний підхід. У зв’язку з цим перетворення всіх компонентів стосуються не лише структурних складових...
65658. Науково-дослідні установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861–1917 рр.) 217.5 KB
  Досвід європейських держав свідчить про виняткову роль наукового знання у досягненні економічного прогресу і процвітання. Соціально-економічні зміни активно впливали на розвиток прогресивних тенденцій у громадському житті і сприяли формуванню системи наукового дослідництва країни.
65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...