28675

Основные положения Конституции РСФСР 1918 г. Политическая система. Система органов власти и управления

Доклад

История и СИД

Основные положения Конституции РСФСР 1918 г. Конституция РСФСР состояла из шести разделов: 1. Общие положения Конституции РСФСР. О гербе и флаге РСФСР.

Русский

2013-08-20

12.33 KB

12 чел.

50. Основные положения Конституции РСФСР 1918 г. Политическая система. Система органов власти и управления.

10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов была принята первая советская Конституция и избран новый состав ВЦИК. 19 июля 1918 г. с момента опубликования в «Известиях ВЦИК» Конституция вступила  в действие.

Конституция РСФСР состояла из шести разделов: 1. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 2. Общие положения Конституции РСФСР. 3. Конструкция Советской власти. 4. Активное и пассивное избирательное право. 5. Бюджетное право. 6. О гербе и флаге РСФСР.

Ст. 1 и 9 Конституции РСФСР определяли политическую основу государства — система Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и социальную основу — диктатура пролетариата в форме Республики Советов.

В Основном законе нашли отражение важнейшие экономические преобразования Советского государства: национализация лесов, земли, недр, транспорта, банков и промышленности.

Конституция закрепила федеративный принцип государственного устройства РСФСР (ст. 11), субъектами Федерации были национальные республики. Предусматривалось также создание областных союзов, состоящих из нескольких национальных   областей,   входящих   в   РСФСР   на   началах федерации.

Третий раздел Конституции закреплял систему органов власти и управления. Высшим органом власти объявлялся Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а в период между съездами — избираемый им Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК).

ВЦИК являлся высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом. ВЦИК формировал Правительство РСФСР — Совет Народных Комиссаров. В состав СНК входило 18 отраслевых народных комиссариатов, возглавляемых народными комиссарами. СНК также наделялся законодательными полномочиями.

Органами власти на местах являлись областные, губернские, уездные и волостные съезды Советов, городские и сельские Советы, которые избирали свои исполнительные комитеты. Местные Советы обладали всей полнотой власти при решении местных вопросов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64304. КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 308 KB
  Транспортні системи, технології, машини, шляхи сполучення та багато інших підсистем та ланок, що забезпечують надання транспортних послуг населенню та організаціям, можна визначати як багаторівневу транспортну інфраструктуру.
64305. Процес високоточного вимірювання параметрів джерел електромагнітного випромінювання за допомогою малобазових пасивних радіотехнічних систем 15.73 MB
  Бурхливий розвиток нових технологій в галузях радіотехніки обчислювальної техніки і програмного забезпечення тенденція ускладнення структури сигналів джерел електромагнітного випромінювання ДЕВ підвищення їх скритності та ущільнення радіочастотного ресурсу...
64306. Лісівничо-селекційна оцінка півсібсових і сібсових потомств сосни звичайної в умовах західного полісся 248 KB
  Мета – вивчити мінливість вегетативних і насінних потомств сосни звичайної в умовах Західного Полісся за біометричними показниками, виявити ядерцеві характеристики меристем та на їх основі опрацювати методичні можливості проведення генетико-селекційної оцінки плюсових дерев і ранньої діагностики росту їх потомств.
64307. Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу 1.06 MB
  Метою роботи є розробка інформаційної технології територіального гідрохімічного моніторингу питної води. Об’єктом дослідження є гідрохімічні процеси та показники стану питної води техногенно навантажених регіонів.
64308. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 772.5 KB
  Безперебійне перекачування природного газу неможливе без ефективної і надійної роботи газоперекачувальних агрегатів ГПА. В Україні Алжирі Росії та інших країнах налічуються тисячі одиниць ГПА різного типу потужності і конструкцій.
64309. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИДОБУВНИМИ КОМБАЙНАМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ШНЕКА 229 KB
  Це призводить до того що видобувні комбайни на тонких шарах при автоматичному управлінні працюють із заштибовкою шнека. Таким чином наукова задача дисертаційної роботи полягає у створенні інтегральної моделі яка описує процеси формування навантаження на шнеку та...
64310. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 1.19 MB
  В економічній теорії відбувається перехід до нової парадигми розвитку, що ґрунтується на інформації; змінюються погляди на простір і час. В інформаційній економіці провідну роль відіграє людський фактор, а отже, змінюються вимоги до побудови нових відносин у суспільстві.
64311. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕІЗОТЕРМІЧНОГО ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ І В’ЯЗКОПРУЖНОГО СТАНУ В ДЕРЕВИНІ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ 293.5 KB
  Процеси що відбуваються у деревині під час сушіння характеризуються взаємозв’язаними анізотропними фізикомеханічними властивостями і істотно залежать від густини температури вологовмісту та реологічної поведінки деревини.
64312. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПІДНІМАЛЬНО-ТРАНСПОРТУВАЛЬНОЇ МАШИНИ І РЕЖИМІВ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ЛІСОВИХ СКЛАДАХ З МАЛИМ ВАНТАЖООБІГОМ 9.11 MB
  Невідповідність між можливостями наявного устатковання лісових складів і обсягом робіт усувають шляхом його замінювання що є актуальним завданням вирішення якого дасть змогу підвищити ефективність роботи устатковання та впровадити комплексну механізацію лісоскладських робіт.