28682

Национально-государственное размежевание в Средней Азии и образование новых советских социалистических республик

Доклад

История и СИД

Первыми субъектами СССР были четыре союзные республики: РСФСР УССР БССР и ЗСФСР. В дальнейшем СССР пополнялся новыми субъектами. На первом этапе развития Союза ССР происходило национальногосударственное размежевание в Средней Азии на территории Туркестанской АССР входившей в состав РСФСР и двух самостоятельных государств Хорезмской и Бухарской народных советских республик. были приняты декларации об образовании Узбекской ССР и Туркменской ССР.

Русский

2013-08-20

12.23 KB

2 чел.

57. Национально-государственное размежевание в Средней Азии и образование новых советских социалистических республик.

Первыми субъектами СССР были четыре союзные республики: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. В дальнейшем СССР пополнялся новыми субъектами.

На первом этапе развития Союза ССР происходило национально-государственное размежевание в Средней Азии, на территории Туркестанской АССР (входившей в состав РСФСР) и двух самостоятельных государств — Хорезмской и Бухарской народных советских республик.

На первых Всеузбекском и Всетуркменском съездах Советов, прошедших в феврале 1925 г., были приняты декларации об образовании Узбекской ССР и Туркменской ССР. На съездах также были приняты решения о вхождении Узбекской ССР и Туркменской ССР в состав СССР. 13 мая 1925 г. на III съезде Советов СССР были одобрены решения Узбекской ССР и Туркменской ССР, и последние были приняты в состав СССР. На них стало распространяться действие договора об образовании Союза ССР.

Был завершен процесс объединения таджикских земель в единое национальное Советское государство. В декабре 1926 г. I съезд Советов принял Декларацию об образовании Таджикской АССР и вхождении ее в Узбекскую ССР. 15 октября 1929 г. III Чрезвычайный съезд Советов Таджикистана принял Декларацию, в которой провозгласил выход из состава Узбекской ССР и создание Таджикской ССР. На VI съезд Советов Союза ССР, прошедшем 17 марта 1931 г., Таджикская ССР была принята в состав СССР.

На территории РСФСР в 1920 г. образовалась Киргизская АССР, переименованная в апреле 1925 г. в Казахскую АССР. В ее составе в феврале 1925 г. возникла Кара-Калпакская Автономная Область, которая в 1930 г. вошла непосредственно в РСФСР, а в 1932 г. была преобразована в АССР. В октябре 1924 г. образовалась Кара-Киргизская Автономная Область (в составе РСФСР), переименованная в 1925 г. в Киргизскую АО и преобразованную затем в АССР (1927 г.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22639. Розподіл Максвела та Больцмана. Їх експериментальна перевірка 121 KB
  Розподіл Максвела та Больцмана. Використаймо великий канонічний розподіл Гіббса де . Тобто можна відокремити де розподіл по швидкостям а розподіл по координатах. Розглянемо розподіл молекул по швидкостям.
22640. Міжмолекулярна взаємодія та її прояви 49.5 KB
  Міжмолекулярна взаємодія та її прояви. Міжмолекулярна взаємодія – це взаємодія електричнонейтральних молекул або атомів. Взаємодія молекул визначається потенціалом взаємодії для сферично симетричних молекул. На великих відстанях визначальною є слабка взаємодія.
22641. Р-ня стану реальних газів 97 KB
  Рня ВандерВаальса де а – константа взаємодії b – поправка на об’єм. Для реальних газів застосовується наближення : Газ досить розріджений використовуємо тільки парну взаємодію; Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки; Зіткнення між молекулами пружне; Сили взаємодії – центральні діють між центрами молекул тому використовуємо сферично симетричний потенціал. радіуса взаємодії де одна молекула відчуває іншу. область взаємодії.
22642. Явища переносу в газах, рідинах і твердих тілах 44.5 KB
  Явища переносу в газах рідинах і твердих тілах Якщо виникає grad якоїсь величини G енергія імпульс конц. заряд то виникає потік JG направлений на зменшення цього grad. Оскільки температура газу вирівнюється повільно теплопровідність газу мала gradT  0. Дифузія – вирівнювання концентрації домішки переміщення молекул домішки в напрямку меншої концентрації відбувається перенесенням маси домішаного газу  = const gradn = const.
22643. Фазові переходи першого і другого роду 51.5 KB
  Фазові переходи першого і другого роду. Фазовий перехід першого роду фазовий перехід при якому питомий об’єм та питома ентропія змінюється стрибкоподібно. Отже коли стрибком змінюється перші похідні функцій фазові переходи першого роду а якщо залишаються неперервними а другі похідні змінюються стрибком то такі фазові переходи називаються переходами другого роду. Звідси випливає що фазовий перехід другого роду супроводжується стрибком наступних величин : питомої теплоємності ; ізобаричного коефіцієнту теплового розширення ;...
22644. Рівняння Максвелла як узагальнення експериментальних фактів 77 KB
  при наявності і руху зарядів і змінного електричного поля. Струм провідності 0 пов’язаний з рухом зарядів а струм зміщення – із зміною напруженості електричного поля. Вивчення магнітного поля магнітів та струмів показало що силові лінії магн. поля: ; потік вектора напруженості ел.
22645. Магнітні властивості речовини. Пара-, діа- , феромагнетики 304 KB
  Якщо намагнічування припиняється і при забиранні заліза від магніту то воно називається тимчасовим намагніченням. Ця величина називається вектором намагнічення . Якщо довести намагнічення до насичення точка 1 на мал. 2 і потім зменшувати напруженість магнітного поля то намагнічення випливає не первісної кривої 01 а змінюється відповідно до кривої 1 2.
22646. Поширення електромагнітної хвиль в металевих середовищах. Скін ефект 94.5 KB
  Тоді в 1 покладемо : розв’язок 5 шукаємо у вигляді: 6 звідки підставивши 6 в 5 отримаємо: звідси дисперсійне рня: 8 де n – показаник заломлення показник затухання. Розглянемо квазістаціонарний випадок тобто коли і тоді для провідника маємо наступні рівняння Максвела: звідси: 12 Застосувавши до 2го з системи рівнянь 12 оператор rot маємо : де оператор Лапласа. для монохроматичних коливань тоді 13 . Шукаємо розв’язок у вигляді: тоді отримаємо: 14 тобто комплексне тоді з 14 ...
22647. Електропровідність газів, рідин і твердих тіл 51 KB
  Електропровідність газів рідин і твердих тіл. Провідність визначається наявністю рухомих зарядів. Відрізняють електронну провідність в тв. тілі вакуумі і йонну провідність рідини гази.