29008

Определение осадки свайного фундамента методом послойного суммирования. Порядок расчёта

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Определение осадки свайного фундамента методом послойного суммирования.1 а нагрузка передаваемая на грунт основания принимается равномерно распределённой интенсивностью: 1 где N0II расчётная нагрузка от веса здания или сооружения на уровне верхнего обреза фундамента; NcII NpII NгII вес соответственно свай ростверка и грунта в объёме уловного фундамента авсd; Ау=by·ly площадь подошвы условно гофундамента. Найденное значение pII не должнопревышать расчётное сопротивление грунта основания R на уровне нижних концов свай...

Русский

2013-08-20

31.5 KB

105 чел.

Задание 23. Определение осадки свайного фундамента методом послойного суммирования. Порядок расчёта.

При расчёте осадки методом послойного суммирования свайный фундамент рассматривается как условный массивный фундамент на естественном оснований, размеры которого обозначены контуром авсd на рис.1, а нагрузка, передаваемая на грунт основания, принимается равномерно распределённой интенсивностью:

 (1)

где N0,II - расчётная нагрузка от веса здания или сооружения на уровне верхнего обреза фундамента;

Nc,II, Np,II, Nг,II - вес соответственно свай, ростверка и грунта в объёме уловного фундамента авсd;

Ау=by·ly - площадь подошвы условно гофундамента.

Найденное значение pII не должнопревышать расчётное сопротивление грунта основания R на уровне нижних концов свай, которое определяется так же, как и при расчёте фундаментов мелкого заложения, но с заменой фактической ширины фундамента на условную.

Последовательность расчёта осадки свайного фундамента, как условного массивного, следующая.

После проверки условия pIIR по оси фундамента строят эпюру природного давления грунта σzg.

Природное давление грунта выше уровня подземных вод определяется по формуле σzgz, а ниже уровня подземных вод - по формуле σzgsbz, где σzgz и γsb - удельный вес грунта выше и ниже уровня подземных вод соответственно.

Зная природное давление на уровне подошвы условного фундамента σzg,0 , определяют дополнительное вертикальное давление (сверх природного) на грунт р0, которое иногда называют осадочным, подразумевая, что существенная осадка грунта произойдёт только от действия дополнительного давления.

р0= pII- σzg,0  (2)

Установив величину р0, строят эпюру дополнительных вертикальных напряжений в грунте σzp. Эпюру строят по точкам, для чего сжимаемую толщу основания разбивают на элементарные слои толщиной не более 0.4by. Напряжения на границе каждого слоя определяют по формуле:

σzp =α р0  (3)

где α - коэффициент, определяемый по таблицам в зависимости от соотношений m=2z/by и n=ly/by (z - расстояние от подошвы условного фундамента до точки на оси z, в которой определяется напряжение σzp).

Построив эпюры σzg и σzp , находят нижнюю границу сжимаемой толщи из условия:

σzp =0,2σzg  (4)

И наконец осадка фундамента находится как сумма величин сжатия каждого элементарного слоя в пределах сжимаемой толщи по формуле:

 (5)

где n - число слоев в пределах сжимаемой толщи;

hi и Ei - соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя грунта;

σzp,i - дополнительное напряжение в середине каждого элементарного слоя;

β - безразмерный коэффициент, равный 0,8.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65395. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СПАДЩИНИ В ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 397 KB
  Якість реалізації всіх компонентів навчального процесу їх змістовність характер професійного педагогічного спілкування визначаються рівнем духовного розвитку вчителя тому духовність стає його провідною професійною характеристикою яка посідає визначальне місце в структурі якостей педагога.
65396. АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МЕТОДОМ ФУНКЦІЙ ВІЛЬНОГО РЕЖИМУ 1.1 MB
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: проаналізовано причини високої трудомісткості існуючих аналітичних та чисельних методів розрахунку та запропоновано шляхи її зменшення за рахунок вдосконалення способу описання процесів на інтервалах між комутаціями...
65397. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАГОТОВОК 1.35 MB
  Дослідження особливостей оброблюваності металів із субмікро та нанокристалічною структурою; закономірностей розподілу температурних полів в оброблюваній заготовці; впливу початкового розміру зерна температурного і часового факторів на остаточний розмір зерна структури та визначення...
65398. Діяльності політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету 138 KB
  Внаслідок політики перебудови відбулися кардинальні зміни, що призвели до появи політичних партій та політизованих громадських організацій. Це засвідчувало: в Україні відбувається процес громадянської структуризації суспільства, що є запорукою розбудови України...
65399. КІНЕТИКА ЗМІНИ ЗМАЩУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАНСМІСІЙНИХ І МОТОРНИХ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ РЯСНОГО ТА ОБМЕЖЕНОГО МАЩЕННЯ 847 KB
  Гідродинамічна та еластогідродинамічна теорії мащення ЕГД ТМ не враховують при виводі рівнянь товщини мастильного шару гідродинамічні та негідродинамічні шари можливість виникнення турбулентності потоку та високих градієнтів швидкостей зсуву.
65400. СПІРАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ 265.5 KB
  Актуальність вивчення можливостей СКТ та МРТ у дослідженні скроневих кісток обумовлена зростаючими потребами отіатрії та нейрохірургії що пояснюється складністю їхньої анатомічної будови відношенням їх як до органа слуху та рівноваги людини так і до мозкових структур...
65401. МОТИВАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ 239.5 KB
  За цих умов одним із головних завдань сучасного військового відомства є пошук ефективних шляхів добору та підготовки військовослужбовців за контрактом далі – ВЗК до ВПД. Однак як показує практика недосконалість нормативноправової бази з питань соціального захисту...
65402. ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ В СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ НА ТЕПЛОВИХ ТРУБАХ 415.5 KB
  При створенні сучасних електронних систем і пристроїв що містять елементи з високою тепловіддачею виникає задача проектування та розрахунку систем охолодження. Аналіз сучасних середовищ розрахунку процесів теплопередачі показує що засобів ефективного...
65403. Формування готовності до самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки 238 KB
  У ході самопізнання відбувається напрацювання проектів і програм формування здорового способу життя та середовища перебування формується Я-концепція зорієнтована на цінності фізичної підготовки.