29117

Форма сделки. Государственная регистрация сделок

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Форма сделки. Сделки совершаются устно или в письменной форме простой или нотариальной. Устные сделки Сделка для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная простая или нотариальная форма может быть совершена устно. Сделки во исполнение договора заключенного в письменной форме могут по соглашению сторон совершаться устно.

Русский

2013-08-21

33.5 KB

2 чел.

32. Форма сделки. Государственная регистрация сделок.

Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

Устные сделки

Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.

Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно.

 •  Между физ. Лицами не превышающие 10 МРОТ
 •  Между юр. Лицами (договор на поставку хлебобулочных изделий

Письменная форма сделки

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Виды письменных сделок:

 •  Традиционные – один подписанных двумя сторонами документ
 •  Обмен письмами, телеграммами, факсами
 •  Чек, билет
 •  Между физ. Лицами не превышающие 10 МРОТ
 •  Между юр. Лицами
 •  Между физ. И юр. лицами)

Реквизиты письменной сделки:

 1.  подпись лица совершившего сделку – собственноручная, факсимильная, электронная
  1.  дополнительно – печать, доверенность, государственная регистрация

Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.

Сделки, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом МРОТ, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

Государственная регистрация сделок

Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной.

Законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов.

Несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64281. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ НІТРИТУ 205.5 KB
  Метою роботи є наукове обґрунтування та розробка технології варених варенокопчених та сирокопчених ковбасних виробів зі зниженим вмістом нітриту натрію за...
64282. ОЦІНЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 147 KB
  При цьому ряд ознак впливу цих чинників інтенсивність тривалість і сила впливу та його негативний характер дозволяє стверджувати вже не про тимчасовий негативний вплив окремого чинника або їх групи а про існування...
64283. УКРАЇНСЬКЕ ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО КІНЦЯ ХІХ - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС 303 KB
  Для сучасного літературознавства характерне розмаїття поглядів та співіснування різних течій, напрямів, шкіл. Посилюється інтерес до інтердисциплінарних, рецептивних, феноменологічних досліджень; вагомою є теорія дискурсу архетипів, концептів...
64284. Енерго- та ресурсозберігаючі технології муниципальної теплоенергетики на основі установок термознешодження відходів 431.04 KB
  Для досягнення поставленої мети вирішені наступні задачі: на підставі огляду літературних джерел і існуючих способів і засобів теплопостачання міст виявлені напрямки підвищення ефективності їх роботи...
64285. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР В УМОВАХ НАРОСТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 210.5 KB
  Отже вивчення стану справ у сфері сільськогосподарського машинобудування України в 1980х роках дає змогу виявити причини існуючої на той час невідповідності рівня технічного...
64286. Закономірності формування структури і фізико-механічних властивостей вольфрамових важких сплавів з високим вмістом нікель-залізної зв’язки 1.7 MB
  Закономірності отримання порошків вольфраму встановлені Меєрсоном Г. свідчать про те що у процесі відновлення вольфраму воднем з вихідних вольфрамвмісних речовин реалізуються декілька стадій що впливають на морфологію та дисперсність частинок кінцевого продукту.
64287. РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В РИНКОВИХ УМОВАХ 326.5 KB
  З цього приводу необхідні чітко відпрацьовані в теоретичному та практичному аспектах підходи до формування та реалізації регіональної промислової політики держави.
64288. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗОК МАСОГАБАРИТНИХ Й ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСФОРМАТОРІВ 247.5 KB
  Зокрема в Україні як під впливом сусідства з Росією так й у зв‘язку з розвитком співробітництва в області трансформаторобудування із країнами Євросоюзу і в країнах Близького Сходу через відсутність у них власної електромашинобудівної індустрії...
64289. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ З КОНВЕРСІЄЮ ДОВЖИНИ ХВИЛІ 850.5 KB
  Проте методи маршрутизації в повністю оптичних мережах з використанням конверсії довжини хвилі а також методи оптимального розташування конвертерів для мінімізації їх числа не зважаючи на величезне число робіт в даний час відсутні.