29120

Виды законного представительства

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Виды законного представительства Представительство – сделка совершенная лицом представителем от имени другого лица представляемого в силу полномочия основанного на законе доверенности акта органов государственного управления местного управления непосредственно изменяет прекращает гражданские правоотношения. Виды представительства: Законное Фактическое Добровольное Административное Виды законного представительства: Представительство родителями – родители выступают от имени своего ребенка до 18 лет в защиту прав и интересов в...

Русский

2013-08-21

32.5 KB

3 чел.

35. Виды законного представительства

Представительство – сделка, совершенная лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на законе, доверенности, акта органов государственного управления, местного управления, непосредственно изменяет, прекращает гражданские правоотношения.

Виды представительства:

 •  Законное
 •  Фактическое
 •  Добровольное
 •  Административное

Виды законного представительства:

 •  Представительство родителями – родители выступают от имени своего ребенка (до 18 лет) в защиту прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами. Основанием возникновения законного представительства является
 1.  факт родства,
 2.  факт происхождения данного ребенка от данного родителя
 •  Представительство усыновителями – усыновители представляют интересы ребенка в суде (до 18 лет). Основанием возникновением законного представительства является
 1.  вступившее в законное силу решение суда об усыновлении.

Прекращается данный вид представительства

 1.  добровольно (смерть лица заменяющего родителя либо ребенка; достижение совершеннолетия; эмансипации)
 2.  принудительно (отмена усыновления).
 •  Представительство опекунами и попечителями. Основанием возникновения данного вида представительства является
 1.  акт суда или уполномоченного административного органа о назначении опеки (утрата ребенком родительского попечения; вступление в законную силу решения суда о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства; об ограничении дееспособности гражданина вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами).

Прекращения опеки (попечительства)

 1.  «автоматическое прекращение» (достижение несовершеннолетним определённого возраста, эмансипация),  
 2.  освобождение от исполнения обязанностей (несовершеннолетнего его родителям, его усыновлении, помещение подопечного в воспитательное, лечебное учреждение)
 3.  отстранение (при использовании опекуном (попечителем) полномочий в корыстных целях).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65326. НЕЙРОМЕРЕЖНА ОБРОБКА БАГАТОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ 457 KB
  Обрана тема дисертаційної роботи є актуальною тому що штучні нейронні мережі ШНМ протягом останнього часу переконливо довели свою ефективність при вирішенні різноманітних задач адаптивної обробки інформації таких як апроксимація нелінійних функцій класифікація управління...
65327. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИКИ 147.5 KB
  Чільне місце серед функцій держави займає правоохоронна яка реалізується зокрема за допомогою організації розслідування злочинів. Організаційна діяльність дозволяє підвищувати ефективність розслідування сприяє його всебічності повноті та об’єктивності...
65328. МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ (В УМОВАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ) 182.5 KB
  Активізація урбанізаційних процесів суттєві зміни в соціальноекономічних відносинах посилення антропогенних навантажень на природні системи порушення екологічної рівноваги на територіях прибережної смуги...
65329. НАУКОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 544 KB
  Мережа гірничих виробок вугільної шахти є важливим її елементом який визначає надійність функціонування й технікоекономічні показники роботи. Питома вага витрат пов'язаних зі спорудженням гірничих виробок під час будівництва...
65330. Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування 7.43 MB
  Завдання досліджень: узагальнити результати досліджень в області визначення контрольованих параметрів матеріалів конструкцій при різних впливах неруйнівними методами обґрунтувати необхідність проведення досліджень у цій області сформулювати передумови і припущення...
65331. ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ КРИХКИХ ВКЛЮЧЕНЬ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 5.45 MB
  Таким чином за початок руйнування матеріалу втрату його міцності можна вважати розтріскування у ньому крихких включень. Особливо актуальними вони є у випадку діагностування руйнування крихких включень оскільки останні...
65332. ОДНОФАЗНI ПЕРЕТВОРЮВАЧI ЗМIННОЇ НАПРУГИ НА ПОСТIЙНУ З КОРЕКЦIЄЮ КОЕФIЦIЄНТА ПОТУЖНОСТI ТА ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ВХОДУ З ВИХОДОМ 346 KB
  Останнім часом все більше електроенергії споживається за допомогою систем електроживлення СЕЖ з ланкою постійної напруги. Перспективним вирішенням зазначеної проблеми при якому також покращується комплекс техніко-економічних показників...
65333. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 611 KB
  Україна проходить складний і незворотний шлях державного та громадянського становлення. Реалізується стратегія забезпечення прискореного та випереджального розвитку освіти і науки, створюються умови для самоствердження...
65334. Створення генетичних джерел групової расоспецифічної стійкості проса до сажки (Sorosporium destruens (Schlecht) Yanki) 329 KB
  Актуальність теми обумовлена обмеженістю в існуючому світовому генофонді проса генетичних джерел стійкості до окремих рас сажки та відсутністю джерел одночасної стійкості до різних груп патотипів збудника цього захворювання.