29125

Сроки в гражданском праве и их классификация

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В зависимости от того кем устанавливаются сроки: законными зафиксированы в законах и иных нормативных актах законом установлен 3 летний общий срок исковой давности договорными устанавливаются соглашением сторон судебными устанавливаются судом арбитражным или третейским судом 2. По характеру определения сроков последние делятся: –императивные – они точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон; – диспозитивные – эти сроки хотя и предусмотрены законом но могут быть изменены соглашением сторон;...

Русский

2013-08-21

33 KB

1 чел.

  1.  Сроки в гражданском праве и их классификация.

В гражданском праве под сроком понимают моменты или периоды времени, наступление или истечение которых влечет определенные правовые последствия.

Срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (окончание вуза, совершеннолетие.

Виды сроков в гражданском праве.

1. В зависимости от того, кем устанавливаются сроки:

  •  законными - зафиксированы в законах и иных нормативных актах (законом установлен 3 летний общий срок исковой давности)
  •  договорными - устанавливаются соглашением сторон
  •  судебными - устанавливаются судом, арбитражным или третейским судом

2. По характеру определения сроков последние делятся:

императивные – они точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон;

– диспозитивные – эти сроки хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены соглашением сторон;

– определенные – эти сроки указывают на точный момент или период времени, с которыми связывают юридические последствия;

– неопределенные – эти сроки имеют место тогда, когда законом или договором вообще не установлен какой-либо временной ориентир, хотя и предполагается, что соответствующее правоотношение имеет временные границы;

– общие – эти сроки имеют общее значение, т. е. касаются любых субъектов гражданского права и всех однотипных случаев;

– специальные – эти сроки устанавливаются в качестве исключений из общего правила и действуют в случаях, прямо указанных в законе.

3. От назначения сроков различают

  •  сроки осуществления гражданских прав - сроки, в течение которых обладатель субъективного права может реализовать те возможности, которые заложены в субъективном праве.
  •  сроки исполнения гражданских обязанностей - срок, в течение которого должник обязан совершить определенные действия или, наоборот, воздержаться от их совершения.
  •  сроки защиты гражданских прав - срок, в течение которого определенное лицо может требовать принудительного осуществления или защиты своего нарушенного права.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31298. Синтез схем синхронних автоматів з памяттю 3.18 MB
  Закріпити отримані теоретичні знання зі знань теорії дискретних автоматів, навчитися визначати бульові функції і будувати функціональні схеми простих синхронних автоматів, заданих словесним описом
31299. Синтез схем асинхронних автоматів з пам’яттю за словесним описом 880 KB
  Для КС його задають у вигляді логічних виразів а для ЦА абстрактного автомата. Щоб краще зрозуміти їх суть уточнимо поняття структурного автомата який є кінцевою метою синтезу рис.2 Функціональна схема структурного автомата На відміну від абстрактного автомата що має один вхідний і один вихідний канал на які надходять сигнали у вхідному та вихідному алфавітах структурний автомат має вхідних каналів і вихідних на яких з’являються сигнали в структурному алфавіті автомата. Кожен вхідний сигнал абстрактного автомата можна закодувати...
31300. Системи числення, кодування інформації 287.5 KB
  Можна вигадати незлічену кількість способів запису числа цифровими знаками але практично застосована система числення повинна давати змогу: зображувати будьяке число в розглядуваному діапазоні величин; одержувати єдине зображення кожної величини; просто виконувати операції з числами. Розрізняють позиційні і непозиційні системи числення. Непозиційною системою числення називають спосіб зображення чисел коли значення цифри не залежить від її позиції в числі наприклад римський запис числа.
31301. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного керування” 4.7 MB
  Диференціальні рівняння і передавальні функції елементів САК 5 Задача 2. Часові та частотні характеристики динамічних ланок САК 6 Задача 3 Дослідження стійкості лінійних САК 10 Задача 4 Синтез коректувальних пристроїв за логарифмічними частотними характеристиками 14 Додаток. Метою її вивчення є освоєння принципів побудови різних типів систем автоматичного керування САК; вивчення властивостей і особливостей лінійних нелінійних і дискретних САК; вивчення методів аналізу стійкості та якості...
31302. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного управління” 2.74 MB
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного управління” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.092203 - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, 7.092204 - “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”
31303. ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 1.61 MB
  Лабораторні роботи проводяться на ПЕОМ у компютерному класі кафедри. Знаходячись у класі, кожен студент зобовязаний дотримувати правил техніки безпеки, які викладені в спеціальній Інструкції з техніки безпеки в компютерному класі, і правил пожежної безпеки, що також викладені в спеціальній інструкції.
31304. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з курсу Теорія автоматичного керування 1.49 MB
  Лінійні системи автоматичного керування (САК) описують лінійними диференціальними рівняннями. У цих рівняннях змінні та їх похідні зустрічаються лише у першому ступені й відсутні взаємні добутки змінних та їх добутки з похідними.
31305. Методичні вказівки до виконання контольних і розрахункових завданнь з курсу “Теорія електропривода” 725.5 KB
  Сумісна робота двигуна і робочої машини. Вираз характеристик двигуна у відносних одиницях. Гальмівні режими роботи двигуна: а з віддачею енергії в мережу рекуперативне гальмування; б режим противмикання; в режим електродинамічного гальмування. Механічні характеристики і регулювання швидкості двигуна при шунтуванні якоря.