29205

Тактика следственного эксперимента

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

СЭ могут быть нескольких видов: эксперимент по установлению возможности восприятия какого либо факта или явления по установлению возможности совершения какого либо действия эксперимент по установлению возможности существования какого либо явления эксперимент по установлению отдельных элементов механизма события. эксперимент по установлению механизма образования отдельных следов события общий порядок производства СЭ предусмотрен ст.

Русский

2013-08-21

30.5 KB

14 чел.

Тактика следственного эксперимента.

СЭ - это следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов, с целью проверки собранных по делу доказательств, получения новых доказательств, проверки и оценки следственных версий о возможности существования тех или иных фактов, имеющих значение для дела.

Судебный эксперимент – процессуальное действие, осуществляемое на стадии судебного следствия. Оно алогично по содержанию следственному эксперименту, отличается только кругом участников, куда входит: состав суда, стороны, свидетели, потерпевшие, эксперты и специалисты, и условиями проведения.

Цели следственного эксперимента:

 1.  проверка и уточнение собранных по делу доказательств
 2.  проверка версий следователя
 3.  получение новых доказательств
 4.  установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

СЭ могут быть нескольких видов:

 1.  эксперимент по установлению возможности восприятия какого - либо факта или явления
 2.  по установлению возможности совершения какого- либо действия
 3.  эксперимент по установлению возможности существования какого – либо явления
 4.  эксперимент по установлению отдельных элементов механизма события.
 5.  эксперимент по установлению механизма образования отдельных следов события

общий порядок производства СЭ предусмотрен ст. 83 УПК:

 •  участие понятых
  •  возможность участия подозреваемого/ обвиняемого
  •  возможность участия специалиста
  •  запрещение производства эксперимента, унижающего достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружающих или создающих опасность для их здоровья, а так же эксперименты, нарушающие общественную безопасность и нормы нравственности, которые могут нанести существенный вред государственному или общественному имуществу, а так же имуществу граждан.
  •  Составление протокола, в котором подробно излагаются условия, ход и результаты.
  •  Возможность производства измерений, фотографирования, составления планов, чертежей, графиков, то есть сопутствующих протоколу документов.

Тактические приемы следственного эксперимента.

 1.  повторение опытов в одних и тех же условиях, в целях усиления достоверности результатов.
 2.  повторение опытов с изменением условий
 3.  проводить опыты в схожих условиях

+ дополнительные:

 1.  контрольные опытные действия с другими исполнителями
 2.  расчленение опытов по этапам при сложных следственных экспериментах
 3.  перемена места нахождения участников, когда опыты проводятся на значительном расстоянии различных участников друг от друга.

СЭ проводится в 4 этапа:

 1.  подготовка к СЭ
 2.  производство СЭ
 3.  фиксация хода и результатов СЭ
 4.  оценка результатов СЭ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33058. Процес абстрактного, логічного мислення 14.88 KB
  Процес пізнання завжди починається з безпосереднього живого споглядання тобто з безпосередньої взаємодії людини в практичній діяльності з предметами і явищами. Основні формичуттєвого пізнання: ♦ відчуття; ♦ сприймання; ♦ уявлення. Першою і початковою формою і джерелом чуттєвого пізнання є відчуття. Тому сприймання це така форма чуттєвого пізнання коли у свідомості людини відбувається цілісне відображення зовнішнього матеріального предмета з усією сукупністю його властивостей якостей сторін які відображені у відчуттях.
33059. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції 13.72 KB
  Поняття світогляду його специфіка структура функції Отже світогляд це сукупність поглядів оцінок принципів що визначають найзагальніше усвідомлення розуміння світу місця в ньому людини а також ціннісні орієнтації людей їх життєві позиції. Світогляд як складне духовне явище поєднує в собі переконання ідеали цілі мотиви поведінки інтереси ціннісні орієнтації принципи пізнання моральні норми естетичні погляди тощо. Структура світогляду залежить від певних чинників. Залежно від співвідношення інтелектуального та емоційного...
33060. Предмет і специфіку філософії 13.27 KB
  Методологічна функція полягає в тому що філософія виступає як загальне вчення про метод і як сукупність найбільш загальних методів пізнання і освоєння дійсності людиною. Прогностична функція філософії формулювання в її рамках гіпотез про загальні тенденції розвитку матерії і свідомості людини і світу. Критична функція філософії.
33061. Зародження філософії 15.38 KB
  Зародження філософії історично співпадає з виникненням зачатків наукового знання з появою громадської потреби в цілісному переконанні на світ і людину у вивченні загальних принципів буття і пізнання. онтос буття суще вчення про буття чи про першооснови усього сущого : проблема буття розуміється тут в універсальному всеосяжному сенсі чому є щось а не ніщо одне з перших філософських питань аналізуються буття сам принцип існування небуття чи можливе неіснування ніщо буття матеріальне природа і ідеальне ідея думка...
33062. Співвідношення філософії та науки 15.18 KB
  Порівняння пізнавальних можливостей філософії і конкретних наук зясування місця філософії в систему людських знань має давні традиції в європейській культурі. Ще в античності Платон і Арістотель намагалися розмежувати особливості науки і філософії. При цьому теоретична міць філософії прагнення логічно обгрунтувати знання висловити його в теоретичній формі виявлялася несумірної з можливостями конкретних наук що давало підстави протягом довгих століть від Аристотеля до Гегеля вважати філософію наукою наук .
33063. Джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавньої Індії 59.26 KB
  Джерела провідні ідеї та напрями філософії Стародавньої Індії Зародки філософського мислення Індії сягають у глибоку давнину середина І тис. Канонічним духовним джерелом Стародавньої Індії є Веди із їх назвою споріднено наше слово відати знати записані на листях пальми приблизно за 1. Таким чином вже у найдавніших духовних джерелах Стародавньої Індії йдеться про фундаментальні моральні ідеї про певне осмислення становища людини у світі про різні шляхи звільнення від кармінних законів долі найкращим з яких є шлях дійового...
33064. Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю 57.41 KB
  Давньокитайська філософія порівняно з давньоіндійською виглядає стрункішою, деталізованішою (аж до нумерології та побудови вичерпних систем комбінаторики подвійних символічних елементів світобудови) та більше зануреною у глибину суперечливого, парадоксального мислення.
33065. Натурфілософія 13.62 KB
  ntur природа філософія природи умоглядне тлумачення природи що розглядається в її цілісності що спирається на абстрактні поняття що виробляються в ході виникнення і розвитку філософії. фюсис природа або фюсиологами а перші філософські трактати як правило були присвячені дослідженню природи її пристрої трактати Про природу були написані і Фалесом і Гераклитом і Анаксимандром і Анаксименом і Парменидом. філософія ще не існувала окремо від пізнання природи а знання про природу окремо від філософії. У центрі уваги усієї...
33066. Філософія Сократа 15.29 KB
  Платон. Платон 427347 рр. Учень Сократа Платон у 397 р. Платон долає проблему що зафіксована Сократом завдяки створенню гіпотези про існування специфічних предметів відмінних від речей навколишнього світу.