29205

Тактика следственного эксперимента

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

СЭ могут быть нескольких видов: эксперимент по установлению возможности восприятия какого либо факта или явления по установлению возможности совершения какого либо действия эксперимент по установлению возможности существования какого – либо явления эксперимент по установлению отдельных элементов механизма события. эксперимент по установлению механизма образования отдельных следов события общий порядок производства СЭ предусмотрен ст.

Русский

2013-08-21

30.5 KB

14 чел.

Тактика следственного эксперимента.

СЭ - это следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов, с целью проверки собранных по делу доказательств, получения новых доказательств, проверки и оценки следственных версий о возможности существования тех или иных фактов, имеющих значение для дела.

Судебный эксперимент – процессуальное действие, осуществляемое на стадии судебного следствия. Оно алогично по содержанию следственному эксперименту, отличается только кругом участников, куда входит: состав суда, стороны, свидетели, потерпевшие, эксперты и специалисты, и условиями проведения.

Цели следственного эксперимента:

 1.  проверка и уточнение собранных по делу доказательств
 2.  проверка версий следователя
 3.  получение новых доказательств
 4.  установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

СЭ могут быть нескольких видов:

 1.  эксперимент по установлению возможности восприятия какого - либо факта или явления
 2.  по установлению возможности совершения какого- либо действия
 3.  эксперимент по установлению возможности существования какого – либо явления
 4.  эксперимент по установлению отдельных элементов механизма события.
 5.  эксперимент по установлению механизма образования отдельных следов события

общий порядок производства СЭ предусмотрен ст. 83 УПК:

 •  участие понятых
  •  возможность участия подозреваемого/ обвиняемого
  •  возможность участия специалиста
  •  запрещение производства эксперимента, унижающего достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружающих или создающих опасность для их здоровья, а так же эксперименты, нарушающие общественную безопасность и нормы нравственности, которые могут нанести существенный вред государственному или общественному имуществу, а так же имуществу граждан.
  •  Составление протокола, в котором подробно излагаются условия, ход и результаты.
  •  Возможность производства измерений, фотографирования, составления планов, чертежей, графиков, то есть сопутствующих протоколу документов.

Тактические приемы следственного эксперимента.

 1.  повторение опытов в одних и тех же условиях, в целях усиления достоверности результатов.
 2.  повторение опытов с изменением условий
 3.  проводить опыты в схожих условиях

+ дополнительные:

 1.  контрольные опытные действия с другими исполнителями
 2.  расчленение опытов по этапам при сложных следственных экспериментах
 3.  перемена места нахождения участников, когда опыты проводятся на значительном расстоянии различных участников друг от друга.

СЭ проводится в 4 этапа:

 1.  подготовка к СЭ
 2.  производство СЭ
 3.  фиксация хода и результатов СЭ
 4.  оценка результатов СЭ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36640. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 171.1 KB
  Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. При цьому необхідно врахувати те що підвищення якості продукції задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Тому вирішувати її традиційними методами тобто лише шляхом контролю якості готової продукції практично не можливо.
36641. Економічна теорія 1.56 MB
  Попри певну обмеженість вчення досягненням фізіократів було те що вони вперше походження багатства повязали не зі сферою обміну а зі сферою виробництва. Найважливішим внеском класичної політекономії в економічну науку вважається остаточне перенесення аналізу зі сфери обігу до сфери виробництва. Маркс доводив неспроможність капіталізму та сформулював його основну суперечність що існує між суспільним характером виробництва та приватною формою привласнення доходів. відома як Велика депресія виявила що вільна некерована економіка не...
36642. Вироби на основі будівельного вапна 265.5 KB
  Вимоги ДСТУ на випуск силікатної цегли. Технологічна схема виробництва силікатної цегли. Переваги силікатної цегли Екологічність Силікатна цегла виготовлений з екологічно чистої натуральної сировини вапна і піску за технологією знайомої людству кілька десятиліть. Вартість силікатної цегли нижче ніж у його керамічних аналогів За техніко економічними показниками він значно перевершує глиняна цегла.
36643. Процесуальне право 1022 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права – це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у зв’язку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ. Цивільний процес – це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...
36644. Фінансовий аналіз, короткий конспект лекцій 469 KB
  Перехід до ринкової економіки юридичне визначення діяльності підприємства в умовах різних форм власності викликає необхідність високої компетенції в бізнесі. Для того щоб зберегти ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції будьякому виробникові можливо лише за умови прийняття адекватних ситуації ефективних управлінських рішень а для обґрунтованості цих рішень виробник має володіти об’єктивною інформацією про фінансовий стан підприємства мати оцінку фінансових результатів його діяльності. Отже досягнення стабільного фінансового стану...
36645. Українська літературна мова 583 KB
  Функції мови. Функції мови. Лексичні норми сучасної української мови в професійному мовленні. Лексичне значення мови.
36646. Платіжні системи України 439 KB
  Основні визначення та правова основа діяльності платіжних систем Невідємним спеціалізованим елементом практично всіх економічних операцій що стосується передачі грошової вартості в обмін на товар послугу або фінансовий актив є платіжні системи. Платіжну систему можна представити у вигляді системи механізмів які служать для переказу грошових коштів між субєктами господарювання для розрахунку за платіжними зобовязаннями що виникають між ними. Такі системи можна класифікувати за різними характеристиками та ознаками. Виходячи з того яку...
36647. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 320.5 KB
  команда POINT точка команда XLINE конструкційна пряма команда LINE відрізок команда ARC дуга команда PLINE полілінія команда MLINE млінія команда CIRCLE коло команда ELLIPS еліпс команда POLYGON багатокутник команда RECTANG прямокутник команда SPLINE сплайн команда ВHATCH штриховка замкненого контуру команда MTEXT мультитекст. команда _END OF кінцева крапка команда _MID OF середина команда _INT OF перетин команда _APPINT OF уявний перетин команда _CEN OF...
36648. Предмет конституційного права 303 KB
  Предметом правового регулювання конституційного права України є суспільні відносини які виникають і діють у процесі здійснення влади. Конституційні норми закріплюють устрій України як незалежної держави яка цілком самостійно вирішує всі справи як всередині країни так і за її межами. Таким чином конституційне право України є одним із найважливіших засобів забезпечення повновладдя народу України в політичній економічній і соціальнокультурній сферах його життєдіяльності.