29213

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Осмотр места происшествия как следственное действие является важным средством получения информации о расследуемом преступлении. От его качества во многих случаях зависит успех расследования поскольку полученная при осмотре места происшествия может носить доказательственный характер. Участок местности или помещение в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления называется МЕСТОМ ПРОИСШЕСТВИЯ.

Русский

2013-08-21

28 KB

3 чел.

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ - неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события.

Осмотр места происшествия как следственное действие является важным средством получения информации о расследуемом преступлении. От его качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку полученная при осмотре места происшествия может носить доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, полученные в результате осмотра, невозможно получить из других источников.

Участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления, называется МЕСТОМ ПРОИСШЕСТВИЯ.

При этом подразумевается, что преступление могло быть совершено как в месте его обнаружения, так и в другом месте.

В отличие от места происшествия МЕСТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ считается район совершения преступления или наступления преступного результата, следы которого могли быть обнаружены и вне этого района.

ЦЕЛИ осмотра заключаются в обнаружении следов преступления и других вещественных доказательств, в выяснении обстановки и иных обстоятельств, имеющих значение для дела (ст.178 УПК РСФСР).

Определяя в целом ЗАДАЧИ осмотра можно сказать, что они состоят в собирании и исследовании доказательств.

ОБЩЕЙ ЗАДАЧЕЙ осмотра места происшествия является установление механизма происшествия во всех деталях, то есть ответить на вопрос о том, что именно и каким образом произошло на месте происшествия.

Общая задача осмотра места происшествия разбивается на ряд ЧАСТНЫХ задач:

- изучение и фиксация обстановки осмотра места происшествия;

- установление характера воздействия преступника на окружающую среду;

- обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника;

- выявление преступника и мотивов преступления;

- установление причин и условий, способствующих совершению преступлений;

- получение необходимых данных для осуществления последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

ОБЪЕКТАМИ ОСМОТРА места происшествия являются:

- место, с которым связано представление о происшествии, т.е. участок местности или помещение;

- обстановка места происшествия;

- труп;

- следы преступления и преступника;

- иные предметы или документы, находящиеся на месте происшествия.

Осмотр места происшествия может быть ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ (проводится впервые), ПОВТОРНЫМ (осмотр уже изученного места происшествия, при этом объектами исследования могут быть уже не все, а лишь отдельные элементы места происшествия) и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ (направлен на изучение конкретных объектов, которые по каким-либо причинам не были осмотрены при первоначальном осмотре).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64786. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНУ З ЗАДАНИМ ВМІСТОМ КИСНЮ 189 KB
  У сучасних умовах перед підприємствами-виробниками і переробниками титану стоїть завдання зниження вартості титанової продукції шляхом удосконалення технологій одержання й переробки титану а також впровадження нових високоефективних технологій.
64787. КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ 296.5 KB
  Проблеми інституту покарання в умовах розбудови правової держави в Україні привертають до себе увагу не тільки фахівців але й широкого загалу. Перш ніж у людини зявилася перша іскра уразумения чому і для чого існує покарання вказував...
64788. Підвищення технічного рівня гідроагрегату обертання шляхом удосконалення гідравлічної системи керування 1.17 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити принципову схему гідроагрегату верстата для намотування обмоток електродвигунів; розробити математичну модель робочого процесу гідроагрегату обертання на основі декомпозиції його на складові...
64789. Засоби захисту й реалізації конституційних трудових прав працівників 167 KB
  Основним пріоритетом правової, соціальної, демократичної держави є ефективне забезпечення реалізації й захисту прав та свобод людини і громадянина, а також приведення їх у відповідність з європейськими та світовими стандартами.
64790. Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників 199 KB
  Україна спроможна забезпечити якісну освіту своїх громадян завдяки активній участі у глобалізаційних процесах, інкорпорації до інформаційного суспільства, інтеграції в світову спільноту, стабільному науково-технічному прогресу...
64791. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ЖИРУ ТА ВІТАМІНУ Е В РАЦІОНІ 692 KB
  Особливо це стосується впливу енергетичного живлення та рівня вітаміну Е в раціоні на функціональний стан і резистентність організму перепелів систему травлення та рівень обмінних процесів. Цим зумовлена науковопрактична актуальність поглибленого дослідження...
64792. ВЗАЄМНА ДИФУЗІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ В ЛОКАЛЬНО-НЕОДНОРІДНИХ ПОТРІЙНИХ СПЛАВАХ 4.04 MB
  Виділення найраціональнішого методу визначення матриці коефіцієнтів дифузії для потрійних систем який значно спрощує експеримент є досить актуальною проблемою теорії дифузії. Тому оцінка точності методик визначення матриці коефіцієнтів дифузії для потрійних систем...
64793. БІОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДРОЩУВАННЯ ЛИЧИНОК КОРОПОВИХ РИБ ЗА ОБМЕЖЕНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ “СКВИРАСІЛЬРИБГОСП”) 498.5 KB
  В цьому випадку вирощувальні стави наповнюються водою ранньою весною і не забезпечують необхідних технологічних умов для ефективного вирощування рибопосадкового матеріалу безпосередньо від €œзаводських личинок тому що до цього моменту у вирощувальних ставах вже накопичується...
64794. Організаційно-економічний механізм оцінки ділової репутації промислового підприємства 335.5 KB
  Процеси приватизації, вторинного перерозподілу власності, утворення нових і переформування крупних корпоративних структур, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність врахування вартості ділової репутації під час оцінки вартості підприємств як цілісних майнових комплексів.