29241

Место и роль науки в культурном процессе

Доклад

Культурология и искусствоведение

Для науки характерен системный подход к исследованию объекта. По характеру и методу исследования она делится на: естественные науки общественные науки: технические науки. В структуре науки выделяются два уровня организации знания.

Русский

2013-08-21

28.5 KB

1 чел.

Место и роль науки в культурном процессе

Наука — это сфера человеческой деятельности, целью и содержанием которой является познание мира как единой системы на основе экспериментов и рациональных суждений.

Для науки характерен
системный подход к исследованию объекта. Одним из ключевых моментов определения специфики научного знания является наличие метода познавательной деятельности, метода познания, который с необходимостью должен носить объективный характер.

Наука имеет достаточно объемную структуру.

По характеру и методу исследования она делится на:

— естественные науки,
— общественные науки:
— технические науки.

В структуре науки выделяются два уровня организации знания.

эмпирический (от гр. empeira — опыт) — его основная задача заключается в том, чтобы выводить все знания из чувственного опыта;
теоретический — фиксирует получаемые знания в форме осмысления принципов, законов и научных теорий, в которых с помощью понятийного мышления раскрывается сущность познаваемых объектов и явлений.

    
Наука относится к сфере духовного производства и в конечном итоге необходима для того, чтобы направлять и регулировать практическую деятельность человека.

    Проблема нравственной ответственности ученого за свою деятельность имеет глубокие исторические корни. Но именно сегодня в силу огромного влияния науки на все сферы жизни людей, на их элементарное выживание эта ответственность многократно усиливается . Деятельность современного ученого должна соизмеряться с принципами гуманизма и нормами общечеловеческой морали.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16104. Право соціального забезпечення 2.21 MB
  У навчальному посібнику на основі чинного законодавства України та відповідно до програми курсу «Право соціального забезпечення» розглядаються питання правового регулювання соціального захисту громадян в Україні.
16105. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин 168 KB
  Г. В. Пасічник М С. Хруппа В. М. Жмінько та ін. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин: Метод. рекомендації. К.: РВВ МВС України 2000. 35 с. У методичних рекомендациях дано кримінолопчне визначення понят
16106. Українська державність у 1917-1919рр 1.57 MB
  У книзі висвітлюється історія формування, розвитку та падіння першої у XX ст. Української держави, пов’язаних з цим соціальних процесів, культурних перетворень та політичних подій. Головна увага приділяється розгляду періоду гетьманування П. Скоропадського, під час якого Україна перетворилася на справжній державний органам з усіма властивими йому ознаками та атрибутами
16107. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник 167 KB
  Забезпечення належного громадського порядку в країні, який відповідав би вимогам сучасного періоду, є однією з важливих функцій держави. У здійсненні цієї функції беруть участь всі державні органи, посадові особи та громадяни. Важлива роль у забезпеченні виконання цієї функції відводиться органам внутрішніх справ, для яких, згідно з їх правовим положенням, громадський порядок в країні - є головне завдання
16108. Кримінальне право України 2.01 MB
  Як самостійна галузь права кримінальне право являє собою сукупність юридично закріплених норм, що визначають загальні принципи, умови і підставу кримінальної відповідальності й покарання, а також встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які види та межі покарань застосовуються до осіб, що їх вчинили
16109. Основи адміністративного менеджменту 3.21 MB
  Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливості адміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління, питання прийняття стратегічних рішень. Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина, США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою. Розглянуто перспективи формування української школи державного адміністрування.
16110. Комерційне право 2.84 MB
  Книга загострює увагу на найбільш актуальних проблемах підприємництва, спрямована на поєднання в процесі навчання теорії і практики. Практикум містить методичні вказівки для підготовки та проведення занять з курсу «Комерційне право», практичні поради, ситуаційні завдання, основою яких є реальні судові прецеденти...
16111. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 2.72 MB
  Аналізуються загальні положення кримінально-правової кваліфікації - її поняття, підстави та принципи, а також питання кваліфікації окремих типів діянь, передбачених Кримінальним кодексом України - кваліфікації злочинів, з урахуванням стадії їх вчинення, вчинених у співучасті, множинності злочинів тощо.
16112. Історія держави і права зарубіжних країн 1.63 MB
  Держава і право Стародавнього Єгипту. Держава і право Стародавньої Греції. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Англії. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права у Німеччині. Держава і право США.