29248

Понятие культурной самоидентичности

Доклад

Культурология и искусствоведение

Современные глобальные проблемы есть следствие логическое продолжение глубокой структурной несогласованности человеческой субъективности кризиса его самоидентичности. Распад социальной системы начинается с распада социальных связей и разрушения социальных субъектов кризиса их личностных ценностных ориентации и утраты самоидентичности. Проблема самоидентичности является стержнем ядром всей социальной проблематики.

Русский

2013-08-21

32 KB

26 чел.

Понятие культурной самоидентичности.

    Культурная идентификация – это процесс становления индивида в культуре или процесс приспособления, осознание особенностей своей культуры, оценка культуры с точки зрения истории.

    Проблема самоидентификации человека относится к одной из главных проблем современного общества, в конце XX в. столкнувшегося с неизбежностью и остротой их решения в глобальном масштабе. Современные глобальные проблемы есть следствие, логическое продолжение глубокой структурной несогласованности человеческой субъективности, кризиса его самоидентичности.


     Распад социальной системы начинается с
распада социальных связей и разрушения социальных субъектов, кризиса их личностных ценностных ориентации и утраты самоидентичности.
    Проблема самоидентичности является стержнем, ядром всей социальной проблематики. Обсуждение проблемы должно исходить из осмысления базовой идентичности, прояснения природы «я». Что есть «я»?, для чего «я»? - необходимый и вечный вопрос философствующего мышления. Вне этого вопроса невозможно сконструировать ни собственного представления о мире, ни, тем более, представления о своем месте и предназначении в нем.


     Процесс самоидентификации современного человека понимается как
поиск человеком некоего очищенного от социума содержания собственной жизни, как «желание очной ставки с самим собой». Это приобретает сегодня необычайную остроту  в связи с тем, что на него наложила свой отпечаток культура модерна и постмодерна - культура в полном смысле массового общества.

     Самоидентификация - это комплексная деятельность человека по самоопределению, результатом которой является тождество человека с самим собой. Тождество предполагает соотнесение себя как «я» с истинным образом «я». Следовательно, самоидентификация, являясь процессом выработки образа «я», предполагает представление об истинном и ложном «я». Это представление рождается в процессе самоопределения, поиске самоидентичности.

    Для того чтобы человеку выжить в мире и удовлетворить законные процессы своего разума, человек должен помимо последовательности, достичь состояния соответствия. Сознание должно верно отражать внешний мир, других субъектов и собственное «я» человека Ясно, что отношение к самому себе особенно важно для достижения личностной идентичности, или самоидентичности.


     Понятия самоидентификации, самоидентичности, самоопределения, самосознания тесно связаны.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52733. Створення виховної системи навчального закладу 784.5 KB
  Коменський На першому етапі створення та впровадження виховної системи була проведена робота щодо вивчення стану виховної роботи у школі зроблено аналіз досягнень та недоліків творчою групою опрацьовано літературу з питань педагогіки та психології виховного процесу на педрадах та засіданнях методоб’єднань класних керівників обґрунтовано актуальність та необхідність системного підходу до питань виховання та навчання учнів. Досить неординарним є контингент учнів нашої школи додаток 2: майже 50 учнів належать до соціально незахищених...
52734. Робота з обдарованими дітьми в умовах сільської малокомплектної школи 171.5 KB
  Науково обґрунтований підхід до процесу побудови педагогічної технології виховання інтересу в учнів до занять фізичною культурою та спортом дає змогу вчителям фізичної культури тренерам класним керівникам шкільним психологам батькам всебічно зрозуміти суть і причини явищ і процесів у розвитку масового охоплення школярів оздоровчою і фізкультурноспортивною діяльністю через самостійні заняття відвідування спортивних секцій груп ЗФП участі в спортивних змаганнях. У період навчання у школі в учнів розкриваються творчі здібності та...
52735. ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ У КОНТЕКСТІ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 1.22 MB
  Існують три рівні інтеграції змісту навчального матеріалу: Отже одним із шляхів підвищення якості освіти є впровадження у практику викладання бінарних та інтегрованих занять особливо з дисципліни Іноземна мова за професійним спрямування які є складовою нормативної частини типових навчальних планів підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах І ІІ рівнів акредитації усіх спеціальностей і можлива інтеграція англійської мови із дисциплінами професійноорієнтованого спрямування. Але такий шлях використання міждисциплінарних...
52736. Формування соціальної активності підлітків через використання виховного педагогічного потенціалу спадщини В.Сухомлинського 103.5 KB
  Сухомлинський А яким бути саме мені Ким бути Як жити Як бути корисним людям Які якості треба виховувати в собі сьогодні щоб комфортно почуватися в житті завтра Якою має бути особистість XXI сторіччя Ці питання соціалізації й самореалізації особистості – є найактуальнішими питаннями сьогодення. Соціальну активність особистості ще можна визначити як якість її зв’язків із суспільством. Від соціальної активності особистості залежить як правило і її соціальна мобільність. Під його керівництвом у Павлиській школі було...
52737. Створення ситуації успіху в навчальній діяльності школярів 378.5 KB
  Створення ситуації успіху в навчальній діяльності школярів – це проблема до якої все частіше звертається сучасна педагогічна наука. Провівши огляд та аналіз літератури з теми Створення ситуації успіху на уроках стверджую що обрана тема є актуальною для освіти залишається лише допомогти дитині в період формування її особистості ні в якому разі не позбавляти школяра чекання завтрашньої радості віри у свої можливості...
52738. Формування творчої особистості молодшого школяра через використання інтерактивних технологій на уроках читання у початкових класах 69.5 KB
  В теорії і практиці навчання особливо гостро стоїть питання про розвиток творчих здібностей учнів. Під час такого діалогу важливо навчити кожну дитину розмірковувати гнучко підходити до розв’язання проблем знаходити нові оригінальні рішення для того щоб відчути задоволення від навчання. Зацікавленість є ефективним засобом успішного навчання необхідною умовою досягнення позитивних наслідків. Ефективне навчання неможливе без активізації пізнавальної діяльності розвитку творчих здібностей.
52739. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок молодших школярів на уроках читання 165 KB
  Розвиток мовленнєвокомунікативних умінь та навичок учнів на нетрадиційних уроках читання. Формування зв’язного мовлення та навичок міжособистісного спілкування у процесі роботи з художнім текстом Уроки читання має великі можливості для реалізації мети розвитку комунікативної культури дітей. На уроках читання та позакласного читання учні вчаться усвідомлювати фактичний зміст твору переказувати прочитане виділяти основних персонажів обговорювати оповідання та стисло висловлювати своє ставлення до нього.
52740. Компетентностный подход к формированию личности средствами проектных технологий 470.5 KB
  Использование проектного метода делает студента самостоятельным приспособленным к жизни умеющим ориентироваться в разнообразных ситуациях способствует развитию познавательных творческих навыков умений самостоятельно конструировать свои знания умений ориентироваться в информационном пространстве; развитию критического мышления навыков информационной деятельности. Концепция компетенции выходит за рамки квалификации и представляет компетенцию как комбинацию знаний умений навыков и отношений соответствующих определенному содержанию...