29362

Генерация объектного кода по семантическому дереву

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Существует 3 формы объектного кода1. Чтобы показать процесс генерации кода можно рассмотреть теоретическую вычислительную машину с одним сумматором и неограниченной памятью.Генерация кода осуществляется для программы представленной в некоторой внутренней форме наиболее удобной из которых для генерации кода является список тетрад.

Английский

2013-08-21

52.5 KB

3 чел.

30) Генерация объектного кода по семантическому дереву.

Существует 3 формы объектного кода
1. последовательность команд, загруженных в фиксированные ячейки памяти
2. последовательность перемещенных машинных команд
3. программа на языке ассемблера
Объектный код в компиляторах (К) может формироваться как в двоичном виде, т.е. в виде кодов (1,2), так и в символьном виде (на языке ассемблера) (3). Пусть объектный код формируется в символьном виде. Чтобы показать процесс генерации кода, можно рассмотреть теоретическую вычислительную машину с одним сумматором и неограниченной памятью. Предположим, что сумматор может выполнять 4 арифметические операции (+,-,*,/), а в целом система команд также включает еще 2 команды: загрузки сумматора из памяти и сохранение результатов в память.
Для упрощения будем считать, что 
объектная программа формируется в символьном виде, а каждая переменная представляется своим именем, а не указателем, на соотв. ячейку памяти.
Систему команд такой машины можно представить следующим образом:

При выполнении любой из первых двух команд содержимое источника копируется в приемник, а при выполнении оставшихся 4 команд, содержимое ячейки памяти не изменяется.
Генерация кода осуществляется для программы, представленной в некоторой внутренней форме, наиболее удобной из которых для генерации кода является 
список тетрад.

Основная идея метода заключается в следующем: 
В процессе 
генерации кода, каждой вершине xi семантического дерева сопоставляется цепочка кода α(xi). При этом эта кодовая цепочка формируется путем объединения кодов цепочек, приписанных потомкам вершины xi. Xi1 – левый потомок, xi2 – правый потомок.
Процесс 
генерации кода осуществляется от листьев дерева к его корню, таким образом, что корню будет приписана итоговая цепочка кода. При таком подходе, процесс генерации кода может быть объединен с процессом восходящего грамматического разбора. Т.е. по мере распознавания отдельных конструкций программы, вызывается не только семантика программы, но и программы генерации кода для этих конструкций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25151. Поняття трансцедентальної філософії у Канта 28.5 KB
  Виокремлює три здатності людської душі яким відповідають три його критики – здатність пізнання критика чистого розуму здатність бажання критика практичного розуму здатність до почуття задоволення і незадоволення критика здатності до судження. В пізнанні не наше уявлення узгоджується з предметом а предмет узгоджується з нашим уявленням тобто людина сама конструює предмет свого пізнання. Трансцедентальне –всяке пізнання яке займається не стільки предметами скільки видами нашего пізнання предметів оскільки це пізнання є можливим...
25152. Проблема інтерсуб’єктивності в сучасній філософії 27 KB
  Проблема інтерсуб’єктивності в сучасній філософії Інтерсуб’єктивність – умова взаємодії та передачі знання; значимість пізнавального досвіду однієї людини для іншої. Інтерсуб’єктивність як спільний досвід.
25153. Структуралістська парадигма в сучасному пізнанні 29 KB
  уявлення про позасвідомий характер структури Струкутра – інваріантно – статичне ціле утворене взаємозв’язком його елементів таким чином що кожний залежить від інших і може з’явитися лише завдяки відношенням з іншими елементами. Для структури характерним є кінцева кількість складових і правил їх комбінування які піддатні систематизації і інвентаризації. Дихотомія структури і твору: структура мова знаходиться в конфлікті з твором мовленням який є продуктом індивідуального акту волі і розуму. Примат структури над елементами людина – лише...
25154. Вірогідне та достовірне знання 28.5 KB
  В науковому пізнанні поняття достовірне знання виконує дві основні функції: оціночну та методологічну. Оціночна функція поняття достовірність як показано в роботі Об’єктивне знання К.Поппера полягає у визначенні відношення одного знання до іншого.
25155. Концепця негативної діалектики 30.5 KB
  Концепця негативної діалектики Негативна діалектика термін Теодора Адорно – назва методології що функціонувала як критика до тенденцій схильного до універсалізації раціонального розуму Просвітництва зокрема того який знаходить свій вияв у процесі діалектичного розв’язання. Термін вперше з’являється в друці в 1966 році в книзі Адорно €œНегативна діалектика€. Адорно: розв’язання діалектичного протиставлення Ф. Адорно критично називає таке опосередкування €œмисленням ідентичності€.
25156. Російська релігійна філософія. Принципи всеєдності 31.5 KB
  Тому осягаючи істину в своїй теоретичній діяльності пізнаючий суб’єкт має брати суще не тільки в його даній дійсності але і в його цілісності універсальності тобто прагнути до пізнання всього у всьому€ в розвиваючій ся в полярних визначеннях€ єдності. Безумовна єдність€ як досконалий синтез істини добра і краси0 осягається за Соловйовим лише засобами цілісного знання€. За своєю структурою цілісне знання є органічною єдністю синтезом таких 3х необхідних компонентів як теологія філософія і досвідна наука. Тільки такий...
25157. Підсумкова робота Йєнського періоду творчості 34.5 KB
  тотожність буття та мислення – світ як прояв ідеї поняття Духа – процес самопізнання Абсолютною Ідеєю самої себе і процес породження дійсності тобто в феноменології розглядається еволюція людської свідомості розробка і реалізація принципу історизму формування ідеї тріадичності теза антитеза синтез істина як процес діалектика володаря і раба Абсолютна ідея в своєму розвитку проходить три етапи: розвиток ідеї у власному лоні в стихії чистого мислення€ Логіка розвиток ідеї у формі інобуття тобто в формі природи Філософія...
25158. Ідеалізація та ідеальні обєкти в науковому пізнанні 37.5 KB
  Ці предмети існують поза і незалежно від суб'єкта що пізнає і відображаються їм за допомогою органів почуттів мислення й мови. Вони називаються ідеалізованими об'єктами а процес їхнього створення ідеалізацією. Ясно що створення ідеалізованого об'єкта необхідно містить у собі абстракцію відволікання від ряду сторін і властивостей досліджуваних конкретних предметів. Але якщо ми обмежимося тільки цим те ще не одержимо ніякого цілісного об'єкта а просто знищимо реальний об'єкт або ситуацію.
25159. Суспільно-культурологічні засади еліністично-римської філософії, її періодизація 30.5 KB
  В стоїцизмі знаходить своє обґрунтування натурфілософія епохи еллінізму. Необхідно обґрунтувати ідеал внутрішньої свободи відбувається обґрунтування становища людини в новому світі світі монархії деспотичний режим. Але система обґрунтування в різних школах була різна. Головна задача філософії – обґрунтування та досягнення щастя людини.