29439

Оценка наукоемкости отраслей национальной экономики

Доклад

Макроэкономика

Оценка наукоемкости отраслей национальной экономики Критерии качественной оценки наукоёмких отраслей: Прогрессивность отрасли Ускоренный прилив инвестиций и рост занятых новые технологии Комплексное влияние на развитие традиционных отраслей и сферы услуг в части трансферта технологий Высокая конкурентоспособность выпускаемой продукции Тесная взаимосвязь наукоёмких отраслей с соотв.Динамичность перечня наукоёмких отраслей их зависимость от степени зрелости базовых технологий цикла развития отрасли. 2 подхода определения перечня наукоёмких...

Русский

2013-08-21

13.72 KB

9 чел.

5. Оценка наукоемкости отраслей национальной экономики

Критерии качественной оценки наукоёмких отраслей:

  1. Прогрессивность отрасли
  2. Ускоренный прилив инвестиций и рост занятых, новые технологии
  3. Комплексное влияние на развитие традиционных отраслей и сферы услуг в части трансферта технологий
  4. Высокая конкурентоспособность выпускаемой продукции
  5. Тесная взаимосвязь наукоёмких отраслей с соотв. научными и технологич. направлениями

6.Динамичность перечня наукоёмких отраслей, их зависимость от степени зрелости, базовых технологий, цикла развития отрасли.

Показатели колич. оценки:

Наукоёмкость на основе затрат на НИОКР = затраты на НИОКР/общий объём продаж

Наукоёмкость на основе занятости в НИОКР = число научно-технических работников/общая численность занятых в отрасли

М. б. и др. колич. Показатели:

  1. Величина добавленной стоимости
  2. Технический уровень
  3. Патентоспособность
  4. Прогрессивность технологий и т.д.

2 подхода определения перечня наукоёмких отраслей:

1. составить перечень наукоёмких отраслей и закрепить его законодательно

2. выделить наукоёмкую продукцию и высокотехнологичные проекты

Особенность наукоёмких отраслей – на входе – более дорогие, но качественные ресурсы, на выходе – более высокая к\способнрсть выпускаемой продукции, более высокое качество продуктов и услуг.

Одной из новых моделей управления наукоёмкими отраслями является таргетирование. Этапы: 1. Научно обосновывается круг наукоёмких отраслей, развитие которых имеет особо важное значение для роста пром-ти, сферы услуг, экологического состояния, условий труда и быта населения и т.д., т.е. т.называемое приоритетное направление. 2. Разрабатывается механизм, кот. Направлен на концентрацию фин. Ресурсов, получаемых из различных источников, и стимулирующий привлечение различных инвесторов. 3. Разрабатываются организационные подходы, обеспечивающие снижение степени риска, вложение средств д\частных предпринимателей, кот. м. разрабатывать, производить и продвигать на рынок высокотехнологичную продукцию.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22616. ВИВЧЕННЯ ПРУЖНОГО УДАРУ ДВОХ КУЛЬ 23.5 KB
  Користуючись методом найменших квадратів МНК визначити модуль пружності сталі E модуль Юнга. Дати оцінку похибки визначення модуля Юнга E за методом НК. Дати оцінку E для одного окремо взятого вимірювання вивести формулу середнього квадратичного відхилення модуля Юнга SЕ . Модуль Юнга сталі E = 20  1010 Н м2 .
22617. Вивчення коливань струни 63 KB
  Якщо у iдеально гнучкої однорiдної струни що має нескiнчену довжину i знаходиться у станi рiвноваги вiдтягнути маленьку дiлянку та потiм вiдпустити її то виникає збурення яке пересувається вздовж струни у двох протилежних напрямках утворюючи двi бiжучi поперечнi хвилi. Якщо довжина струни скiнчена то бiжучi хвилi вiдбиваються вiд її кiнцiв. Фази та амплiтуди вiдбитих хвиль залежатимуть при цьому вiд положення та засобу закрiплення кiнцiв струни.
22618. Прямі вимірювання 929.5 KB
  Щоб отримати наближені значення похибки у формулу підставляють не істинне а так зване дійсне значення вимірюваної величини. Коли мова йде про похибки то їх звичайно підрозділяють на 3 категорії: промахи систематичні похибки та випадкові похибки. Промахи або грубі похибки виникають як результат неуважності експериментатора несправності приладів різких відхилень в умовах проведення експерименту стрибок напруги в електричній мережі та таке інше. Систематичні похибки відзначаються тим що не змінюються протягом часу.
22619. Вимірювальний практикум. Механіка 23 KB
  Вступні лекції Перша лекція Друга лекція Третя лекція Вимірювальний практикум Визначення густини твердого тіла Вимірювання струмів та напруг у колах постійного струму Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму Вимірювання електрорушійної сили ЕРС та напруг компенсаційним методом Градуювання напівпровідникового датчика температури Методичні вказівки до лабораторної роботи €œЕлектронний осцилограф€ Завдання до лабораторної роботи €œВизначення питомого опору провідника€ Механіка Вивчення коливань струни Вивчення...
22620. Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму 57.5 KB
  Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму. Вимірювання невідомих опорів за допомогою мосту Уітстона. Вимірювальні магазини опорів блок гальванометрів джерело живлення набір невідомих опорівз'єднувальні провідники.1 Вона складається з чотирьох опорів R1 R2 R3 R4 утворюючих плечі мосту гальванометра G та джерела живлення U підключених відповідно до діагоналей мосту ВД та АС.
22621. Крутильний балістичний маятник 181 KB
  Визначення швидкості польоту кулі у повітрі за допомогою крутильного балістичного маятника. Макетна установка для здійснення непружної взаємодії кулі та крутильного балістичного маятника вимірювання його кута відхилення та періоду колівань металеві кулі. Як у випадку балістичного так і балістичного крутильного маятника час співудару кулі з маятником значно менший порівняно з періодом виникаючих коливань Т тобто маятник не встигає відчутно відхилитися за час співудару. Якщо під час руху маятника знехтувати моментом сил тертя то можна...
22622. Вимірювання струмів та напруг у колах постійного струму 60 KB
  Для вимірювань у колах електричного струму користуються електровимірювальними приладами які промисловість випускає у великій кількості. Найчастіше вимірювання у колах постійного струму здійснюється за допомогою приладів магнітоелектричної системи. Магнітоелектричні прилади дозволяють отримати кут повного відхилення стрілки у межах 90 100 і можуть бути використані для вимірювань тільки постійного струму.
22623. Градуювання напівпровідникового датчика температури 81.5 KB
  При вимірюванні опору постійному струму натискати кнопку K можна тільки після підключення об'єкту вимірювання.Зняти залежність опору напівпровідникового датчика від температури та побудувати графік T = f R. Наприклад як фізичний принцип за яким можна побудувати термометр широко використовується залежність опору R від температури Т. Для реєстрації незначних змін опору супутніх незначним перепадам температур потрібна апаратура високої точності а це ускладнює але не виключає зовсім застосування металів як датчиків температури.
22624. Визначення моментів інерції твердого тіла 246.5 KB
  Визначення моментів інерції твердого тіла.Експериментальне визначення параметрів еліпсоїда інерції твердого тіла. 3 Запишемо це векторне рівняння у проекціях на вісі координат з початком у точці беручи до уваги що : 4 З метою спрощення зробимо наступні позначення у рівняннях 4: 5 Вирази позначені однаковими подвійними індексами відтворюють моменти інерції тіла відносно відповідних осей наприклад ОХ ОУ ОZ тобто ті моменти інерції...