29537

Функция. Основные понятия. Графики элементарных функций

Лекция

Математика и математический анализ

Графики элементарных функций.12 найти область определения функций: 4.21 выяснить какие из указанных функций четные какие нечетные.30 выяснить какие из функций являются периодическими и определить их наименьший период Т: 4.

Русский

2013-08-21

439 KB

5 чел.

Тема: Функция. Основные понятия. Графики элементарных функций.

    В задачах 4.6-4.12 найти область определения  функций:

4.6  а);                  б);           в);     г).

4.7  а);                  б);        в);    г).    

4.8 а);        б) .  4.9 а); б).        4.10  а);    б).            

4.11  а);    б) .       4.12  а);    б) .

    В задачах 4.13-4.21, выяснить какие из указанных функций четные, какие нечетные.

4.13 .                                  4.14 .               4.15       

4.16.            4.17 .     4.18.

4.19 .                                   4.20 .                 4.21 .

    В задачах 4.22-4.30 выяснить, какие из функций являются периодическими, и определить их наименьший период Т:

4.22   4.23       4.24       4.25       

4.26   4.27    4.28  4.29           

4.30 

    В задачах 4.39-4.46 найти обратную функцию  и её область определения:

4.39           4.40            4.41          4.42 4.43   

4.44 , а); б)    4.45 если: а)            б) .

4.46  если: а) ;   б) .

Если задан график  функции , , то построение графика функции  сводится к ряду преобразований (сдвиг, сжатие или растяжение, отображение) графика : 1) преобразование    симметрично отображает график , относительно оси ; 2) преобразование  симметрично отображает график , относительно оси ;  3) преобразование  сдвигает график  по оси  на  единиц (-  вправо,  - влево); 4) преобразование  сдвигает график  по оси  на  единиц (-  вверх,  - вниз); 5) преобразование  график  вдоль оси  растягивает в  раз, если  или сжимает в раз, если ; 6) преобразование  график  вдоль оси  сжимает в  раз, если  или растягивает  в раз, если .  Последовательность преобразований при построении  графика функции  можно представить символически в виде:      .   Примечание. При выполнении преобразования  следует иметь в виду, что величина сдвига вдоль оси  определяется той константой, которая прибавляется непосредственно к аргументу , а не к аргументу .

  Графиком функции  является парабола с вершиной в точке , ветви которой направлены вверх, если  или вниз, если .

  Графиком дробно-линейной функции  является гипербола с центром в точке , асимптоты которой проходят через центр, параллельно осям координат.

  В некоторых случаях при построении графика функции целесообразно разбить её область определения на несколько непересекающихся промежутков и последовательно строить график на каждом из них. Например, при построении графика функции, в аналитическое выражение которой входит функция , следует выделить и рассмотреть отдельно промежутки, на которых выражение под знаком модуля не меняет знак.

    В задачах 4.55-4.59 построить графики элементарных функций:

4.55 a);      б);      в);        г).

4.56 a);     б);           в) 

4.57  а);   б);          в)

4.58 а) ;      б) ;       в) .

4.59  а);         б);    в).

    4.60 Построить графики следующих элементарных функций, используя правило построения графика функции  по графику :

а) , , , , ;

б) , , , ,     ;

в) , ,  ,  ,    .

г) ,  ,  ,  ,    .

    В задачах 4.61-4.64 построить графики дробно-линейных функций:

4.61 .                  4.62 .         4.63 .                         4.64 . 

    В задачах 4.65-4.81 построить графики следующих функций:

4.65.                 4.66 .      4.67 .     4.68 

4.69.         4.70.     4.71.           4.72.       

4.73.       4.80            4.81

Ответы: 4.6 а); б); в); г).  4.7 а); б);    в);  г).  4.8 а); б). 4.9 а);   б).  4.10 а); б).   4.11а)    б)   4.12 а);     б).   4.13 Нечетная.  4.14 Четная. 4.15 Ни четная, ни нечетная. 4.16 Четная.         4.17 Чётная.      4.18 Ни четная, ни нечетная.     4.19 Нечетная.  4.20 Нечетная. 4.21Чётная.    4.22  4.23.  4.24 Непериодическая.  4.25 4.26 Непериодическая. 4.27     4.28 4.29    4.30 Непериодическая.     4.39    4.40 . 4.41     4.42 .  4.43     

4.44 а); б).   4.45 а);  

б) 4.46 а);     б).         


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47907. Економіко-правовий зміст інтелектуальної власності 494.5 KB
  Найбільш важливою характеристикою власності є те що власник може використовувати її на свій розсуд і ніхто не має права законним чином використовувати цю власність без його дозволу. Інша справа об'єкт інтелектуальної власності. Що ж розуміють під терміном інтелектуальна власність Інтелектуальна власність ІВ у широкому розумінні означає закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності у виробничій науковій літературній і художній сферах. Майнові особисті немайнові права на результат творчої діяльності...
47908. Інтелектуальна власність 465 KB
  Ці та інші результати розумової праці мають назву об'єкти права інтелектуальної власності або інтелектуальна власність . Після проголошення незалежності України суттєво змінилося відношення до інтелектуальної власності. Якщо за радянських часів виключне право розпоряджатися інтелектуальною власністю належало державі то відтепер воно належить насамперед творцю цієї власності. Одним із феноменальних явищ кінця XX століття є масова поява на ринку нового виду товару інтелектуальної власності.
47909. ПОЛЬЩА У 70 – 80-Х РОКАХ ХХ СТ 164 KB
  Для покриття боргів уряд удався до короткотермінових кредитів що лише відсунуло загрозу банкрутства але не ліквідувало його. Намагаючись послабити тиск на споживчий ринок уряд удався до випробуваної політики затягування поясів . під тиском громадськості уряд прийняв рішення про умовне звільнення учасників червневих подій. А почалося все з рішення уряду ввести комерційні ціни на м'ясо щоб у такий спосіб роздобути кошти для виплати боргів західним країнам.
47910. Соціологія рекламної та ПР-діяльності 458 KB
  СФЕРА ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПОЯВИ РЕКЛАМИ План. Розглянемо соціологічні умови появи реклами. Реклама як масове явище не могла виникнути раніше ніж виникли ринок виробника товарів ринок інформаційних засобів розміщення реклами та ринок споживачів рекламованих товарів і послуг три основних фактори появи реклами як масового явища. Тому зараз коли історія ринку як елемента соціального розвитку налічує вже тисячоліття така рекламна ситуація називається рекламою на місці продажу та визначається лише як специфічна частина масових рекламних...
47911. Біохімічне обгрунтування методики занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі 369 KB
  Перше дитинство 47 років 5. Друге дитинство 812 років хлопчики 811 років дівчинки. Підлітковий пубертатний 1316 років хлопчики вік 1215 років дівчатка. Зрілий вік: I період 2235 років чоловіки 2135 років жінки.
47912. ПОНЯТТЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.41 MB
  Провідні українські експерти визнають той факт що багаторівнева економіка потребує також різноманітних видів забезпечення економічної фізичної та інших видів безпеки та організації охорони. Це дає можливість вибору для клієнтів аналізу та порівняння різних форм охоронної діяльності і в кінцевому результаті сприяє в цілому підвищенню рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні. В умовах збільшення частки приватного капіталу в економіці України розвитку малого та середнього бізнесу а також роздержавлення стратегічних об'єктів...
47913. Призначення випробувань, впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ 1.59 MB
  Призначення випробувань впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ. Слід виділити три групи завдань вирішуваних проведенням випробувань: здобуття емпіричних даних необхідних для проектування апаратури; встановлення відповідності виробу проектним вимогам; визначення граничного стану ЕА. Цілі випробувань не постійні: вони міняються на різних етапах проектування і виготовлення апаратури. Перерахуємо основні цілі випробувань ЕА : Експериментальне підтвердження теоретичних розрахунків прийнятих допущень і гіпотез заданих показників якості...
47914. Сучасний стан охорони праці в Україні. Мета та завдання дисципліни Основи охорони праці 19.12 MB
  Виявити мету та завдання дисципліни Основи охорони праціâ. Визначити правові та організаційні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні.