29613

Структурированное невключенное наблюдение в классическом социологическом исследовании. Документ наблюдения, способы обработки данных наблюдения

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Документ наблюдения способы обработки данных наблюдения. Примером невключенного наблюдения могут служить описания лондонских трущоб данное Ф. Разработка программы невключенного структурированного наблюдения. Программа наблюдения представлена всеми основными структурными элементами программы социологического исследования.

Русский

2013-08-21

24 KB

28 чел.

  1.  Структурированное невключенное наблюдение в классическом социологическом исследовании. Документ наблюдения, способы обработки данных наблюдения.

Невключенное наблюдение (иногда его называют внешним) ведет исследователь, находящийся вне объекта и старающийся свести к минимуму свое вмешательство в ход событий. Такое наблюдение практически сводится к регистрации событий.

Невключенное наблюдение, направленное на описание характера социальной атмосферы, часто применяется в монографическом исследовании (на «разведывательном» его этапе) и значительно реже — в статистическом обследовании (в исследованиях аналитического плана или на соответствующем этапе комплексного исследования), так как его результаты почти не поддаются количественному выражению. Кроме того, невключенное наблюдение используется в исследованиях экспериментального плана или на этапе экспериментальной проверки гипотезы в лабораторных условиях. Примером невключенного наблюдения могут служить описания лондонских трущоб, данное Ф. Энгельсом в его работе «Положение рабочего класса в Англии».

Разработка программы невключенного структурированного наблюдения.

Программа наблюдения представлена всеми основными структурными элементами программы социологического исследования. Ведущей задачей в составлении программы наблюдения является построение исследователем классификации тех фактов, которые составляют наблюдаемую ситуацию. Целенаправленность наблюдения как специфический метод сбора первичной информации предполагает четкое выделение его целей и задач.

Объект наблюдения: социальная общность, коллектив, группа, индивид, их состояние.

Предмет наблюдения: признаки, свойства, элементы деятельности наблюдаемого объекта.

Единицы наблюдения: доступные наблюдению простые или сложные акты действий объекта наблюдения (выступление рабочих на собрании, учебная работа студентов на лекции и т.д.)

Категории наблюдения: регистрируемые в ходе наблюдения эмпирические признаки наблюдаемого объекта («пишет лекцию», «занимается посторонними делами», «слушает преподавателя»)

Карточка наблюдения — методический документ, предназначенный для регистрации признаков наблюдения в строго формализованном (и часто -в закодированном) виде. Карточки наблюдения в исследовании могут быть двух видов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65610. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МОТС 5.84 MB
  Їхній сприятливий вплив на процес різання пов'язаний в основному із зниженням температури в зоні різання та зменшенням тертя між робочими поверхнями ріжучого інструменту стружкою що виникає та обробленою поверхнею.
65611. ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТА НАДВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛІВ З ПОЛІМЕРНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ 3.5 MB
  Можливість прокладання нових кабелів без додаткового підігрівання при низьких температурах і відсутність в них екологічно шкідливих рідких компонентів спрощують технологію будівництва та ремонту кабельних ліній електропередачі...
65612. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 3.56 MB
  У сучасних умовах необхідно активно мобілізувати внутрішні резерви стабільного соціальноекономічного розвитку регіонів країни у тому числі ті що повязані з формуванням сукупних доходів населення як одного з можливих інвестиційних...
65613. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ ХМЕЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ У ПИВОВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 366.5 KB
  Низька ефективність більшості існуючих способів вилучення цільових компонентів із рослинної сировини з високою ступінню її подрібнення викликана недосконалістю екстракційної апаратури оскільки дрібнофракційна сировина або виготовлена...
65614. Функціонування та розвиток ринку освітніх послуг у системі регіональних ринків 350.5 KB
  Європейський вектор розвитку українського суспільства формування елементів економіки знань визначають специфіку суспільних трансформацій в усіх сферах людської діяльності траєкторію зміни процесів відтворення трудового потенціалу країни в механізмах...
65615. РОМАНИ М. ШОЛОХОВА І М. СТЕЛЬМАХА: ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ 202.5 KB
  Актуальність дослідження визначається необхідністю аналізу взаємозв’язків та взаємодії національних літератур на рівні вивчення художньої специфіки романів письменників та їх внеску у духовну скарбницю людства.
65616. Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві XII – XVII ст.: теоретико-методологічний аспект 236.5 KB
  Для аналізу взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів була обрана історія Італії XІІ XVII ст. Протягом цього тривалого періоду розвиток Італії радикально змінювався і був непрямолінійним. Демографічна та соціально-економічна динаміка розвитку Італії XІІ XVII ст.
65617. МІЖЕТНІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ НАРОДІВ КРИМУ (ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ) 175 KB
  Перша група обумовлена складністю багатогранністю і суперечністю міжетнічної взаємодії народів Криму. У контексті Криму з його специфічною інтеграційною моделлю міжетнічної взаємодії ця проблема є досить актуальною. Малодослідженим залишається питання про форму взаємодії етносів Криму.
65618. ПОВНІ МЕТОДИ ПОШУКУ ВИВЕДЕННЯ В СИСТЕМАХ ЛОГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 190.5 KB
  Досліджено резолюційні і парамодуляційні стратег ії лінійного типу для упорядкованих дизюнктів що використовують ослаблений варіант правила факторизації; доведено їхню коректність і повноту. Далі вивчається так зване числення літеральних секвенцій lS модифікований випадок sS коли в антецеденті секвенцій...