29626

Обработка данных социометрического опроса: социограммы

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Графическое изображение связей внутри коллектива устанавливаемых на основании выбора называется социограммой. Его выделение важно при изучении функциональных связей рабочего коллектива или эмоциональнопсихологических связей симпатий внутри коллектива. Связь между двумя элементами – Диада структура очень часто наблюдаемая в небольших коллективах например в форме совместной деятельности а также как дружеские и доверительные связи между двумя людьми. В круговых социограммах все члены коллектива располагаются по окружности внутри...

Русский

2013-08-21

26.5 KB

18 чел.

  1.  Обработка данных социометрического опроса: социограммы.

Графический метод.  Графическое изображение связей внутри коллектива, устанавливаемых на основании выбора, называется социограммой.

Социограмма строится по результатам опроса, занесенным в социоматрицу, и является ее наглядным графическим отображением.

Основные формы изображения.

Индивид или коллектив, являющиеся отдельным исследуемым элементом, изображаются кружком.

Связи между двумя элементами одного объекта, их действия и поступки изображаются с помощью черты между элементами.

  1.  Изолированный элемент. Это индивид (для больших социальных систем – коллектив), не связанный с другими элементами. Его выделение важно при изучении функциональных связей рабочего коллектива или эмоционально-психологических связей симпатий внутри коллектива.
  2.  Связь между двумя элементами – Диада, структура, очень часто наблюдаемая в небольших коллективах, например в форме совместной деятельности, а также как дружеские и доверительные связи между двумя людьми.
  3.  Триада, тетрада и другие виды связи, состоящие из большого числа элементов.
  4.  Звезда.
  5.  Пирада, или «структура дерева». Все ее элементы связаны с центром не непосредственно, а чрез другие, равнозначные элементы.

Виды социограмм.

По способу построения различают произвольные, круговые, концентрические социограммы.

В круговых социограммах все члены коллектива располагаются по окружности, внутри которой указываются выборы и отклонения.

В концентрических – по концентрическим кольцам, причем индивиды с высоким социометрическим статусом располагаются во внутренне округе.

Локограммы – представляют собой такие социограммы, при построении которых расположение символов членов коллектива изоморфно их реальному пространственному расположению.

Анализ различных аспектов структуры.

Различные аспекты социальных связей изображаются при помощи организационных схем, формалограмм, неформалограмм, специальных социограмм (коммуникограмм, проблемограмм и т.д.)

Формалограмма – диаграмма, представляющая данные о том, как воспринимаются членами коллектива их формальные отношения. При этом различаются два типа формалограмм – «вертикальная» и «горизонтальная».  Для построения первой используются данные опроса об отчетности, ответственности и т.п. Основанием для построения «горизонтальной» формалограммы служат данные опроса относительно того, кто из членов организации стоит на той же иерархической ступени, что и опрашиваемых.

Неформалограммма – диаграмма, представляющая структуру неформальных отношений в коллективе.

Коммуникограмма – диаграмма, представляющая систему связей в организации, как они воспринимаются и сообщаются членами организации.

Проблемограмма – это специальные социограммы, представляющие структурные отношения членов коллектива в различных процессах – при обмене информацией, принятии решения и т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65496. Закономірності фазових і структурних перетворень в сплавах на основі системи ti-si при гартуванні та відпуску 11.77 MB
  Розробка новітніх сплавів передусім ґрунтується на досягненнях фізичного матеріалознавства в основному на даних досліджень фазових і структурних перетворень та фізики міцності. Водночас можливості таких методів структурної інженерії як легування в області твердих розчинів пластична деформація і термічна...
65497. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ РІЗНИХ ІГРОВИХ АМПЛУА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 222.5 KB
  Основним завданням підготовки футболістів у змагальному періоді є збереження їх рухового й функціонального потенціалу при постійному вдосконаленні індивідуального та командного рівня технікотактичної майстерності а також реалізація можливостей гравців у змаганнях...
65498. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗНОСІВ КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ ЛОКОМОТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 718 KB
  Така ситуація визначає необхідність розгортання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт спрямованих на забезпечення надійності та довговічності в експлуатації основних агрегатів тепловозів головне місце серед яких належить локомотивним енергетичним установкам ЛЕУ.
65499. ПОЛІПШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАКЦІЙНО ЗДАТНИХ АНТИПІРЕНІВ 605 KB
  За отриманими рівняннями регресії для нормованих значень факторів – концентрація МПФА і концентрація аддукт ДА – були побудовані поверхні відгуку рис. Установлено що при введенні 15 МПФА і 10 аддукта ДА від маси тканини зберігаються міцні характеристики тканин...
65500. РОЛЬ КИСНЮ ТА СІРКИ ВУГІЛЛЯ В ПРОЦЕСАХ ЙОГО ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ 280.5 KB
  Наявність атомів оксигену сульфуру й у меншій мірі нітрогену в органічній масі вугілля ОМВ визначає ті властивості які відрізняють вугілля від інших вуглецевих матеріалів. Вугілля України Донецький Дніпровський басейни належить до найбільш сірчистого.
65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей об’єктів...
65503. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини 128 KB
  Мета дослідження систематизувати і дати комплексну оцінку музикознавчої фольклористичної і композиторської спадщини Зиновія Лиська його музичногромадської діяльності в контексті процесів професіоналізації української музичної культури Галичини...
65504. Медико-психологічні реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах 1.53 MB
  За даними літератури міома матки зустрічається у 15-17 жінок старше 30 років при цьому 75 хворих піддаються оперативному лікуванню В. Фактично в даний час гістеректомія – найбільш часта операція у жінок репродуктивного віку.