29646

Основные цели и задачи деятельности ИПБ

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Активное участие в создании и деятельности ИПБ принимает Минфин РФ. ИПБ РФ объединяет аттестованных профессиональных бухгалтеров и аудиторов. ИПБ России имеет на территории страны свои филиалы и представительства которые являются его обособленными подразделениями.

Русский

2013-08-21

26 KB

8 чел.

Основные цели и задачи деятельности ИПБ

В апреле 1997 года в РФ было создано некоммерческое партнёрство ИПБ России. Учредителями являются ведущие высшие учебные, научные и общественные организации. Активное участие в создании и деятельности ИПБ принимает Минфин РФ.

ИПБ РФ объединяет аттестованных профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Он представляет руководителей и ведущих специалистов бухгалтерских служб предприятий и организаций, аудиторских и консалтинговых служб, профессорско-преподавательский состав в области бухгалтерского учёта, экономического анализа и аудита различных учебных заведений, специалистов финансового менеджмента.

ИПБ России имеет на территории страны свои филиалы и представительства, которые являются его обособленными подразделениями. В своей работе ИПБ учитывает интересы, как на территории РФ, так и в отдельных отраслях народного хозяйства.

Отраслевое направление работы института призвано восстановить регулирование бухгалтерского учёта в организациях страны по вертикальному признаку.

Основными задачами в этой области являются:

1)     разработка нормативных актов бухгалтерского учёта учитывающих отраслевую специфику.

2)      организация обучения бухгалтеров и аудиторов отраслевым особенностям бухгалтерского учёта.

3)     организация толкования отраслевых нормативных документов.

Органами управления ИПБ являются:

1)     общее собрание членов ИПБ;

2)     президентский совет членов ИПБ;

3)     дирекция ИПБ.

Высшим органом управления ИПБ является общее собрание членов ИПБ. В РФ 67 территориальных органов управления ИПБ.

Основные цели ИПБ России:

·                     Объединение профессиональных бухгалтеров и аудиторов в единую профессиональную организацию, повышение статуса и престижа профессии;

·                     Совершенствование бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, в соответствии с Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу;

·                     Создание системы профессионального образования бухгалтеров на основе международных стандартов образования Международной федерации бухгалтеров (IFAC);

·                     Вовлечение молодых бухгалтеров в сообщество профессионалов;

·                     Представление и защита прав и законных интересов членов ИПБ России;

·                     Оказание квалифицированных консультационных услуг по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23018. Мова як особлива знакова система 34 KB
  Мова як особлива знакова система. Знак матеріальний чуттєво сприйманий предмет який є представником іншого предмета і використовується для отримання зберігання і передачі інформації У світі існують різноманітні системи знаків які служать для передачі інформації. Серед них наприклад дорожні знаки морська сигналізація прапорцями та інші знаки. Основними ознаками знака є матеріальність його можна бачити чути тобто сприймати органами чуттів використання його для позначення чогось що перебуває поза ним інформативність.
23019. Основні властивості знаків, мовних знаків 34.5 KB
  Основні властивості знаків мовних знаків. Про довільність мовних знаків свідчить той факт що одні й ті ж поняття в різних мовах передаються різними словами укр. До вмотивованих мовних знаків передусім належать звуконаслідувальні слова типу бух ляп хлоп хіхікати. Саме завдяки цьому асиметричному дуалізмові структури знаків лінгвальна система може еволюціонувати.
23020. Мова і мовлення 32 KB
  Мова і мовлення Мова система одиниць спілкування і правил їх функціонування. Іншими словами мова це інвентар словник і граматика які існують у потенції в можливості Мовлення конкретно застосована мова засоби спілкування в їх реалізації. Усе те що пересічні мовці розуміють під словом мова насправді є власне мовою і мовленням. Розмежування мови і мовлення теоретично обґрунтоване швейцарським лінгвістом Ф.
23021. Мова, мислення, свідомість 35 KB
  Мова мислення свідомість Мислення узагальнене й абстрактне відображення мозком людини явищ дійсності в поняттях судженнях й умовиводах. Щодо мови і мислення в науці існували два протилежні й неправильні погляди ототожнення мови й мислення Д. Гаман і відривання мови від мислення Ф. Представники першої точки зору вважали що мова це всього лише форма мислення.
23022. Мовна система та структура 33 KB
  Мовна система та структура Система мови – множинність елементів будьякої природної мови які перебувають у відношеннях і зв’язках один з одним і утворюють певну єдність і цілісність. Структура мови – спосіб організації мовної системи її внутрішня будова. У науковій літературі немає чіткої диференціації термінів система і структура. Реформатський який запропонував термін система використовувати для позначення системних відношень між одиницями одного рівня мови а термін структура для визначення системних відношень між різними рівнями.
23023. Звукова будова мови. Фонетика як наука про звуковий лад мови 33 KB
  Звукова будова мови. Фонетика як наука про звуковий лад мови. Звукове вираження це матеріальна оболонка мови. Матеріальна звукова форма мови є об'єктом фонетики.
23024. Оптимізаційні методи моделювання неперервних початково-крайових умов 475.5 KB
  Постановка задачі та проблеми її розв’язання. Ці задачі поставлені та розв’язані в лекції 5.1 де узагальнена векторфункція зовнішньодинамічних факторів які моделюються вектор значень моделюючих функцій та а матрична функція яка через функцію Гріна пов’язана зі специфікою розв’язуваної задачі. Позначивши через множину точок дискретизації моделюючих функцій керуючої функції та враховуючи помилки в розв’язанні задачі моделювання що визначається величиною 10.
23025. Формули псевдообернення збурених матриць та їх місце в задачах моделювання динаміки систем з розподіленими параметрами 463.5 KB
  Будемо вважати що збурення матриці С виконується в загальному випадку по всіх елементах що спонукає працювати з матрицями СabT та СabT де для LMвимірної матриці С aRL bRM – вектори якими і визначається збурення матриці С а отже і системи вцілому. Тому дослідження змін матриць СabT та СabT в залежності від значень векторів а та b є актуальним. Якщо при роботі з матрицею СabT проблем немає – залежності від а та b тут явні то для матриці СabT потрібні зручні та ефективні методи та засоби обчислення...
23026. Дослідження моделей лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами при скінченновимірних варіаціях параметрів 330 KB
  22 – нескінченні прирости. Пройти ці неприємності на шляху до оптимального розв’язання задач розміщення спостерігачів та керувачів можна надаючи координатам та скінченні прирости та досліджуючи прирости .6 заключаємо що прирости та можуть бути вирахувані якщо будуть відомі прирости для та для .11 заключаємо що прирости та можуть бути вирахувані якщо будуть відомі прирости для та для .