29919

Особенности организации внутреннего и внешнего аудита

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Остановимся на каждом из них более подробно: Внешний аудит это независимая и комплексная проверка финансовой бухгалтерской отчетности. Внешний аудит проводится только на основе договора который заключается с аудиторской организацией. Внешний аудит относится к обязательным проверкам а вот аудит внутренний обычно проводится только по инициативе руководителей или акционеров.

Русский

2013-08-21

28.5 KB

6 чел.

Особенности организации внутреннего и внешнего аудита

Аудит  проверяемой документации, делится на внешний и внутренний. Остановимся на каждом из них более подробно:

Внешний аудит – это независимая и комплексная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности. Его основная  цель – установление достоверности и соответствия действующим нормам и действующему законодательству. Внешний аудит проводится только на основе договора, который заключается с аудиторской организацией. Во время проверки происходит анализ документации и других факторов, влияющих на успешное развитие компании или производственного предприятия. Довольно большое значение имеет и влияние внешних факторов на деятельность предприятия, которые отражают как экономическую ситуацию в целом, так и в конкретной производственной отрасли. Внешний аудит относится к обязательным проверкам, а вот аудит внутренний обычно проводится только по инициативе руководителей или акционеров.

Внутренний аудит – это  проверка деятельность, которая проводится на предприятии сотрудниками, состоящими в штате проверяемой компании. Проводиться такой аудит, только по желанию (инициативе) руководства, топ-менеджеров или учредителей. Цель такой проверки - помочь работающим на предприятии сотрудникам более эффектно и с большей отдачей выполнять свои рабочие функцию. Внутренний аудит жизненно необходим для тех организаций, которые имеют множественные филиалы, работающие в разных уголках страны.

Для боле эффективного управления, необходимо знать, как осуществляется внутренний контроль, что необходимо изменить, оптимизировать, чтобы предприятие работало с отдачей, которая принесет максимальную прибыль. Именно поэтому для получения полноценной информации о хозяйственной деятельности предприятия, применяют не только внутренний, но и внешний аудит. Внешний аудит помогает понять, как состояние экономики и рынка  влияет на качественную работу предприятия. Проведение комплексных внутренних проверок таких масштабов не несет и направленно только на выявление  имеющихся в схеме учета ошибок и недочетов, как в управленческой деятельности, так и в финансовой.  Разработать ряд мер и рекомендаций, которые способствуют достижению максимальной эффективности,  поможет привлечение только внешних аудиторов. Квалифицированные специалисты аудиторской компании это залог правильных и законных решений для успешного развития бизнеса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64796. АЛГОРИТМИ АРХІВАЦІЇ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ШТЕРНА-БРОКО 18.8 MB
  Для зберігання великих обсягів інформації для прискорення передачі файлів по мережі а також при не значних обємах носіїв даних використовуються алгоритми попереднього стиснення з подальшою можливістю відновлення і обробки.
64797. Імунологічні і гормональні дисфункції у хворих з хронічними механічними травмами слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні 285.5 KB
  Це диктує необхідність вивчення характеру дисфункції локальної імунної системи у хворих на хронічну механічну травму СОПР що дозволить предметніше зясувати порушення місцевого імунологічного барєру. Тому представляється актуальним визначення характеру змін статевих гормонів...
64798. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИН НА ШЕЛЬФІ 376 KB
  Одним з істотних аспектів проблеми безаварійного судноводіння є забезпечення необхідного рівня точності вимірювання глибин при плаванні судна в стислих умовах. Оскільки заходи направлені на зниження аварійності судноводіння є актуальним і перспективним...
64799. ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕКЦІЙНОГО ВАГОНУ-ПЛАТФОРМИ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ 3.64 MB
  Мета даної роботи поліпшення технічних характеристик секційного вагонуплатформи за рахунок удосконалення конструкції з урахуванням зниження металоємності. Для досягнення поставленої мети необхідно: провести огляд існуючих конструкцій спеціалізованих вагонівплатформ...
64800. ДЕРЖАВНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 240 KB
  Основою державного контролю економічної концентрації є такі принципи як єдність економічного простору вільне переміщення товарів послуг і фінансових засобів підтримка конкуренції недопущення економічної діяльності спрямованої на монополізацію і несумлінну конкуренцію.
64801. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 364 KB
  Актуальність визначення напрямів ефективного ресурсозбереження для України обумовлена обєктивними причинами що повязані із вирішенням загальної проблеми забезпечення сталого економічного розвитку держави.
64802. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 559.5 KB
  Метою роботи є підвищення стабільності транспортування тари на лініях розливу та підвищення продуктивності шляхом переходу на двопотокове позиціювання з розробкою удосконаленого пристрою з подільником потоку та обґрунтування динамічних та кінематичних характеристик...
64803. Підвищення ефективності компенсації зовнішнього магнітного поля трифазного розподільного пристрою методом симетрування конструкції 191.5 KB
  Для забезпечення вимог електромагнітної сумісності використовують різноманітні методи зниження зовнішнього магнітного поля розподільного пристрою у тому числі автоматичну компенсацію. Автоматична компенсація зовнішнього магнітного поля здійснюється за допомогою систем автоматичної компенсації.
64804. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів 232.5 KB
  За Болонською декларацією, навчання у системі вищої аграрної освіти має відбуватись за умов індивідуалізації навчання студентів з використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій та консультативній функції викладача, спрямованості навчально-виховного процесу на особистість кожного студента.