30

Основні поняття міжнародного ринку

Тест

Международные отношения

Міжнародний ринок є найбільш затратним та найбільш привабливим для інвестування, головні показники щодо аналізу законодавчої бази країни, на ринок якої планується вихід. Практична значимість теорії життєвого циклу товару в міжнародного маркетингу.

Украинкский

2012-06-07

154.5 KB

60 чел.

1. Який спосіб виходу на міжнародний ринок є найбільш затратним та найбільш привабливим для інвестування:

[#] а) власне підприємство за кордоном;

[  ] б) експорт через посередників;

[  ] в) контракти по продажу ліценції, ноу-хау;

[  ] г) франчайзинг

2. Визначте типи суб’єктів міжнародного маркетингу за видом господарської діяльності:

[  ] а) промислові, торговельні, змішані, міжнародні;

[#] б) промислові, торговельні, страхові, транспортні, туристичні, лізингові;

[  ] в) приватні, змішані, державні, промислові;

[  ] г) трести, концерни, консорціуми, холдинги

3. За належністю капіталу і формою контролю фірми бувають:

[#] а) вітчизняні, іноземні, змішані;

[  ] б) прямі іноземні інвестиції, національні;

[  ] в) вітчизняні, міжнародні;

[  ] г) національні, іноземні, змішані

4. Основна мета створення зони вільної торгівлі-це:

[#] а) збільшення товарообігу країни і певною мірою зростання вітчизняного експортного виробництва;

[  ] б) підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків і страхових компаній;

[  ] в) зростання вантажообігу та залучення певних товарів;

[  ] г) збільшення товарообігу країни, стимулювання вітчизняного виробника та „пабліситі” для вітчизняних товарів

5. Найбільш висока ефективність використання ресурсів має місце в умовах:

[  ] а) монополістичної конкуренції;

[  ] б) олігополії;

[  ] в) чистої монополії;

[#] г) досконалої конкуренції

6. Державне страхування експортного кредиту:

[  ] а) забезпечує приховане експортне субсидування;

[#] б) знижує ризик експортера;

[  ] в) знижує ціну експортного товару;

[  ] г) посилює гармонізацію умов міжнародної конкуренції

7. Не є інструментами державного механізму регулювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства:

[  ] а) валютний курс країни;

[#] б) умови міжнародних поставок «Інкотермс — 2000;

[  ] в) імпортне мито;

[  ] г) тарифна квота

8. Найпростішим інструментом захисту від імпорту є:

[  ] а) компенсаційні збори;

[#] б) специфічні та адвалерні митні ставки;

[  ] в) антидемпінгові розслідування

[  ] г) «добровільні» обмеження експорту

9. Визначте сутність поняття «сегментація міжнародних ринків»::

[  ] а) розподіл ринку на окремі частини, однакові за обсягом можливих продаж;

[#] б) розподіл ринку на окремі частини за певними ознаками (вид товару, географічні, демографічні чинники, особливості поведінки, споживання тощо);;

[  ] в) вільний розподіл ринку на окремі частини;

[  ] г) розподіл ринку за обсягом споживчого попиту

10. Визначте групи факторів, що характеризують середовище міжнародного маркетингу:

[  ] а) трудові, вартісні, комунікаційні, маркетингові;

[  ] б) соціально-економічні, правові, внутрішні;

[#] в) економічні, правові, політичні, географічні, культурні і соціальні;

[  ]  г) правові, політичні, економічні, в т.ч. внутрішні

11. Визначте показники культурного середовища, які найбільшою мірою впливають на маркетингову програму:

[  ] а) мова, релігія, розвиток мистецтв;

[  ] б) особливості споживання;

[#] в) моделі соціального партнерства, мова, релігія, етика, естетика, забобони і упередження тощо;

[  ] г) релігія, реакція на торгові марки, мова, норми поведінки людей

12. Визначте найбільш вагомі складові політичного середовища, що впливають на розвиток міжнародного бізнесу:

[  ] а) політична інтервенція, експропріація, контроль за діяльністю іноземних компаній з боку держави;

[  ] б) стабільність політичної системи, ефективність економічної політики уряду;

[  ] в) впровадження валютного контролю, регулювання ЗЕД, корупція;

[#] г) непередбаченість змін у законах і політиці, загроза власності, ненадійність держави і уряду, корупція, недосконала судова система

13. Визначте складові правового середовища міжнародного маркетингу:

[  ] а) міжнародні угоди та їх вплив на діяльність фірм на конкретних ринках, законодавча база щодо здійснення ЗЕД;

[#] б) законодавча база країни виходу, законодавча база країни походження, міжнародна правова база;

[  ] в) тарифні і нетарифні методи регулювання ЗЕД, антимонопольне законодавство, оподаткування ЗЕД, законодавча база щодо інвестицій;

[  ] г) система права, законодавча база регулювання ЗЕД, інвестиційної діяльності, зайнятості;

14. Головна відмітна особливість міжнародного маркетингу полягає:

[  ] а) у визначенні особливостей, пов'язаних з ціноутворенням, збутом, рекламою на зовнішніх ринках;

[  ] б) у визначенні можливостей діяльності фірми на світових ринках;

[  ] в) у визначенні подібностей окремих ринків;

[#] г) у визначенні спільних особливостей, що притаманні для всіх ринків з урахуванням характерних особливостей кожного;

15. Особливий вид постійно діючого ринку, де здійснюються операції купівлі-продажу на масові сировинні і продовольчі товари, якісно однорідні і взаємозамінюванні - це:

[  ] а) міжнародні аукціони;

[  ] б) міжнародні торги;

[#] в) міжнародні товарні біржі;

[  ] г) міжнародні ярмарки

16. Спеціально організовані періодично діючі в визначених місцях ринки, на яких шляхом публічних торгів в наперед обумовлений час проводиться продаж попередньо оглянутих покупцем товарів, які переходять у власність тих покупців, які запропонують найвищу ціну — це:

[#] а) міжнародні аукціони;

[  ] б) міжнародні торги;

[  ] в) міжнародні товарні біржі;

[  ] г) міжнародні ярмарки

17. Спосіб закупівлі товарів, розміщення замовлень і видачі підрядів, який передбачає залучення до наперед заданого терміну пропозицій від декількох постачальників або підрядників різних країн і укладання контрактів з тими з них, пропозиція якого найбільш вигідна організаторам — це:

[  ] а) міжнародні аукціони;

[#] б) міжнародні торги;

[  ] в) міжнародні товарні біржі;

[  ] г) міжнародні ярмарки

18. Стратегія „зняття вершків” передбачає:

[  ] а) виведення товару на ринок за дуже низькою ціною, а потім підвищення ціни до нормального рівня;

[  ] б) встановлення відносно низьких цін, з метою швидкого проникнення на нові ринки;

[#] в) виведення нового товару на ринок, коли покупці готові дати за нього будь-які гроші;

[  ] г) виведення нового товару на ринок за ціною, нижчою від конкурентів;

19. Метою аналізу стану конкретного товарного ринку є:

[#] а) визначення потенційної місткості ринку конкретного продукту та рівня міжнародної спеціалізації основного та споріднених підтримувальних виробництв;

[  ] б) оцінка рівня особистих доходів в абсолютному і відносному вимірі;

[  ] в) визначення впливу найважливіших кон’юнктуротвірних факторів мікро та макрорівня, що характеризують стан та привабливість ринку;

[  ] г) сегментація ринку

20. Матриця БКГ:

[#] а) виділяє чотири типи так званих стратегічних бізнес-одиниць та визначає позиції та динаміку тих чи інших продуктів на ринку, залежно від етапу життєвого циклу;

[  ] б) розглядає залежність між часткою ринку та прибутковістю на підставі аналізу базових стратегій;

[  ] в) передбачає використання чотирьох варіантів маркетингових стратегій для збереження або збільшення збуту різних продуктів на старих і нових ринках;

[  ] г) демонструє відносну значущість окремих проектів, запроваджених ТНК на численних зарубіжних ринках, депозиції самої компанії та різних її продуктів суттєво різняться

21. Матриця Ансоффа передбачає:

[  ] а) розгляд залежності між часткою ринку та прибутковістю на підставі аналізу базових стратегій;

[#] б) використання чотирьох варіантів маркетингових стратегій для збереження або збільшення збуту різних продуктів на старих і нових ринках;

[  ] в) демонстрацію того, що відносна значущість окремих проектів, запроваджених ТНК на численних зарубіжних ринках, депозиції самої компанії та різних її продуктів суттєво різняться;

[  ] г) виділення чотирьох типів так званих стратегічних бізнес-одиниць та визначення позиції та динаміку тих чи інших продуктів на ринку, залежно від етапу життєвого циклу

22. Стратегія стандартизації передбачає:

[  ] а) обмеження спеціалізації загальною політикою компанії;

[  ] б) розробку та використання спеціалізованої стратегії на кожному ринку;

[#] в) застосування єдиної маркетингової стратегії на всіх зовнішніх ринках;

[  ] г) розробка та використання стратегії виходу стандартного товару на конкретний ринок

23. До фінансових методів торгової політики відносяться:

[#] а) субсидії, демпінг, кредитування;

[  ] б) технічні бар’єри, політика державних закупок, субсидії;

[  ] в) субсидії, квотування;

[  ] г) кредитування, демпінгова політика

24. Сегментування за психографічною ознакою передбачає:

[  ] а) розбивка ринку на різні географічні одиниці;

[#] б) розбивку ринка на групу споживачів, які відрізняються способом життя та особистими якостями;

[  ] в) виділення груп споживачів на основі спільності соціальної та професійної належності, за рівнем статку та освіти;

[  ] г) розбивка ринку на різні економічні класи

25. Сегментування за поведінковою ознакою передбачає:

[  ] а) розбивку ринка на групу споживачів, які відрізняються способом життя та особистими якостями;

[  ] б) розбивка ринку на різні географічні одиниці;

[#] в) розбивку ринка на групи споживачів за схожістю поведінки при здійсненні купівлі;

[  ] г) виділення груп споживачів на основі спільності соціальної та професійної належності, за рівнем статку та освіти;

26. Серед переваг розсилання купонів-замовлень поштою можна виділити такі:

[  ] а) швидкість і зручність, дешевизна;

[#] б) підвищення престижу марки, відкриття шляхів для формування нових ринків;

[  ] в) забезпечення широкого охоплення ринку, можливість обміркування пропозиції у спокійній обстановці;

[  ] г) доступність, швидкість, адресність звернень;

27. Продуктово-асортиментна політика - це:

[#] а) визначення асортименту продукції, виходячи з комплексу товару, тобто його ціни, образу в уяві споживача та властивостей продукту;

[  ] б) задоволення потреб споживача;

[  ] в) задоволення потреб споживача завдяки розширенню асортименту продуктів;

[  ] г) визначення асортименту продукції;

28. Атрибут функціонування підприємства поза межами рідної держави, який сприяє підприємницькій діяльності вітчизняних компаній на зарубіжних ринках і створює умови, найсприятливіші для бізнесу:

[#] а) міжнародний маркетинг;

[  ] б) міжнародний менеджмент;

[  ] в) міжнародний бізнес;

[  ] г) міжнародне оподаткування

29. Об’єднання підприємств, учасники якого домовляються про розміри виробництва, асортимент товарів, ринки збуту, умови продажу, ціни, називається:

[  ] а) дочірнє підприємство;

[#] б) картель;

[  ] в) промислово-фінансова група;

[  ] г) холдинг

30. Конкурентноздатність – це:

[  ] а) якість продукції;

[#] б) виражена компетентність фірми, її вміння робити щось краще від конкурентів;

[  ] в) ринкова вартість виходів системи ділена на ринкову вартість входів;

[  ] г) якість виходів системи

31. Для того, щоб захопити місце на ринку, компанія повинна шукати сегменти:

[  ] а) які близько знаходяться;

[  ] б привабливі для великих компаній;

[  ] в) на яких є перешкода для проникнення;

[#] г) які мають великий ринковий потенціал

32. До причин виходу компанії на зарубіжні ринки НЕ відносять:

[  ] а) висока мобільність споживачів;

[  ] б) обмеженість внутрішнього ринку;

[  ] в) наявність активної конкуренції;

[#] г) низький попит на зовнішньому ринку

33. Для сегментації використовують різноманітні фактори. Вкажіть, який з наведених факторів не відноситься до демографічних:

[  ] а) розмір родини;

[  ] б) вік населення;

[#] в) культура;

[  ] г) рівень доходів

34. В підприємстві з іноземними інвестиціями частка іноземних інвестицій в статутному фонді повинна становити не менше:

[  ] а) 20%;

[  ] б) 25%;

[  ] в) 55%;

[#] г) 10%

35. В зонах з пільговою системою оподаткування реєструють:

[  ] а) дочірні підприємства;

[#] б) офшорні компанії;

[  ] в) транснаціональні компанії;

[  ] г) багатонаціональні компанії.

36. До переваг об’єднання підприємств відносять

[#] а) розширення капіталу, матеріальної бази, джерел постачання, підвищення конкурентоспроможності та розширення ринку;

[  ] б) втрату гнучкості, ускладнення організаційної структури;

[  ] в) необмежену відповідальність головних партнерів;

[  ] г) імовірність конфліктів і суперечностей у структурі об’єднання

37. До методів виходу на зарубіжний ринок НЕ відносять:

[#] а) імпорт;

[  ] б) пряме інвестування,

[  ] в) прямий експорт;

[  ] г) спільне підприємництво.

38. За якого виду інтеграційних угруповань скасовуються митні бар’єри у взаємній торгівлі та переміщенню капіталів та робочої сили:

[#] а) митний союз;

[  ] б) спільний ринок;

[  ] в) економічний союз;

[  ] г) зона вільної торгівлі

39. Яку функцію НЕ виконує упаковка в міжнародному бізнесі:

[  ] а) засіб зберігання та захисту;

[#] б) зниження собівартості виробництва;

[  ] в) засіб просування;

[  ] г) засіб забезпечення вигод споживачів.

40. Яка стадія життєвого циклу товару найбільш ризикована і дорога:

[  ] а) зрілість;

[#] б) впровадження;

[  ] в) зростання;

[  ] г) спад;

41. Використання упаковки може призводити до таких негативних наслідків:

[#] а) відбувається зростання цін;

[  ] б) підвищується ефективність просування продукції;

[  ] в) зростає зручність використання продукції;

[  ] г) можливість автоматизованого навантаження;

42. Визначення міжнародного маркетингу містить в собі всі перераховані елементи, крім:

[#] а) створення собівартості;

[  ] б) урахування суспільних цінностей;

[  ] в) урахування цінностей міжнародного середовища;

[  ] г) максимізація прибутку.

43. Фірма надає перевагу виробництву товарів без марок, коли:

[  ] а) вона бажає збільшувати бюджет на просування;

[#] б) її цінова стратегія спрямована на зниження ціни;

[  ] в) фізична природа продукту припускає можливість марочної назви для кожної одиниці;

[  ] г) її цінова стратегія спрямована на підвищення ціни

44. Пропаганда — це:

[  ] а) вид реклами;

[#] б) неособисте стимулювання попиту за допомогою розміщення комерційне важливих нових або одержання сприятливих відгуків у засобах масової інформації;

[  ] в) вид діяльності, метою якого є реалізація збутових завдань організації.

[  ] г) продажі за каталогом

45. Яка фактори складають основу для позиціонування продукту:

[  ] а) поведінка покупців при купівлі;

[#] б) сприйняття продуктів покупцями;

[  ] в) сприйняття продуктів конкурентами;

[  ] г) поведінка покупців після купівлі.

46. До форм зовнішньоекономічної діяльності НЕ відносять:

[  ] а) прямий експорт;

[  ] б) спільне підприємство;

[  ] в) експорт ноу-хау;

[#] г) роздрібна торгівля імпортними товарами.

47. Визначте стратегію для фірм „знаки питання” (матриця ВСG):

[#] а) збільшувати свою частку на ринку, або задовольнитись досягнутим, або скорочувати бізнес;

[  ] б) намагатися утримати або збільшити свою частку на ринку;

[  ] в) задовольнитись своїм станом і не змінювати стратегію;

[  ] г) планувати вихід з ринку.

48. Передача власності та усіх ризиків посереднику, який продає товар на зовнішніх ринках:

[  ] а) прямий експорт;

[  ] б) активний експорт;

[  ] в) нерегулярний експорт;

[#] г) непрямий експорт.

49. Визначте стратегію для фірм „дійні корови” (матриця ВСG):

[  ] а) задовольнитись досягнутим, або скорочувати бізнес;

[#] б) збереження ринкових переваг;

[  ] в) постійно збільшувати свою частку;

[  ] г) планувати вихід з ринку.

50. Підприємство, яке виробляє чи реалізовує унікальну продукцію, що не має ефективних замінників; значний діапазон контролю над цінами; нееластичний попит - характерні для:

[  ] а) монополістичної конкуренції;

[  ] б) досконалої конкуренції;

[#] в) чистої монополії;

[  ] г) олігополістичної конкуренції.

51. Яка із ситуацій відтворює стратегію „збирання вершків” в міжнародному бізнесі:

[#] а) при встановленні високої ціни на справжню новинку;

[  ] б) використовується на останній стадії життєвого циклу товару;

[  ] в) якщо товар є частиною товарної номенклатури;

[  ] г) встановлення низьких цін на новинку.

52. Визначте позицію фірми, якщо, згідно з матрицею ВСG, вона знаходиться в квадранті „знаки питання”:

[  ] а) це „зірки” в минулому, які втрачають конкурентні переваги;

[  ] б) фірма має відносні конкурентні переваги на неперспективному ринку;

[#] в) фірма діє на привабливому і перспективному ринку, але посідає на ньому незначну частку, великий ступінь невизначеності;

[  ] г) фірма посідає незначну частку на ринку з низькими темпами зростання.

53. Як називається цінова стратегія, коли фірма виходить на міжнародний ринок з більш високими цінами на свій товар порівнянню з конкурентами:

[  ] а) стратегія „цінового лідера”; 

[  ] б) стратегія „диференційованих цін”;

[#] в) стратегія „зняття вершків”;

[  ] г) стратегія „політика проникнення”.

54. Підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян інших держав, називається:

[  ] а) колективне підприємство;

[  ] б) приватне підприємство;

[  ] в) державне комунальне підприємство;

[#] г) іноземне підприємство.

55. До контактної аудиторії маркетингового середовища міжнародного бізнесу належать:

[  ] а) постачальники;

[#] б) засоби масової інформації;

[  ] в) посередники;

[  ] г) конкуренти.

56. Сутність поняття „міжнародні фірми” -це:

[  ] а) фірми, які орієнтуються на збут товарів на зовнішніх ринках;

[  ] б) фірми, капітал яких належить іноземним партнерам;

[  ] в) це підприємства з іноземними інвестиціями;

[#] г) фірми, сфера виробничої і комерційної діяльності яких розповсюджена на зарубіжні країни.

57. Визначте позицію фірми, якщо, згідно з матрицею ВСG вона знаходиться в квадранті „собаки”:

[  ] а) фірма посідає незначну частку в повільно зростаючій галузі, потік готівки недостатній;  

[#] б) фірма була лідером в минулому і втратила конкурентні переваги

[  ] в) фірма посідає незначну частку на привабливому ринку, не вистачає готівки

[  ] г) фірма тільки почала діяльність на новому ринку, слід зосередитись на конкурентних перевагах

58. Для підприємця, який знає, що він діє на стабільному і насиченому ринку, кращим рішенням буде направити свої маркетингові зусилля на:

[  ] а) первинний попит;

[  ] б) загальні потреби (загальний попит);

[#] в) потенційний попит;

[  ] г) виборчий (специфічний) попит.

59. Компанія з невеликою ринковою часткою, що має в свій розпорядженні достатній капітал і що має хорошу репутацію, знаходиться на ринку що росте. Яку стратегію зростання вибере для себе ця компанія?:

[#] а) розвиток ринку;

[  ] б) ринкове проникнення;

[  ] в) розвиток продукту;

[  ] г) диверсифікація.

60. Визначте головні показники щодо аналізу законодавчої бази країни, на ринок якої планується вихід:

[  ] а) квотування і ліцензування ЗЕД, митне регулювання, підтримка внутрішнього товаровиробника;

[  ] б) система права, регулювання ЗЕД, інвестиційної діяльності, оподаткування ЗЕД та ПІІ, регулювання зайнятості, боротьба з корупцією;

[#] в) обмеження експорту, антимонопольне законодавство, регулювання ЗЕД, оподаткування ПІІ, захист патентів, “know-how”;

[  ] г) наявність міжнародних угод та їх вплив на розвиток ЗЕД, привабливість інвестиційного клімату.

61. Що з наведеного відповідає позиції «програвші», згідно з матрицею GЕ/Мс Кіnsеу:

[  ] а) цілком середні позиції, інвестування вибіркове в привабливі напрями;

[#] б) види бізнесу, які мають низькі прибутки і не мають жодного з найвищих параметрів матриці – інвестування недоцільне;

[  ] в) фірма є виробником прибутку на ринку з низьким рівнем привабливості;

[  ] г) фірма має певні переваги, інвестування вибіркове.

62. Визначте сутність маркетингового підходу щодо прийняття рішення в експортному маркетингу:

[  ] а) фірма шукає оптимальний варіант реалізації своєї продукції;

[  ] б) Фірмі необхідно експортувати або реагувати на виклик;

[  ] в) фірма діє з урахуванням вимог ринку, постійно зміцнюючи експортну програму;

[#] г) фірма обирає будь-який варіант з означених вище.

63. Першим кроком маркетингової діяльності організації має бути:

[  ] а) проведення інформаційної компанії для клієнтів;

[  ] б) створення товару;

[#] в) дослідження ринку і потреб споживачів;

[  ] г) організація системи збуту та просування товарів.

64. До складу комплексу маркетингу не входить:

[  ] а) ціноутворення;

[#] б) стратегічний розвиток персоналу;

[  ] в) товарна політика;

[  ] г) просування товару.

65. Що є логічно зайвим у цьому переліку:

[  ] а) потреба;

[  ] б) інтерес до товарів;

[  ] в) придбання;

[#] г) конкуренція продавців.

66. Розробка рекламної кампанії може не враховувати особливості:

[  ] а) цільової аудиторії;

[  ] б) традицій країни;

[#] в) демографічної ситуації;

[  ] г) законодавства.

67. До факторів мікросередовища організації належать:

[  ] а) споживачі, посередники, митна служба, податкова адміністрація;

[  ] б) конкуренти, споживачі, контактні аудиторії, політико-правові фактори;

[#] в) торговельні посередники, постачальники, конкуренти, споживачі, контактні аудиторії;

[  ] г) торговельні посередники, постачальники, конкуренти, споживачі, контактні аудиторії, політико-правові фактори.

68. Факторами макросередовища компанії не є:

[#] а) постачальники, конкуренти, демографічні фактори, контактні аудиторії;

[  ] б) митне регулювання, рівень інфляції, курс національної валюти, податкове регулювання;

[  ] в) податкове законодавство, діяльність центрального банку країни, рівень зайнятості;

[  ] г) рівень інфляції, зовнішньоекономічна політика держави, курс національної валюти, рівень зайнятості.

69. До якої групи факторів макросередовища організації доцільно віднести старіння населення країни:

[#] а) демографічні;

[  ] б) економічні;

[  ] в) природні;

[  ] г) політичні.

70. Вплив покупців на маркетингову діяльність компанії буде вищим, якщо:

[  ] а) покупців багато;

[  ] б) покупці мають гостру потребу в товарі;

[#] в) покупців мало;

[  ] г) покупці – домашні господарства, а не організації.

71. Сегментування ринку – це: 

[#] а) поділ на групи споживачів, представлених на конкретному ринку, залежно від певних ознак;

[  ] б) поділ суб’єктів пропозиції товарів, які представлені ринку, на певні групи;

[  ] в) поділ ринків за ознакою особливостей конкуренції;

[  ] г) виділення груп споживачів, які мають на даний момент схожі підходи до задоволення своїх потреб, а також тих споживачів, які потенційно можуть у майбутньому виявити аналогічні підходи до задоволення своїх потреб.

72. Використання торговельної марки має:

[  ] а) синхронізувати попит на товар;

[#] б) виділити товар на ринку;

[  ] в) аргументувати високу ціну товару;

[  ] г) зменшити собівартість

73. Картини, коштовності та все інше, що придбавається на подібних аукціонах, належать до товарів:

[  ] а) попереднього вибору;

[  ] б) повсякденного попиту;

[#] в) особливого вибору;

[  ] г) пасивного попиту.

74. Етапу зрілості життєвого циклу товару властиво:

[#] а) згасання темпів зростання збуту;

[  ] б) збільшення прибутків та обсягів продажу;  

[  ] в) стабільне зниження обсягів продажу;

[  ] г) значні витрати на стимулювання продажу

75. Миттєвий зворотний зв’язок забезпечує такий елемент міжнародного комплексу просування, як:

[  ] а) реклама;

[#] б) персональні продажі;

[  ] в) стимулювання продажів;

[  ] г) зв’язки з громадськістю

76. Найефективнішим для рекламування вже добре відомого товару є такий канал:

[  ] а) радіо;

[  ] б) газети;

[#] в) телебачення;

[  ] г) розсилання рекламних матеріалів поштою.

77. Практична значимість теорії життєвого циклу товару в міжнар маркетингу полягає в ось у чому:

[  ] а) усі країни поділяються на країни-новаторки, країни-послідовниці та інші країни;

[#] б) країни-новаторки, які певний час були єдиними експортерами продукції на світовий ринок, стають нетто-імпортерками, а країни-послідовниці з імпортерок перетворюються на експортерок;

[  ] в) у різних країнах водночас один і той самий товар перебуває на різних стадіях життєвого циклу;

[  ] г) усі країни поділяються на країни-новаторки і країни-послідовниці

78. Основною перевагою непрямого експорту є:

[#] а) вихід на закордонний ринок завдяки досвіду та кваліфікації посередника;

[  ] б) економія фінансових ресурсів;

[  ] в) можливість передати посереднику частину маркетингових функцій;

[  ] г) незмінність організаційної структури управління

79. Наявність посередника в експортному ланцюгу:

[  ] а) є ознакою прямого експорту;

[  ] б) може бути ознакою як прямого, так і не прямого експорту;

[#] в) є ознакою непрямого експорту;

[  ] г) є ознакою активного експорту.

80. Як називається модель виходу на закордонний ринок, за якої одна сторона несе відповідальність за продаж, збут і розподіл, а відповідальність іншої сторони обмежується виробництвом:

[#] а) підрядне виробництво;

[  ] б) ліцензування;

[  ] в) спільне володіння;

[  ] г) непрямий експорт

81. Модель виходу на закордонний ринок, за якої обидві сторони безпосередньо фінансують спільний проект без створення юридичної особи, називається:

[  ] а) управлінням за контрактом;

[  ] б) франчайзингом;

[#] в) альянсом;

[  ] г) спільним підприємством.

82. У разі суб’єктивного підходу до вибору закордонного ринку:

[#] а) мінімізується ризик, а витрати на обґрунтування та ступінь обґрунтованості рішення максимізуються;

[  ] б) максимізується ризик та витрати на обґрунтування, а ступінь обґрунтованості рішення мінімізується;

[  ] в) максимізується ризик, а мінімізуються витрати на обґрунтування та ступінь обґрунтованості рішення

[  ] г) максим-ся ризик, а витрати на обґрунтування та ступінь обґрунтованості рішення максим-ся

83. Національне виробництво товару плюс імпорт мінус експорт – це формула:

[  ] а) зовнішньоторговельного обігу;

[  ] б) потенційної місткості зарубіжного ринку;

[  ] в) експортної квоти;

[#] г) реальної місткості зарубіжного ринку

84. Первинні дані в міжнародних маркетингових дослідженнях — це:

[#] а) інформація, що зібрана уперше для конкретної мети;

[  ] б) дані про виробничу та маркетингову діяльність компанії за певний період;

[  ] в) інформація, що вже відображена на будь-яких носіях;

[  ] г) інформація для конкретної мети

85. Польові дослідження в міжнародному маркетингу можуть проводитися:

[  ] а) шляхом аналізу друкованих джерел інформаці;

[  ] б) шляхом пошуку даних в Інтернеті;

[  ] в) шляхом пошуку даних в статистиці;

[#] г) під час міжнародних виставок / ярмарків, зарубіжних відряджень;

86. Стадіями міжнародного маркетингового дослідження є:

[  ] а) збирання даних, аналіз, упровадження;

[  ] б) визначення вимог до інформації, збирання даних, упровадження результатів;

[#] в) визначення вимог до інформації, збирання даних, аналіз, упровадження;

[  ] г) нвентаризація наявного банку даних, збирання додаткової інформації, аналіз, синтез

87. Маркетолог має передбачити, що стійкий дефіцит платіжного балансу має такі наслідки:

[  ] а) перетворення країни в нетто-експортера капіталу, посилення тиску з боку інших країн з вимогами лібералізації торгівлі тощо;

[#] б) посилення валютного контролю, зниження курсу валюти, зростання обсягу позик за кордоном тощо;

[  ] в) підвищення курсу національної валюти, збільшення обсягів експорту, поліпшення інвестиційного клімату

[  ] г) підвищення курсу національної валюти, збільшення обсягів імпорту

88. Протягом року в країні було реалізовано комп’ютерів на загальну суму 500 млн. грн. Цей показник називається:

[#] а) місткість ринку;

[  ] б) динаміка ринку;

[  ] в) потенціал ринку;

[  ] г) кон’юнктура ринку

89. Позиція товару в розумінні маркетологів – це:

[  ] а) частка ринку, що належить компанії;

[#] б) місце, яке посідає товар у свідомості покупця порівняно з аналогічними конкуруючими товарами;

[  ] в) динаміка обсягу продажу товарів компанії, в якій відбиваються зміни споживчих переваг суб’єктів ринку;

[  ] г) домінуючі уявлення покупців, які діють на певному ринку, щодо бачення того товару, в якому є потреба

90. Виробництво кількох однорідних товарів з різними властивостями, у різному оформленні, у різній розфасовці – це:

[#] а) товарно-диференційований маркетинг;

[  ] б) масовий маркетинг;

[  ] в) концентрований маркетинг;

[  ] г) синхромаркетинг

91. За якою ознакою можна сегментувати ринки товарів промислового значення:

[  ] а) демографічною;

[  ] б) психографічною;

[#] в) географічною;

[  ] г) політичною

92. Якими є основні ознаки найбільш привабливого для компанії сегмента:

[  ] а) сильна конкуренція, відносно прості вимоги щодо організації каналів розподілу товарів;

[#] б) значна місткість сегмента, високі темпі зростання, висока норма прибутку;

[  ] в) наявність чистої або монополістичної конкуренції;

[  ] г) наявність чистої конкуренції 

93. У вирішенні питання про сегментування ринку використовується інформація зі статистичного довідника. До якого типу вона належить:

[#] а) вторинна зовнішня інформація;

[  ] б) первинна інформація;

[  ] в) вторинна внутрішня інформація

[  ] г) первинна зовнішня інформація

94. Якщо компанія потенційно може знайти можливість ринкової взаємодії з обраним сегментом, це є ознакою:

[#] а) доступності сегмента;  

[  ] б) суттєвості сегмента;

[  ] в) доречності сегмента;

[  ] г) вагомості сегмента

95. Недиференційований маркетинг передбачає, що компанія:

[  ] а) не прагне диференціювати витрати виробництва і реалізації продукції залежно від кон’юнктури ринку;

[  ] б) не прагне використовувати різні інструменти маркетингових комунікацій;

[#] в) звертається до всього ринку з єдиною товарною пропозицією;

[  ] г) не поділяє конкурентів на певні групи і не прагне диференціювати методи конкурентної боротьби

96. Диференційований маркетинг передбачає, що компанія:

[#] а) вирішує виступити на декількох сегментах ринку і розробляє для кожного з них окремі товарні пропозиції;

[  ] б) розподіляє споживачів на внутрішніх і зовнішніх, використовує політику диференціації, але не диференціює конкурентів;

[  ] в) працює тільки з одним сегментом ринку, прагнучи постійного збільшення своєї ринкової частки;

[  ] г) має досить розгалужену систему маркетингового управління з глибоким поділом маркетингових функцій серед співробітників

97. Концентрований маркетинг передбачає, що компанія:

[  ] а) прагне сконцентрувати свою діяльність на найбільшій кількості цікавих сегментів ринку;

[#] б) концентрує свої зусилля на певному ринковому сегменті або ринковій ніші;

[  ] в) прагне сконцентрувати всі ресурси на тих сегментах ринку, що демонструють найбільш високі темпи зростання;

[  ] г) забезпечує масштабну пропозицію певного товару, прагнучи домінування на ринку

98. Термін, згідно якого продавець тільки забезпечує покупцю доступ до товару на власних площах продавця:

[  ] а) "F"-терміни — FCA, FAS і FOB;

[#] б) "E"-термін — Ex Works;

[  ] в) “C"-терміни – CFR, CIF, CPT і CIP;

[  ] г) “D"-терміни – DAF, DES, DEQ, DDU і DDP

99. Офіційні правила Міжнародної торгової палати для тлумачення торговельних термінів, які полегшують ведення міжнародної торгівлі – це…

[  ] а) міжнародні стандарти якості;

[#] б) інкотермс;

[  ] в) міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

[  ] г) міжнародні сертифікати

100. Заборона на імпорт або експорт будь – якого товару – це…

[  ] а) квота;

[#] б) ембарго;

[  ] в) ліцензування;

[  ] г) рекламація


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7374. Про що говорить музика 54 KB
  Тема:Про щоговорить музика Мета: формувати уміння сприймати музику як виражальне мистецтво ознайомити з поняттям нотний стан, скрипковий ключ, нота вдосконалювати вокальні, танцювальні навички розвивати ритмічний слух...
7375. Объектно-ориентированное программирование 1.32 MB
  Объектно-ориентированное программирование Введение в объектно-ориентированное программирование Объектно-ориентированное программирование (ООП) - основная парадигма программирования 80-90-х годов, которая по всей видимости сохранится и в т...
7376. Методика организации воспитательного процесса 204.5 KB
  Методика организации воспитательного процесса 1. Организационное строение коллектива Организация коллектива в детских учреждениях происходит по различным принципам. Дети могут разделяться на группы по признаку школы при этой системе в интернатных у...
7377. Разработка бизнес-плана СТО 269 KB
  Разработка бизнес-плана СТО Резюме. Основным назначением первого и второго технических обслуживании является снижение интенсивности изнашивания деталей, выявление и предупреждение отказов и неисправностей путем своевременного выполнения контрольно-...
7378. Бурение нефтяных и газовых скважин 171 KB
  Бурение нефтяных и газовых скважин I. Техническая часть Характеристика и краткое описание устройств Буровые установки и сооружения Процесс бурения сопровождается спуском и подъемом бурильной колонны в скважину, а также поддержанием ее на весу. Масса...
7379. Розробка економічного обґрунтування доцільності відкриття нового ТОВ «Господарочка» в м. Черкаси 267.5 KB
  Кожна фірма, починаючи своєю діяльність, зобов\'язана чітко усвідомити потребу у перспективі, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерелах їх отримання, і, навіть, вміти точно розраховувати ефективність використання наявних ресурсів своєї фірми. У ринковій економіці підприємці неспроможні домогтися стабільного успіху, якщо нечітко й неефективно планували свою діяльність.
7380. Изучение модуля процессора событий TIM08, и модуля таймера базового времени TMB08 251.5 KB
  Изучение модуля процессора событий TIM08, и модуля таймера базового времени TMB08 Цель работы: Изучить подсистему реального времени микропроцессора. Освоить методику выбора тактирующей последовательности и порядок программирования синт...
7381. Ведение бухгалтерского учета на практике в программе 1С: Бухгалтерия 226.5 KB
  Учетная политика предприятия - это совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учета, выбранная предприятием из различных вариантов, допускаемых законодательством. Поскольку существует некоторая свобода выбора, то, очевидно
7382. Выбор диодов СВЧ для конкретного применения. КР 795.5 KB
  Диоды арсенидогаллиевые, планарно-эпитаксиальные, параметрические. Предназначены для применения в параметрических усилителях сантиметрового диапазона длин волн. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами.