30

Основні поняття міжнародного ринку

Тест

Международные отношения

Міжнародний ринок є найбільш затратним та найбільш привабливим для інвестування, головні показники щодо аналізу законодавчої бази країни, на ринок якої планується вихід. Практична значимість теорії життєвого циклу товару в міжнародного маркетингу.

Украинкский

2012-06-07

154.5 KB

60 чел.

1. Який спосіб виходу на міжнародний ринок є найбільш затратним та найбільш привабливим для інвестування:

[#] а) власне підприємство за кордоном;

[  ] б) експорт через посередників;

[  ] в) контракти по продажу ліценції, ноу-хау;

[  ] г) франчайзинг

2. Визначте типи суб’єктів міжнародного маркетингу за видом господарської діяльності:

[  ] а) промислові, торговельні, змішані, міжнародні;

[#] б) промислові, торговельні, страхові, транспортні, туристичні, лізингові;

[  ] в) приватні, змішані, державні, промислові;

[  ] г) трести, концерни, консорціуми, холдинги

3. За належністю капіталу і формою контролю фірми бувають:

[#] а) вітчизняні, іноземні, змішані;

[  ] б) прямі іноземні інвестиції, національні;

[  ] в) вітчизняні, міжнародні;

[  ] г) національні, іноземні, змішані

4. Основна мета створення зони вільної торгівлі-це:

[#] а) збільшення товарообігу країни і певною мірою зростання вітчизняного експортного виробництва;

[  ] б) підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків і страхових компаній;

[  ] в) зростання вантажообігу та залучення певних товарів;

[  ] г) збільшення товарообігу країни, стимулювання вітчизняного виробника та „пабліситі” для вітчизняних товарів

5. Найбільш висока ефективність використання ресурсів має місце в умовах:

[  ] а) монополістичної конкуренції;

[  ] б) олігополії;

[  ] в) чистої монополії;

[#] г) досконалої конкуренції

6. Державне страхування експортного кредиту:

[  ] а) забезпечує приховане експортне субсидування;

[#] б) знижує ризик експортера;

[  ] в) знижує ціну експортного товару;

[  ] г) посилює гармонізацію умов міжнародної конкуренції

7. Не є інструментами державного механізму регулювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства:

[  ] а) валютний курс країни;

[#] б) умови міжнародних поставок «Інкотермс — 2000;

[  ] в) імпортне мито;

[  ] г) тарифна квота

8. Найпростішим інструментом захисту від імпорту є:

[  ] а) компенсаційні збори;

[#] б) специфічні та адвалерні митні ставки;

[  ] в) антидемпінгові розслідування

[  ] г) «добровільні» обмеження експорту

9. Визначте сутність поняття «сегментація міжнародних ринків»::

[  ] а) розподіл ринку на окремі частини, однакові за обсягом можливих продаж;

[#] б) розподіл ринку на окремі частини за певними ознаками (вид товару, географічні, демографічні чинники, особливості поведінки, споживання тощо);;

[  ] в) вільний розподіл ринку на окремі частини;

[  ] г) розподіл ринку за обсягом споживчого попиту

10. Визначте групи факторів, що характеризують середовище міжнародного маркетингу:

[  ] а) трудові, вартісні, комунікаційні, маркетингові;

[  ] б) соціально-економічні, правові, внутрішні;

[#] в) економічні, правові, політичні, географічні, культурні і соціальні;

[  ]  г) правові, політичні, економічні, в т.ч. внутрішні

11. Визначте показники культурного середовища, які найбільшою мірою впливають на маркетингову програму:

[  ] а) мова, релігія, розвиток мистецтв;

[  ] б) особливості споживання;

[#] в) моделі соціального партнерства, мова, релігія, етика, естетика, забобони і упередження тощо;

[  ] г) релігія, реакція на торгові марки, мова, норми поведінки людей

12. Визначте найбільш вагомі складові політичного середовища, що впливають на розвиток міжнародного бізнесу:

[  ] а) політична інтервенція, експропріація, контроль за діяльністю іноземних компаній з боку держави;

[  ] б) стабільність політичної системи, ефективність економічної політики уряду;

[  ] в) впровадження валютного контролю, регулювання ЗЕД, корупція;

[#] г) непередбаченість змін у законах і політиці, загроза власності, ненадійність держави і уряду, корупція, недосконала судова система

13. Визначте складові правового середовища міжнародного маркетингу:

[  ] а) міжнародні угоди та їх вплив на діяльність фірм на конкретних ринках, законодавча база щодо здійснення ЗЕД;

[#] б) законодавча база країни виходу, законодавча база країни походження, міжнародна правова база;

[  ] в) тарифні і нетарифні методи регулювання ЗЕД, антимонопольне законодавство, оподаткування ЗЕД, законодавча база щодо інвестицій;

[  ] г) система права, законодавча база регулювання ЗЕД, інвестиційної діяльності, зайнятості;

14. Головна відмітна особливість міжнародного маркетингу полягає:

[  ] а) у визначенні особливостей, пов'язаних з ціноутворенням, збутом, рекламою на зовнішніх ринках;

[  ] б) у визначенні можливостей діяльності фірми на світових ринках;

[  ] в) у визначенні подібностей окремих ринків;

[#] г) у визначенні спільних особливостей, що притаманні для всіх ринків з урахуванням характерних особливостей кожного;

15. Особливий вид постійно діючого ринку, де здійснюються операції купівлі-продажу на масові сировинні і продовольчі товари, якісно однорідні і взаємозамінюванні - це:

[  ] а) міжнародні аукціони;

[  ] б) міжнародні торги;

[#] в) міжнародні товарні біржі;

[  ] г) міжнародні ярмарки

16. Спеціально організовані періодично діючі в визначених місцях ринки, на яких шляхом публічних торгів в наперед обумовлений час проводиться продаж попередньо оглянутих покупцем товарів, які переходять у власність тих покупців, які запропонують найвищу ціну — це:

[#] а) міжнародні аукціони;

[  ] б) міжнародні торги;

[  ] в) міжнародні товарні біржі;

[  ] г) міжнародні ярмарки

17. Спосіб закупівлі товарів, розміщення замовлень і видачі підрядів, який передбачає залучення до наперед заданого терміну пропозицій від декількох постачальників або підрядників різних країн і укладання контрактів з тими з них, пропозиція якого найбільш вигідна організаторам — це:

[  ] а) міжнародні аукціони;

[#] б) міжнародні торги;

[  ] в) міжнародні товарні біржі;

[  ] г) міжнародні ярмарки

18. Стратегія „зняття вершків” передбачає:

[  ] а) виведення товару на ринок за дуже низькою ціною, а потім підвищення ціни до нормального рівня;

[  ] б) встановлення відносно низьких цін, з метою швидкого проникнення на нові ринки;

[#] в) виведення нового товару на ринок, коли покупці готові дати за нього будь-які гроші;

[  ] г) виведення нового товару на ринок за ціною, нижчою від конкурентів;

19. Метою аналізу стану конкретного товарного ринку є:

[#] а) визначення потенційної місткості ринку конкретного продукту та рівня міжнародної спеціалізації основного та споріднених підтримувальних виробництв;

[  ] б) оцінка рівня особистих доходів в абсолютному і відносному вимірі;

[  ] в) визначення впливу найважливіших кон’юнктуротвірних факторів мікро та макрорівня, що характеризують стан та привабливість ринку;

[  ] г) сегментація ринку

20. Матриця БКГ:

[#] а) виділяє чотири типи так званих стратегічних бізнес-одиниць та визначає позиції та динаміку тих чи інших продуктів на ринку, залежно від етапу життєвого циклу;

[  ] б) розглядає залежність між часткою ринку та прибутковістю на підставі аналізу базових стратегій;

[  ] в) передбачає використання чотирьох варіантів маркетингових стратегій для збереження або збільшення збуту різних продуктів на старих і нових ринках;

[  ] г) демонструє відносну значущість окремих проектів, запроваджених ТНК на численних зарубіжних ринках, депозиції самої компанії та різних її продуктів суттєво різняться

21. Матриця Ансоффа передбачає:

[  ] а) розгляд залежності між часткою ринку та прибутковістю на підставі аналізу базових стратегій;

[#] б) використання чотирьох варіантів маркетингових стратегій для збереження або збільшення збуту різних продуктів на старих і нових ринках;

[  ] в) демонстрацію того, що відносна значущість окремих проектів, запроваджених ТНК на численних зарубіжних ринках, депозиції самої компанії та різних її продуктів суттєво різняться;

[  ] г) виділення чотирьох типів так званих стратегічних бізнес-одиниць та визначення позиції та динаміку тих чи інших продуктів на ринку, залежно від етапу життєвого циклу

22. Стратегія стандартизації передбачає:

[  ] а) обмеження спеціалізації загальною політикою компанії;

[  ] б) розробку та використання спеціалізованої стратегії на кожному ринку;

[#] в) застосування єдиної маркетингової стратегії на всіх зовнішніх ринках;

[  ] г) розробка та використання стратегії виходу стандартного товару на конкретний ринок

23. До фінансових методів торгової політики відносяться:

[#] а) субсидії, демпінг, кредитування;

[  ] б) технічні бар’єри, політика державних закупок, субсидії;

[  ] в) субсидії, квотування;

[  ] г) кредитування, демпінгова політика

24. Сегментування за психографічною ознакою передбачає:

[  ] а) розбивка ринку на різні географічні одиниці;

[#] б) розбивку ринка на групу споживачів, які відрізняються способом життя та особистими якостями;

[  ] в) виділення груп споживачів на основі спільності соціальної та професійної належності, за рівнем статку та освіти;

[  ] г) розбивка ринку на різні економічні класи

25. Сегментування за поведінковою ознакою передбачає:

[  ] а) розбивку ринка на групу споживачів, які відрізняються способом життя та особистими якостями;

[  ] б) розбивка ринку на різні географічні одиниці;

[#] в) розбивку ринка на групи споживачів за схожістю поведінки при здійсненні купівлі;

[  ] г) виділення груп споживачів на основі спільності соціальної та професійної належності, за рівнем статку та освіти;

26. Серед переваг розсилання купонів-замовлень поштою можна виділити такі:

[  ] а) швидкість і зручність, дешевизна;

[#] б) підвищення престижу марки, відкриття шляхів для формування нових ринків;

[  ] в) забезпечення широкого охоплення ринку, можливість обміркування пропозиції у спокійній обстановці;

[  ] г) доступність, швидкість, адресність звернень;

27. Продуктово-асортиментна політика - це:

[#] а) визначення асортименту продукції, виходячи з комплексу товару, тобто його ціни, образу в уяві споживача та властивостей продукту;

[  ] б) задоволення потреб споживача;

[  ] в) задоволення потреб споживача завдяки розширенню асортименту продуктів;

[  ] г) визначення асортименту продукції;

28. Атрибут функціонування підприємства поза межами рідної держави, який сприяє підприємницькій діяльності вітчизняних компаній на зарубіжних ринках і створює умови, найсприятливіші для бізнесу:

[#] а) міжнародний маркетинг;

[  ] б) міжнародний менеджмент;

[  ] в) міжнародний бізнес;

[  ] г) міжнародне оподаткування

29. Об’єднання підприємств, учасники якого домовляються про розміри виробництва, асортимент товарів, ринки збуту, умови продажу, ціни, називається:

[  ] а) дочірнє підприємство;

[#] б) картель;

[  ] в) промислово-фінансова група;

[  ] г) холдинг

30. Конкурентноздатність – це:

[  ] а) якість продукції;

[#] б) виражена компетентність фірми, її вміння робити щось краще від конкурентів;

[  ] в) ринкова вартість виходів системи ділена на ринкову вартість входів;

[  ] г) якість виходів системи

31. Для того, щоб захопити місце на ринку, компанія повинна шукати сегменти:

[  ] а) які близько знаходяться;

[  ] б привабливі для великих компаній;

[  ] в) на яких є перешкода для проникнення;

[#] г) які мають великий ринковий потенціал

32. До причин виходу компанії на зарубіжні ринки НЕ відносять:

[  ] а) висока мобільність споживачів;

[  ] б) обмеженість внутрішнього ринку;

[  ] в) наявність активної конкуренції;

[#] г) низький попит на зовнішньому ринку

33. Для сегментації використовують різноманітні фактори. Вкажіть, який з наведених факторів не відноситься до демографічних:

[  ] а) розмір родини;

[  ] б) вік населення;

[#] в) культура;

[  ] г) рівень доходів

34. В підприємстві з іноземними інвестиціями частка іноземних інвестицій в статутному фонді повинна становити не менше:

[  ] а) 20%;

[  ] б) 25%;

[  ] в) 55%;

[#] г) 10%

35. В зонах з пільговою системою оподаткування реєструють:

[  ] а) дочірні підприємства;

[#] б) офшорні компанії;

[  ] в) транснаціональні компанії;

[  ] г) багатонаціональні компанії.

36. До переваг об’єднання підприємств відносять

[#] а) розширення капіталу, матеріальної бази, джерел постачання, підвищення конкурентоспроможності та розширення ринку;

[  ] б) втрату гнучкості, ускладнення організаційної структури;

[  ] в) необмежену відповідальність головних партнерів;

[  ] г) імовірність конфліктів і суперечностей у структурі об’єднання

37. До методів виходу на зарубіжний ринок НЕ відносять:

[#] а) імпорт;

[  ] б) пряме інвестування,

[  ] в) прямий експорт;

[  ] г) спільне підприємництво.

38. За якого виду інтеграційних угруповань скасовуються митні бар’єри у взаємній торгівлі та переміщенню капіталів та робочої сили:

[#] а) митний союз;

[  ] б) спільний ринок;

[  ] в) економічний союз;

[  ] г) зона вільної торгівлі

39. Яку функцію НЕ виконує упаковка в міжнародному бізнесі:

[  ] а) засіб зберігання та захисту;

[#] б) зниження собівартості виробництва;

[  ] в) засіб просування;

[  ] г) засіб забезпечення вигод споживачів.

40. Яка стадія життєвого циклу товару найбільш ризикована і дорога:

[  ] а) зрілість;

[#] б) впровадження;

[  ] в) зростання;

[  ] г) спад;

41. Використання упаковки може призводити до таких негативних наслідків:

[#] а) відбувається зростання цін;

[  ] б) підвищується ефективність просування продукції;

[  ] в) зростає зручність використання продукції;

[  ] г) можливість автоматизованого навантаження;

42. Визначення міжнародного маркетингу містить в собі всі перераховані елементи, крім:

[#] а) створення собівартості;

[  ] б) урахування суспільних цінностей;

[  ] в) урахування цінностей міжнародного середовища;

[  ] г) максимізація прибутку.

43. Фірма надає перевагу виробництву товарів без марок, коли:

[  ] а) вона бажає збільшувати бюджет на просування;

[#] б) її цінова стратегія спрямована на зниження ціни;

[  ] в) фізична природа продукту припускає можливість марочної назви для кожної одиниці;

[  ] г) її цінова стратегія спрямована на підвищення ціни

44. Пропаганда — це:

[  ] а) вид реклами;

[#] б) неособисте стимулювання попиту за допомогою розміщення комерційне важливих нових або одержання сприятливих відгуків у засобах масової інформації;

[  ] в) вид діяльності, метою якого є реалізація збутових завдань організації.

[  ] г) продажі за каталогом

45. Яка фактори складають основу для позиціонування продукту:

[  ] а) поведінка покупців при купівлі;

[#] б) сприйняття продуктів покупцями;

[  ] в) сприйняття продуктів конкурентами;

[  ] г) поведінка покупців після купівлі.

46. До форм зовнішньоекономічної діяльності НЕ відносять:

[  ] а) прямий експорт;

[  ] б) спільне підприємство;

[  ] в) експорт ноу-хау;

[#] г) роздрібна торгівля імпортними товарами.

47. Визначте стратегію для фірм „знаки питання” (матриця ВСG):

[#] а) збільшувати свою частку на ринку, або задовольнитись досягнутим, або скорочувати бізнес;

[  ] б) намагатися утримати або збільшити свою частку на ринку;

[  ] в) задовольнитись своїм станом і не змінювати стратегію;

[  ] г) планувати вихід з ринку.

48. Передача власності та усіх ризиків посереднику, який продає товар на зовнішніх ринках:

[  ] а) прямий експорт;

[  ] б) активний експорт;

[  ] в) нерегулярний експорт;

[#] г) непрямий експорт.

49. Визначте стратегію для фірм „дійні корови” (матриця ВСG):

[  ] а) задовольнитись досягнутим, або скорочувати бізнес;

[#] б) збереження ринкових переваг;

[  ] в) постійно збільшувати свою частку;

[  ] г) планувати вихід з ринку.

50. Підприємство, яке виробляє чи реалізовує унікальну продукцію, що не має ефективних замінників; значний діапазон контролю над цінами; нееластичний попит - характерні для:

[  ] а) монополістичної конкуренції;

[  ] б) досконалої конкуренції;

[#] в) чистої монополії;

[  ] г) олігополістичної конкуренції.

51. Яка із ситуацій відтворює стратегію „збирання вершків” в міжнародному бізнесі:

[#] а) при встановленні високої ціни на справжню новинку;

[  ] б) використовується на останній стадії життєвого циклу товару;

[  ] в) якщо товар є частиною товарної номенклатури;

[  ] г) встановлення низьких цін на новинку.

52. Визначте позицію фірми, якщо, згідно з матрицею ВСG, вона знаходиться в квадранті „знаки питання”:

[  ] а) це „зірки” в минулому, які втрачають конкурентні переваги;

[  ] б) фірма має відносні конкурентні переваги на неперспективному ринку;

[#] в) фірма діє на привабливому і перспективному ринку, але посідає на ньому незначну частку, великий ступінь невизначеності;

[  ] г) фірма посідає незначну частку на ринку з низькими темпами зростання.

53. Як називається цінова стратегія, коли фірма виходить на міжнародний ринок з більш високими цінами на свій товар порівнянню з конкурентами:

[  ] а) стратегія „цінового лідера”; 

[  ] б) стратегія „диференційованих цін”;

[#] в) стратегія „зняття вершків”;

[  ] г) стратегія „політика проникнення”.

54. Підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян інших держав, називається:

[  ] а) колективне підприємство;

[  ] б) приватне підприємство;

[  ] в) державне комунальне підприємство;

[#] г) іноземне підприємство.

55. До контактної аудиторії маркетингового середовища міжнародного бізнесу належать:

[  ] а) постачальники;

[#] б) засоби масової інформації;

[  ] в) посередники;

[  ] г) конкуренти.

56. Сутність поняття „міжнародні фірми” -це:

[  ] а) фірми, які орієнтуються на збут товарів на зовнішніх ринках;

[  ] б) фірми, капітал яких належить іноземним партнерам;

[  ] в) це підприємства з іноземними інвестиціями;

[#] г) фірми, сфера виробничої і комерційної діяльності яких розповсюджена на зарубіжні країни.

57. Визначте позицію фірми, якщо, згідно з матрицею ВСG вона знаходиться в квадранті „собаки”:

[  ] а) фірма посідає незначну частку в повільно зростаючій галузі, потік готівки недостатній;  

[#] б) фірма була лідером в минулому і втратила конкурентні переваги

[  ] в) фірма посідає незначну частку на привабливому ринку, не вистачає готівки

[  ] г) фірма тільки почала діяльність на новому ринку, слід зосередитись на конкурентних перевагах

58. Для підприємця, який знає, що він діє на стабільному і насиченому ринку, кращим рішенням буде направити свої маркетингові зусилля на:

[  ] а) первинний попит;

[  ] б) загальні потреби (загальний попит);

[#] в) потенційний попит;

[  ] г) виборчий (специфічний) попит.

59. Компанія з невеликою ринковою часткою, що має в свій розпорядженні достатній капітал і що має хорошу репутацію, знаходиться на ринку що росте. Яку стратегію зростання вибере для себе ця компанія?:

[#] а) розвиток ринку;

[  ] б) ринкове проникнення;

[  ] в) розвиток продукту;

[  ] г) диверсифікація.

60. Визначте головні показники щодо аналізу законодавчої бази країни, на ринок якої планується вихід:

[  ] а) квотування і ліцензування ЗЕД, митне регулювання, підтримка внутрішнього товаровиробника;

[  ] б) система права, регулювання ЗЕД, інвестиційної діяльності, оподаткування ЗЕД та ПІІ, регулювання зайнятості, боротьба з корупцією;

[#] в) обмеження експорту, антимонопольне законодавство, регулювання ЗЕД, оподаткування ПІІ, захист патентів, “know-how”;

[  ] г) наявність міжнародних угод та їх вплив на розвиток ЗЕД, привабливість інвестиційного клімату.

61. Що з наведеного відповідає позиції «програвші», згідно з матрицею GЕ/Мс Кіnsеу:

[  ] а) цілком середні позиції, інвестування вибіркове в привабливі напрями;

[#] б) види бізнесу, які мають низькі прибутки і не мають жодного з найвищих параметрів матриці – інвестування недоцільне;

[  ] в) фірма є виробником прибутку на ринку з низьким рівнем привабливості;

[  ] г) фірма має певні переваги, інвестування вибіркове.

62. Визначте сутність маркетингового підходу щодо прийняття рішення в експортному маркетингу:

[  ] а) фірма шукає оптимальний варіант реалізації своєї продукції;

[  ] б) Фірмі необхідно експортувати або реагувати на виклик;

[  ] в) фірма діє з урахуванням вимог ринку, постійно зміцнюючи експортну програму;

[#] г) фірма обирає будь-який варіант з означених вище.

63. Першим кроком маркетингової діяльності організації має бути:

[  ] а) проведення інформаційної компанії для клієнтів;

[  ] б) створення товару;

[#] в) дослідження ринку і потреб споживачів;

[  ] г) організація системи збуту та просування товарів.

64. До складу комплексу маркетингу не входить:

[  ] а) ціноутворення;

[#] б) стратегічний розвиток персоналу;

[  ] в) товарна політика;

[  ] г) просування товару.

65. Що є логічно зайвим у цьому переліку:

[  ] а) потреба;

[  ] б) інтерес до товарів;

[  ] в) придбання;

[#] г) конкуренція продавців.

66. Розробка рекламної кампанії може не враховувати особливості:

[  ] а) цільової аудиторії;

[  ] б) традицій країни;

[#] в) демографічної ситуації;

[  ] г) законодавства.

67. До факторів мікросередовища організації належать:

[  ] а) споживачі, посередники, митна служба, податкова адміністрація;

[  ] б) конкуренти, споживачі, контактні аудиторії, політико-правові фактори;

[#] в) торговельні посередники, постачальники, конкуренти, споживачі, контактні аудиторії;

[  ] г) торговельні посередники, постачальники, конкуренти, споживачі, контактні аудиторії, політико-правові фактори.

68. Факторами макросередовища компанії не є:

[#] а) постачальники, конкуренти, демографічні фактори, контактні аудиторії;

[  ] б) митне регулювання, рівень інфляції, курс національної валюти, податкове регулювання;

[  ] в) податкове законодавство, діяльність центрального банку країни, рівень зайнятості;

[  ] г) рівень інфляції, зовнішньоекономічна політика держави, курс національної валюти, рівень зайнятості.

69. До якої групи факторів макросередовища організації доцільно віднести старіння населення країни:

[#] а) демографічні;

[  ] б) економічні;

[  ] в) природні;

[  ] г) політичні.

70. Вплив покупців на маркетингову діяльність компанії буде вищим, якщо:

[  ] а) покупців багато;

[  ] б) покупці мають гостру потребу в товарі;

[#] в) покупців мало;

[  ] г) покупці – домашні господарства, а не організації.

71. Сегментування ринку – це: 

[#] а) поділ на групи споживачів, представлених на конкретному ринку, залежно від певних ознак;

[  ] б) поділ суб’єктів пропозиції товарів, які представлені ринку, на певні групи;

[  ] в) поділ ринків за ознакою особливостей конкуренції;

[  ] г) виділення груп споживачів, які мають на даний момент схожі підходи до задоволення своїх потреб, а також тих споживачів, які потенційно можуть у майбутньому виявити аналогічні підходи до задоволення своїх потреб.

72. Використання торговельної марки має:

[  ] а) синхронізувати попит на товар;

[#] б) виділити товар на ринку;

[  ] в) аргументувати високу ціну товару;

[  ] г) зменшити собівартість

73. Картини, коштовності та все інше, що придбавається на подібних аукціонах, належать до товарів:

[  ] а) попереднього вибору;

[  ] б) повсякденного попиту;

[#] в) особливого вибору;

[  ] г) пасивного попиту.

74. Етапу зрілості життєвого циклу товару властиво:

[#] а) згасання темпів зростання збуту;

[  ] б) збільшення прибутків та обсягів продажу;  

[  ] в) стабільне зниження обсягів продажу;

[  ] г) значні витрати на стимулювання продажу

75. Миттєвий зворотний зв’язок забезпечує такий елемент міжнародного комплексу просування, як:

[  ] а) реклама;

[#] б) персональні продажі;

[  ] в) стимулювання продажів;

[  ] г) зв’язки з громадськістю

76. Найефективнішим для рекламування вже добре відомого товару є такий канал:

[  ] а) радіо;

[  ] б) газети;

[#] в) телебачення;

[  ] г) розсилання рекламних матеріалів поштою.

77. Практична значимість теорії життєвого циклу товару в міжнар маркетингу полягає в ось у чому:

[  ] а) усі країни поділяються на країни-новаторки, країни-послідовниці та інші країни;

[#] б) країни-новаторки, які певний час були єдиними експортерами продукції на світовий ринок, стають нетто-імпортерками, а країни-послідовниці з імпортерок перетворюються на експортерок;

[  ] в) у різних країнах водночас один і той самий товар перебуває на різних стадіях життєвого циклу;

[  ] г) усі країни поділяються на країни-новаторки і країни-послідовниці

78. Основною перевагою непрямого експорту є:

[#] а) вихід на закордонний ринок завдяки досвіду та кваліфікації посередника;

[  ] б) економія фінансових ресурсів;

[  ] в) можливість передати посереднику частину маркетингових функцій;

[  ] г) незмінність організаційної структури управління

79. Наявність посередника в експортному ланцюгу:

[  ] а) є ознакою прямого експорту;

[  ] б) може бути ознакою як прямого, так і не прямого експорту;

[#] в) є ознакою непрямого експорту;

[  ] г) є ознакою активного експорту.

80. Як називається модель виходу на закордонний ринок, за якої одна сторона несе відповідальність за продаж, збут і розподіл, а відповідальність іншої сторони обмежується виробництвом:

[#] а) підрядне виробництво;

[  ] б) ліцензування;

[  ] в) спільне володіння;

[  ] г) непрямий експорт

81. Модель виходу на закордонний ринок, за якої обидві сторони безпосередньо фінансують спільний проект без створення юридичної особи, називається:

[  ] а) управлінням за контрактом;

[  ] б) франчайзингом;

[#] в) альянсом;

[  ] г) спільним підприємством.

82. У разі суб’єктивного підходу до вибору закордонного ринку:

[#] а) мінімізується ризик, а витрати на обґрунтування та ступінь обґрунтованості рішення максимізуються;

[  ] б) максимізується ризик та витрати на обґрунтування, а ступінь обґрунтованості рішення мінімізується;

[  ] в) максимізується ризик, а мінімізуються витрати на обґрунтування та ступінь обґрунтованості рішення

[  ] г) максим-ся ризик, а витрати на обґрунтування та ступінь обґрунтованості рішення максим-ся

83. Національне виробництво товару плюс імпорт мінус експорт – це формула:

[  ] а) зовнішньоторговельного обігу;

[  ] б) потенційної місткості зарубіжного ринку;

[  ] в) експортної квоти;

[#] г) реальної місткості зарубіжного ринку

84. Первинні дані в міжнародних маркетингових дослідженнях — це:

[#] а) інформація, що зібрана уперше для конкретної мети;

[  ] б) дані про виробничу та маркетингову діяльність компанії за певний період;

[  ] в) інформація, що вже відображена на будь-яких носіях;

[  ] г) інформація для конкретної мети

85. Польові дослідження в міжнародному маркетингу можуть проводитися:

[  ] а) шляхом аналізу друкованих джерел інформаці;

[  ] б) шляхом пошуку даних в Інтернеті;

[  ] в) шляхом пошуку даних в статистиці;

[#] г) під час міжнародних виставок / ярмарків, зарубіжних відряджень;

86. Стадіями міжнародного маркетингового дослідження є:

[  ] а) збирання даних, аналіз, упровадження;

[  ] б) визначення вимог до інформації, збирання даних, упровадження результатів;

[#] в) визначення вимог до інформації, збирання даних, аналіз, упровадження;

[  ] г) нвентаризація наявного банку даних, збирання додаткової інформації, аналіз, синтез

87. Маркетолог має передбачити, що стійкий дефіцит платіжного балансу має такі наслідки:

[  ] а) перетворення країни в нетто-експортера капіталу, посилення тиску з боку інших країн з вимогами лібералізації торгівлі тощо;

[#] б) посилення валютного контролю, зниження курсу валюти, зростання обсягу позик за кордоном тощо;

[  ] в) підвищення курсу національної валюти, збільшення обсягів експорту, поліпшення інвестиційного клімату

[  ] г) підвищення курсу національної валюти, збільшення обсягів імпорту

88. Протягом року в країні було реалізовано комп’ютерів на загальну суму 500 млн. грн. Цей показник називається:

[#] а) місткість ринку;

[  ] б) динаміка ринку;

[  ] в) потенціал ринку;

[  ] г) кон’юнктура ринку

89. Позиція товару в розумінні маркетологів – це:

[  ] а) частка ринку, що належить компанії;

[#] б) місце, яке посідає товар у свідомості покупця порівняно з аналогічними конкуруючими товарами;

[  ] в) динаміка обсягу продажу товарів компанії, в якій відбиваються зміни споживчих переваг суб’єктів ринку;

[  ] г) домінуючі уявлення покупців, які діють на певному ринку, щодо бачення того товару, в якому є потреба

90. Виробництво кількох однорідних товарів з різними властивостями, у різному оформленні, у різній розфасовці – це:

[#] а) товарно-диференційований маркетинг;

[  ] б) масовий маркетинг;

[  ] в) концентрований маркетинг;

[  ] г) синхромаркетинг

91. За якою ознакою можна сегментувати ринки товарів промислового значення:

[  ] а) демографічною;

[  ] б) психографічною;

[#] в) географічною;

[  ] г) політичною

92. Якими є основні ознаки найбільш привабливого для компанії сегмента:

[  ] а) сильна конкуренція, відносно прості вимоги щодо організації каналів розподілу товарів;

[#] б) значна місткість сегмента, високі темпі зростання, висока норма прибутку;

[  ] в) наявність чистої або монополістичної конкуренції;

[  ] г) наявність чистої конкуренції 

93. У вирішенні питання про сегментування ринку використовується інформація зі статистичного довідника. До якого типу вона належить:

[#] а) вторинна зовнішня інформація;

[  ] б) первинна інформація;

[  ] в) вторинна внутрішня інформація

[  ] г) первинна зовнішня інформація

94. Якщо компанія потенційно може знайти можливість ринкової взаємодії з обраним сегментом, це є ознакою:

[#] а) доступності сегмента;  

[  ] б) суттєвості сегмента;

[  ] в) доречності сегмента;

[  ] г) вагомості сегмента

95. Недиференційований маркетинг передбачає, що компанія:

[  ] а) не прагне диференціювати витрати виробництва і реалізації продукції залежно від кон’юнктури ринку;

[  ] б) не прагне використовувати різні інструменти маркетингових комунікацій;

[#] в) звертається до всього ринку з єдиною товарною пропозицією;

[  ] г) не поділяє конкурентів на певні групи і не прагне диференціювати методи конкурентної боротьби

96. Диференційований маркетинг передбачає, що компанія:

[#] а) вирішує виступити на декількох сегментах ринку і розробляє для кожного з них окремі товарні пропозиції;

[  ] б) розподіляє споживачів на внутрішніх і зовнішніх, використовує політику диференціації, але не диференціює конкурентів;

[  ] в) працює тільки з одним сегментом ринку, прагнучи постійного збільшення своєї ринкової частки;

[  ] г) має досить розгалужену систему маркетингового управління з глибоким поділом маркетингових функцій серед співробітників

97. Концентрований маркетинг передбачає, що компанія:

[  ] а) прагне сконцентрувати свою діяльність на найбільшій кількості цікавих сегментів ринку;

[#] б) концентрує свої зусилля на певному ринковому сегменті або ринковій ніші;

[  ] в) прагне сконцентрувати всі ресурси на тих сегментах ринку, що демонструють найбільш високі темпи зростання;

[  ] г) забезпечує масштабну пропозицію певного товару, прагнучи домінування на ринку

98. Термін, згідно якого продавець тільки забезпечує покупцю доступ до товару на власних площах продавця:

[  ] а) "F"-терміни — FCA, FAS і FOB;

[#] б) "E"-термін — Ex Works;

[  ] в) “C"-терміни – CFR, CIF, CPT і CIP;

[  ] г) “D"-терміни – DAF, DES, DEQ, DDU і DDP

99. Офіційні правила Міжнародної торгової палати для тлумачення торговельних термінів, які полегшують ведення міжнародної торгівлі – це…

[  ] а) міжнародні стандарти якості;

[#] б) інкотермс;

[  ] в) міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

[  ] г) міжнародні сертифікати

100. Заборона на імпорт або експорт будь – якого товару – це…

[  ] а) квота;

[#] б) ембарго;

[  ] в) ліцензування;

[  ] г) рекламація


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49177. Комплексная система защиты информации на предприятии. Методические указания 204.5 KB
  Организация и технология защиты информации профиль подготовки: Специалист по защите информации. Организация и технология защиты информации; учебными планами по специальностям; общими указаниями по организации и методике проведения курсового проектирования в вузах; положением о курсовых работах НОО ВПО НП ТИЭИ. Данные методические указания предназначены для студентов 5го курса для выполнении...
49178. Я и физика 21.86 KB
  Слово энергия произносят все кому не лень но редко кто хотя бы немного разбирается в энергетике науке об энергии. Энергетика на самом деле не является наукой об энергии она скорее отрасль производства но все равно именно она увлекла меня настолько что я уверена в том что мое будущее будет связано именно с этой отраслью физики. Конечно традиционные энергетические ресурсы это хорошо и было бы кощунственно их не использовать но меня также привлекают и альтернативные источники энергии. В недалеком будущем когда в мире постепенно...
49179. Підприємство, яке спеціалізується на виробництві двох видів виробів 97.6 KB
  Суму витрат на виготовлення продукції кошторис та собівартість одиниці виробу калькуляцію. Оптимальна кількість факторів виробництва кількість обладнання та чисельність робітників визначається із системи рівнянь: де запланований обєм виробництва двох виробів; Звідки середня місячна заробітна плата 1 го робітника; витрати на утримання та експлуатацію обладнання грн міс; Ціна одиниці обладнання взята без ПДВ гранична норма технологічного заміщення виробництва Використавши цю рівність...
49181. Принципиальная схема управляемого блока питания для двигателя в механизме подъёма хирургического стола 633.32 KB
  Механический стол показанный на рисунок 1 уже устаревший но до сих пор успешно применяется в области медицинского приборостроения. Рисунок 1. Механический стол Гидроприводные столы рисунок 2 являются следующим этапом развития конструкции операционного стола. Рисунок 2.
49182. Разработка игры «Морской бой» с ИИ 4.29 MB
  Разработанный программный продукт реализует классическую версию игры «морской бой» с возможностью выбора уровня сложностей и визуализацией. Кроме того, в проекте реализована система ведения статистики игры. Среди рассмотренных аналогов ни один не обладал всеми этими возможностями сразу.
49183. Жизнедеятельность М. Вебера. Теория познания и методология 246.2 KB
  Вебере и его трудах несмотря на то что современная социология уже ушла далеко вперед актуальность этой теме не вызывает сомнений. Вопервых потому что как и всякий крупный ученый М. Вебера не только классическую социологическую теорию но и чтото новое современное и апеллирующее к непреложным и неизменным законам по которым живет социум.: Аграрная история древнего мира 1923 сразу поставившие его в ряд наиболее крупных ученых свидетельствуют о том что он усвоил требования исторической школы и умело пользовался...
49184. Понятие марксистской социологии. Диалектический материализм и социология 161.07 KB
  Устами своих основоположников Карла Маркса и Фридриха Энгельса она заявила о себе как о научном истолковании исторического процесса базирующемся на объективных данных исторической экономической социологической и других науках. Марксом и Ф.
49185. Расчет системы автоматического регулирования ГТД для поддержания частоты вращения ГТД 592.8 KB
  Расчет клапана для регулирования подачи топлива. Расчет расходов топлива. Расчет расхода топлива на номинальном режиме работы ГТД. Расчет расхода топлива на максимальном режиме работы ГТД.