30054

Создать базу данных с полями

Книга

Информатика, кибернетика и программирование

Заполняем базу данных: номер лицевого счёта номер документа текущий остаток d346123 R67 186 d346123 R67 86 d346123 R678 186 d346123 R678 186 d346123 R678 186 d346123 R678 186 ttyujh78 D47 87 При работе с интерфейсом создаём кнопку Работа с лицевыми счетами Разработчик Вставка Элементы управления формы Кнопка которая будет вызывать макрос для работы с базой данных C помощью Visial Basic for Excel организовываем запрос очередной записи подсчет документов одного лицевого счёта в базе данных исключение записей и их редактирование Коды...

Русский

2013-08-22

94 KB

0 чел.

Постановка задачи

 1.  Создать базу данных с полями:
 •  N документа,
 •  N лицевого счёта,
 •  текущий остаток.
 1.  Создать интерфейс для работы с базой данных.

Ход  решения задачи

 1.  Создаём в Excel базу данных с полями:
 •  N документа,
 •  N лицевого счёта,
 •  текущий остаток.
 1.  Заполняем базу данных:

номер лицевого счёта

номер документа

текущий остаток

d346123

R67

186

d346123

R67

86

d346123

R678

186

d346123

R678

186

d346123

R678

186

d346123

R678

186

ttyujh78

D47

87

 1.  При работе с интерфейсом создаём  кнопку «Работа с лицевыми счетами»

(Разработчик Вставка Элементы управления формы Кнопка), которая будет вызывать макрос для работы с базой данных

C помощью Visial Basic for Excel организовываем запрос очередной записи, подсчет документов одного лицевого счёта в базе данных, исключение записей и их редактирование

Коды программы:

Dim i

Private Sub ComboBox1_Change()

k1 = ComboBox1.ListIndex + 2

TextBox1.Value = Cells(k1, 1).Value

TextBox2.Value = Cells(k1, 2).Value

TextBox3.Value = Cells(k1, 3).Value

CommandButton2.Enabled = True

CommandButton3.Enabled = True

CommandButton4.Enabled = True

CommandButton5.Enabled = True

Редактировать.Enabled = True

End Sub

Private Sub ComboBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)

End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()

k1 = ComboBox1.ListIndex + 2

TextBox1.Value = Cells(k1, 1).Value

TextBox2.Value = Cells(k1, 2).Value

TextBox3.Value = Cells(k1, 3).Value

End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()

'редактировать

k1 = ComboBox1.ListIndex + 2

Cells(k1, 1).Value = TextBox1.Value

Cells(k1, 2).Value = TextBox2.Value

Cells(k1, 3).Value = TextBox3.Value

End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()

'исключение

'Rows("4:4").Select

   'Selection.Delete Shift:=x1Up

k1 = ComboBox1.ListIndex + 2

 

 'MsgBox Str(k1)

 Rows(Str(k1)).Select

 Selection.Delete Shift:=x1Up

End Sub

Private Sub CommandButton4_Click()

'подсчёт

n$ = TextBox2.Value

k = 0

For t = 2 To i

If n$ = Cells(t, 2).Value Then k = k + 1

Next

MsgBox "в вашей базе данных " & Str(k) & " записи", vbOKOnly, "номер документа " & TextBox2.Value

End Sub

Private Sub CommandButton5_Click()

'сортировка зиписей по полю "номер документа"

a$ = Str(i) 'перевод в строчку номера последней строки

a$ = Right(a$, Len(a$) - 1) 'выделение подстроки без первого символа

'MsgBox "A1:C" & a$

'Exit Sub

Range("B1").Select 'выделение диапазона

 ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear

   ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A8"), _

       SortOn:=x1SortOnValues, Order:=x1Ascending, DataOption:=x1SortNormal

   With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort

       .SetRange Range("A1:C" & a$) 'выделение диапазона для результата

       .Header = x1Yes

       .MatchCase = False

       .Orientation = x1TopToBottom

       .SortMethod = x1PinYin

       .Apply

   End With

End Sub

Private Sub CommandButton6_Click()

For i = 2 To Len(TextBox2.Text)

a$ = Mid(TextBox2.Text, i, 1)

Select Case a$     ' Evaluate Number.

Case 0 To 9   ' Number between 1 and 5, inclusive.

Label4.Caption = " "

Case Else    ' Other values.

   MsgBox "!!!!"

End Select

Next

End Sub

Private Sub Label3_Click()

End Sub

Private Sub Label5_Click()

End Sub

Private Sub TextBox2_Change()

1$ = Left(TextBox2, 1)

If 1$ = "R" Or 1$ = "H" Or 1$ = "S" Then

Else

MsgBox "не верно задан номер!"

Exit Sub

End If

For i = 2 To Len(TextBox2.Text)

a$ = Mid(TextBox2.Text, i, 1)

Select Case a$     ' Evaluate Number.

Case 0 To 9   ' Number between 1 and 5, inclusive.

Label4.Caption = " "

Case Else    ' Other values.

   MsgBox "!!!!"

End Select

Next

End Sub

Private Sub UserForm_Activate()

i = 2

Do While Cells(i, 1).Value <> 0

i = i + 1

Loop

'MsgBox Str(i)

i = i - 1

For k = 2 To i

ComboBox1.AddItem Cells(k, 1).Value

Next

End Sub

Private Sub UserForm_Click()

End Sub

Private Sub Редактировать_Click()

'вычисляем номер текущей строки в базе данных

i = i + 1

'исправляем текущую строчку

Cells(i, 1).Value = TextBox1.Value

Cells(i, 2).Value = TextBox2.Value

Cells(i, 3).Value = TextBox3.Value

End Sub

 Схема работы кнопки Private Sub CommandButton2_Click( )

'редактировать


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22981. Робота зі співпроцесором 3.19 MB
  Обгрунтування необхідності співпроцесора Хоча мікропроцесор К1810ВМ86 оперує з 16розрядними числами відносна точність його обчислень не дуже висока. Такий допоміжний процесор має назву співпроцесора. Включення співпроцесора Для спільної роботи зі співпроцесором мікропроцесор МП86 слід включити у максимальний режим = 0.
22982. Тенденції у розвитку мікропроцесорної техніки 1011.5 KB
  Другий шлях полягає навпаки у роздрібненні секціонуванні мікропроцесора на окремі функціональні блоки і модулі кожний з яких виконує свої операції: операційний блок блок мікрокомандного керування блок памяті мікрокоманд та інше. Його система команд майже цілком співпадає з системою команд МП80 і відрізняється від неї лише декількома додатковими командами про які мова йтиме далі. У апаратному відношенні МП85 містить всі ті ж блоки що і МП80 але має крім того: блок керування перериваннями котрий розширює можливість звернення до...
22983. Система команд та методи адресації в мікропроцесорі КР1810ВМ86 1.05 MB
  Серед цього списку можна виявити що деякі команди не змінили ані форми ані змісту наприклад HLT NOP STC IN OUT JMPCALL тощо. Деякі команди зберегли свій зміст але мають дещо іншу мнемоніку: для МП80 INR DCR ANA ORA XRA JZ JNZ JC JNC для МП86 INC DEC AND OR XOR JE JNE JB JNB Зявилися принципово нові команди пoвязані з новими можливостями МП86: MUL множення; DIV ділення; NEG утворення доповняльного коду; NOTінверсія; TEST операція І без фіксації результату тільки заради...
22984. Мультипроцесорні системи 4.79 MB
  Дійсно звернення до памяті або до зовнішніх пристроїв та захоплення системної шини дозволяється одночасно лише одному з процесорів тоді як останні повинні в цей час переробляти раніш одержані дані або знаходитись в режимі очікування. Такий часовий розподіл загальних ресурсів системи має назву арбітражу системної шини і виконується групою пристроїв спеціальних ІМС так званих арбітрів шини. Арбітр шини дозволяє захоплення системної шини лише одному з процесорів що виставили запит тому котрий посідає найвищого пріоритету і...
22985. Мікропроцесори 80386 і 80486 4.79 MB
  Це дозволяє йому здійснювати обмін з памяттю зі швидкістю до 32 Мбайт сек і виконувати до 5 мільйонів операцій у секунду MIPS. Отже під час виконання одної команди відбувається декодування другої а третя видобувається з памяті. Усі можливості МП386 мультипрограмність віртуальна память захист пріоритети зповна відкриваються лише в захищеному режимі. У порівнянні з МП286 у МП386 існують істотні відміни в організації віртуальної памяті.
22986. Поняття про RISC-процесори. Процесори п’ятого та шостого поколінь 6.22 MB
  Процесори пятого та шостого поколінь Поняття про RISCпроцесори Якісний стрибок у розвитку мікропроцесорних систем відбувся з появою мікропроцесора 8086. Такі процесори і компютери дістали назву RISC процесорів та RISC компютерів на відміну від процесорів та компютерів зі складною системою команд Complex Instruction Set Computer CISC компютер. Перший справжній RISC компютер було створено наприкінці 70х років в університеті Берклі.
22987. Діагностика несправностей у мікропроцесорних системах 739 KB
  Тут можна навести таку наочну аналогію: візьміть на сторінці друкованого тексту вертикальний рядок літер що розташовані одна над одною і спробуйте встановити зміст тексту. Тому третя трудність полягає у тому щоб будьякимсь чином представити інформацію що міститься у вихідному тестсигналі у компактній та зрозумілій формі по якій можна було б судити про справність або несправність пристрою що перевіряється. Тестпрограма повинна бути періодичною щоб можна було проконтролювати відтворюваність її результатів від кількох актів тестування....
22988. Декотріі принципи роботи сучасних мікропроцесорів та ЕОМ 1.54 MB
  Вони показують яка команда виконується до якої комірки памяті або зовнішнього пристрою звертається процесор і містять іншу важливу і вичерпну інформацію. Після того як у програмі дається сигнал вивільнити мікросхему вміст усіх регістрів переписується в область памяті що має назву сегмента стану задачі TSS Taske State Segment. При роботі у мультипрограмному режимі можуть виникати певні труднощі з використанням оперативної памяті котра стає тепер вже загальною для кількох задач. Можливі непередбачені ситуації коли одна програма...
22989. Віртуальна пам’ять. Мікропроцесор 80286 4.24 MB
  Мікропроцесор 80286 Як добре відомо процесор може безпосередньо працювати лише з тією інформацією яка записана в його оперативній памяті. Однак обєм оперативної памяті у сучасних ЕОМ порівняно невеликий і часто виявляється недостатнім для розвязання більшменш складних задач. Віртуальна організація памяті дає користувачеві практично необмежений обєм памяті.