30707

Буржуазно-демократические революции в Германии, Австрии, Венгрии (1918): общее и особенное

Доклад

История и СИД

Вслед за Германией буржуазнодемократические революции начались в Австрии и Венгрии что привело к свержению монархии и провозгласило республику во главе с коалиционным правительством и с буржуазнодемократическими правами и свободами. В Венгрии была объявлена республика а потом ее провозгласили Советской республикой по примеру России но она не сумела удержать власть и распалась в 1919 г. в Венгрии была установлена авторитарная диктатура и она была провозглашена монархическим государством.

Русский

2013-08-24

23.5 KB

71 чел.

Буржуазно-демократические революции в Германии, Австрии, Венгрии (1918): общее и особенное.

    Понятие Буржуазно-демократической революции представляет собой общественный переворот, сопровождаемый усилением власти буржуазии.

    Самым первым государством в которой обострилась революционная обстановка была Германия. После Первой мировой войны засуха, инфляция и голод поглотили страну. Забастовки стали приобретать политический характер, который повлек за собой приход к власти большевиков. Первыми кто стал организатором военных беспорядков стали военные, к которым впоследствии присоединились рабочие и крестьяне. 3 ноября 1918 г. началось восстание матросов, отказавшихся воевать. Император Вильгельм 2 отрекся от престола и бежал из Германии. Революционное правительство – Совет народных уполномоченных во главе с социал-демократией объявил Германию республикой. Было объявлено об окончании войны, провозглашение свободы слова, собраний, всеобщее равное избирательное право.

    Возглавляло правительство социал-демократическая партия, занимала умеренно-реформистскую позицию.

    Появившаяся левая группировка Спартак выступала за социальную революцию и передачу власти Советам. Они создали Коммунистическую партию во главе Либкхнет и Люксембург и подняли восстание против социально-демократического правительства, которое было подавлено, а Либкхнет  и Люксембург убиты.

    В 1919 г. Учредительное собрание состояло из либеральных и консервативных партий в Вейлере. Новый период в Германии стал называться Веймарской республикой с президентско - парламентским республиканским строем и федеративным устройством, но не ликвид. Герм. Империю.

    Вслед за Германией буржуазно-демократические революции начались в Австрии и Венгрии, что привело к свержению монархии и провозгласило республику во главе с коалиционным правительством и с буржуазно-демократическими правами и свободами.

    В Венгрии была объявлена республика, а потом ее провозгласили Советской республикой по примеру России, но она не сумела удержать власть, и распалась в 1919 г. в Венгрии была установлена авторитарная диктатура и она была провозглашена монархическим государством.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65529. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 168.5 KB
  Одним із таких чинників що несприятливо впливають на здоровя людей є забруднення атмосферного повітря спричинене викидами від стаціонарних і пересувних джерел а також у результаті транскордонного перенесення повітряних мас.
65530. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В БАГАТОМАШИННИХ ШАХТНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ 331.5 KB
  Зокрема це стосується випадку захисного вимкненні електромережі технологічної дільниці шахти в разі наявності небезпечного струму витоку на землю. Збільшення рівнів та інтервалів існування електрорушійної сили ЕРС вибігу двигунів через збільшення потужності останніх та ємності...
65531. СИСТЕМНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗПУШУВАЧІВ ҐРУНТУ 411.5 KB
  Розробка комплексу нових знарядь можлива при системному підході тобто при розгляді обробітку ґрунту як доповнення до природних ґрунтоутворюючих процесів на основі більш повного урахування механічних фізичних і біологічних властивостей ґрунту.
65532. Створення адаптивних засобів обліку і аналізу якості електроенергії 391 KB
  Обсяг спожитої електричної енергії фіксується електролічильниками а її якість контролюється приладами для вимірювання показників якості. Подана робота присвячена питанням розробки адаптивних засобів обліку електроенергії вимірювання показників її якості та відтворення...
65533. МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ 721 KB
  Сучасне процесне управління підприємствами і організаціями включає в себе управління гнучкими бізнеспроцесами орієнтованими на користувача і мінливими під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників.
65534. МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 322 KB
  Хоч протягом усього пeрiоду ринкових рeформ в eкономiчнiй лiтeртурi бгто увги придiлялося проблeмм розвитку в Укрїнi млого бiзнeсу лe його стн всe щe злишється нeздовiльним. Проблeм полягє нвiть нe в кiлькiсних прмeтрх функцiонувння цiєї сфeри якi поступово полiпшуються нсмпeрeд у структурi вiтчизняного...
65535. Інформаційна технологія синтезу моделей систем управління автоматизованими процесами 1.05 MB
  При створенні нових інформаційних технологій ІТ сучасні компютери та різні спеціалізовані математичні моделі слугують фундаментом побудови нових методів перетворення інформації для складних систем управління ССУ.
65536. РЕФРАКЦІЙНА КЕРАТОПЛАСТИКА АМЕТРОПІЙ (ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ) 389.5 KB
  Тенденції світової офтальмохірургії за останні роки переконливо свідчать про бурхливий розвиток керато-рефракційної хірургії заснованої на моделюванні передньої поверхні рогівки шляхом пошарового її зрізання методом кератомільозу.
65537. АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТУПЕНЯ ЗДРІБНЕННЯ РУДИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ ФЛОТАЦІЙНОГО ТА МАГНІТНОГО ЗБАГАЧЕННЯ 272.5 KB
  Завданням автоматизації здрібнення перед флотаційним або магнітним збагаченням є розкриття руд зі змінними фізикомеханічними властивостями тобто здрібнення їх до такої оптимальної крупності при якій частки корисного мінералу дезінтегруються з порожньою породою...