31049

Взаимоотношения церкви и гос-ва на Руси в 14-18веках

Доклад

История и СИД

Взаимоотношения церкви и госва на Руси в 1418веках. В 1516веках будет идти процесс постепенного подчинения церкви Московскому госву. С одной стороны союз с церковью опора на ее авторитет были выгодны московским государям. Но быстрый рост монастырского землевладения ослабяли мощь единого госва.

Русский

2013-08-25

29 KB

5 чел.

Билет 11. Взаимоотношения церкви и гос-ва на Руси в 14-18веках.

В 1328г Феогност перенес в Москву резиденцию митрополита всея Руси. Теперь Москвастала главным религиозным центром всей Руси.

       Устами Сергия Радонежского  русская церковь впервые призвала к борьбе с Ордой в Куликовской битве.

        Дух-во делилось на черное и белое. Русская церковь с момента крещения и до введения патриаршества(1589) являлась греческой. Флорентийская уния(1439) на Руси была отвергнута, так как воспринималась как предательство истиной веры. От греков русское дух-во восприняло идею Руси как нового Рима.

       Отношения между русской светской властью и русской церковью складывались сложно. Уже с конца княжения Дмитрия Донского(1359-1389) стало заметно противостояние духовной и светской власти. Дмитрий Донской желал заставить церковь обслуживать политич интрересы Московского княжества. Митрополит Куприан отстаивал самостоятельность церкви, даже наложил проклятье на Дмитрия.

       В 15-16веках будет идти процесс постепенного подчинения церкви Московскому гос-ву.  Отношения между ними будут носить противоречивый хар-р. С одной стороны, союз с церковью, опора на ее авторитет были выгодны московским государям. Но быстрый рост монастырского землевладения ослабяли мощь единого гос-ва. Церковь часто покупала вотчины бояр и служилых людей, которые беднели. Это дурно влияло на боеспособность московского войска. Первым с данной проблемой столкнулся Иван3. Он думал о секуляризации церковных земель, был на стороне вольнодумцев и нестяжателей, которые ратовали за отказ владения землей и богатствами.

       Но постепенно баланс в отношениях светской и духовной власти нарушился в пользу гос-ва. Это соотношение сил будет нарастать, пока не закончится в 18веке полным подчинением церкви гос-ву. Замена власти патриарха послушным гос-ву Синодом(1721) и секуляризация церковных земель(1764) поставят в данном процессе последние точки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81693. Культурно-історичний час і простір 22.69 KB
  Як форми руху матерії простір і час постають загальним «засобом організації» будь-якого обєкта дійсності: простір — у найзагальнішому плані — це форма сталості, збереження обєкта, його змісту; час — форма його розвитку, внутрішня міра його буття та самознищення. Доповнюючи один одного, простір і час функціонують як універсальна форма організації всієї різноманітності нескінченного світу
81694. Сутність ідеалістичної концепції буття 24.82 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81695. Кинетические закономерности химических процессов в реакторах смешения периодического действия 761.5 KB
  Лабораторная установка для выполнения работ представляет собой термостатическую цилиндрическую ёмкость с мешалкой. Реагенты помещаются в реактор через отверстие в крышке. В результате реакции концентрация щелочи понижается. Изменение контролируется с помощью кондуктометра по изменению электропроводности реакционной смеси
81696. Природа та структура пізнавального процесу 25.76 KB
  Пізнання процес цілеспрямованого активного відображення дійсності в свідомості людини зумовлений суспільноісторичною практикою людства. Він є предметом дослідження такого розділу філософії як теорія пізнання. Наука яка вивчає сутність знання закономірності його функціонування і розвитку називається теорією пізнання або гносеологією. Основною проблемою гносеології є проблема відносин...
81697. Чуттєве та раціональне та інтуїтивне пізнання 24.36 KB
  Чуттєве пізнання є безпосереднім результатом прямої взаємодії органів чуття субєкта з зовнішнім світом, хоча воно й опосередковане біологічною передісторією людини та її історичним розвитком. У цьому певне значення мають і предмети чуттєвого сприйняття, які в тій чи іншій мірі вже сформовані людською працею.
81698. Проблеми істини. Концепції істини філософія 27.52 KB
  Концепції істини філософія Метою пізнання є істина. Методи нанкового пізнання. Розглядаючи специфіку наукового пізнання слід охарактеризувати і основні методи які тут застосовуються. Метод наукового пізнання це спосіб побудови та обгрунтування системи наукових питань або сутність послідовність прийомів і операцій за допомогою яких здобувається нове знання.
81699. Проблема субстанції в історії філософії 22.51 KB
  Надалі починають розглядати субстанцію як особливе визначення Бога схоластика що веде до дуалізму філософське вчення яке вважало що матеріальні і духовні субстанції рівноправні душі і тіла. Проблема субстанції була поставлена в працях Декарта. Субстанцію як Єдине він роз\'єднав на дві самостійні субстанції: природу і мислення.
81700. Матеріальне буття та його форми: субституційний та реляційний підходи 19.31 KB
  Виходячи з цього сутність матеріального буття розкривається через поняття матерії та форм її існування. Матеріалісти античності ототожнювали її з першоосновою буття всіх речей останнім неподільним елементом дном за межами якого нічого не існує.
81701. Основні категорії онтології сутність-явище простір-час причина-наслідок 25.81 KB
  Явище і сутність діалектично повязані між собою протилежності. Так міраж це явище що виникає внаслідок викривлення променів світла атмосферою. Разом із тим явище і сутність передбачають одне одного.