31404

Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Обладнання: Стенд з регульованою напругою опiр дiод вольтамперметр блок живлення постiйного струму 6В. Вимикач S1 знаходиться у замкненому станi пiд час вимiру напруг E1 UD UR розимикаючись лише для вимiру струму в розривi кола. Виконати вимiри напруг i струму поступово зменшуючи напругу E1 вiд 5В до 0В контролючи зменшення струму. Перемкнути вимiрювальний прилад на вимiр струму.

Украинкский

2013-08-29

60.5 KB

0 чел.

2

Лабораторна робота № 4

Тема: Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Мета: Отримати вольт-амперну характеристику напiвпроводникового

дiоду  та звичайного опiру.

Обладнання: Стенд з регульованою напругою, опiр, дiод, вольт-амперметр,

блок живлення постiйного струму 6В.

План роботи

Зiбрати схему згiдно  малюнка.

1. Пiд час роботи вимикачi S2, S12 постiйно знаходяться у замкненному станi (On),  вимикачi  S3, S4, S5, S23, S34, S45 постiйно знаходяться у розiмкнутому станi (Off). Тому працюють тiльки гiлки з дiодом D та опiром R2.

2. Вимикач S1 знаходиться у замкненому станi пiд час вимiру напруг E1, UD,  UR, розимикаючись лише для вимiру струму в розривi кола.

3. Змiнним опiром у верхнiй по схемi гiлцi з дiодом D виставити  напругу E1=+5В  (гнiзда 10-11) для замкнутого вимикача S1.

На iнших гiлках з опiрами виставити E2=E3=E4=E5=0 (гнiзда 20-21, 30-31, 40-41, 50-51).

4. Виконати вимiри напруг i струму поступово зменшуючи напругу E1 вiд 5В до 0В, контролючи зменшення струму.

4.1. Вимiряти  напругу на дiодi UD (гнiзда 11-12) i напругу на опiрi UR (гнiзда 21-22). Результати вимирiв UD, UR занести до таблицi.

4.2. Розiмкнути вимикач S1. Перемкнути вимiрювальний прилад на вимiр струму. Вимiряти струм I у розривi кола (гнiзда 12-13). Результати вимиру I занести до таблицi.

4.3. Зменшити струм змiнним опipом приблизно на 25%.

4.4. Перемкнути вимiрювальний прилад на вимiр напруги. Замкнути вимикач S1.

5. Повторити вимiри п.п.4 з новими значеннями струму. Виконати вимipи для 10 значеннь струму. Результати вимирiв занести до таблицi

 

6. Занотувати значення опiру

R2=


Таблиця

1

2

3

4

5

6

I

UD

UR

7

8

9

10

11

12

I

UD

UR

6. Змiнити полярнiсть пiдключення шнура живлення стенду на протилежну. Виставити напругу E1=-5В.

7. Зробити один контрольний вимiр згiдно п.п.4. Результати вимирiв занести до останньоi колонки таблицi (звернiть увагу на знак UD)

8. Згiдно з отриманими вимiрами накреслити залежнiсть напруги вiд струму:

8.1. Для дiодуодним кольором.

8.2. Для опiру – iншим кольором. Накреслити розранхункову залежнiсть напруги UR вiд струму I для вiдомого опiру R. Навести формулу розрахунку

UR=

Пiдказка:

Оберить рiзний масштаб для UR  та UD.

UR=0 - 5В

UD=0 - 0.5В

i позначте його на малюнку вiдповiдним кольором.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41241. Елементи форм фінансової звітності, їх структура та зміст 157.5 KB
  Основными элементами баланса являются активы обязательства и капитал собственников собственный капитал. Составление и интерпретация баланса требуют четкого определения и надлежащего отражения этих элементов. Если предприятие сомневается в отношении возможности получения будущих экономических выгод актив нужно немедленно списывать с баланса и отражать в составе расходов текущего периода в Отчете о прибылях и убытках. Текущая восстановительная себестоимость Current or Replcement Сost сумма денежных средств их эквивалентов или других...
41242. Розвиток культури України у другій половині 14-18 ст. 89 KB
  Релігійне життя в Україні. Релігійне життя в Україні. Яку роль відігравав католицизм в Україні в 1516 ст. Центрами боротьби проти католицизму в Україні стають братства.
41243. Українська та європейська культура в 19 - на початку 20 ст. Література, наука, освіта 49.5 KB
  Розвиток освіти в Україні. Розвиток освіти в Україні. Царський уряд поставив завдання перед обома університетами Харківським та Київським проведення русифікаторської політики в Україні. Однак царський уряд в умовах наростання революційного і національновизвольного руху в Україні злякався поширення освіти серед нижчих шарів населення і поступово ці школи були закриті.
41244. ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 46 KB
  Форми екологічної експертизи В Україні здійснюється державна громадська та інші екологічніекспертизи. Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об'єктів екологічної експертизи висновки державної екологічної експертизи враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз. Висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної експертизи а також...
41246. Проектування сівозмін і обробітку ґрунту в господарстві АТ “Прогрес” розташоване в північно-східному Лісостепу України в Сумському районі Сумської області 1023 KB
  Одним із важливих факторів врожайності сільськогосподарських культур є родючість ґрунту. Тому знання агрохімічного складу ґрунту є дуже важливим у землеробстві. Вони дають змогу зробити висновки щодо забезпечення вирощуваних рослин поживними речовинами, вологою та про рівень кислотності ґрунту
41247. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 63.5 KB
  Органи державного управління в галузі екологічної експертизи Державне управління в галузі екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України Уряд Автономної Республіки Крим місцеві Ради народних депутатів органи виконавчої влади на місцях Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України як спеціально уповноважений орган у цій галузі і його органи на місцях а також органи та установи Міністерства охорони здоров'я...
41249. Учет запасов за МСФО 212 KB
  Признание и первоначальная оценка запасов. Общий подход к учету запасов и требования по раскрытию информации о них в финансовой отчетности приведены в МСБУ 2 Запасы. МСБУ 2 также не применяется к оценке запасов удерживаемых: а производителями продукции сельского хозяйства и лесничества сельскохозяйственной продукции после сбора урожая полезных ископаемых и минеральных продуктов в случае когда они оцениваются по чистой стоимости реализации согласно практике существующей в определенных отраслях; б продавцамипосредниками товаров...