31428

Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Перемикач S дозволяє змiнювати полярнiсть напруги. Перимикачом S виставити пряму полярнiсть напруги E вiдносно дiоду D Ҡнапруги у точцi 1 вiдносно точки 4. Вимiряти струм кола I напругу E на дiлянцi кола дiод D – опiр R точки 14 падiння напруг на дiодi D UD точки 12 та на опорi R – UR точки 34 для рiзних значень напруг E вiд мiнiмального до максимального значення приблизно по 10 вiдлiкiв для прямої i ще 10 – для зворотньої напруги. Вимiряти напруги U мiж точками 12 34 i E мiж 14.

Украинкский

2013-08-29

59.5 KB

0 чел.

?

Лабораторна робота № 4

Тема: Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Мета: Отримати вольт-амперну характеристику (ВАХ) напiвпровiдникового

дiодного  стабiлiтрону звичайного опiру.

Обладнання: Стенд з регульованою напругою, опiр, дiодний стабiлiтрон,

мультиметр, блок живлення постiйного струму.

Звичайний напiвпровiдниковий дiод i бiльшiсть дiодних стабiлiтронiв мають подiбнi вольт-ампернi характеристики. Але для дiоду використовується пряме включення, а для стабiлiтрону зворотнє. Робоча дiлянка ВАХ стабiлiтрону вiдповiдає дiлянцi пробою звичайного дiоду. Напруга пробою поширенних дiодiв, як правило, значно перевищує 100В. Тому, з точки зору безпеки, дослiджується стабiлiтрон, як дiод з штучно пониженою напругою пробою.

План роботи

1. Зiбрати схему згiдно  малюнка.

 

Перемикач S дозволяє змiнювати полярнiсть напруги. Вимикач K дозволяє тимчасово розiрвати коло для пiд’єднання амперметру, за допомогою якого можна вимiряти струм I. Змiнним опором VR змiнюється наруга (струм) у колi.

Опiр R призначено для обмеження максимального струму.

Занотувати значення опору R.

R =

2. Пiдключити блок живлення. Замкнути вимикач K. Перимикачом S виставити пряму полярнiсть напруги E вiдносно дiоду D   (“+напруги у точцi 1 вiдносно точки 4).

3. Вимiряти струм кола I, напругу E на дiлянцi кола дiод D – опiр R (точки 1-4), падiння напруг на дiодi D - UD (точки 1-2), та на опорi R – UR (точки 3-4), для рiзних значень напруг E (вiд мiнiмального до максимального значення, приблизно по 10 вiдлiкiв для прямої, i ще 10 – для зворотньої напруги).

Результати вимирiв занести до таблицi.

Для кращого вiдтворення результатiв вимiрiв на графiку, доцiльно виконувати вимiри напруг в залежностi вiд струму.

Вимiри провести згiдно одного з варiантiв завдання.


Вар
iант 1. Вимiр за допомогою двох мультиметрiв.

Один з мультиметрiв постiйно пiдєднано для вимiру струму I мiж точками 2-3. Iнший – для вимiру напруг U мiж точками 1-2, 3-4, i E мiж 1-4. Вимикач K постiйно знаходиться у розiмкнутому станi.

Варiант 2. Вимiр за допомогою одного мультиметру.

  1.  Тимчасово розiмкнути вимикач K. Перемкнути мультиметр на вимiр струму. Вимiряти струм I мiж точками 2-3.
  2.  Перемкнути мультиметр на вимiр напруг. Вимiряти напруги U мiж точками 1-2, 3-4, i E мiж 1-4.

4. Перимикачом S змiнити полярнiсть напруги E на протилежну. Повторити вимiри згiдно пункту 3.

 

I

UD

UR

E

I

UD

UR

E

Обробка результатiв вимiрiв.

  1.  Побудувати графiки залежностi напруг на опорi UR, на дiодi UD, та сумарної напруги E на дiодi та опорi вiд струму I.  Для бiльшої iформативностi, доцiльно додатково побудувати залежнiсть напруги дiоду в прямому напрямку для збiльшеного (у 10 раз) масштабу напруг.

  1.  Побудувати теоретичну залежнiсть напруги UR на опорi R вiд струму I. Навести формулу залежностi

UR =

Порiвняти теоретичну залежнiсть з вимiряною. Визначити за допомогою вимiряниї залежностi експериментальне значення опору Re 

Re =

  1.  Переконатись, що для всiх вимирiв виконується закон Кiрхгофа

UD + UR = E


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65505. Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування 3.88 MB
  При цьому важливу роль відіграють властивості розплаву міді вогневого рафінування які до цього часу недостатньо вивчені. Вирішення важливого науковотехнічного завдання щодо теоретичного обґрунтування вибору раціональних параметрів і вдосконалення технології процесу...
65506. СТИЛІ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОГО МІСТА) 167.5 KB
  Дослідження ролі та місця середнього класу в соціальній структурі суспільства здійснено в наукових роботах зарубіжних вчених Н. Суттєво менш вивченим є становлення середнього класу в процесі трансформації суспільних відносин в пострадянських суспільствах.
65507. КУЛЬТУРНА ЕЛІТА ДОНБАСУ В 1953-1964 РОКАХ 197 KB
  Предметом дослідження є культурна еліта Донбасу конкретно літератори і митці музичнотеатральної та образотворчої сфери її творча діяльність участь у культурному і громадському житті регіону функціонування творчих спілок зусилля держави спрямовані на формування...
65508. ЗВ’ЯЗАНІ ТЕРМОМЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ В АПАРАТАХ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 1.89 MB
  В багатьох конструкціях сучасного хімічного машинобудування застосовуються елементи у вигляді скінченних циліндричних тіл або масивних плит, які за конструктивними або технологічними міркуваннями можуть бути ослаблені отворами.
65509. РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ МАЛОЦИКЛІЧНИХ РЕЖИМІВ ХОЛОДНОЇ ВАЛКОВОЇ ПРОКАТКИ І ПРАВКИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ТЕПЛООБМІННИХ ТРУБ З РЕГЛАМЕНТОВАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 254 KB
  До безшовних теплообмінних труб які отримують на станах типу ХПТ, ставляться підвищені вимоги щодо точності розмірів, якості поверхні, механічних і структурних властивостей металу. Зазвичай, вони виготовляються у багатоциклічних технологічних процесах, які включають прокатку, термічну обробку та правку.
65510. СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗУ РОСТУ ШТУЧНИХ СОСНОВИХ ЛІСОСТАНІВ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 365 KB
  Поглиблене вивчення закономірностей росту модальних деревостанів має особливе значення при проведенні безперервного лісовпорядкування оскільки воно враховує не лише сучасний стан насаджень а й їх зміну в динаміці.
65511. Індукція генних мутацій зразками копчених ковбасних виробів різних технологій виробництва 6.29 MB
  Мета дослідження –встановити закономірності мутагенної дії зразків копчених ковбасних виробів трьох технологій виробництва. Вивчити сумарну мутагенну дію зразків неорганічної і органічної фракцій варенокопчених ковбас ВК.
65512. ЧЕРВОНИХ СТОЛОВИХ ВИН НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕКИСЛОТНОЇ МАЦЕРАЦІЇ 932 KB
  Найважливішою тенденцією розвитку сучасної виноробної галузі є підвищення якості та розширення асортименту виноградних вин. Основний об'єм столових вин України складають вина, які випускають без витримки і реалізують не раніше 1 січня наступного за врожаєм року.
65513. СПЕЦИФІКА ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ У РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ В. РОЗАНОВА 211 KB
  Розанова провидця що у своїх численних замальовках зумів передбачити багато епохальних у тому числі й філософських подій ХХ ст. Розанова актуально й для сучасної культури. Розанова як ідеолога національного і особистого самовизначення який шукав зміст народної душі...