31428

Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Перемикач S дозволяє змiнювати полярнiсть напруги. Перимикачом S виставити пряму полярнiсть напруги E вiдносно дiоду D Ҡнапруги у точцi 1 вiдносно точки 4. Вимiряти струм кола I напругу E на дiлянцi кола дiод D – опiр R точки 14 падiння напруг на дiодi D UD точки 12 та на опорi R – UR точки 34 для рiзних значень напруг E вiд мiнiмального до максимального значення приблизно по 10 вiдлiкiв для прямої i ще 10 – для зворотньої напруги. Вимiряти напруги U мiж точками 12 34 i E мiж 14.

Украинкский

2013-08-29

59.5 KB

0 чел.

?

Лабораторна робота № 4

Тема: Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Мета: Отримати вольт-амперну характеристику (ВАХ) напiвпровiдникового

дiодного  стабiлiтрону звичайного опiру.

Обладнання: Стенд з регульованою напругою, опiр, дiодний стабiлiтрон,

мультиметр, блок живлення постiйного струму.

Звичайний напiвпровiдниковий дiод i бiльшiсть дiодних стабiлiтронiв мають подiбнi вольт-ампернi характеристики. Але для дiоду використовується пряме включення, а для стабiлiтрону зворотнє. Робоча дiлянка ВАХ стабiлiтрону вiдповiдає дiлянцi пробою звичайного дiоду. Напруга пробою поширенних дiодiв, як правило, значно перевищує 100В. Тому, з точки зору безпеки, дослiджується стабiлiтрон, як дiод з штучно пониженою напругою пробою.

План роботи

1. Зiбрати схему згiдно  малюнка.

 

Перемикач S дозволяє змiнювати полярнiсть напруги. Вимикач K дозволяє тимчасово розiрвати коло для пiд’єднання амперметру, за допомогою якого можна вимiряти струм I. Змiнним опором VR змiнюється наруга (струм) у колi.

Опiр R призначено для обмеження максимального струму.

Занотувати значення опору R.

R =

2. Пiдключити блок живлення. Замкнути вимикач K. Перимикачом S виставити пряму полярнiсть напруги E вiдносно дiоду D   (“+напруги у точцi 1 вiдносно точки 4).

3. Вимiряти струм кола I, напругу E на дiлянцi кола дiод D – опiр R (точки 1-4), падiння напруг на дiодi D - UD (точки 1-2), та на опорi R – UR (точки 3-4), для рiзних значень напруг E (вiд мiнiмального до максимального значення, приблизно по 10 вiдлiкiв для прямої, i ще 10 – для зворотньої напруги).

Результати вимирiв занести до таблицi.

Для кращого вiдтворення результатiв вимiрiв на графiку, доцiльно виконувати вимiри напруг в залежностi вiд струму.

Вимiри провести згiдно одного з варiантiв завдання.


Вар
iант 1. Вимiр за допомогою двох мультиметрiв.

Один з мультиметрiв постiйно пiдєднано для вимiру струму I мiж точками 2-3. Iнший – для вимiру напруг U мiж точками 1-2, 3-4, i E мiж 1-4. Вимикач K постiйно знаходиться у розiмкнутому станi.

Варiант 2. Вимiр за допомогою одного мультиметру.

  1.  Тимчасово розiмкнути вимикач K. Перемкнути мультиметр на вимiр струму. Вимiряти струм I мiж точками 2-3.
  2.  Перемкнути мультиметр на вимiр напруг. Вимiряти напруги U мiж точками 1-2, 3-4, i E мiж 1-4.

4. Перимикачом S змiнити полярнiсть напруги E на протилежну. Повторити вимiри згiдно пункту 3.

 

I

UD

UR

E

I

UD

UR

E

Обробка результатiв вимiрiв.

  1.  Побудувати графiки залежностi напруг на опорi UR, на дiодi UD, та сумарної напруги E на дiодi та опорi вiд струму I.  Для бiльшої iформативностi, доцiльно додатково побудувати залежнiсть напруги дiоду в прямому напрямку для збiльшеного (у 10 раз) масштабу напруг.

  1.  Побудувати теоретичну залежнiсть напруги UR на опорi R вiд струму I. Навести формулу залежностi

UR =

Порiвняти теоретичну залежнiсть з вимiряною. Визначити за допомогою вимiряниї залежностi експериментальне значення опору Re 

Re =

  1.  Переконатись, що для всiх вимирiв виконується закон Кiрхгофа

UD + UR = E


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52119. Розвязування раціональних рівнянь 107.5 KB
  Мета: удосконалити вміння розвязувати раціональні рівняння; розвиток уваги і вміння чітко та математично грамотно висловлювати власну думку. Тип уроку: удосконалення знань і вмінь
52120. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розвязування 43.5 KB
  Неповні квадратні рівняння їх розв’язування Мета: удосконалити знання учнів про означення квадратного рівняння; удосконалити вміння розв’язувати неповні квадратні рівняння; розвиток концентрації уваги Тип уроку: удосконалення знань і вмінь Обладнання та наочність: картки для усного рахунку опорна схема правила проведення інтерактивної технології “Робота в парахâ€ Хід уроку І. Актуалізація опорних знань Запитання для фронтального опитування: означення квадратного рівняння; коефіцієнти квадратного рівняння; Опорна схема неповні...
52121. Розвязування тригонометричних рівнянь зведенням до однієї тригонометричної функції 7.06 MB
  Розв’язування тригонометричних рівнянь зведенням до однієї тригонометричної функції. Формування в учнів умінь розв’язувати тригонометричні рівняння способом зведення до однієї тригонометричної функції алгебраїчний спосіб розвивати логічне мислення уяву пам'ять виховувати інтерес до математики уважність відповідальність культуру математичних записів. Ми ніколи не станемо математиками...
52122. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування 60 KB
  Тема: Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування. Які вирази називаються многочленами Що означає розкласти многочлен на множники Способи розкладання многочлена на множники Як розкласти многочлен на множники способом групування III.
52123. Решение задач с помощью производной 63 KB
  Активизировать познавательную деятельность учащихся путем решения задач с практическим содержанием. Оборудование: Портреты ученых Карточки с заданиями для устных упражнений Таблица Чертежи к задачам математические модели Минизадачники Ход урока В мире не происходит ничего в чем бы ни был виден смысл какогонибудь максимума или минимума Леонард Эйлер I. Выдающиеся ученые: француз Пьер Ферма 16011665 англичанин Исаак Ньютон 16431727 немец Готфрид Лейбниц16461716 француз Жозеф Лагранж 17361813...
52124. Розвязування систем рівнянь методом заміни змінної 4.01 MB
  Мета: освітня: формувати поняття однорідного многочлена симетричного многочлена; формувати умінь і навичок розв’язування систем рівнянь методом заміни змінної та вироблення вмінь і навичок застосовувати цей спосіб під час розв’язування систем рівнянь; розвиваюча: формувати вміння знаходити зв’язок з раніше вивченим: переносити набуті знання в нові ситуації; стимулювати учнів до висловлювань без побоювань помилитися; заохочувати знаходити свій спосіб фіксації пояснення нового матеріалу; виховна: виховувати культуру математичних міркувань;...
52125. Решение нестандартных задач в курсе алгебры 8-9 класса 1.46 MB
  Доказать что значение выражения является натуральным числом. А При каком положительном значении параметра сумма квадратов корней уравнения равна 16 Ответ: Б При каком отрицательном значении параметра сумма квадратов корней уравнения Ответ: Доказать что значение выражения натуральное число. Доказать что значение выражения чётное число отрицательное. Построить график функции – const Построить график функции: а б в Доказать что график функции это две...
52126. Методи розвязування показникових рівнянь 1.22 MB
  Мета: Систематизувати й узагальнити знання уміння та навички учнів із теми формувати вміння учнів розв’язувати показникові рівняння різними способами: зведення до однієї основи до спільного...
52127. Розвязування вправ з використанням формул скороченого множення 150 KB
  Розв’язування вправ з використанням формул скороченого множення. – навчальна формувати удосконалити та поглибити знання та вміння учнів використовувати формули скороченого множення: при розв’язуванні вправ формувати навички їх творчого застосування при розв’язуванні завдань високого рівня складності; розвивальна розвивати логічне мислення математичну мову вміння чітко висловлювати думки узагальнювати активність; виховна інтерес до математики. Розв’язування вправ на застосування формул скороченого множення: для виконання...