31428

Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Перемикач S дозволяє змiнювати полярнiсть напруги. Перимикачом S виставити пряму полярнiсть напруги E вiдносно дiоду D Ҡнапруги у точцi 1 вiдносно точки 4. Вимiряти струм кола I напругу E на дiлянцi кола дiод D – опiр R точки 14 падiння напруг на дiодi D UD точки 12 та на опорi R – UR точки 34 для рiзних значень напруг E вiд мiнiмального до максимального значення приблизно по 10 вiдлiкiв для прямої i ще 10 – для зворотньої напруги. Вимiряти напруги U мiж точками 12 34 i E мiж 14.

Украинкский

2013-08-29

59.5 KB

0 чел.

?

Лабораторна робота № 4

Тема: Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Мета: Отримати вольт-амперну характеристику (ВАХ) напiвпровiдникового

дiодного  стабiлiтрону звичайного опiру.

Обладнання: Стенд з регульованою напругою, опiр, дiодний стабiлiтрон,

мультиметр, блок живлення постiйного струму.

Звичайний напiвпровiдниковий дiод i бiльшiсть дiодних стабiлiтронiв мають подiбнi вольт-ампернi характеристики. Але для дiоду використовується пряме включення, а для стабiлiтрону зворотнє. Робоча дiлянка ВАХ стабiлiтрону вiдповiдає дiлянцi пробою звичайного дiоду. Напруга пробою поширенних дiодiв, як правило, значно перевищує 100В. Тому, з точки зору безпеки, дослiджується стабiлiтрон, як дiод з штучно пониженою напругою пробою.

План роботи

1. Зiбрати схему згiдно  малюнка.

 

Перемикач S дозволяє змiнювати полярнiсть напруги. Вимикач K дозволяє тимчасово розiрвати коло для пiд’єднання амперметру, за допомогою якого можна вимiряти струм I. Змiнним опором VR змiнюється наруга (струм) у колi.

Опiр R призначено для обмеження максимального струму.

Занотувати значення опору R.

R =

2. Пiдключити блок живлення. Замкнути вимикач K. Перимикачом S виставити пряму полярнiсть напруги E вiдносно дiоду D   (“+напруги у точцi 1 вiдносно точки 4).

3. Вимiряти струм кола I, напругу E на дiлянцi кола дiод D – опiр R (точки 1-4), падiння напруг на дiодi D - UD (точки 1-2), та на опорi R – UR (точки 3-4), для рiзних значень напруг E (вiд мiнiмального до максимального значення, приблизно по 10 вiдлiкiв для прямої, i ще 10 – для зворотньої напруги).

Результати вимирiв занести до таблицi.

Для кращого вiдтворення результатiв вимiрiв на графiку, доцiльно виконувати вимiри напруг в залежностi вiд струму.

Вимiри провести згiдно одного з варiантiв завдання.


Вар
iант 1. Вимiр за допомогою двох мультиметрiв.

Один з мультиметрiв постiйно пiдєднано для вимiру струму I мiж точками 2-3. Iнший – для вимiру напруг U мiж точками 1-2, 3-4, i E мiж 1-4. Вимикач K постiйно знаходиться у розiмкнутому станi.

Варiант 2. Вимiр за допомогою одного мультиметру.

  1.  Тимчасово розiмкнути вимикач K. Перемкнути мультиметр на вимiр струму. Вимiряти струм I мiж точками 2-3.
  2.  Перемкнути мультиметр на вимiр напруг. Вимiряти напруги U мiж точками 1-2, 3-4, i E мiж 1-4.

4. Перимикачом S змiнити полярнiсть напруги E на протилежну. Повторити вимiри згiдно пункту 3.

 

I

UD

UR

E

I

UD

UR

E

Обробка результатiв вимiрiв.

  1.  Побудувати графiки залежностi напруг на опорi UR, на дiодi UD, та сумарної напруги E на дiодi та опорi вiд струму I.  Для бiльшої iформативностi, доцiльно додатково побудувати залежнiсть напруги дiоду в прямому напрямку для збiльшеного (у 10 раз) масштабу напруг.

  1.  Побудувати теоретичну залежнiсть напруги UR на опорi R вiд струму I. Навести формулу залежностi

UR =

Порiвняти теоретичну залежнiсть з вимiряною. Визначити за допомогою вимiряниї залежностi експериментальне значення опору Re 

Re =

  1.  Переконатись, що для всiх вимирiв виконується закон Кiрхгофа

UD + UR = E


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19815. Початковий розподіл поставок 26.87 KB
  Одним из возможных методов нахождения первоначального базисного распределения поставок является метод северозападного угла показанный в следующем примере. Найти первоначальное базисное распределение поставок для транспортной задачи. Решение. Дадим переме
19817. Судження за допомогою оцінки клітини про її вигідність чи невигідність 27.5 KB
  3.Судження за допомогою оцінки клітини про її вигідність чи невигідність. 1. Перевіряють виконання необхідного і достатнього умови розв'язності задачі. Якщо завдання має неправильний баланс то вводять фіктивного постачальника або споживача з відсутніми запасами або за
19818. Об’єктно-орієнтоване програмування історія, концепція, методики. Основні ООП, їх значення та сутність 16.66 KB
  Об'єктноорієнтоване програмування це метод програмування оснований на поданні програми у вигляді сукупності взаємодіючих об'єктів кожен з яких є екземпляром певного класу а класи є членами певної ієрархії наслідування. ООП виникло в результаті розвитку ідеології п...
19819. Вказівник this. Вбудовані функції (специфікатор inline) 14.59 KB
  Вказівник this Ім'я this є службовим ключовим словом. Явно описати чи визначити вказівник this не можна. Відповідно до неявного визначення this є константним вказівником тобто змінювати його не можна однак у кожної приналежної класу функції він указує саме на той об'єкт для я...
19820. Виключення загальні принципи виявлення та уникнення помилок та обробка виключних ситуацій 25 KB
  3.Виключення: загальні принципи виявлення та уникнення помилок та обробка виключних ситуацій. Виключення виникнення непередбачених помилкових умов наприклад розподіл на нуль неможливість виділення пам'яті при створенні нового об'єкта і т.д. Зазвичай ці умови завершу...
19821. Віртуальні методи. Абстрактні класи 17.72 KB
  Абстрактний клас в обєктноорієнтованому програмуванні базовий клас який не передбачає створення екземплярів. Абстрактні класи реалізують на практиці один з принципів ООП поліморфізм. Абстрактний клас може містити і не містити абстрактні методи і властивості...
19823. Ініціалізація та руйнування об’єкта (конструктори та деструктори) 25 KB
  Ініціалізація та руйнування об’єкта конструктори та деструктори. Як правило певну частину об'єкта перш ніж його можна буде використову вати необхідно ініціалізувати. Наприклад розглянемо клас myClass який було представлено вище у цьому підрозділі. Перш ніж об'єк