31428

Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Перемикач S дозволяє змiнювати полярнiсть напруги. Перимикачом S виставити пряму полярнiсть напруги E вiдносно дiоду D ââ напруги у точцi 1 вiдносно точки 4. Вимiряти струм кола I напругу E на дiлянцi кола дiод D опiр R точки 14 падiння напруг на дiодi D UD точки 12 та на опорi R UR точки 34 для рiзних значень напруг E вiд мiнiмального до максимального значення приблизно по 10 вiдлiкiв для прямої i ще 10 для зворотньої напруги. Вимiряти напруги U мiж точками 12 34 i E мiж 14.

Украинкский

2013-08-29

59.5 KB

0 чел.

?

Лабораторна робота № 4

Тема: Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Мета: Отримати вольт-амперну характеристику (ВАХ) напiвпровiдникового

дiодного  стабiлiтрону звичайного опiру.

Обладнання: Стенд з регульованою напругою, опiр, дiодний стабiлiтрон,

мультиметр, блок живлення постiйного струму.

Звичайний напiвпровiдниковий дiод i бiльшiсть дiодних стабiлiтронiв мають подiбнi вольт-ампернi характеристики. Але для дiоду використовується пряме включення, а для стабiлiтрону зворотнє. Робоча дiлянка ВАХ стабiлiтрону вiдповiдає дiлянцi пробою звичайного дiоду. Напруга пробою поширенних дiодiв, як правило, значно перевищує 100В. Тому, з точки зору безпеки, дослiджується стабiлiтрон, як дiод з штучно пониженою напругою пробою.

План роботи

1. Зiбрати схему згiдно  малюнка.

 

Перемикач S дозволяє змiнювати полярнiсть напруги. Вимикач K дозволяє тимчасово розiрвати коло для пiд’єднання амперметру, за допомогою якого можна вимiряти струм I. Змiнним опором VR змiнюється наруга (струм) у колi.

Опiр R призначено для обмеження максимального струму.

Занотувати значення опору R.

R =

2. Пiдключити блок живлення. Замкнути вимикач K. Перимикачом S виставити пряму полярнiсть напруги E вiдносно дiоду D   (“+напруги у точцi 1 вiдносно точки 4).

3. Вимiряти струм кола I, напругу E на дiлянцi кола дiод D – опiр R (точки 1-4), падiння напруг на дiодi D - UD (точки 1-2), та на опорi R – UR (точки 3-4), для рiзних значень напруг E (вiд мiнiмального до максимального значення, приблизно по 10 вiдлiкiв для прямої, i ще 10 – для зворотньої напруги).

Результати вимирiв занести до таблицi.

Для кращого вiдтворення результатiв вимiрiв на графiку, доцiльно виконувати вимiри напруг в залежностi вiд струму.

Вимiри провести згiдно одного з варiантiв завдання.


Вар
iант 1. Вимiр за допомогою двох мультиметрiв.

Один з мультиметрiв постiйно пiдєднано для вимiру струму I мiж точками 2-3. Iнший – для вимiру напруг U мiж точками 1-2, 3-4, i E мiж 1-4. Вимикач K постiйно знаходиться у розiмкнутому станi.

Варiант 2. Вимiр за допомогою одного мультиметру.

  1.  Тимчасово розiмкнути вимикач K. Перемкнути мультиметр на вимiр струму. Вимiряти струм I мiж точками 2-3.
  2.  Перемкнути мультиметр на вимiр напруг. Вимiряти напруги U мiж точками 1-2, 3-4, i E мiж 1-4.

4. Перимикачом S змiнити полярнiсть напруги E на протилежну. Повторити вимiри згiдно пункту 3.

 

I

UD

UR

E

I

UD

UR

E

Обробка результатiв вимiрiв.

  1.  Побудувати графiки залежностi напруг на опорi UR, на дiодi UD, та сумарної напруги E на дiодi та опорi вiд струму I.  Для бiльшої iформативностi, доцiльно додатково побудувати залежнiсть напруги дiоду в прямому напрямку для збiльшеного (у 10 раз) масштабу напруг.

  1.  Побудувати теоретичну залежнiсть напруги UR на опорi R вiд струму I. Навести формулу залежностi

UR =

Порiвняти теоретичну залежнiсть з вимiряною. Визначити за допомогою вимiряниї залежностi експериментальне значення опору Re 

Re =

  1.  Переконатись, що для всiх вимирiв виконується закон Кiрхгофа

UD + UR = E


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80989. Використання текстових джерел у процесі навчання 35.4 KB
  У процесі вивчення шкільного курсу історії використовуються текстові джерела. Це Історичні джерела що опрацьовуються на уроках історії. можна поділити джерела у три великі групи: речові історичні джерела або археологічні памятки; писемні історичні джерела або історичні документи; візуальні історичні джерела. Речові історичні джерела або археологічні памятки матеріальні рештки діяльності людини чи змінене людською працею із слідами діяльності людини природне середовище.
80990. Навчально-виховні завдання вивчення історії в сучасних умовах розвитку середньої освіти 35.57 KB
  Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне За останні роки сформувався новий образ учителя історії. На наш погляд сучасному вчителю історії мають бути притаманні такі риси: Державницька свідомість.
80992. Поняття та сутність методики навчання історії 31.29 KB
  Метод спосіб досягнення мети розв\'язання конкретного завдання Ефективність і якість навчання історії залежить від того наскільки вчитель володіє методами навчання і застосовує їх на практиці. Початкові елементи методики навчання історії зародилися з введенням викладання предмета як відповідь на практичні питання про цілі викладання про відбір історичного матеріалу якому навчали учнів і прийоми його розкриття. Методика історії як наука пройшла складний шлях розвитку.
80993. Методика роботи з історичним документом 33.52 KB
  Як відомо, до історичних джерел належить все створене людиною, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, памятки писемності. У широкому сенсі памятки писемності в методиці називають документами.
80994. Загальна характеристика шкільної програми з історії. Принципи їх побудови 38.33 KB
  Типи навчальних програм: Навчальні програми можуть бути типовими робочі і авторськими. Типові державні навчальні програми з історії розробляються на основі державного освітнього стандарту. Тому виникає необхідність періодично оновлювати навчальні програми у відповідності з розвитком педагогічної науки і практики.
80995. Проблема інтерпретації навчальних текстів на уроках історії. Інтерпретація (лат. interpretatio) — розяснення, тлумачення — відносно історичних текстів та ін.. (наукових та літературних текстів) 34.86 KB
  Щоб запобігти некритичному сприйняттю учнями історичної інформації, недостатньо тільки навчити їх досліджувати джерела. Важливим є також розвиток вмінь аналізувати та критично оцінювати інтерпретацію минулого, що міститься в будь-якому джерелі
80997. Закономерности и особенности развития детей с психофизическими нарушениями 31.05 KB
  Вторичные возникающие опосредованно в процессе аномального социального развития. Первичный дефект может иметь характер недоразвития или повреждения. Выготского является основным объектом в психологическом изучении и коррекции аномального развития.